Panel Koleżeński w SP w Łęgu


Tytuł LIDERA SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ dla Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie
21 listopada 2017r. był niezwykle ważnym dniem dla Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie – po raz trzeci w ciągu ostatnich kilku lat szkoła przystąpiła do Panelu Koleżeńskiego uzyskując zaszczytny tytuł LIDERA SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ, nielicznego grona szkół, które wykazują się wielką dbałością o swój całościowy rozwój w obszarze nauczania i uczenia się. 
Przeprowadzenie obecnego Panelu Koleżeńskiego stanowiło podsumowanie pracy szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany) w latach 2015-2017, a do udziału w nim szkoła zaprosiła przedstawicieli szkół w regionie, które również realizowały program CRS2, są to: Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Szkoła Podstawowa w Podgórzu oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej. Wśród panelistów odnotowaliśmy również obecność Szkoły Podstawowej w Piastowie, której systematycznym działaniem są Praktyki Pracy Nauczycieli realizowane w programie Laboratoria.
Dyrektor szkoły pani Ewelina Jóźwiak powitała  serdecznie panelistów, zapoznała  wszystkich ze specyfiką szkoły i przedstawiła sukcesy szkoły. Następnie paneliści przystąpili do przygotowania się do spaceru edukacyjnego omawiając kryteria przygotowane przez szkołę w obszarze trzech strategii:
Strategia I – Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia i kryteriów sukcesu.
Strategia III – Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp.
Strategia IV – Uczniowie korzystają z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych
Zebranie dowodów na potwierdzenie, czy kryteria określone przez szkołę zostały spełnione, nastąpiło podczas obserwacji 15-minutowych fragmentów 6 lekcji: język angielski w klasie IVa – nauczycielka prowadząca Joanna Bryk, przyroda w klasie Va – nauczycielka prowadząca Małgorzata Witkowska, matematyka w klasie VI – nauczycielka prowadząca Marzenna Dąbrowska, chemia w kl. IIb gimnazjum – nauczycielka prowadząca Mirosława Zgódka-Wiśniewska oraz edukacja wczesnoszkolna w klasach IIIa i IIIb – nauczycielki prowadzące Anna Gawińska i Małgorzata Jankowska.
W czasie spaceru edukacyjnego prowadzonego przez dwuosobowe zespoły panelistów oraz obserwacji działań nauczycieli i uczniów, a także w wyniku rozmów z uczniami zebrano dowody pozwalające na stwierdzenie pozytywnych wzorców pracy w szkole w obrębie strategii I, III i IV:
  • Podczas lekcji nauczyciele nawiązują do nabytej już wiedzy uczniów. Stosują w tym celu zadania na dobry początek, które uczniowie rozwiązują indywidualnie, w parach lub grupach, wypowiadają się na temat, który znają i wykorzystują swoją wiedzę w czasie lekcji.
  • Nauczyciele układają wspólnie z uczniami cele lekcji, a jeśli cele/kryteria zostały podane przez nauczyciela, to uczniowie wypowiadają się (na forum klasy lub w rozmowie w parach) na temat ich zrozumienia.
  • Uczniowie sygnalizują rozumienie celów/kryteriów sukcesu za pomocą różnych technik (światła, kciuki, parafraza). 
  • Cele oraz kryteria sukcesu uczniowie wklejają lub zapisują w zeszytach. 
  • Nauczyciele podsumowują lekcję w odniesieniu do celu/kryteriów wspólnie z uczniami. Uczniowie określają poziom osiągnięcia celu/kryteriów wykorzystując różne techniki: zdania niedokończone, światła, samoocena wykonanego zadania.
  • Nauczyciele umożliwiają uczniom dokonywanie samooceny i oceny koleżeńskiej w różnych momentach lekcji i w różny sposób (dwie gwiazdki i jedno życzenie, docenienie, światła), a uczniowie udzielają informacji zwrotnych według określonych kryteriów wykorzystując na przykład prace wzorcowe, check-listę.
