2015-03-27 ZS Lubiewo


27 marca 2015 r. społeczność Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie przeżywała panel koleżeński, który był podsumowaniem i uwieńczeniem trzyletniej pracy nauczycieli w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej Rozwijanie Uczenia się i Nauczania.

W tym dniu szkoła gościła panelistów – nauczycieli z placówek, w których kadra podnosi jakość nauczania procedurą SUS. Byli to przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 20 im. mjra Henryka Sucharskiego we Włocławku, Szkoły Podstawowej w Lubieszewie, Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Szkoły Podstawowej w Czaplach. Moderatorką panelu z ramienia CEO była Małgorzata Ostrowska. Celem wizyty panelowej  była wspólna dyskusja o nauczaniu i dorobku Szkoły – Gospodarza w zakresie podnoszenia jakości metod pracy z uczniami.

Nauczyciele Zespołu Szkół w Lubiewie przez trzy lata wdrażali strategie oceniania kształtującego, które wspierają uczenie się uczniów i umożliwiają śledzenie tego procesu, a równocześnie pozwalają nauczycielom przyglądać się własnej pracy i doskonalić metody nauczania.  Pracowali oni w grupach Pomocnych Przyjaciół, w których planowali wzmacnianie strategii OK poprzez wprowadzanie technik motywujących i angażujących uczniów w uczenie się, analizowali i omawiali ich skuteczność oraz wyciągali wnioski i wcielali je w życie.  Grupy PP uczestniczyły także w spacerach edukacyjnych, w czasie których nauczyciele obserwowali lekcje prowadzone przez koleżanki i kolegów. Celem tego działania było poszukiwanie pozytywnych schematów nauczania w szkole i obszarów doskonalenia oraz monitorowanie wprowadzanych zmian.  

Podczas spotkania paneliści wzięli udział w spacerze edukacyjnym, aby zebrać dowody wprowadzenia w szkole strategii oceniania kształtującego. Drzwi do swoich klas otworzyli dla obserwatorów: Małgorzata Puwałowska – nauczycielka języka polskiego, Anna Witkowska – nauczycielka języka niemieckiego, Grażyna Śliwińska – nauczycielka  historii, Karolina Helmin - nauczycielka przyrody, Iwona Skorupa – nauczycielka geografii oraz Waldemar Górecki uczący wychowania fizycznego.  Informacji o pracy szkoły nad podnoszeniem jakości nauczania dostarczyły także rozmowy prowadzone przez panelistów z nauczycielami i uczniami oraz dyrekcją szkoły.

Goście zabrali ze sobą wiele pozytywnych wrażeń wyniesionych ze spaceru edukacyjnego i chcą zapamiętać z niego:

•    wiarę nauczycieli w możliwości uczniów, ciągłe zachęcanie ich do aktywności

•    przekonanie uczniów o wsparciu ich uczenia się przez nauczycieli,

•    eksponowanie celów i kryteriów na każdej lekcji,

•    swobodę uczniów w pracy z kryteriami sukcesu, określanie kryteriów przez uczniów,

•    zdania podsumowujące zapisane, widoczne w każdej klasie i wykorzystywane podczas lekcji,

•    posługiwanie się z dużą wprawą wieloma technikami RUN przez uczniów,

•    celowe wykorzystanie technik przez nauczycieli,

•    sprawność uczniów  w samoocenie i w udzielaniu oceny koleżeńskiej na podstawie kryteriów,

•    wykorzystanie metodników w różnorodny sposób,

•    interakcje między uczniami, którzy uczyli się wzajemnie i pomagali sobie nie czekając na „poganianie” przez nauczyciela,

•    przekonanie na podstawie obserwacji, że każda lekcja może być OK,

•    relacje między uczniami oraz między nimi a nauczycielami podczas zajęć,

•    poczucie rzeczywistej, dobrej współpracy między nauczycielami,

W obszarze pracy ze strategiami OK paneliści wyszczególnili wiele korzystnych działań wprowadzonych  w szkole, np.:

