Panel Koleżeński w Katolickiej Szkole Podstawowej w Olsztynie


07 czerwca 2019.r w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie odbył się panel koleżeński. Stanowił on podsumowanie i ukoronowanie dotychczasowej pracy  Szkoły ze strategiami oceniania kształtującego w programie Całościowy Rozwój Szkoły, poziom zaawansowany. To szczególny moment docenienia wszystkich nauczycieli i Dyrektorki szkoły zaangażowanych

w poszukiwanie efektywnych metod nauczana – nauczycieli, którzy uczą i wychowują w duchu chrześcijańskich wartości.

Na spacer edukacyjny oraz spotkania merytoryczne z nauczycielami i uczniami, szkoła zaprosiła gości ze szkół stosujących ten sam system jakości pracy z uczniami: Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie, Szkoły Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej oraz Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Celem pierwszej części  wizyty w szkole w czasie Panelu Koleżeńskiego jest zapoznanie gości z funkcjonowaniem szkoły w zakresie wybranych przez szkołę strategii oceniania kształtującego Pierwszym zadaniem panelistów było zebranie dowodów na spełnienie przez szkołę określonych przez nią kryteriów. Obserwacje prowadzono w czasie spaceru edukacyjnego, który  obejmował 15-minutowe fragmenty 6 lekcji (edukacja wczesnoszkolna , klasy: 1b,2a,2b oraz język angielski –kl. 4b, język polski – kl. 5a, matematyka – k. 7a). W oparciu o dowody zebrane w czasie spaceru oraz wyniki rozmów z uczniami, które odbyły się po spacerze, zostały zdiagnozowane standardy/wzorce pracy funkcjonujące w szkole:

Strategia I: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

 • Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji.
 • Nauczyciel podał kryteria sukcesu do lekcji i sprawdził stopień ich zrozumienia przez uczniów.
 • Nauczyciel rozpoczął zajęcia od krótkiego powtórzenia lub nawiązania do poprzedniej lekcji.
 • Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumował lekcję w odniesieniu do celów i kryteriów
 • Zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć, jaki jest cel lekcji.
 • Uczniowie sygnalizują stopień zrozumienia kryteriów.
 • Uczniowie wypowiadają się na temat tego, co już wiedzą z tego tematu.
 • Uczniowie pod koniec sygnalizują czy potrafią spełnić kryteria sukcesu.

Strategia IV: Umożliwienie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych.

 • Nauczyciel podaje lub ustala z uczniami zasady pracy w parach/grupach.
 • Nauczyciel objaśnia zadanie/ podaje kryteria do zadania/ daje pracę wzorcową.
 • Nauczyciel monitoruje pracę zespołów.
 • Nauczyciel organizuje prezentację wyników pracy par/grup.
 • Uczniowie znają i stosują ustalone zasady.
 • Uczniowie sygnalizują stopień zrozumienia zadania/zadają dodatkowe pytania.
 • Uczniowie współpracują ze sobą, zadają dodatkowe pytania rodzące się podczas pracy w parach/grupach.
 • Uczniowie prezentują efekty swojej pracy

Celem drugiej części spotkania, czyli dyskusji panelowej w czasie Panelu Koleżeńskiego było przedstawienie/przypomnienie uczestnikom panelu procesu pracy w szkole ze strategiami RUN oraz otwarta dyskusja na temat wdrażanych strategii i refleksja  o zmianach w szkole. Tą część rozpoczęła pani Dyrektor  Anna Kobarynka - Łysek, która przywitała przybyłych gości, uczniów i rodziców. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Stowarzyszenie Świętej Rodziny, które prowadzi szkołę – pan Prezes Andrzej Olszewski i pani Wiceprezes Aldona Zakrzewska.  Zostaliśmy zapoznani z drogą, jaką przebyła szkoła w pracy nad wdrażaniem strategii oceniania kształtującego przygotowaną przez zespół nauczycieli z grupy Pomocnych Przyjaciół. Następnie odbyła się dyskusja „World cafe” wokół wybranych przez szkołę tematów:

 • Szkoła marzeń, czyli jaka?
 • Dobra lekcja, czyli jaka?
 • Współpraca – potrzeba czy przeszkoda?
 • Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?

Dyskusja zaowocowała licznymi pomysłami zebranymi na plakatach, które będą inspiracja do dalszych działań nauczycieli ze szkoły gospodarzy, a być może i ze szkół zaproszonych gości.

Za szczególnie korzystne w obszarze pracy ze strategiami w tej szkole paneliści  uznali m.in. następujące działania:

 • różne sposoby podawania celów i kryteriów,
 • pracę z kryteriami podczas monitorowania lekcji
 • rozpoczynanie zajęć od ciekawego nawiązania do wcześniejszej wiedzy, wskazywanie uczniom tych obszarów, które będą im potrzebne do danych zajęć
 • różne sposoby podsumowania lekcji, kiedy nauczyciel otrzymuje IZ na temat opanowania kryteriów sukcesu,
 • współpraca nauczyciel – uczeń w atmosferze sprzyjającej uczeniu się
 • umiejętność pracy i współpracy w grupach i w parach
 • respektowanie zasad pracy w grupie, różne sposoby doboru do grup, sprawna organizacja przy doborze uczniów w grupy
 • zastosowanie różnych technik angażujących uczniów w pracę na lekcji
 • otwartość na problemy uczniów, gotowość do dyskusji, ewentualnej zmiany w sposobach nauczania

Katolicka Szkoła Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, decyzją wszystkich panelistów oraz zgromadzonych gości , otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się. GRATULUJEMY!

moderatorka panelu – Hanna Mąka, opiekunka szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2)