Regulamin


REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LIDERÓW OŚWIATY (SPLO) 

 

Obowiązuje od 10.11.2020 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO).
 2. SPLO to niestacjonarne, trzysemestralne studia podyplomowe organizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 (Organizator) we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.
 3. Regulamin określa:
 1. zasady rekrutacji
 2. uprawnienia i obowiązki uczestnika,
 3. organizację studiów,
 4. zasady rezygnacji z udziału,

 

II. Zasady rekrutacji

 1. Studia podyplomowe są przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół biorących udział w programie Szkoła Ucząca Się, ponadto liczy się kolejność zgłoszeń.
 3. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 4. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
 1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego online dostępnego stronie rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenie-na-splo do 31 stycznia 2021.
 2. rozpatrzenia zgłoszenia i wydania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia przez kierownika studiów podyplomowych,
 3. wypełnienia oraz wydruku internetowego formularza rekrutacyjnego Collegium Civitas dostępnego online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl,
 4. złożenia wymaganych dokumentów: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, I lub II stopnia. (Oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas lub kopia poświadczona notarialnie
 1. Wpisanie kandydata na listę Uczestników następuje po podpisaniu przez niego umowy CEO-Uczestnik oraz dokonaniu płatności za studia.

 

III. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi możliwości udziału w studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/21 i 2021/22, w tym:
 1. zapewnienia kadry prowadzącej wykłady i warsztaty posiadającej kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć;
 2. możliwości uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów;
 3. możliwości uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
 4. obsługi administracyjnej.
 1. Uczestnik SPLO zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu SPLO, regulaminu studiów podyplomowych Collegium Civitas oraz Umowy uczestnictwa;
 2. uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem studiów; potwierdzonego każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności;
 3. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego oraz kulturalnego zachowania w obiektach szkoleniowych; przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

 

IV. Organizacja studiów

Informacje ogólne

 1. Kontakty uczestnika z Uczelnią odbywają się poprzez Koordynatora studiów podyplomowych wskazanego na stronie internetowej www.lideroswiaty.pl
 2. W sprawach uczestników decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Instancją odwoławczą od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest Rektor.

Koszty ponoszone przez Uczestnika:

 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Studia dofinansowane są ze środków partnera Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 2. Opłaty za Studia Podyplomowe Liderów  Oświaty wynoszą:

Semestr

Koszt studiów

Termin wniesienia opłaty

I

 1600 zł  

31 stycznia 2021

II

 1600 zł

31 sierpnia 2021

III

1600 zł

31 stycznia 2022

 
 1. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za studia
 2. Uczestnik dokonuje płatności przelewem na konto: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, NIP: 525-17-26-659, Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A., IX Oddział w Warszawie,18 1090 1883 0000 0001 1276 6334  (tytuł: "Opłata za SPLO 2020-2022 imię i nazwisko uczestnika")
 3. Opłata pokrywa:
 1. zajęcia dydaktyczne: wykłady, warsztaty, seminaria; kurs internetowy, konsultacje dotyczące wdrażania projektu zmiany w szkole; wszystkie materiały dydaktyczne,
 2. koszty zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku Szkoleniowym w Wildze podczas zjazdów tam się odbywających,
 3. koszty transportu na trasie Warszawa - Wilga - Warszawa w przypadku zjazdów w ośrodku w Wildze.
 1. Uczestnik samodzielnie pokrywa koszty podróży do Warszawy oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdów odbywających się w Warszawie.

Zasady realizacji studiów:

 1. Studia trwają 3 semestry i odbywają się w latach akademickich 2020/2021 oraz 2021/2022.
 2. W grudniu 2020 i styczniu 2021 odbędą się spotkania wprowadzające dla osób przyjętych na studia.
 3. Zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzone są w formie:
  1. czterech dwudniowych zjazdów w Collegium Civitas w Warszawie
  2. czterech trzydniowych spotkań warsztatowych w Ośrodku Szkoleniowym CEO w Wildze
  3. interaktywnego kursu internetowego oraz spotkań on-line w małej grupie seminaryjnej,
  4. wizyty koleżeńskiej w szkole innego uczestnika studiów,
  5. zaplanowania i przeprowadzenia przy wsparciu mentora zmiany w szkole mającej na celu poprawę nauczania i uczenia się uczniów.
 4. Terminy zjazdów w roku 2021:
  luty 2021 Trzydniowe orientacyjne spotkanie warsztatowe w Wildze
  luty/marzec 2021  Inauguracyjny dwudniowy zjazd w Warszawie
  lipiec 2021  Trzydniowa Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów
  październik 2021  Dwudniowy zjazd w Warszawie 
  listopad/grudzień 2021  Trzydniowe spotkanie warsztatowe w Wildze
 1. O godzinach zajęć uczestnik będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian formy realizacji zajęć oraz terminów i miejsc zjazdów i spotkań warsztatowych. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.

 

V. Zasady rezygnacji z udziału

 1. W każdym okresie studiów Uczestnik może zrezygnować ze studiów podyplomowych.
 2. Jeśli uczestnik zrezygnuje przed pierwszym zjazdem, otrzyma zwrot wniesionej opłaty. Zasady rozliczenia finansowego w przypadku późniejszej rezygnacji reguluje umowa CEO-Uczestnik.