Analiza prac uczniów


Uczenie się zachodzi w głowach uczących się – jest funkcją mózgu. Zaobserwowanie tego zjawiska jest bardzo trudne, pozostaje zatem stawianie hipotez, które możemy zweryfikować analizując prace uczniów. Tę praktykę wdrażają grupy nauczycieli w szkołach Laboratoriach: Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie i Zespole Szkół w Strachówce. Najnowsze badania z dziedziny edukacji pokazują, że nauczyciele dzięki wspólnej analizie próbek prac uczniów mogą w znaczący sposób zmienić i udoskonalić swoje praktyki nauczania.

 

W efektywnym nauczaniu po każdej lekcji nauczyciel powinien mieć dowody na uczenie się uczniów, dzięki którym może odpowiadać na ich potrzeby. Prace uczniów są jednym z dowodów na to, jak autorzy rozumieją to, czego się uczą i na jakim etapie tego uczenia się są. Mogą one stanowić cenną informację zwrotną dla nauczyciela, który na ich podstawie wyciągnie wnioski i zaplanuje dalszy proces nauczania, jak również dla ucznia, jeśli otrzyma informację zwrotną na temat swojej pracy.

 

Analizując prace uczniów staramy się odpowiedzieć na pytanie: Co się dzieje w głowie ucznia? Konkretne wytwory, np. karty pracy, wypracowania, rozwiązane ćwiczenia, plakaty itd., umożliwiają zestawienie naszych wyobrażeń i oczekiwań z rzeczywistymi wynikami/osiągnięciami uczniów.

 

Analizując prace uczniów korzystamy z arkusza analizy zawierającego poziomy, które powinni osiągnąć uczniowie podczas rozwiązywania zadań. Procedurę zamyka podsumowanie - zebranie wniosków dotyczących tego: Co należy zrobić, jak można zmienić zadanie, aby nauczanie stało się bardziej widoczne? Jak przedefiniować ćwiczenie, aby pomóc uczniom osiągać lepsze wyniki?