Temat: How to make my favourite dishes?- czytanie ze zrozumieniem. Autorka: Daria Kubiaczyk


Scenariusz lekcji  języka angielskiego w kl. VI

 

Prowadząca: Daria Kubiaczyk

nauczyciel języka angielskiego

w Publicznej Szkole Podstawowej

imienia Jerzego Pietrkiewicza

w Fabiankach

 


Temat: How to make my favourite dishes?- czytanie ze zrozumieniem.

 

 1. Usytuowanie  problematyki omawianej  na zajęciach w podstawie programowej:
 • przedmiotu język angielski;
 • 3.1 rozumie ogólny sens tekstu,
 • 3.2 wyszukuje proste informacje  szczegółowe w tekście,
 • 3.3 rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np.: list, e-mail, zaproszenie, kartka pocztowa, przepis kulinarny,
 • 8.1 przekazuje  ustnie informacje uzyskane z tekstu czytanego,
 • 8.2 zapisuje informacje uzyskane z tekstu czytanego,
 • 9. dokonuje samooceny,
 • 10.współdziała w grupie,
 • 12.stosuje strategie komunikacyjne ( tj. domyśla się znaczenia wyrazów 

  z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego  nieznane słowa i zwroty)
 • 11. korzysta ze źródeł informacji w języku obcym ( słowniki)
 • 13.kształtuje świadomość językową;
 • części wstępnej podstawy programowej  dla szkoły podstawowej, w tym przypisanie zadań ogólnych  szkoły  oraz kompetencji kluczowych:
 • czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym  zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny intelektualny

  i moralny oraz uczestnictwo w życiu społecznym;
 • wskazanie wykorzystanych, zalecanych  warunków i sposobów  realizacji umiejętności określonych w podstawie programowej:
 • motywowanie ucznia do aktywnego komunikowania się,
 • wykorzystanie  naturalnej gotowości  uczniów do współpracy.

 

 1. Uzasadnienie celowości realizacji tematu: przepis kulinarny to wypowiedź opisująca sposób przygotowania posiłku, zrozumienie go jest  umiejętnością  przydatną w życiu codziennym.

 

 1. Powiązanie z  wcześniejszą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami uczniów oraz zagadnieniami poruszanymi na innych przedmiotach:
 • uczniowie znają słownictwo  dotyczące produktów żywnościowych,
 • rozumieją czytany tekst,
 • w życiu codziennym wykonują czynności związane z przygotowaniem potraw,
 • w ramach korelacji międzyprzedmiotowej treści związane z żywieniem i odżywianiem znajdują się w podstawie programowej przyrody i techniki ( do treści tych możemy odwołać się na lekcjach języka polskiego ).


Cel główny lekcji : Diagnoza umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem,    

                                   powtórzenie i utrwalenie poznanych wyrazów, zwrotów i struktur.

 

 1.  

Uczeń:

 • zna słownictwo dotyczące rodzajów żywności i potraw,
 • wymienia nazwy smaków w języku angielskim,
 • wskazuje uczestników dialogu,
 • określa tematykę tekstów,
 • określa rodzaj tekstu,
 •  poprawnie stosuje konstrukcję :I would like…., I like …., I prefer..,
 • wymienia produkty potrzebne do wykonania pizzy i kurczaka curry,
 • zna nazwy czynności niezbędnych do wykonania potraw,
 • jest odpowiedzialny za własny rozwój.

 

5. Cel w języku zrozumiałym dla ucznia: Na dzisiejszej lekcji przeczytasz tekst,

by zgromadzić słownictwo  do zredagowania przepisu kulinarnego.

 

6.  Kryteria osiągania celów/ wymagania ( NaCoBeZu)

Na podstawie przeczytanego tekstu:

 • wskażesz uczestników rozmowy,
 • określisz temat rozmowy,
 • nazwiesz rodzaj przeczytanego tekstu,
 • nadasz tekstowi tytuł,
 • wypiszesz 9 składników niezbędnych do wykonania pizzy ( grupa I ), 7 składników niezbędnych do wykonania kurczaka curry ( grupa II ),
 • wymienisz 8 czynności niezbędnych do wykonania pizzy ( grupa I ) oraz do wykonania kurczaka curry ( grupa II ) .

7. Pytanie kluczowe:

Dlaczego w TV są bardzo popularne programy kulinarne, a w Internecie powstają liczne strony o takiej tematyce?

8. Techniki kontroli rozumienia przeczytanego tekstu:

 • krótkiej odpowiedzi,
 • wyboru oferty restauracji,
 • nadanie tytułu tekstowi,
 • prawda/fałsz,
 • uzupełnianie luk podanymi wyrazami.

 

9. Formy pracy:

 • indywidualna
 • w grupach
 • w parach.

