Regulamin szkolenia „Jak zarządzać szkołą w kryzysie, by umożliwić wszystkim uczniom efektywne uczenie się? Dotychczasowe doświadczenia i sprawdzone rozwiązania”


REGULAMIN Szkolenia „Jak zarządzać szkołą w kryzysie, by umożliwić wszystkim uczniom efektywne uczenie się? Dotychczasowe doświadczenia i sprawdzone rozwiązania”

 1. Organizatorem szkolenia „Jak zarządzać szkołą w kryzysie, by umożliwić wszystkim uczniom efektywne uczenie się? Dotychczasowe doświadczenia i sprawdzone rozwiązania” (dalej „Szkolenie”) jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, (dalej „Organizator”).
 2. Uczestnikami Szkolenia mogą być dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.
 3. Zgłoszenia na Szkoleniu można dokonać poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej „Formularz”) zamieszczonego na stronie internetowej www.sus.ceo.org.pl. Prawidłowe wysłanie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone odpowiednim e-mailem od Organizatora.
 4. Liczba miejsc na Szkoleniu w danym terminie i miejscu jest ograniczona. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na Szkolenie mają uczestnicy ze szkół, które biorą lub brały udział w działaniach programu Szkoła Ucząca Się.
 5. Najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem Szkolenia Organizator potwierdzi zakwalifikowanie uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 6. Organizator zapewnia merytoryczną stronę szkolenia: prowadzących i materiały pomocnicze, a także wyżywienie i przerwy kawowe według programu szkolenia.
 7. Udział w Szkoleniu jest odpłatny.
 8. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej wpłaty w wysokości 400 zł brutto na konto Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej o numerze 18 1090 1883 0000 0001 1276 6334. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwkę szkolenia: Jak zarządzać szkoła w kryzysie.
 9. Uczestnik otrzyma fakturę za udział w Szkoleniu.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 3 dni przed wybranym w zgłoszeniu terminem szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed wybranym w zgłoszeniu terminem szkolenia, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy rezygnacja jest następstwem wystąpienia siły wyższej (np. objęcie kwarantanną).
 11. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zwróci uczestnikowi poniesione opłaty.
 12. Wypełnienie i wysłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Wypełnienie Formularza lub złożenie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych.
 14. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu. Każdy uczestnik Szkolenia ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
 15. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator, którego adres siedziby i pełna nazwa zostały wskazane w pkt. 1 Regulaminu.
 16. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją Szkolenia.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez uczestnika Konferencji.