Regulamin


REGULAMIN X EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LIDERÓW OŚWIATY

obowiązuje od 1 marca 2017

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty organizowanych przez Collegium Civitas, zwanego dalej Uczelnią, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko - Amerykańską Fundację Wolności oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. 

§ 2

 1. Przełożonym słuchaczy jest Rektor.
 2. W sprawach słuchaczy decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Instancją odwoławczą od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest Rektor.
 4. Kontakty słuchacza z Uczelnią odbywają się poprzez Koordynatora studiów podyplomowych wskazanego na stronie internetowej www.lideroswiaty.pl

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

§ 3

 1. Studia podyplomowe są przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych.
 2. Studia przeznaczone są szczególnie dla nauczycieli czynnych, posiadających od 2 lat stażu pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora z osiągnięciami w dorobku zawodowym w tym organizacyjnym oraz wcześniejszym uczestnictwem w działaniach profesjonalnych.
 3. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 4

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe składa się z następujących etapów:
  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego online dostępnego stronie  https://spolecznosc.ceo.org.pl/:
  2. wypełnienia oraz wydruku internetowego formularza rekrutacyjnego Collegium Civitas dostępnego online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl,
  3. złożenia wymaganych dokumentów,
  4. postępowania kwalifikacyjnego,
  5. wydania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Centrum Edukacji Obywatelskiej:
  1. podpisany wydruk formularza rekrutacyjnego – wniosku o przyjęcie na studia, o którym mowa w §4, punkt 2,
  2. oryginał lub odpis lub kopię potwierdzoną notarialnie dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
  3. 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu,
  4. kserokopię awersu i rewersu dowodu osobistego.
 2. Decyzję o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
 3. Wpisanie kandydata na listę Słuchaczy następuje po podpisaniu przez niego umowy CEO-Słuchacz oraz dokonaniu płatności za studia.

Prawa i obowiązki słuchaczy

§5

 1. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
 1. uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach programu studiów,
 2. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Collegium Civitas niezbędnych do realizacji programu studiów oraz czytelni na zasadach określonych w jej regulaminie,
 3. zgłaszania uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej. Uwagi należy kierować do Kierownika SPLO.

 

§6

 1. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest w szczególności do:
 1. uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów i programem nauczania,
 2. składania egzaminów i zaliczeń oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
 3. przestrzegania przepisów obowiązujących w Collegium Civitas.

 

§7

W każdym okresie studiów Słuchacz może zrezygnować ze studiów podyplomowych. Zasady rozliczenia finansowego z Uczelnią reguluje umowa CEO-Słuchacz.

 

§8

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, Słuchacz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją dyscyplinarną ds. słuchaczy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. nagana z ostrzeżeniem,
 4. wydalenie z Uczelni.
 1. Za przewinienia mniejszej wagi Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego udziela upomnienia z pominięciem Komisji Dyscyplinarnej.

 

§9

 1. W razie podejrzenia popełnienia przez Słuchacza czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich, powołanego i działającego na podstawie odrębnych przepisów. Określenie „istotnego fragmentu” oraz szczegółowe zasady postępowania zawarte są w Regulaminie procedury antyplagiatowej.

§10

 1. Słuchacz traci swój status:
 1. z dniem złożenia egzaminu dyplomowego,
 2. z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy;

 

Organizacja zajęć dydaktycznych

§11

 1. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny.
 2. Studia Podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez Słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.
 3. Studia Podyplomowe Liderów Oświaty prowadzone są w systemie niestacjonarnym.
 4. Zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzone są w formie:
 1. wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, seminariów  podczas:
  1. 4 zjazdów w Collegium Civitas w Warszawie,
  2. 3 zjazdów w Ośrodku Szkoleniowym w Wildze
 2. kursu e-learningowego. Każdy moduł kursu obejmuje:
  1. czytanie materiałów - 6 godzin,
  2. realizację zadania praktycznego - 12 godzin,
  3. napisanie sprawozdania - 4 godziny,
  4. napisanie komentarza koleżeńskiego - 4 godziny,
  5. dyskusję - 6 godzin.
 3. projektu dyplomowego realizowanego w  trakcie trwania studiów. 

