Konferencja Upowszechniająca


O tytuł Szkoły Uczącej Się mogą starać się szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą w Klubie SUS lub Laboratoriach Praktyk Edukacyjnych. Szkoły w tych działaniach rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów dzięki Praktykom Pracy Nauczycieli (PPN). 

 

Podstawą  uzyskania tytułu SUS jest rzetelne uczestnictwo w wyżej wymienionych działaniach oraz organizacja konferencji upowszechniającej przez Szkołę. Opiekun szkoły z ramienia CEO, sprawujący opiekę merytoryczną nad szkołą w programie, w dialogu ze szkołą ustalają gotowość szkoły do uzyskania tytułu Szkoły Uczącej Się.

 

NaCoBeZu:

 • Realizację wybranej Praktyki Pracy Nauczycieli przez okres 2 lat.
 • Dzielenie się doświadczeniami z innymi szkołami np. w czasie konferencji klubowych i spotkań warsztatowych dla liderów PPN.
 • Poddawanie własnych działań związanych z realizacją PPN ewaluacji w formule określonej wewnętrznie przez nauczycieli szkoły.

Gospodarzami konferencji upowszechniającej są szkoły a moderator/ka spotkania wspiera je w tym działaniu. Razem stanowią zespół prowadzący całość konferencji.

 

Konferencja upowszechniająca jest spotkaniem w szkole ubiegającej się o tytuł Szkoły Uczącej Się przedstawicieli szkoły/szkół realizujących Praktyki Pracy Nauczycieli (PPN), nauczycieli z innych szkół, zaproszonych gości oraz przedstawiciela programu Szkoła Ucząca Się. W trakcie konferencji nauczyciele prezentują efekty wdrażania PPN w swojej pracy z uczniami. Goście, podczas wizyty w szkole poznają działania szkoły, ich dobre praktyki, uczą się praktyk pracy nauczycieli. Punktem kulminacyjnym konferencji upowszechniającej jest wręczenie gospodarzom spotkania na ręce Dyrektora szkoły - tytułu Szkoły Uczącej Się. Jest to potwierdzenie dwuletniej pracy nauczycieli w realizowaniu PPN w celu podnoszenia jakości nauczania i uczenia się w szkole.

 

Konferencja upowszechniająca jest:

 • okazją do poddania refleksji własnych działań w ramach realizacji Praktyk Pracy Nauczycieli (PPN).
 • okazją do zaprezentowania działań podejmowanych w ramach praktyki nauczycielskiej innym placówkom i dzielenia się swoimi doświadczeniami z nauczycielami z innych szkół.
 • spotkaniem w szkole, które warunkuje i wieńczy starania szkoły o uzyskanie tytułu Szkoły Uczącej Się oraz momentem, w którym szkoła otrzymuje tytuł Szkoły Uczącej Się.

 

Organizacja - krok po kroku:

1. Wypełnij na stronie SUS  formularz zgłoszenia organizacji konferencji upowszechniającej.

2. Odezwie się do Ciebie koordynatorka i uzgodni z tobą termin, plan konferencji oraz zaproponuje moderatora/moderatorkę.

3. Zaproś  (ewentualnie z pomocą koordynatorki programu TYTUŁ SUS ) na konferencję nauczycieli z innych szkół oraz innych gości (uczniów, rodziców, przedstawicieli organu prowadzącego). Koordynatorka poprosi Cię o listę potwierdzonych gości. 

4. Najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną konferencją prześlij do koordynatorki programu TYTUŁ SUS  ostateczną wersję „Planu konferencji”.

 

Koszt: opłata administracyjna - "Doskonalenie pracy nauczycieli - nadanie tytułu SUS" w wysokości 600 zł.  (obejmuje koszt konsultacji trenera - moderatora przed konferencją, jego udział  w wydarzeniu, koszt certyfikatu oraz obsługę administracyjną). 

 

Przebieg konferencji upowszechniającej:

Przebieg konferencji upowszechniającej w szkole jest dostosowywany do realiów szkoły i uzgadniany z moderatorem konferencji . Podczas konferencji realizowane są jednak jej główne punkty i założenia, o których informujemy poniżej (modyfikowane i dostosowane do realiów szkoły są ich szczegóły).

Cz. 1. Rozpoczęcie, cel, informacje o przebiegu i sposobie pracy (moderator konferencji z SUS).
Cz. 2. Warsztat – pokazujący praktykę lub „stoliki osobistego doświadczenia” (jeden praktyk dzieli się doświadczeniami z 2-3 uczestnikami konferencji) lub inna forma pokazywania pracy nauczycieli z daną praktyką.

Cz. 3. Dyskusja podmiotów szkolnych w formule world cafe (uczniowie, nauczyciele zaproszeni goście, w tym samorządowcy i lokalne władze oświatowe) o edukacji. Prezentacja efektów dyskusji (moderator konferencji).

Cz. 4. Podsumowanie – prezentacja przedstawicieli szkoły odpowiadająca na pytania:

 • Dlaczego wybraliśmy tę praktykę?
 • Cel, co chcieliśmy osiągnąć?
 • Jakie mieliśmy oczekiwania włączając PPN? /Jakie były nasze kryteria sukcesu?
 • W jaki sposób realizacja PPN wpłynęła na współpracę nauczycieli?
 • Jak PPN zmieniła nauczanie w naszej szkole?/ Jak wpłynęła na uczenie uczniów? (odnieść się do kryteriów sukcesu)
 • Co konkretnie chcemy pokazać innym nauczycielom z zakresu rozwijania/stosowania PPN? (mogą skupić się na wybranym wątku)/Jakimi doświadczeniami chcemy się podzielić z innymi nauczycielami?

5.   Wręczenie certyfikatu szkole.

 

Uzyskanie tytułu po raz drugi
Przy staraniach o uzyskanie tytułu SUS po raz drugi warunkiem dodatkowym (poza warunkami, które są takie same, jak w przypadku starania się o tytuł po raz pierwszy) jest poprowadzenie dla uczestników konferencji przez przedstawicieli szkoły warsztatu/szkolenia na temat realizowanej praktyki.


Uzyskanie tytułu po raz trzeci - tytuł Lider Szkół Uczących Się
W procedurze uzyskiwania tytułu SUS po raz trzeci szkoła musi spełnić dodatkowo warunek realizowania strategii nauczania wykorzystujących ocenianie kształtujące lub praktyki pracy nauczycieli przy współpracy z innymi szkołami. Tytuł Lidera SUS przyznawany jest bezterminowo.