Przywództwo edukacyjne

Przywództwo edukacyjne dyrektora lub dyrektorki to przyjęcie aktywnej roli w budowaniu kultury nauczania i współpracy nauczycieli ukierunkowanych na uczenie się wszystkich uczniów i uczennic. Oznacza to, że dyrektor wywiera wpływ na praktykę nauczania w taki sposób, aby służyła ona głębokiemu uczeniu się i szerzej – wartościowemu doświadczeniu szkolnemu uczniów i uczennic.

Sile sprawczej dyrektora sprzyja odwaga w działaniu zgodnie z ważnymi wartościami oraz gotowość do dzielenia się przywództwem z nauczycielami liderami (przywództwo rozproszone).

Jak rozumiemy rolę i wpływ dyrektora w „Szkole uczącej się”?

Dyrektor polskiej szkoły pełni złożoną rolę społeczną i wykonuje różnorodne zadania, w tym te istotne dla nauczania i uczenia się. Dosyć często sprowadza się go jednak do roli osoby wykonującej czynności administracyjne – tak go widzą jego współpracownicy, rodzice lub samorząd. 

Tymczasem o skuteczności uczenia się wszystkich uczniów i uczennic w szkole decyduje to, czy dyrektor posiada pożądane kompetencje interpersonalne (np. wyraża troskę o dzieci i młodzież, łatwo sprawnie komunikuje się z innymi, odnosi się do innych z zaufaniem), kompetencje w zakresie uczenia się (np. wspiera nauczycieli i nauczycielki w rozwijaniu umiejętności nauczania) i dopiero na koniec, czy ma kompetencje organizacyjne (np. wykorzystuje informacje, myśli strategiczne, dokonuje podziału środków na poszczególne cele szkoły we właściwy sposób). 

Kompetencje te przejawiają się w konkretnych zachowaniach, które obejmują:

Kompetencje te są niezbędne przy przeprowadzaniu w szkole istotnych zmian, ale zgodnie z koncepcją pożądanego przywództwa Vivian Robinson, skoncentrowanego na uczeniu się uczniów, same w sobie są one niewystarczające. Muszą więc zostać uzupełnione o takie umiejętności, jak:

Zderzenie z taką wizją przywództwa wymaga od dyrektora ogromnej pracy nad osobistym rozwojem.

Przywództwo edukacyjne w „Szkole uczącej się”

Pomagamy w programie dyrektorom i wicedyrektorom, udzielając im wsparcia we wdrażaniu oceniania kształtującego, prowadzimy studia podyplomowe w zakresie przywództwa edukacyjnego, aby mogli rozwijać kompetencje przywódcze, a także wzmacniamy w planowaniu doskonalenia nauczycieli oraz realizacji nadzoru pedagogicznego. Tworzymy też wspierającą się wspólnotę dyrektorów i dyrektorek. 

Przywództwo edukacyjne

Odwiedź nasz serwis o przywództwie edukacyjnym, w którym znajdziesz więcej informacji na temat przywództwa edukacyjnego dyrektora oraz w jaki sposób dyrektor może dzielić się z innymi odpowiedzialnością za działania edukacyjne w szkole.