Panel Koleżeński w Gimnazjum nr 1 w Jaworznie


Gimnazjum nr 1 w Jaworznie to kolejna szkoła z IV edycji działania Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania (obenie: CRS2), która zdecydowała się przystapić do panelu koleżenskiego i oficjalnie przyjąć Tytuł Szkoły Uczącej Się.

Szkoła w Jaworznie w latach 2014-2016 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Podsumowanie i prezentacja efektów działań placówki w działaniu miały miejsce podczas panelu koleżeńskiego, który odbył się 10 marca 2017 r. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele szkół CRS2, które razem z Gimnazjum nr 1 wdrażały strategie oceniania kształtującego w pracy ze swoimi uczniami.  Oprócz nich w spotkaniu brali udział zaproszeni goście reprezentujący władze miasta Jaworzno oraz przedstawicielka programu Szkoła Ucząca Się.

W czasie wizyty panelowej odbył się spacer edukacyjny, podczas którego obserwacji poddane zostały strategia I: "Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu" i strategia II: "Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą". Podczas spaceru zostały potwierdzone pozytywne wzorce pracy z uczniami. Poniżej szczegółowe wyniki z obserwacji  6 lekcji.

strategia I

 • Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji. 6/6 (tym na 3/6 lekcji N ułożył cel razem z U)
 • Cel jest widoczny przez cały czas trwania zajęć. 5/6 (1/6 cel widoczny częściowo – zajęcia na boisku)
 • Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel. 6/6 (cele sprawdzane dwupoziomowo: jakościowo i ilościowo)
 • Nauczyciel przedstawia kryteria w sposób, który pozwala uczniom korzystać z nich w czasie lekcji. 6/6 (w tym na 2/6 N układa NCB z U, na 1/6 – częściowo)
 • Uczniowie sygnalizują zrozumienie podanych celów i kryteriów sukcesu. 5/6 (kryteria sprawdzane dwupoziomowo: jakościowo i ilościowo, na jednej lekcji N z U zaplanował kolejność realizacji kryteriów na poszczególnych etapach pracy)
 • Nauczyciel wraz z uczniami podczas realizacji kryteriów sukcesu – robi „stop klatki” i wspólnie sprawdzają w wybranej formie, co już udało się osiągnąć.  6/6
 • Nauczyciel wraz z uczniami podsumowują lekcję w odniesieniu do kryteriów. 6/6 (podsumowanie dwupoziomowe: jakościowe i ilościowe)
 • Nauczyciel dobiera metody i techniki pracy do celu, który chce osiągnąć. 6/6

strategia II

 • Nauczyciel docenia osiągnięcia poszczególnych uczniów w trakcie procesu uczenia się. 6/6
 • Nauczyciel stwarza możliwość do oceny koleżeńskiej lub samooceny z wykorzystaniem różnych technik (np. „co wiem, czego chcę się nauczyć, czego się nauczyłem” itd.) 6/6
 • Uczniowie dokonują oceny koleżeńskiej lub samooceny w trakcie procesu uczenia się. 6/6 (w tym 3/6 – samoocena uczniów, 5/6 ocena koleżeńska, obie formy wg wcześniej podanych lub ustalonych wspólnie kryteriów)
 • Uczniowie  wykonują zadania utrwalające daną porcję materiału. 6/6
 • Nauczyciel stwarza możliwość do dyskusji, zadawania pytań, argumentowania i wnioskowania w celu osiągnięcia założonych umiejętności i wiedzy. 6/6.

Obserwatorzy zostali poproszeni również o wskazanie obszarów wymagających wzmocnienia. W czasie dyskusji uczniowskiej, argumentowania i wyciągania wniosków zaobserwowano, że lepsze efekty i dużą aktywność większości uczniów daje możliwość wcześniejszego omówienia pytania, problemu z innymi uczniami. Na tej podstawie zaproponowano, aby przed dyskusją na forum rozszerzyć zakres rozmów uczniów w parach lub małych grupach.

Zgodnie z praktyką spaceru Rada Pedagogiczna podda analizie uzyskane w czasie panelu wyniki i na tej podstawie zostaną określone wnioski oraz zaplanowane działania zmierzające do dalszej zmiany.

W trakcie Panelu Koleżeńskiego, w drugiej części dnia, odbyła się dyskusja world cafe z udziałem wszystkich zebranych: nauczycieli, rodziców, uczniów, gości z innych szkół, przedstawicieli lokalnych władz oraz przyjaciół szkoły. Jej celem była wymiana doświadczeń i pomysłów nt. obszarów pracy szkoły oraz dalszych kierunków jej rozwoju.

Wizyta w szkole pokazała, że nauczyciele wdrażający strategie uczenia się i nauczania wraz ze swoimi uczniami osiągnęli widoczny sukces. Gimnazjum nr 1 w Jaworznie jest Szkołą Uczącą Się. Serdecznie gratuluję!

Aleksandra Cupok - moderatorka panelu koleżeńskiego w ramach działania CRS2 - Centrum Edukacji Obywatelskiej