Sprzedam, kupię, zamienię, poszukuję......, czyli jak napisać dobre ogłoszenie.


Jolanta Misztal

nauczyciel języka polskiego, edukator, szkoleniowiec,

ekspert oświatowy, egzaminator

 

Scenariusz lekcji zajęć języka polskiego w klasie V

 

Temat: Sprzedam, kupię, zamienię, poszukuję……., czyli jak napisać dobre ogłoszenie.

 

 1. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:
 • przedmiotu język polski:
 • I.1.4 – identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny,
 • I.1.5 – rozpoznaje teksty użytkowe, w tym ogłoszenie,
 • I.1.6 – odróżnia w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych,
 • I.1.8 – wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
 • III.1.5 – tworzy wypowiedź pisemną w formie ogłoszenia,
 • III.2.1 – rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące,
 • III.2.3 – stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych,
 • III.2.5 – pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
 • III.2.6 – poprawnie używa znaków interpunkcyjnych;
 • części wstępnej podstawy programowej dla szkoły podstawowej, w tym przypisanie zadań ogólnych szkoły oraz kształconych kompetencji kluczowych:
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak

  i w piśmie,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
 • umiejętność współpracy w małej grupie – w parze,
 • umiejętność posługiwania się, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • wskazanie wykorzystanych zalecanych warunków i sposobów realizacji umiejętności określonych w podstawie programowej:
 • refleksyjne spojrzenie na język jako narzędzie komunikacji,
 • motywowanie ucznia do aktywnego komunikowania się,
 • wykorzystanie naturalnej gotowości uczniów do współpracy.

 

 1. Uzasadnienie celowości realizacji tematu: ogłoszenie do krótka, zwięzła wypowiedź użytkowa, informacja na jakiś temat, umieszczana w widocznym miejscu, z którą jej autor chce dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców; to wypowiedź stosowana w wielu ważnych sytuacjach życiowych.

 

 1. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą, doświadczeniami i / lub umiejętnościami uczniów oraz z zagadnieniami poruszanymi na innych przedmiotach / zajęciach:
 • uczniowie zetknęli się z tekstami ogłoszeń w różnych sytuacjach szkolnych

i pozaszkolnych,

 • wskazują sytuacje, w których ludzie piszą ogłoszenia,
 • wiedzą, gdzie zamieszcza się / umieszcza się ogłoszenia,
 • znają i stosują podstawowe zasady poprawności tekstów pisanych.

 

 1. Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:
 • wymienia sytuacje życiowe, w których ludzie piszą ogłoszenia,
 • wskazuje miejsca zamieszczania / umieszczania ogłoszeń,
 • na podstawie tekstów wzorów formułuje kryteria oceny ogłoszenia,
 • redaguje ogłoszenie,
 • ocenia swoje umiejętności w zakresie pisania tekstu ogłoszenia,
 • jest skoncentrowany na wykonywaniu  zadań i zaangażowany w pracę na lekcji.

 

 1. Cel lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia: na dzisiejszej lekcji, pracując indywidualnie i w parze, nauczysz się  redagować  ogłoszenie, by wykorzystać tę umiejętność w ważnych sytuacjach życiowych ( szkolnych lub pozaszkolnych ).

 

 1. Kryteria osiągania celów / wymagania.

 

Lp.

Elementy ogłoszenia podlegające ocenie

Punktacja

Uzyskane punkty

1.

Realizacja tematu – zawarcie wszystkich niezbędnych informacji, to znaczy:

 • co się stało, wydarzyło? – zdarzenie, działanie,
 • kiedy? - termin ( data ),
 • gdzie? - miejsce,
 • jak wygląda? – cechy, znaki rozpoznawcze,
 • jak skontaktować się z autorem ogłoszenia?

   – kontakt: telefon, e-mail, adres.

0 - 1

 

2.

Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej -  perswazja, zachęta wyrażona bezpośrednio lub pośrednio.