Metody:

 • praktyczna,
 • praca z książką,
 • czytanie ze zrozumieniem
 • gramatyczno-tłumaczeniowa
 • ewaluacyjna.

 

10.  Pomoce i środki dydaktyczne:

 • podręcznik – tekst,
 • tablica interaktywna ( ćwiczenia utrwalające nowe słownictwo, ilustracje, krzyżówka)
 • karty pracy ( dla każdego ucznia ),
 • słownik polsko-angielski, angielsko-polski.

 

11. Bibliografia:

 • podręcznik  dla szkoły podstawowej N. Beare   „Evolution  Plus 3”, wydawnictwo Macmillan.
 • repetytorium z testami- „Sprawdzian szóstoklasisty”, Marta Rosińska, Arkadiusz Mędela, wydawnictwo Macmillan.
 • słownik internetowy  polsko-angielski, angielsko-polski „DIKI”
 • materiały szkoleniowe  „ Ocenianie kształtujące” – Jolanta Misztal, edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, nauczyciel języka polskiego.
 • Iwon Janowska „Planowanie lekcji języka obcego’’-  podręcznik i poradnik

  dla nauczycieli języka obcego.

 

 

 

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela i uczniów

 

I. Część organizacyjna

1.Przygotowanie do pracy z tekstem (aktualizacja i uporządkowanie tych wiadomości, które wspomogą proces rozumienia treści)

 • powitanie klasy,
 • nawiązanie do wiadomości z poprzedniej lekcji jako wprowadzenia do lekcji obecnej, wyświetlenie ilustracji potrawy lassi i curry

  na tablicy interaktywnej,  rozmowa kierowana

  z uczniami;
 • ćwiczenie przypominające rodzaje smaków,

      wąż wyrazowy na tablicy interaktywnej,

 • zapisanie tematu lekcji
 • podanie celu dla ucznia, wyjaśnienie celu

  i tematu,
 • uczniowie w ramach powtórzenia słownictwa wykonują 4 ćwiczenia leksykalne ( załącznik

  nr 1),
 • przypomnienie konstrukcji I would like …,

  I like …., I prefer…

II. Część zasadnicza.

2.Zapoznanie z treścią tekstu

 • wzorcowe odczytanie tekstu przez nauczyciela,
 • prezentacja słownictwa za pomocą ilustracji,
 • indywidualne, ciche czytanie uczniów ukierunkowane na słownictwo występujące

  w tekście ( czasowniki: grate, add, boil, scice, stir, fry, mix, peel,chop, bake);

 

III. Część główna.

3.Analiza treści:

 1. wyjaśnienie niezrozumiałego słownictwa, ćwiczenia słownikowe,

 

 

 

 

 

 

 

 1. odpowiedzi na postawione pytania, sprawdzenie zrozumienia treści tekstu,

 

 

 

 

 

c) poszukiwanie informacji

    w tekście

 • wprowadzenie nowego materiału leksykalnego, jaki pojawi się w tekście,
 • ( nazwy czynności niezbędne do wykonania potrawy - grate, add, boil, slcice, stir, fry, mix, peel, chop, bake) – ilustracje i krzyzówka – zadanie wyświetlone na tablicy interaktywnej,
 • przedstawienie uczniom karty pracy

  do tekstów, omówienie jej i przedstawienie kryteriów - zadania dla ucznia: ( załącznik

  nr  2)

 

 

1. Odpowiedzi na pytania.

 • kto prowadzi dialog?
 • o czym mówią rozmówcy?
 • jaki to rodzaj tekstu?
 •  

2. Nadanie tytułu.

 

 

3. Wypisanie produktów, z których należy

       wykonać potrawę.

 

 

4. Określenie czynności niezbędnych do wykonania  

    potraw wskazanych w tekście.

 

5. Wybór oferty restauracji.

 

6. Uzupełnianie luk czasownikami wypisanymi

     z dialogów.

 

7. Zadanie prawda/fałsz.

 

 

IV. Część końcowa.

 1. Synteza i interpretacja treści.

Jakie informacje powinien zawierać dobry przepis  kulinarny? – rozsypanka, uczniowie wybierają cechy Dorego przepisu z cech różnych tekstów.

 

5.Podsumowanie pracy z tekstem

    (ewaluacja)

Powrót do celu lekcji i określenia stopnia jego osiągnięcia przez klasę ( metoda świateł  jako wynik zadania prawda /fałsz).

 

Podanie informacji zwrotnej dla ucznia.

Ankieta ewaluacyjna dla ucznia

 

 6.Zadanie domowe:

Wyjaśnienie wykonania pracy domowej.

Zadanie domowe – załącznik nr 2 karta pracy.

Uczniowie w domu redagują przepis na sałatkę owocową i jarzynową.