Nasza historia

Program „Szkoła ucząca się” (SUS) został zainicjowany w 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W ramach programu prowadzimy kompleksowe działania na rzecz podniesienia poziomu polskiej oświaty, wykorzystując najlepsze wzorce zagraniczne. Poprawa jakości pracy szkół odbywa się głównie poprzez szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, zwłaszcza z terenów wiejskich i w małych miastach.

W ciągu 20 lat uczestniczyło w programie około 10 tysięcy szkół. Natomiast w oferowanych przez nas szkoleniach „Szkoła ucząca się” wzięło udział 160 tysięcy nauczycieli.

 • 2000

  Przygotowanie przez ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności założeń programu „Szkoła ucząca się”.

 • 2001

  Zapoczątkowanie przez grupę szkół planowania rozwoju w oparciu o samoocenę i identyfikację priorytetów – ważnego elementu budowania podmiotowości społeczności szkolnych.

 • 2003

  Wprowadzenie w Polsce oceniania kształtującego we współpracy z amerykańskimi i brytyjskimi ekspertami (m.in. z Dylanem Williamem).

 • 2005

  Uruchomienie we współpracy z Collegium Civitas Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.

 • 2006

  Uznanie przez CEO oceniania kształtującego za kluczową strategię w programie „Szkoła ucząca się”, służącą doskonaleniu procesu uczenia uczniów i rozwojowi szkoły.

 • 2007

  Powstanie Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Nowatorski pomysł zorganizowania interaktywnych kursów online, wspierających nauczycieli we wprowadzaniu zmian w swojej praktyce nauczania.

 • 2007

  Wprowadzenie do przepisów oświatowych dzięki rzecznictwu ekspertów „Szkoły uczącej się” projektu edukacyjnego jako obowiązkowej metody edukacyjnej.

 • 2008

  Nawiązanie współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia, czego efektem jest wdrożenie do programu koncepcji praktyki współpracy nauczycieli, służącej doskonaleniu procesu uczenia się uczniów.

 • 2010

  Powstanie Klubu „SUS” skupiającego szkoły, które choć zakończyły udział w kluczowych działaniach programu, chcą nadal doskonalić proces uczenia się uczniów.

 • 2014

  Powstanie Nauczyciela(ki) 1 klasa w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. Działanie programu skierowane do nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej – rozwijanie umiejętności zarządzania zróżnicowaną klasą, uczenie dzieci współpracy oraz rozbudzania ich ciekawości i aktywności.

 • 2014

  Utworzenie z inicjatywy CEO i programu „Szkoła ucząca się” koalicji Dziecko bez stopni. Podjęte działania umożliwiły m.in. wprowadzenie oceniania kształtującego do prawa oświatowego.

 • 2016

  Powstanie OK zeszytu – narzędzia, które pozwala uczniom lepiej śledzić własny proces uczenia się. Dzięki kursom internetowym zaczyna z niego korzystać ponad 5 000 tysięcy nauczycieli

 • 2019–2020

  Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej programu oraz wybór dalszych kierunków do rozwoju na najbliższe lata.

 • 2020

  Podjęcie działań interwencyjnych w programie, mających wspierać nauczycieli i dyrektorów w okresie edukacji zdalnej, spowodowanej pandemią COVID-19. Ze wsparcia zdalnego i proponowanych materiałów w ciągu kilku miesięcy skorzystało ponad 100 000 nauczycieli.

 • 2020

  Wsparcie interwencyjne związane z COVID-19 i edukacją zdalną przeradza się w dwa osobne cykle pn. „Odporna szkoła”, jeden dla nauczycieli, drugi dla dyrektora, w ramach których organizowane są comiesięczne webinaria i seminaria.

 • 2021

  Zainicjowanie działań wzmacniających dyrektorów w codziennym zarządzaniu szkołą, wdrażaniu oceniania kształtującego oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli – utworzenie corocznej Letniej Szkoły Dyrektorów.

 • 2021

  Opracowanie metodyki programu z zakresu wzmacniania procesów uczenia się wszystkich uczniów i uczennic. Skierowanie do szkół oferty nowych warsztatów i kursów internetowych; wszystkie działania są modyfikowane w oparciu o nową wiedzę i praktyki.

 • 2021

  Przetłumaczenie i wydanie przez CEO publikacji Jay’a McTighe’a i Harvey’ego F. Silvera, Teaching for Deeper Learning: Tools to Engage Students in Meaning Making pod polskim tytułem: Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji.

Program Szkoła uczącą się od ponad 20 lat gromadzi wokół siebie osoby, którym dobro polskiej szkoły leży na sercu. 

Duży wpływ na kształt programu wywarli (i wciąż wywierają):

Realizacja programu nie byłaby także możliwa bez codziennego zaangażowania szefów działów, koordynatorów i koordynatorek oraz pracowników CEO, którzy wspierają w programie działania administracyjne, komunikacyjne i technologiczne.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.