0 - 1

 

3.

Zwięzłość i komunikatywność wypowiedzi.

0 – 1

 

4.

Język i styl ( przestrzeganie zasad poprawności językowej; dopuszczalny jeden błąd językowy ).

0 - 1

 

5.

Zapis ( przestrzeganie poprawności ortograficznej

i interpunkcyjnej; dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i interpunkcyjny, dyslektycy dopuszczalne dwa błędy ortograficzne ).

0 – 1

 

Razem 5 punktów

 

 

 1. Propozycja pytania kluczowego: w jakich sytuacjach życiowych ludzie piszą ogłoszenia?

 

 1. Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, praca w parach.

 

 1. Metody pracy: tekstu wzoru, praktyczna – ćwiczenie redakcyjne, ewaluacyjna metoda świateł, ewaluacyjna technika niedokończonego zdania.
 2. Środki dydaktyczne: prezentacja PPT, teksty wzory ogłoszeń, karta pracy dla uczniów

  z  zestawem  kryteriów oceny ogłoszenia oraz zadaniem do wykonania, naklejki światła

  ( zielone, czerwone i żółte ).

 

 1. Bibliografia:

11.1. Klawe E., Marszałek H., Ciesielska A.: Daję słowo. Podręcznik do języka polskiego

         dla klasy 4. szkoły podstawowej, część 1. Wydawnictwo Nowa Era.

11.2. Majchrzak-Broda J.,  Kania A., Kwak K.: Czarowanie słowem. Język polski, klasa 5,

         podręcznik, część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

11.3. Michałkiewicz T.: Lekcje pisania, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2005.

12.4. Surdej A., Surdej B.: Pisanie nie jest trudne. Ćwiczenia redakcyjne dla klasy 5. Szkoły

        podstawowej.

 

 1. Przebieg zajęć.

12.1. powitanie uczniów oraz gości, przedstawienie się prowadzącego,

12.2.  wprowadzenie – pokaz zdjęć z tekstami różnych ogłoszeń zamieszczanych w gazetach 

          na słupach i tablicach ogłoszeniowych, wskazanie przez uczniów tematyki lekcji,

12.3.  pokaz celu dla ucznia, zbadanie zrozumienia celu przez uczniów,

12.4. określenie sytuacji życiowych, w których ludzie piszą ogłoszenia, zadanie pytania  

          kluczowego: W jakich sytuacjach życiowych ludzie piszą ogłoszenia?, ustalenie 

          odpowiedzi w parach, prezentacja;

12.5. wskazanie miejsc zamieszczania i umieszczania ogłoszeń oraz kryteriów wyboru tych

         miejsc – rozmowa dydaktyczna;

12.6. ustalenie z uczniami kryteriów oceny tekstu ogłoszenia ( NaCoBeZu ), w tym głośne 

         odczytanie i analiza tekstów wzorów ogłoszeń, rozdanie karty pracy z kryteriami oceny 

         ogłoszenia oraz z zadaniem do wykonania przez uczniów, omówienie i wyjaśnienie 

         kryteriów oraz polecenia do wykonania;

12.7. ćwiczenie redakcyjne – praca w parach ( 8 – 10 minut ), konsultacje z nauczycielem,

         przekazywanie uczniom na bieżąco informacji zwrotnych, zapis punktacji na kartach

         pracy, odczytanie 2 – 3 wybranych prac, ocena koleżeńska;

12.8. informacja zwrotna uczniów dla nauczyciela badająca stopień osiągnięcia celu

          przez  uczniów – metoda świateł,

12.9. podsumowanie lekcji – wykorzystanie techniki niedokończonego zdania:

         Na dzisiejszej lekcji ……………………………………………………………………

12.10. zadanie i omówienie pracy domowej do wyboru – ćwiczenie 92 a lub b, lub c str.54 -55 

           zeszytu ćwiczeń;

12.11. podziękowanie za pracę i udział w lekcji, zakończenie zajęć.