   
 1. Wszystkim przedmiotom przypisane są punkty zaliczeniowe w skali zgodnej z europejskim systemem punktów zaliczeniowych (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS).
 2. Informacje bieżące o studiach umieszczane są na stronie www.lideroswiaty.pl.

 

Zaliczenia zajęć i rozliczenia okresowe

§12

 1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
 2. Słuchacz ma obowiązek przystąpienia do egzaminów i zaliczeń w terminach przewidzianych harmonogramem studiów.

 

§13

 1. Zajęcia dydaktyczne kończą się jedną z następujących form zaliczenia:
 1. egzaminem (E),
 2. zaliczeniem z oceną (ZO),
 3. zaliczeniem bez oceny (ZAL) według kryterium:
 1. zaliczone (zal),
 2. niezaliczone (nzal).
 1. Zarówno egzamin (E) jak i zaliczenie z oceną (ZO) kończą się oceną według następującej skali:
 1. celujący (5,5),
 2. bardzo dobry (5,0),
 3. dobry plus (4,5),
 4. dobry (4,0),
 5. dostateczny plus (3,5),
 6. dostateczny (3,0),
 7. niedostateczny (2,0).
 1. Przebieg studiów jest dokumentowany w protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych oraz w kartach okresowych osiągnięć sporządzanych w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych Uczelni.
 2. Wszystkie egzaminy i zaliczenia przedkładane przez Słuchacza w formie pracy pisemnej oraz prace dyplomowe sprawdzane są programem antyplagiatowym.
 3. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie udowodniony Słuchaczowi plagiat wykładowca wpisuje do protokołu ocenę niedostateczną, a Słuchacz ponosi odpowiedzialność zgodnie z §9 niniejszego Regulaminu.

 

Skreślenie z listy Słuchaczy

§14

 1. Słuchacz zostaje skreślony z listy Słuchaczy w przypadkach:
 1. niepodjęcia studiów,
 2. rezygnacji ze studiów,
 3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
 4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
 1. Ponadto, Słuchacz może zostać skreślony z listy Słuchaczy w przypadku:
 1. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
 2. nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie.
 3. niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.

 

Wznowienie studiów

§15

 1. Osoba, która została skreślona z listy Słuchaczy studiów podyplomowych i nie zaliczyła wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, może wznowić studia po przerwie trwającej nie dłużej niż 2 lata (tylko w przypadku, gdy studia nie zawiesiły działalności).
 2. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje Komisja Rekrutacyjna po zasięgnięciu opinii Kierownika danego kierunku studiów podyplomowych pod warunkiem przyjęcia, przez osobę wznawiającą studia zasad finansowych i organizacyjnych obowiązujących w chwili ponownego podjęcia studiów.
 3. Osoba, która została skreślona z listy Słuchaczy studiów podyplomowych a ma zaliczone wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów oraz uregulowane opłaty może zostać przywrócona na listę Słuchaczy na okres maksymalnie 1 miesiąca, w ciągu dwóch lat od daty skreślenia. W tym czasie Słuchacz zobowiązany jest do ukończenia studiów (złożenia i obrony pracy dyplomowej). Słuchacz nie ma obowiązku zaliczania różnic programowych. Za powrót na studia i umożliwienie ich ukończenia Słuchacz jest zobowiązany do uiszczenia w ciągu 14 dni od daty decyzji opłatę w wysokości 10% regularnego czesnego semestralnego obowiązującego go na ostatnim semestrze studiów.
 4. Osoba skreślona wcześniej niż 2 lata wstecz, ma prawo do wnioskowania w trybie indywidualnym o przyjęcie i zaliczenie studiów na warunkach określonych niniejszym zarządzeniem z podaniem uzasadnienia.
 5. Nie może wznowić studiów osoba, która z listy Słuchaczy została skreślona na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej lub osoba, która nie rozliczyła się finansowo i materialnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Zakończenie studiów