  • Nauczyciele stwarzają uczniom możliwości uczenia się od siebie nawzajem (w parach, małych grupach) w celu wspólnej pracy nad zadaniami edukacyjnymi, poleceniami i dyskusji według ustalonych zasad pracy.
  • Uczniowie, pracując w parach/grupach, przestrzegają ustalonych, znanych im zasad – słuchają siebie nawzajem, swoich opinii i pomysłów, a wypracowane materiały wykorzystują do uczenia się i prezentowania efektów pracy. 
Wzorce pracy w szkole, zaobserwowane przez panelistów zostały przekazane dyrekcji i nauczycielom, a w rozmowie obserwatorzy podkreślali osiągnięcia nauczycieli w zakresie tworzenia na lekcjach atmosfery sprzyjającej uczeniu się, atmosfery współpracy między uczniami oraz między nauczycielami a uczniami. Zostało to potwierdzone także przez uczniów, z którymi paneliści również mieli okazję spotkać się. Na zakończenie tej części panelu obserwatorzy wypełnili arkusze obserwacji wizyty panelowej pozostawiając szkole swoje wnioski oraz wyrażając swe pozytywne emocje i wsparcie dla działań szkoły (kilka przykładów poniżej):
Na pewno zapamiętam sposób organizacji pracy w grupach (wypracowanie zasad, przestrzeganie ich przez uczniów), jestem pod wielkim wrażeniem przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosfery panującej nie tylko na obserwowanych zajęciach, ale w całej szkole. Imponuje mi zaangażowanie nauczycieli w pracę z okejem, ich entuzjazm oraz chęć rozwoju, samodoskonalenia. Brawo!
Atmosferę pracy na lekcjach, umiejętności uczniów i nauczycieli, widoczne uczenie się uczniów, merytoryczne refleksje nauczycieli oraz atmosferę rozmowy z uczniami, świadomymi procesu uczenia się, brania odpowiedzialności za swoje uczenie się.
Widać podczas pracy efekty stosowane podczas zajęć pracy w grupach - uczniowie korzystają wzajemnie z siebie jako z zasobów edukacyjnych.
Do perfekcji wdrożona praktyka pracy z kryteriami sukcesu. Znakomicie działająca praca w parach/ grupach - widać, że uczniowie naprawdę uczą się od siebie! 
Dzielcie się z innymi! 
Drugą część Panelu Koleżeńskiego rozpoczęła Pani dyrektor Ewelina Jóźwiak witając zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podkreśliła zaangażowanie nauczycieli w działania związane z ocenianiem kształtującym i znaczenie tych działań dla budowania pozytywnego wizerunku szkoły. Następnie – historię pracy szkoły z ocenianiem kształtującym na przestrzeni 10 lat – przedstawiła rzeczniczka OKeja w szkole pani Marzenna Dąbrowska.Uczestnicy Panelu oraz zaproszeni goście byli pod wrażeniem dorobku profesjonalnego doskonalenia zawodowego nauczycieli i efektów pracy z ocenianiem kształtującym.
Następnym punktem była dyskusja World Cafe – wzięli w niej udział wszyscy: zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz paneliści. Dyskusja toczyła się żywiołowo, a zebrane pomysły i informacje pozwolą na realizowanie dalszych zmian w placówce. Oto tematy, wokół których toczyła się debata:
Jak ocenianie kształtujące wpływa na budowanie relacji w klasie/szkole?
Co pomaga się uczyć?
Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się?
Jak dalej rozwijać ocenianie kształtujące po panelu?
Praca domowa pisemna – mieć albo nie mieć …
Finałem uroczystości było wręczenie Szkole certyfikatu jakości uczenia się i nauczania – TYTUŁ LIDERA SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ i odczytanie uzasadnienia oraz listu gratulacyjnego prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jacka Strzemiecznego i Marty Dobrzyńskiej Dyrektorki Zarządzającej Programu SUS. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów na ręce pani dyrektor składali również przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz zaprzyjaźnieni goście, do których z przyjemnością dołączamy się!
Elżbieta Elmrych - Moderatorka Panelu Koleżeńskiego

Małgorzata Borowska-Leszczyszyn - Opiekunka szkoły w programie CRS2