Regulamin CRS1


Ważny od 9.10.2017 r.

 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO CRS1

CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ SZKÓŁ POZIOM PODSTAWOWY EDYCJA XVI

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Całościowy Rozwój Szkół, poziom podstawowy, edycja XVI” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele („Zespół”).
 4. Udział w Programie jest płatny i wymaga opłat na rzecz Organizatora.

 

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).

Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu SUS (www http://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

       2. Ponadto, na prośbę Organizatora, Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio ich zgodę pisemną (wzór zgody w zał. 1).

       3. W terminie 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, stanowiącą potwierdzenie uczestnictwa w Programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

       4. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu, Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Opiekuna lub osób wchodzących w skład Zespołu.

 

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. Program rozpoczyna się w marcu 2018 roku i trwa 24 miesiące.
 2. Ostatnie działanie w programie na wniosek szkoły może być przesunięte do marca 2020, co nie zmienia punktu 1. tj. czasu trwania programu.
 3. W Ramach Programu Uczestnik zobowiązuje się do udziału w działaniach:

1. KONFERENCJA „DYREKTOR – LIDER ZMIANY”

Pierwsze, 3 dniowe spotkanie z dyrektorów szkół uczestniczących w programie mające na celu zapoznanie ich z elementami oceniania kształtującego oraz przebiegiem programu. Miejsce: Warszawa.

2. WARSZTATY „PODSTAWY OK” I i II część

Pierwsze warsztaty dla rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób), odbywające się w dwóch 4 godzinnych częściach, podczas których nauczyciele opanowują podstawowe elementy oceniania kształtującego, biorą udział w trenerskiej lekcji z OK i poznają zasady wdrażania oceniania kształtującego do praktyki szkolnej. Miejsce: w szkołach.

3. KURS INTERNETOWY „LIDER OK”

Trwający półtora roku kurs internetowy, w którym może uczestniczyć 2 nauczycieli ze szkoły pełniących funkcję lidera OK w szkole. Miejsce: platforma Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

4. WARSZTATY „WDRAŻANIE OK DLA LIDERÓW I NAUCZYCIELI”

Warsztaty dla liderów (uczestników kursu) oraz nauczycieli zainteresowanych pracą z OK, podczas których trenerzy SUS uczą nauczycieli, jak zaplanować lekcję z elementami OK i przygotowują do jej przeprowadzenia. Liderzy natomiast są przygotowywani do facylitowania spotkań z nauczycielami w szkole. Na szkolenie zapraszamy 2 liderów oraz 1 nauczyciela z każdej szkoły. Będą oni pracować w oddzielnych grupach warsztatowych. Miejsce: w dużym mieście w regionie.

5. WARSZTATY „INFORMACJA ZWROTNA”

Drugie warsztaty dla rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób), podczas których nauczyciele przede wszystkim doskonalą umiejętności udzielania prawidłowej informacji zwrotnej. Spotkanie z trenerem SUS jest także dobrą okazją by porozmawiać o sukcesach i trudnościach związanych z wprowadzaniem OK. Miejsce: w szkołach.

6. SPOTKANIE DYREKTORÓW „DOBRE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU OK”

Drugie spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie, które pozwala na wymianę doświadczeń z wdrażania OK. Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

7. WARSZTATY REGIONALNE „POGŁĘBIANIE OK”

Drugie warsztaty regionalne dla nauczycieli (może wziąć w nich udział 2 nauczycieli z każdej szkoły), podczas których nauczyciele wymieniają się dobrymi praktykami i wspólnie rozwiązują trudności. Jest to też dobry moment na wymianę doświadczeń. Miejsce: w dużym mieście w regionie. 

8. WARSZTATY „PODSUMOWANIE OK”

Trzecie (ostatnie w ramach programu) spotkanie rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób) z opiekującym się szkołą trenerem SUS. Ma na celu podsumowanie doświadczeń z poziomu podstawowego programu oraz przygotowanie szkoły do stałej pracy z OK.