§16

 1. Ukończenie studiów podyplomowych dokumentowane jest Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych Collegium Civitas.
 2. Warunkiem uzyskania Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych jest:
 1. uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem danego kierunku,
 2. uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej,
 3. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego – prezentacji zmiany.
 1. Studia Podyplomowe Liderów Oświaty przewidują wyłącznie jeden termin obron prac dyplomowych w każdym roczniku studiów.
 2. Na świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:

od 2,80  do 3,40 – dostateczny,

od 3,41 do 3,80 – dostateczny plus,

od 3,81 do 4,20 – dobry,

od 4,21 do 4,60 – dobry plus,

od 4,61 do 5,00 – bardzo dobry,

od 5,01 do 5,50 – celujący.

 

Opłaty związane z przebiegiem studiów

§ 17

 1.  Studia są dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i dla dyrektorów – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wynoszą:

 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Czesne

 I semestr

II semestr

III semestr

za całe studia

oplata pełna

1800 zł

1500 zł

1500 zł

4800 zł

opłata ze zniżką

1800 zł

1500 zł

500 zł

3800 zł

Opłata za wznowienie studiów w celu obrony

10% czesnego semestralnego obowiązującego na ostatnim semestrze studiów

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opłata ze zniżką przysługuje dyrektorom szkół, które uczestniczyły lub uczestniczą w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły (OKSUS i RUN) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca się.
 2. Dodatkowa zniżka w wysokości 240 zł przysługuje dyrektorom szkół, którzy uczestniczyli w Konferencji SUS w terminie 16-17 listopada 2016 roku. Zniżka zostanie odliczona od ostatniej raty czesnego wskazanego w tabeli w p-t 1 powyżej.
 3. Dla dyrektorów nie mających nadanego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego do powyższych stawek należy doliczyć 23% VAT.
 4.  Studia podyplomowe są płatne z góry.
 5. Student może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za studia

 

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują zapisy regulaminu studiów podyplomowych Collegium Civitas oraz zapisy umowy CEO – Słuchacz.

 

 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LIDERÓW OŚWIATY

(obowiązuje od października 2015 r.)

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty organizowanych przez Collegium Civitas, zwanego dalej Uczelnią, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko - Amerykańską Fundację Wolności oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. 

§ 2

 1. Przełożonym słuchaczy jest Rektor.
 2. W sprawach słuchaczy decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Instancją odwoławczą od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest Rektor.
 4. Kontakty słuchacza z Uczelnią odbywają się poprzez Koordynatora studiów podyplomowych wskazanego na stronie internetowej www.lideroswiaty.pl

 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

§ 3

 1. Studia podyplomowe są przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołów szkół.
 2. Studia przeznaczone są szczególnie dla nauczycieli czynnych, posiadających od 2 lat stażu pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora z osiągnięciami w dorobku zawodowym w tym organizacyjnym oraz wcześniejszym uczestnictwem w działaniach profesjonalnych.
 3. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich.

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe składa się z następujących etapów:
  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.lideroswiaty.pl: http://sus.ceo.org.pl/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/formularz-zgloszeniowy,
  2. wypełnienia oraz wydruku internetowego formularza rekrutacyjnego Collegium Civitas dostępnego online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl,
  3. złożenia wymaganych dokumentów,
  4. postępowania kwalifikacyjnego,
  5. wydania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

      2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 1. podpisany wydruk formularza rekrutacyjnego – wniosku o przyjęcie na studia, o którym mowa w §4, punkt 2,
 2. oryginał lub odpis lub kopię potwierdzoną notarialnie dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
 3. 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu,
 4. kserokopię awersu i rewersu dowodu osobistego.

3. Decyzję o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

4. Wpisanie kandydata na listę Słuchaczy następuje po podpisaniu przez niego umowy CEO-Słuchacz oraz dokonaniu płatności za studia.

 

Prawa i obowiązki słuchaczy

§5

 1. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
 1. uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach programu studiów,
 2. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Collegium Civitas niezbędnych do realizacji programu studiów oraz czytelni na zasadach określonych w jej regulaminie,
 3. zgłaszania uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej. Uwagi należy kierować do Kierownika SPLO.

