Panel Koleżeński w SP w Ciepłowodach


10 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ciepłowodach (woj. dolnośląskie) odbył się Panel Koleżeński. Szkoła najpierw przez pierwsze 2 lata uczestniczyła w programie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy. Na tym poziomie szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora. Przez kolejne 2 lata, szkoła uczestniczyła w programie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany. Poziom zaawansowany działania koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia oraz doskonalą warsztat pracy. Najważniejszym celem konferencji było podsumowanie czteroletniej pracy nauczycieli  z filozofią oceniania kształtującego. W panelu wzięli udział goście panelowi ze szkół w Wilczkowie, Wrocławia i Łagiewnik.


W pierwszej części spotkania paneliści wzięli udział w spacerze edukacyjnym. Zespoły obserwacyjne zobaczyły 3 lekcje: biologii, języka angielskiego i religii. Podczas lekcji obserwowano sposoby realizacji I strategii OK, czyli określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu i podsumowanie lekcji w odniesieniu do celów i kryteriów lekcji oraz III strategii czyli stosowanie informacji zwrotnej (do ustalonego nacobezu).

Po spacerze odbyła się ciekawa dyskusja panelistów, którzy na podstawie zaobserwowanych na lekcjach wzorców, sformułowali następujące wnioski:
Na wszystkich lekcjach uczniowie poznali cele i nacobezu.

Na wszystkich lekcjach widoczne było nacobezu zapisane na tablicy, dzięki czemu uczeń mógł z niego korzystać w toku całej lekcji.

Na każdej lekcji wystąpiły stop klatki stop klatki" i sprawdzenie wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć.

Każda lekcja została podsumowana (w odniesieniu do realizacji celów i kryteriów).

Na każdej lekcji wystąpiły różne formy informacji zwrotnej (IZ)

 

Dalszą część dnia zainaugurowały występy artystyczne uczniów i uczennic szkoły. Zgromadzeni nagrodzili je długimi brawami.

 

W drugiej części wizyty panelowej odbyło się world cafe. To metoda służąca uporządkowanej dyskusji – wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych w dyskusję stron.  Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez uczestników podzielonych na grupy; przez zmiany stolików, uczestnicy mogą omówić wszystkie tematy.

W dyskusji wzięli w niej udział paneliści, nauczyciele szkoły, uczniowie, rodzice i przedstawiciele władz gminy. Podczas word cafe rozmawialiśmy o następujących kwestiach:
Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?

Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się?

Dobra lekcja, czyli jaka?

Jak skutecznie i lepiej rozmawiać z uczniami?

Szkoła marzeń, czyli jaka?

Jak uczyć, aby przygotować uczniów do uczenia się przez całe życie?

Co pomaga uczniowi w procesie uczenia się?


Na zakończenie world cafe, sekretarze poszczególnych grup przedstawili bardzo interesujące wyniki dyskusji.

Podsumowaniem panelu,  a także 4 lat pracy, było wręczenie szkole zaszczytnego i zasłużonego tytułu Szkoły Uczącej Się. Na ręce Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor przekazany został symbol nadania szkole Tytułu Szkoły Uczącej Się oraz certyfikaty. Serdecznie gratulujemy!

 Jarosław Pietrzak – opiekun szkoły w programie CRS2 edycja VII