Regulamin


REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LIDERÓW OŚWIATY (SPLO) 

 

Obowiązuje od 20.10.2021 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO).
 2. SPLO to niestacjonarne, trzysemestralne studia podyplomowe organizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 w ramach placówki doskonalenia nauczycieli (Organizator) we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.
 3. Regulamin określa:
 1. zasady rekrutacji
 2. uprawnienia i obowiązki uczestnika,
 3. organizację studiów,
 4. zasady rezygnacji z udziału,

 

II. Zasady rekrutacji

 1. Studia podyplomowe są przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół biorących udział w programie Szkoła ucząca się. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Kierownik SPLO biorąc pod uwagę m.in. możliwość utworzenia odpowiednich grup seminaryjnych oraz kolejność zgłoszeń.
 3. Na studia podyplomowe mogą być przyjęci kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 4. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
 1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego online dostępnego stronie rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenie-na-splo do 10 grudnia 2021 (termin może zostać wydłużony),
 2. rozpatrzenia zgłoszenia i wydania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia przez kierownika studiów podyplomowych,
 3. wypełnienia oraz wydruku internetowego formularza rekrutacyjnego Collegium Civitas dostępnego online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl,
 4. złożenia wymaganych dokumentów: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, I lub II stopnia. (Oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas lub kopia poświadczona notarialnie).
 1. Wpisanie kandydata na listę Uczestników następuje po podpisaniu przez niego umowy CEO-Uczestnik oraz dokonaniu płatności za studia.

 

III. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi możliwości udziału w trzysemestralnych studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/22 i 2022/23, w tym:
 1. zapewnienia kadry prowadzącej wykłady i warsztaty posiadającej kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć;
 2. możliwości uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów;
 3. możliwości uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
 4. obsługi administracyjnej.
 1. Uczestnik SPLO zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu SPLO, regulaminu studiów podyplomowych Collegium Civitas oraz Umowy uczestnictwa;
 2. uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem studiów; potwierdzonego każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności;
 3. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego oraz kulturalnego zachowania w obiektach szkoleniowych; przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

 

IV. Organizacja studiów

Informacje ogólne

 1. Kontakty uczestnika z Uczelnią odbywają się poprzez Koordynatora studiów podyplomowych wskazanego na stronie internetowej www.lideroswiaty.pl
 2. W sprawach uczestników decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Instancją odwoławczą od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest Rektor.

Koszty ponoszone przez Uczestnika:

 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Studia dofinansowane są ze środków partnera Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 2. Opłaty za Studia Podyplomowe Liderów Oświaty wynoszą:

Semestr

Opłata

Termin

I

 1800 zł  

31 stycznia 2022

II

 1800 zł

31 sierpnia 2022

III

1800 zł

31 stycznia 2023

 
 1. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za studia
 2. Uczestnik dokonuje płatności przelewem na konto: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, NIP: 525-17-26-659, Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A., IX Oddział w Warszawie,18 1090 1883 0000 0001 1276 6334  (tytuł: "Opłata za SPLO 2020-2022 imię i nazwisko uczestnika")
 3. Opłata pokrywa:
 1. zajęcia dydaktyczne: wykłady, warsztaty, seminaria; kurs internetowy, konsultacje dotyczące wdrażania projektu zmiany w szkole; wszystkie materiały dydaktyczne,
 2. koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas czterech trzydniowych spotkań warsztatowych.
 1. Uczestnik samodzielnie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdów odbywających się w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie.

Zasady realizacji studiów:

 1. Studia trwają 3 semestry i odbywają się w latach akademickich 2021/2022 oraz 2022/2023.
 2. W okresie grudzień 2021 - styczeń 2022 odbędą się spotkania wprowadzające dla osób przyjętych na studia.
 3. Zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzone są w formie:
  1. czterech dwudniowych zjazdów w Collegium Civitas w Warszawie
  2. czterech trzydniowych spotkań warsztatowych w Ośrodku Szkoleniowym CEO w Wildze
  3. interaktywnego kursu internetowego oraz spotkań on-line w małej grupie seminaryjnej,
  4. wizyty koleżeńskiej w szkole innego uczestnika studiów,
  5. zaplanowania i przeprowadzenia przy wsparciu mentora zmiany w szkole mającej na celu poprawę nauczania i uczenia się uczniów.
 4. O terminach zajęć uczestnik będzie informowany z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian formy realizacji zajęć oraz terminów i miejsc zjazdów i spotkań warsztatowych. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.

 

V. Zasady rezygnacji z udziału

 1. W każdym okresie studiów Uczestnik może zrezygnować ze studiów podyplomowych.
 2. Jeśli uczestnik zrezygnuje przed pierwszym zjazdem, otrzyma zwrot wniesionej opłaty. Zasady rozliczenia finansowego w przypadku późniejszej rezygnacji reguluje umowa CEO-Uczestnik.