§6

 1. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest w szczególności do:
 1. uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów i programem nauczania,
 2. składania egzaminów i zaliczeń oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
 3. przestrzegania przepisów obowiązujących w Collegium Civitas.

§7

W każdym okresie studiów Słuchacz może zrezygnować ze studiów podyplomowych. Zasady rozliczenia finansowego z Uczelnią reguluje umowa CEO-Słuchacz.

 

§8

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, Słuchacz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją dyscyplinarną ds. słuchaczy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. nagana z ostrzeżeniem,
 4. wydalenie z Uczelni.

3. Za przewinienia mniejszej wagi Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego udziela upomnienia z pominięciem Komisji Dyscyplinarnej.

§9

W razie podejrzenia popełnienia przez Słuchacza czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich, powołanego i działającego na podstawie odrębnych przepisów. Określenie „istotnego fragmentu” oraz szczegółowe zasady postępowania zawarte są w Regulaminie procedury antyplagiatowej.

§10

 1. Słuchacz traci swój status:
 1. z dniem złożenia egzaminu dyplomowego,
 2. z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy;

 

Organizacja zajęć dydaktycznych

§11

 1. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny.
 2. Studia Podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez Słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.
 3. Studia Podyplomowe Liderów Oświaty prowadzone są w systemie niestacjonarnym.
 4. Zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzone są w formie:
 1. wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, seminariów  podczas:
  1. 4 zjazdów w Collegium Civitas w Warszawie,
  2. 3 zjazdów w Ośrodku Szkoleniowym w Wildze
 2. kursu e-learningowego. Każdy moduł kursu obejmuje:
  1. czytanie materiałów - 6 godzin,
  2. realizację zadania praktycznego - 12 godzin,
  3. napisanie sprawozdania - 4 godziny,
  4. napisanie komentarza koleżeńskiego - 4 godziny,
  5. dyskusję - 6 godzin.
 3. projektu dyplomowego realizowanego w  trakcie trwania studiów. 

   

5. Wszystkim przedmiotom przypisane są punkty zaliczeniowe w skali zgodnej z europejskim systemem punktów zaliczeniowych (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS).

6. Informacje bieżące o studiach umieszczane są na stronie www.lideroswiaty.pl.

 

Zaliczenia zajęć i rozliczenia okresowe

§12

 1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
 2. Słuchacz ma obowiązek przystąpienia do egzaminów i zaliczeń w terminach przewidzianych harmonogramem studiów.

 

§13

 1. Zajęcia dydaktyczne kończą się jedną z następujących form zaliczenia:
  1. egzaminem (E),
  2. zaliczeniem z oceną (ZO),
  3. zaliczeniem bez oceny (ZAL) według kryterium:
 1. zaliczone (zal),
 2. niezaliczone (nzal).
 1.  Zarówno egzamin (E) jak i zaliczenie z oceną (ZO) kończą się oceną według następującej skali:
  1. celujący (5,5),
  2. bardzo dobry (5,0),
  3. dobry plus (4,5),
  4. dobry (4,0),
  5. dostateczny plus (3,5),
  6. dostateczny (3,0),
  7. niedostateczny (2,0).
 2.  Przebieg studiów jest dokumentowany w protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych oraz w kartach okresowych osiągnięć sporządzanych w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych Uczelni.
 3.  Wszystkie egzaminy i zaliczenia przedkładane przez Słuchacza w formie pracy pisemnej oraz prace dyplomowe sprawdzane są programem antyplagiatowym.
 4. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie udowodniony Słuchaczowi plagiat wykładowca wpisuje do protokołu ocenę niedostateczną, a Słuchacz ponosi odpowiedzialność zgodnie z §9 niniejszego Regulaminu.

 

Skreślenie z listy Słuchaczy

§14

 1.  Słuchacz zostaje skreślony z listy Słuchaczy w przypadkach:
  1. niepodjęcia studiów,
  2. rezygnacji ze studiów,
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
 2. Ponadto, Słuchacz może zostać skreślony z listy Słuchaczy w przypadku:
  1. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
  2. nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie.
  3. niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.

