Panel w SP im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach


24 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach odbył się  panel koleżeński podsumowujący dwuletnią pracę projektową RUN, czyli Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. To właśnie tego dnia szkoła otrzymała zasłużony prestiżowy tytuł Szkoły Uczącej Się.

Szkoła w Pniewach w latach 2015-2017 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Podsumowanie pracy i prezentacja efektów odbyła się podczas panelu koleżeńskiego.

Z wizytą panelową przyjechali przedstawiciele szkół podstawowych w Dopiewie, Marianowie, Skalmierzycach i Grzymiszewie, którzy uczestniczyli w spacerze edukacyjnym oraz spotkaniach merytorycznych z nauczycielami i uczniami. Zadaniem panelistów było zebranie dowodów na realizację dwóch wybranych strategii : określanie celów i kryteriów sukcesu do lekcji oraz tworzenie sytuacji sprzyjającej współpracy uczniów parach i grupie.
Podczas spaceru obserwowanych było 6 lekcji podzielonych na 15-minutowe fragmenty, a zebrane spostrzeżenia pozwoliły zdiagnozować funkcjonujące w szkole standardy pracy:

 • nauczyciel podaje lub układa wspólnie z uczniami cel lekcji i kryteria sukcesu,
 • nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel i kryteria, a uczniowie potrafią wytłumaczyć swoimi słowami, jaki jest cel lekcji,
 • nauczyciel monitoruje na bieżąco realizację kryteriów sukcesu, a uczniowie sygnalizują stopień ich realizacji,
 • nauczyciel podsumowuje lekcję w odniesieniu do celu i kryteriów, a uczniowie wiedzą, jakie osiągnęli kryteria sukcesu,
 • nauczyciel tworzy możliwość pracy w parach lub grupach, a uczniowie współpracują nad rozwiązaniem problemu/zadania,
 • nauczyciel umożliwia przedstawienie efektów pracy grupowej na forum klasy, a uczniowie przedstawiają wspólnie opracowane zadania,
 • nauczyciel tworzy możliwość samooceny lub oceny koleżeńskiej, a uczniowie dokonują samooceny lub oceny koleżeńskiej w odniesieniu do kryteriów sukcesu.

Obserwatorzy lekcji podkreślali ciekawe metody i formy pracy oraz aktywną postawę uczniów, a przede wszystkim przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami.

W drugiej części spotkania uczestniczyli także zaproszeni goście: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu - p. Grażyna Pogonowska, burmistrz gminy Pniewy - p. Jarosław Przewoźny, kierownik referatu oświaty - p. Renata Borzych, dyrektorzy szkół miasta i gminy Pniewy – p. Anna Pupka, p. Lidia Antkowiak, s. Anna Papierz i p. Waldemar Wróbel, rodzice z rady rodziców – p. Karolina Matysiak, p. Zbigniew Ochla i p. Jacek Ober, moderator panelu i trenerka CEO p. Barbara Rakicka, nauczyciele szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych realizujący zadania  V edycji działania CRS2 w latach 2015-2017, uczniowie reprezentujący samorząd uczniowski oraz zaproszeni paneliści.  W tej części spotkania przedstawiono codzienną pracę w szkole ze strategiami oceniania kształtującego i zaproszono do otwartej dyskusji prowadzonej metodą world cafe, w której zastanawiano się nad zmianami we współczesnej szkole według pięciu obszarów tematycznych:

 • O jakiej szkole marzy współczesny uczeń lub jego rodzice?
 • W jaki sposób szkoła może wspierać rodziców w wychowaniu?
 • Co ułatwia, a co utrudnia dzieciom uczenie się?
 • Jak zachęcać dzieci do poznawania nowych rzeczy?
 • Zadania domowe – pomagają czy przeszkadzają w procesie uczenia się?

Dyrektor szkoły pani Anna Pupka złożyła podziękowania: dyrektor Marii Papis za wspólne odważne wprowadzanie zmian edukacyjnych oraz paniom Dorocie Wiechcińskiej i Ludmile Kucharskiej – dyrektorkom SP w Marianowie i SP w Dopiewie za dotychczasową współpracę,  trenerkom CEO: Barbarze Rakickiej i Laurze Piotrowskiej za dwuletnią opiekę w działaniu CRS2 i pomoc w organizacji panelu koleżeńskiego, nauczycielom prowadzącym lekcje podczas spaceru edukacyjnego – paniom: Annie Słupskiej, Karinie Durmie-Więcławskiej, Klaudii Pacholak, Jadwidze Krawczyk, Agnieszce Bąk i Ewie Golcz oraz nauczycielkom odpowiedzialnym za przygotowanie panelu – paniom: Elżbiecie Kotlarz, Weronice Kociembie i Renacie Szymczak. Słowa podziękowania usłyszały także liderki grup nauczycielskich szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych – panie Karina Durma-Więcławska, Elżbieta Kotlarz, Ewa Golcz i Anna Hojnacka.
Z wielką przyjemnością po przedstawieniu i omówieniu strategii stosowanych przez nauczycieli na lekcjach oraz pasjonującej i aktywnej dyskusji word cafe mogłam wręczyć i pogratulować  pani dyrektor i nauczycielom osiągnięcia wspólnego sukcesu i życzyć dalszego rozwoju w codziennej pracy. Były to niezapomniane i wzruszające chwile...

Opiekunka Szkoły w Programie CRS2 -  Barbara Rakicka

Liderka Grupy Pomocnych Przyjaciół - Elżbieta Kotlarz