 1. Dyrektor ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Programu przez Uczestnika.
 2. W przypadku realizowania Projektu przez Uczestnika niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem, który dany Program realizował.
 3. Po zrealizowaniu każdego punktu Programu Dyrektor oraz/lub Zespoły otrzymują zaświadczenia imienne. Po zakończeniu Programu Zespoły otrzymują zaświadczenia imienne.
 4. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  2. Przydzielenie szkole trenera-opiekuna, który będzie wspierał realizację Programu w szkole poprzez prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej oraz pełnienie funkcji mentora liderów szkoły w kursie internetowym.
  3. Organizowanie dla nauczycieli szkoleń wspierających pracę w Programie.
  4. Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy w Programie.
  5. Prowadzenie strony internetowej projektu: www.sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly
  6. Promocję Programu w mediach.
  7. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.
  8. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu zaświadczeń dla Zespołów.​

 

§4

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Uczestnik  zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

Średnioroczne opłaty wynoszą:

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów                  1650 zł

Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów        2200 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów           2750 zł

 

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów                   2200 zł

Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów        2500 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów           2800 zł

Program trwa 2 lata.

2.  Uczestnik może wnieść całość opłat w jednym terminie lub w kilku terminach.

3. Uczestnik wybiera i deklaruje wariant wnoszenia opłat.

4.  Proponowane warianty:

Wariant I

I wpłata w terminie 15  grudnia 2017 w wysokości średniorocznej opłaty

II wpłata w terminie 15  grudnia 2018 w wysokości średniorocznej opłaty

Wariant II

I wpłata w terminie 31  marca 2018 w wysokości średniorocznej opłaty

II wpłata w terminie 31  marca 2019 w wysokości średniorocznej opłaty

Wariant III

I wpłata w terminie 15  grudnia 2017 w wysokości 2/3 średniorocznej opłaty

II wpłata w terminie 15  grudnia 2018 w wysokości 2/3 średniorocznej opłaty

III wpłata w terminie 15  grudnia 2019 w wysokości 2/3 średniorocznej opłaty

Wariant IV

I wpłata w terminie 15  grudnia 2017 całości opłaty tj .dwukrotność średniorocznej opłaty

5. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.

6. Zespoły szkół mogą uczestniczyć w programie jako dwie oddzielne szkoły – np. szkoła podstawowa i gimnazjum. Wtedy wnoszą podwójną opłatę, a w zamian uzyskują oddzielną opiekę i możliwość uczestnictwa w szkoleniach dla obu szkół.

7. Za dodatkową opłatą w wysokości 300 zł dołączaną do faktury szkoła może zgłosić dodatkową osobę do kursu „Lider OK” – oznacza to, że będzie ona także pełniła obowiązki lidera OK w szkole.

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Dyrektorowi/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Dyrektora/Zespół), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

      5. Licencja obejmuje także:

 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

      6. Uczestnik/Dyrektor/Zespół oświadcza, że:

 1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
 2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych, oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

       7. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto, w przypadku gdyby okazało się, że określone       utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

       8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 6 a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

       9. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Zgłoszenie rezygnacji musi zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Szkoła Ucząca Się

Całościowy Rozwój Szkoły, poziom podstawowy

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

      2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął decyzje o rezygnacji z udziału w Programie, Opłata podlega zwrotowi na zasadzie proporcjonalnej do ilości miesięcy uczestnictwa w programie.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Zgłaszający, Dyrektor i członkowie zespołów  programu, podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego dyrektora szkoły i/lub osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie programu; nazwa, adres, telefon szkoły, w której pracuje Zespół. Imiona i nazwiska oraz adresy poczty elektronicznej członków Zespołu – uczestników kursu internetowego oraz szkoleń.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu dostępny na stronie Programu: Całościowy Rozwój Szkół, poziom podstawowy, edycja XV” lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Uwagi do regulaminu Programu Całościowy Rozwój Szkół, poziom podstawowy, edycja XVI”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem programu Całościowy Rozwój Szkoły, poziom podstawowy, edycja XVI i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

 

..........................................

 

Data i podpis

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celu realizacji i sprawozdawczości finansowej programu, do którego przystępuję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), a także w celu informowania o przedsięwzięciach, produktach i usługach CEO w ramach programu, do którego przystępuję, teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z ww. ustawą. Dane mogą zostać udostępnione przez CEO sponsorowi programu w celu rozliczenia dofinansowania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przystąpienia do programu.

 

        .............................                                              .............................

           Miejscowość, dnia                                                           Podpis