 

Wznowienie studiów

§15

 1. Osoba, która została skreślona z listy Słuchaczy studiów podyplomowych i nie zaliczyła wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, może wznowić studia po przerwie trwającej nie dłużej niż 2 lata (tylko w przypadku, gdy studia nie zawiesiły działalności).
 2. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje Komisja Rekrutacyjna po zasięgnięciu opinii Kierownika danego kierunku studiów podyplomowych pod warunkiem przyjęcia, przez osobę wznawiającą studia zasad finansowych i organizacyjnych obowiązujących w chwili ponownego podjęcia studiów.
 3. Osoba, która została skreślona z listy Słuchaczy studiów podyplomowych a ma zaliczone wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów oraz uregulowane opłaty może zostać przywrócona na listę Słuchaczy na okres maksymalnie 1 miesiąca, w ciągu dwóch lat od daty skreślenia. W tym czasie Słuchacz zobowiązany jest do ukończenia studiów (złożenia i obrony pracy dyplomowej). Słuchacz nie ma obowiązku zaliczania różnic programowych. Za powrót na studia i umożliwienie ich ukończenia Słuchacz jest zobowiązany do uiszczenia w ciągu 14 dni od daty decyzji opłatę w wysokości 10% regularnego czesnego semestralnego obowiązującego go na ostatnim semestrze studiów.
 4. Osoba skreślona wcześniej niż 2 lata wstecz, ma prawo do wnioskowania w trybie indywidualnym o przyjęcie i zaliczenie studiów na warunkach określonych niniejszym zarządzeniem z podaniem uzasadnienia.
 5. Nie może wznowić studiów osoba, która z listy Słuchaczy została skreślona na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej lub osoba, która nie rozliczyła się finansowo i materialnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Zakończenie studiów

§16

 1. Ukończenie studiów podyplomowych dokumentowane jest Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych Collegium Civitas.
 2. Warunkiem uzyskania Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych jest:
 1. uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem danego kierunku,
 2. uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej,
 3. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

 1. Studia Podyplomowe Liderów Oświaty przewidują wyłącznie jeden termin obron prac dyplomowych w każdym roczniku studiów.
 2. Na świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:

od 2,80  do 3,40 – dostateczny,

od 3,41 do 3,80 – dostateczny plus,

od 3,81 do 4,20 – dobry,

od 4,21 do 4,60 – dobry plus,

od 4,61 do 5,00 – bardzo dobry,

od 5,01 do 5,50 – celujący.

 

Opłaty związane z przebiegiem studiów

§ 17

 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Studia dofinansowane są ze środków partnera Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Opłaty za Studia Podyplomowe Liderów  Oświaty wynoszą:

 

za semestr

za rok

za całe studia

oplata pełna

1200 zł

2400 zł

4800 zł

opłata ze zniżką*

950 zł

1900 zł

3800 zł

opłata za wznowienie studiów na ostatni semestr w celu obrony

10% czesnego semestralnego obowiązującego na ostatnim semestrze studiów

-

-

*Zniżka przysługuje dyrektorom szkół uczestniczących w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły(OKSUS i RUN) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca się.

 

 1. Studia podyplomowe są płatne z góry.
 2. Student może zwrócić się z pisemnym wnioskeim o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za studia

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują zapisy regulaminu studiów podyplomowych Collegium Civitas oraz zapisy umowy CEO – Słuchacz.

 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

(obowiązuje od listopada 2013 r.)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty organizowanych przez Collegium Civitas, zwanego dalej Uczelnią, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko Amerykańską Fundację Wolności oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. 

§ 2

1. Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, głównie dla dyrektorów, szefów szkolnych zespołów, pracowników nadzoru, pracowników administracji samorządowej. 
2. Studia przeznaczone są szczególnie dla nauczycieli czynnych, posiadających od 2 lat stażu pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora z osiągnięciami w dorobku zawodowym w tym organizacyjnym oraz wcześniejszym uczestnictwem w działaniach profesjonalnych.

