Panel Koleżeński w Niegowici


6 grudnia 2019 roku był dla Szkoły Podstawowej imienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici dniem wyjątkowym. W mikołajkowej scenerii odbył się panel koleżeński wieńczący długoletnią pracę szkoły ze strategiami oceniania kształtującego, zamykający program CRS 2 – poziom zaawansowany. Szkoła od początku stawiała sobie bardzo określone i jasne cele. Dyrektorkę szkoły, panią Małgorzatę Dymek oraz nauczycieli cechowało zaangażowanie, chęć uczenia się, solidność i rzetelność. Mimo wielu zawirowań w ciągu czterech lat związanych z połączeniem szkoły z gimnazjum, grono dzielnie walczyło o utrzymanie wysokiej jakości okejowego nauczania. Z dumą mogę przyznać, że panel pokazał profesjonalizm i otwarte głowy nauczycieli.  Na spacer edukacyjny oraz spotkania merytoryczne z nauczycielami i uczniami szkoła zaprosiła nauczycieli z dwóch placówek: Szkoły Podstawowej  w Babicach i ze Szkoły Podstawowej w Brodłach. Paneliści mogli przyjrzeć się pracy szkoły ze strategią I (określanie celów i kryteriów do lekcji, odwoływanie się do celów lekcji, podsumowanie lekcji w oparciu o cel i kryteria) i IV (umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem, jako „zasobów edukacyjnych”). Drzwi swoich klas otworzyli: nauczycielka biologii (pani Katarzyna Tarnowska), historii (pani Małgorzata Wilkońska) oraz edukacji polonistycznej w klasie III (pani Izabela Hutorowicz). Na podstawie obejrzanych lekcji paneliści mogli  ustalić wzorce nauczania i uczenia się uczniów:

 

Nauczyciel podał cel lekcji 6/6

Cel jest widoczny przez cały czas trwania zajęć 6/6


Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel 6/6

Nauczyciel podczas realizacji kryteriów sukcesu – robi „stop klatki” i sprawdza wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć 6/6 

Zapytani uczniowie wiedzą, co zostało zrealizowane na danym etapie lekcji 6/6

Nauczyciel przedstawia kryteria w sposób, który pozwala uczniom korzystać z nich w czasie lekcji i pracy w domu 6/6

Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do kryteriów 6/6

Uczniowie pod koniec lekcji dają sygnał nauczycielowi, czy potrafią spełnić kryteria sukcesu 6/6

Nauczyciel w sposób jasny dzieli klasę na grupy 6/6

Nauczyciel ustala z uczniami formę i zasady realizacji zadania (dotyczy pracy w grupie) 6/6

Uczniowie realizują zadania w parach/grupach 6/6

Nauczyciel wspiera uczniów w czasie pracy w grupie; jest mentorem 6/6

Uczniowie przedstawiają efekty swojej pracy w grupie/parze 6/6


Obserwatorzy lekcji szczególnie zwrócili uwagę na umiejętność zarządzania czasem, planowania lekcji, skupienia uwagi na wszystkich uczniach (wyczulenia na ich potrzeby), pracę z błędem, spokój i cierpliwość. Podkreślali przyjazną nauce atmosferę między nauczycielami i uczniami panującą na wszystkich lekcjach. Dostrzegli, że uczniowie są przyzwyczajeni do pracy grupowej, podsumowanie efektów pracy grupowej na każdej lekcji było bardzo sprawne i merytoryczne. Uczniowie podczas lekcji bez skrępowania zadają pytania, dzielą się wątpliwościami, nie obawiają się popełniania błędów, sygnalizują, że czegoś nie rozumieją. Podsumowanie lekcji, choć w różnej formie, oparte było na celu lub kryteriach sukcesu. Każda lekcja stanowiła zamkniętą całość, jednocześnie nawiązywała do lekcji poprzednich i zapowiadała kolejne.  

 

Dobrym doświadczeniem dla panelistów było spotkanie z uczniami. Podkreślali oni zalety pracy grupowej – możliwość uczenia się od siebie, poczucia bezpieczeństwa, doświadczania różnych punktów widzenia. Zwracali uwagę na aktywne metody pracy – szczególnie ważne okazało się dla nich organizowanie lekcji tak, by to oni stali w jej centrum. Ważnym elementem dla uczniów są cele i kryteria sukcesu do lekcji i do zadania edukacyjnego. Usłyszeliśmy, że uczniowie wiedzą, dokąd zmierzają, kryteria dają im poczucie bezpieczeństwa, ponieważ znają oczekiwania nauczyciela. Doceniali podsumowanie lekcji – uznali, że sprzyja ono uczeniu się w domu, jest jak kotwica w pamięci, wyzwala potrzebne skojarzenia i informacje, które można rozbudowywać.

 

Na szczególną uwagę zasługują rodzice dzieci – uczestniczyli oni w spacerze edukacyjnym, byli na każdym etapie rozmów o uczeniu. Wnieśli świeże spojrzenie, pozwolili na stworzenie dodatkowej perspektywy patrzenia na edukację dla nauczycieli i uczniów.

 

Drugą część spotkania rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Dymek. Powitała zebranych gości – przedstawicieli gminy: p. Julitę Natkaniec, p. Tadeusza Ciężarka, p. Józefa Obrała oraz sołtysa Niegowici - p. Jana Kasprzyka, zebranych rodziców, nauczycieli i uczniów. Opowiedziała o praktykach oceniania kształtującego typowych dla szkoły. Następnie pani Dorota Szostak – lider grupy PP, przedstawiła wydarzenia dnia oraz opowiedziała o  codziennych zmaganiach nauczycieli w ostatnich czterech latach. Wspomniała o sukcesach szkoły, nauczycieli i uczniów. Wszyscy zebrani przystąpili do wspólnej dyskusji w formie World Cafe. Dyskusja toczyła się wokół tematów:

  1. Co pomaga się uczyć?
  2. Szkoła marzeń czyli jaka?
  3. Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?

 

Zaangażowanie uczniów i rodziców w dyskusję pozwoliło na zbudowanie innej niż tylko nauczycielskiej perspektywy. Szkoła zyskała bogaty i refleksyjny materiał na temat jakości nauczania i kierunku współczesnej szkoły. Pani dyrektor Małgorzata Dymek podkreśliła, że część wypracowanych postulatów zaczną realizować już od nowego tygodnia.

 

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się. Gratulujemy całej społeczności szkolnej, nauczycielom, uczniom i rodzicom uzyskanego tytułu, ale przede wszystkim znakomitej współpracy, życzliwości, otwarcia i kreatywności, bez których program nie mógłby się zakończyć SUKCESEM!

 

moderatorka panelu – Agnieszka Hliwa, opiekunka szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2)