Doskonaląca Analiza Nauczania


 

Doskonaląca Analiza Nauczania z wykorzystaniem nagrania wideo (DAN) to praktyka doskonalenia nauczania wypracowana i upowszechniana przez program Szkoła Ucząca Się. Jest działaniem prowadzonym przez współpracujących ze sobą nauczycieli, nakierowanym na profesjonalizację nauczania.

 

Analiza nagranych na wideo działań nauczyciela i związanych z nimi zachowań uczniów, stwarza możliwość głębokiego wglądu w proces nauczania i uczenia się. Nagranie wideo łatwo jest poddać rygorystycznej obserwacji i analizie. Odtwarzany fragment lekcji można „stopować”, co umożliwia chwilę refleksji i koncentrację na zapisywaniu (kodowaniu) obserwowanych działań nauczyciela i towarzyszących mu reakcji uczniów. Dzięki temu efektywnie wykorzystujemy nawet krótki (15 min.) fragment nagranej lekcji.

 

W ten sposób praktyka DAN tworzy soczewkę, która może być kierowana na różne elementy zajęć, prowadzonych przez nauczyciela, np.: sposobu prowadzenia przez nauczyciela i wykonywania przez uczniów centralnego dla lekcji zadania dydaktycznego lub innego jej elementu, jak np.:  - podsumowania lekcji lub grupowania uczniów w zespoły, mające wykonać projekt.  Wybór obszaru obserwacji zależy od tego, jaki element nauczyciel postanowi doskonalić.

 

Powodem stosowania DAN może być na przykład chęć poprawy skuteczności uczenia się uczniów -  jeśli na przykład nauczyciel zauważy, że nie wszyscy uczniowie korzystają z jego lekcji, może wybrać i sfilmować fragment swojej lekcji demonstrujący  wprowadzanie zadania edukacyjnego i proces uczenia się uczniów. Dzięki analizie nagrania razem z pomocą innego nauczyciela, może znaleźć odpowiedź  na swoje pytanie – jak poprawić skuteczność nauczania.

 

Praktyka DAN została zaplanowana jako działanie partnerskie pomiędzy nauczycielem chcącym poprawić swoje umiejętności nauczania i innym nauczycielem – asystentem, który analizuje nagrany fragment lekcji (w roli asystentów może też wystąpić dwóch lub więcej nauczycieli). Nie jest to ani forma nadzoru pedagogicznego, ani oceny pracy nauczycieli. W jej stosowaniu istotne są bowiem zaufanie i poczucie bezpieczeństwa stosujących go pedagogów.