Konferencja Upowszechniająca


O Tytuł Szkoły Uczącej Się mogą starać się szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą w Klubie SUS lub Laboratoriach Praktyk Edukacyjnych. Szkoły w tych działaniach rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów dzięki Praktykom Współpracy Nauczycieli (PWN). 

 

Podstawą uzyskania Tytułu SUS jest rzetelne uczestnictwo w wyżej wymienionych działaniach oraz organizacja konferencji upowszechniającej. Asystent szkoły z ramienia CEO, sprawujący opiekę merytoryczną nad szkołą w programie, w dialogu ze szkołą ustala gotowość do organizacji konferencji upowszechniającej Praktykę i uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się.

 

Szkoła może przystąpić do organizji konferencji upowszechniającej, jeśli: 

 • realizuje wybraną Praktykę Współpracy Nauczycieli przez okres 2 lat lub dłuższy.
 • dzieli się doświadczeniami z innymi szkołami np. w czasie konferencji i warsztatów Klubu SUS, konferencji w innych szkołach klubowych.
 • poddaje własne działania związane z realizacją PWN ewaluacji w formule określonej wewnętrznie przez nauczycieli szkoły.

Najlepszym sposobem przygotowania się do organizacji konferencji jest uczestnictwo w konferencji w innej szkole. Terminy konferencji i innych wydarzeń w Klubie SUS.


PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja upowszechniająca jest spotkaniem w szkole ubiegającej się o Tytuł Szkoły Uczącej Się. W trakcie konferencji gospodarze przedstawiają doświadczenia we wdrażaniu wybranej Praktyki Współpracy Nauczycieli. Goście poznają działania szkoły, uczą się wybranej praktyki współpracy nauczycieli i uczestniczą w refleksji nad celami i efektami jej stosowania. Punktem kulminacyjnym jest wręczenie gospodarzom spotkania na ręce Dyrektora szkoły - Tytułu Szkoły Uczącej Się, jako potwierdzenia dwuletniej pracy nauczycieli w realizowaniu PWN w celu podnoszenia jakości nauczania i uczenia się w szkole.

 

Gospodarze konferencji przygotowują jej koncepcję i szczegółowy program, wspierani merytorycznie przez asystenta szkoły, oraz prowadzą warsztaty i inne formy pracy podczas konferencji.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie gościom realizowanej przez szkołę praktyki. Podczas konferencji powinny znaleźć odpowiedź pytania:

 • Dlaczego szkoła zdecydowała o wdrożeniu praktyki? (na jakie potrzeby odpowiada praktyka, dlaczego właśnie ta praktyka, jakie były kryteria sukcesu)
 • Jak szkoła realizuje praktykę? (na czym polega praktyka, jak przebiegała praca, jakie napotykano trudności)
 • Jakie są efekty praktyki? (jak PWN zmieniła nauczanie, jak wpłynęła na uczenie uczniów i współpracę nauczycieli)

Na dole strony jest do pobrania przykładowy przebieg konferencji upowszechniającej.

 

ORGANIZACJA - KROK PO KROKU:

 1. Szkoła ustala z asystentem gotowość do zorganizowania konferencji upowszechniającej Praktykę Współpracy Nauczycieli i termin wydarzenia.
 2. Na co najmniej miesiąc przed wydarzeniem szkoła wysyła zgłoszenie organizacji konferencji poprzez formularz .
 3. Na 3 tygodnie przed, wysyła do koordynatorki Klubu SUS program konferencji.
 4. Szkoła zaprasza gości.

Wśród gości powinni się znaleźć przedstawiciele co najmniej 3 szkół uczestniczących w działaniach: Całościowym Rozwój Szkoły - poziom podstawowy lub zaawansowany lub w Klubie SUS. Koordynatorka Klub SUS przesyła szkole listę szkół w działaniach programu Szkoła Ucząca się z danego regionu. Gdyby zgromadzenie wymaganej liczby gości nastręczało trudności, prosimy o kontakt z koordynatorką Klubu SUS.

Koordynatorka Klub SUS umieszcza informacje o zbliżającej się konferencji  na stronach SUS i w newsletterze SUS

 1. Na tydzień przed konferencją szkoła przekazuje koordynatorce Klubu SUS listę spodziewanych gości. Koordynatorka przesyła do szkoły zaświadczenia dla uczestników oraz certyfikat Tytułu SUS.

Koszt: opłata administracyjna w wysokości 600 zł obejmuje koszt konsultacji asystenta - moderatora przed konferencją, jego udział  w wydarzeniu, koszt certyfikatu oraz obsługę administracyjną. Fakturę ("Doskonalenie nauczycieli w radzie pedagogicznej. Praktyki Współpracy Nauczycieli - Tytuł SUS") przesyłamy po wydarzeniu.

 

 

Uzyskanie tytułu po raz drugi
Przy staraniach o uzyskanie tytułu SUS po raz drugi warunkiem dodatkowym (poza warunkami, które są takie same, jak w przypadku starania się o tytuł po raz pierwszy) jest poprowadzenie dla uczestników konferencji przez przedstawicieli szkoły warsztatu/szkolenia na temat realizowanej praktyki.


Uzyskanie tytułu po raz trzeci - Tytuł Lidera Szkół Uczących Się
W procedurze uzyskiwania tytułu SUS po raz trzeci szkoła musi spełnić dodatkowo warunek realizowania strategii nauczania wykorzystujących ocenianie kształtujące lub praktyki pracy nauczycieli przy współpracy z innymi szkołami. Tytuł Lidera SUS przyznawany jest bezterminowo.