§ 3

1. Przełożonym słuchaczy jest Rektor.
2. W sprawach słuchaczy decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
3. Instancją odwoławczą od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest Rektor.

Prawa i obowiązki słuchaczy

§4

1. Słuchacz ma prawo do:
a) poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności akademickiej;
b) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych, oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony pracowników i organów Uczelni;

§5

1. Słuchacz traci swój status:
a) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy;
b) z zaliczeniem ostatniego semestru studiów, na który słuchacz uzyskał wpis.

§6

1. Do obowiązków słuchacza należy wykorzystanie możliwości kształcenia się, oraz postępowanie zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych.

W szczególności słuchacz zobowiązany jest do:
a) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem studiów;
b) składania Kierownikowi Studiów w określonym przez władze Uczelni terminie karty egzaminacyjnej, w celu rejestracji wyników egzaminów i zaliczeń.
c) przestrzegania obyczajów akademickich i przepisów obowiązujących w Uczelni;
d) terminowego wpłacania wymaganych opłat. 

Organizacja zajęć dydaktycznych

§7

1. Studia podyplomowe odbywają się w cyklu semestralnym.
2. Studia podyplomowe trwają cztery semestry.
3. Studia są prowadzone w wymiarze 63 punktów ECTS.

§8

1. Organizację studiów podyplomowych ogłasza kierownik studiów podyplomowych.

W szczególności określa początek i koniec zajęć dydaktycznych, terminy zjazdów, oraz przerw wypoczynkowych.
2. Planowany rozkład zajęć dydaktycznych umieszcza się na stronach internetowych studiów 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 9

1. Formy odbywanych zajęć:

 • studia trwają 2 lata (IV  semestry), 416 godzin dydaktycznych
 • forma zajęć: 5 zjazdów (2-3 dniowych) w Pałacu Kultury i Nauki, 3 zjazdy w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Wildze k. Warszawy tzw. Zjazd Jesienny (3 dni), Zjazd Letni (4 dni), obrona prac dyplomowych
 • kurs internetowy (podczas trwania studiów)

 

b) Interaktywny Kurs Internetowy, odbywający się w 8 tematycznych modułach 6 modułów

Procedura realizowania modułu:

czytanie 6 godzin,

zadanie praktyczne 12 godzin,

sprawozdanie 4 godziny,

komentarz koleżeński 4 godziny,

dyskusja 6 godzin.
c) Projekt semestralny, realizowany w IV semestrze. 

§10

1. Kontakty słuchacza z Uczelnią dokonują się poprzez Koordynatora studiów podyplomowych

Rozliczenia okresowe

§11

1. Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych planem studiów. 

§12

1. Zaliczenie studiów jest potwierdzone w indeksie słuchacza.

Zaliczenia zajęć dydaktycznych 

§13

1. Zajęcia dydaktyczne kończą się jedną z następujących form zaliczenia:
a) zaliczeniem z oceną (ZO),
b) zaliczeniem bez oceny (ZAL.) według kryterium:
-  zaliczone (zal.)
- niezaliczone (nzal.) 

2. Zaliczenie z oceną (ZO) kończą się oceną według następującej skali:

celujący 5,5

bardzo dobry 5,0

dobry plus 4,5

dobry 4,0

dostateczny plus 3,5

dostateczny 3,0

niedostateczny 2,0

§14

1. Wszystkie zaliczenia końcowe wpisywane są do protokołów i kart egzaminacyjnych.

Skreślenie z listy słuchaczy 

§15

1. Osoba, która została skreślona z listy słuchaczy może - po wniesieniu opłaty wpisowej -wznowić studia na warunkach określonych przez Kierownika studiów podyplomowych.

Zakończenie studiów

§16

1. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas studiów podyplomowych.

Opłaty związane z przebiegiem studiów

§17

1. Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłat ustala Rada Programowa Studiów.
2. Studia podyplomowe są płatne z góry.
3. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek słuchacza, Kierownik studiów podyplomowych może wydać decyzję o indywidualnej formie płatności za studia.