•    wypracowywanie mierzalnych celów i kryteriów lekcji wspólnie z uczniami,

•    parafrazowanie celów i kryteriów przez uczniów,

•    zapisywanie celu i kryteriów lekcji do zeszytu przez uczniów,

•    wykorzystanie wielu technik do monitorowania rozumienia i osiągania celów przez uczniów,

•    powszechnie stosowana praca uczniów w parach i małych grupach, dzielenie się przez nich wiedzą,

•    ilościowa i jakościowa weryfikacja rozumienia treści lekcji,

•    częste dawanie uczniom bieżącej IZ podczas lekcji,

•    podsumowanie lekcji na wiele sposobów, różnymi technikami według pomysłów nauczycieli i uczniów,

•    włączanie rodziców do współpracy za sprawą kryteriów i informacji zwrotnej do pracy ucznia,

•    wspólne uczenie w systematycznie prowadzonych OK-obserwacjach i spacerach edukacyjnych.

Nauczyciele ze szkół SUS-owskich i ze szkoły lubiewskiej spotkali się przy stole panelowym.  Dyskusję prowadziła moderatorka panelu,  a obserwowali ją: dyrektor szkoły p. Jolanta Kowalska, wicedyrektor p. Roman Gulatowski ,  uczniowie i ich rodzice wraz z przewodniczącą Rady Rodziców p. Małgorzatą Glamą. Wśród publiczności obecni byli także przedstawiciele samorządu lokalnego: p.  Marek Rytlewski - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Lubiewie i p. Wioletta Szymczak- kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Liderki grup PP: Monika Wilkowska–Kowalska i Iwona Szumińska-Łyczywek przedstawiły pracę szkoły procedurą SUS. Zilustrowały one w swojej prezentacji drogę, którą przeszli nauczyciele z uczniami, aby wdrożyć dwie wybrane strategie oceniania kształtującego i efekty zespołowej pracy. Następnie paneliści  rozmawiali o skuteczności  działań podjętych przez szkołę na rzecz rozwijania nauczania i uczenia się uczniów. Przekazali zebranym spostrzeżenia poczynione podczas spaceru edukacyjnego i informacje zebrane w czasie spotkań z nauczycielami oraz z uczniami a także podzielili się osobistymi doświadczeniami w stosowaniu strategii OK i efektywnymi praktykami edukacyjnymi. Odpowiadając na pytania panelistów nauczyciele uczący w lubiewskiej szkole opowiedzieli o tym, czego nauczyli się wzajemnie od siebie pracując w programie RUN.

Grono panelistów uznało, że nauczyciele z lubiewskiej szkoły są pierwszymi uczniami w tej placówce, uczą się zespołowo i skutecznie podnoszą jakość swojej pracy. Praktyka ta została doceniona. Zespół Szkół w Lubiewie jednogłośną decyzją otrzymał tytuł Szkoły Uczącej się na lata 2015-2017. Certyfikat jakości przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w imieniu Prezesa Fundacji p. Jacka Strzemiecznego, moderatorka panelu przekazała na ręce dyrektora szkoły p. Jolanty Kowalskiej .

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej okrasili spotkanie panelowe uroczym teatrzykiem przygotowanym pod opieką p. Beaty Ziółkowskiej, a młodzież z Gimnazjum zaprezentowała umiejętności wokalno-instrumentalne, które kształci pod kierunkiem p. Jacka Janiaka. Rodzice uczniów także dodali uroczystości  blasku. Włożyli wiele pracy w przygotowanie poczęstunku dla wszystkich, którzy wzięli udział w spotkaniu panelowym.

Dziękujemy Szkole – Gospodarzowi panelu za miłe przyjęcie. Jesteśmy pod wrażeniem Waszego wspólnego działania. Życzymy Wam dalszych osiągnięć i rozpowszechniania idei RUN wśród innych szkół w Waszym regionie.

Relację z panelu spisała jego moderatorka –

Małgorzata Ostrowska