O Klubie SUS


Klub Szkół Uczących Się to wsparcie oferowane szkołom zaangażowanym w program Szkoła Ucząca Się. Zrzesza szkoły zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesu nauczania i uczenia się poprzez wprowadzanie Praktyk Pracy Nauczycieli.

Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności.

Udział w Klubie jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego.

 

Szkołom uczestniczącym w Klubie SUS oferujemy:

  • Udział dyrektora szkoły w otwierającej Konferencji Dyrektorów Klubu SUS, przygotowującej do wspierania nauczycieli – liderów we wprowadzaniu wybranej Praktyki Pracy Nauczycieli. Konferencja jest także co roku okazją do spotkania i wymiany doświadczeń w  gronie dyrektorów zaangażowanych w doskonalenie nauczania w swoich szkołach.
  • Udział dwóch nauczycieli – liderów ze szkoły w cyklu 3 dwudniowych warsztatów, na których będą uczyć się wybranej Praktyki i doskonalić ją poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami z innych szkół, w tym zaawansowanych w jej stosowaniu. Wiedza i umiejętności nabyte przez nauczycieli pozwolą na szerokie wprowadzenie wybranej praktyki w pracę szkoły.
  • Udział dyrektora szkoły w konferencji poświęconej wybranej Praktyce, której celem będzie podsumowanie doświadczeń i efektów wdrożenia Praktyki oraz planowanie przyszłych działań.
  • Możliwość współpracy z trenerem – opiekunem Praktyki w danej szkole, który będzie wspierał działania nauczycieli i dyrektora szkoły.
  • Możliwość współpracy z innymi szkołami w Klubie, które wprowadziły tę samą Praktykę Pracy Nauczycieli. Miejscem tej współpracy będą warsztaty dla liderów, internetowa platforma wymiany doświadczeń moderowana przez ekspertów danej Praktyki. Ponadto zapewnimy wsparcie organizacyjne i pomoc merytoryczną przy innych, inicjowanych przez szkoły formach współpracy, np. w organizacji konferencji pokazujących osiągnięcia szkoły w rozwijaniu nauczania poprzez wykorzystanie wybranej Praktyki Pracy Nauczycieli i upowszechniających stosowanie tej Praktyki wśród zaprzyjaźnionych placówek.
  • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (informacje dotyczące warsztatów na stronie: www.ceo.org.pl/warsztaty).

Dyrektorzy szkół zrzeszonych w Klubie SUS korzystają z pierwszeństwa w zapisach na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty oraz w zgłoszeniach na konferencje i główne wydarzenia organizowane w ramach programu SUS.

Udział w Klubie SUS otwiera drogę do uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej się, który szkoła otrzyma po włączeniu wybranej praktyki na stałe w bieżące funkcjonowanie szkoły i zorganizuje regionalną konferencję upowszechniającą

 

Kto może należeć do Klubu?

Jedynym warunkiem przystąpienia do Klubu SUS jest istnienie w szkole grona nauczycieli, którzy znają i stosują podstawowe strategie oceniania kształtującego.

 

Ile kosztuje członkostwo w Klubie SUS?

Roczny koszt udziału w Klubie SUS zależy od wielkości szkoły oraz miejscowości i jest przedstawiony w poniższej tabelce.

 

 

Miejscowości poniżej 20 tyś. mieszkańców

Miejscowości powyżej 20 tyś. mieszkańców

Szkoła licząca do 150 uczniów

2000 zł

2200 zł

Szkoła licząca od 151 do 300 uczniów

2200 zł

2350 zł

Szkoła licząca powyżej 300 uczniów

2400 zł

2500 zł

 

Opłata obejmuje wszystkie elementy oferty Klubu SUS (m.in. 2 konferencje dla dyrektorów i 3 warsztaty dla nauczycieli – liderów).

Wpłatę jednorazową należy wykonać do 31 października 2016 r. a w przypadku płatności w ratach: I rata do 31 października 2016 r. , II rata do 31 stycznia 2017 r.

 

Więcej informacji:

Anna Dojer, anna.dojer@ceo.org.pl