Panel koleżeński w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie


Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy - Pablo Picasso

Zgodnie z tymi słowami przez kilka ostatnich lat nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie poszukiwali inspiracji pracując w programach Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy i zaawansowany. Zaplanowany na 24 listopada 2017 roku panel koleżeński stanowił podsumowanie dotychczasowej pracy szkoły ze strategiami oceniania kształtującego i był znaczącym wydarzeniem dla całej szkolnej społeczności.

W tym ważnym dla szkoły święcie uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 3 z Zakopanego, Niepublicznego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego z Wróblowic i Zespołu Szkół z Rudnika nad Sanem.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – pani Dorota Sońska-Jagusztyn witając wszystkich przybyłych gości. Po zapoznaniu z planem dnia i niezbędnych przygotowaniach, paneliści w małych grupach  wyruszyli na zaplanowane obserwacje lekcji do: p. M.Kożuszek (edukacja matematyczna, klasa I), p. H.Dec (edukacja polonistyczna, klasa III), p. R. Nowaka (język polski, klasa IV), p.I. Janasa (historia, klasa V), p. A.Michno (język angielski, klasa VI) oraz p. A.Skoczylas (matematyka, klasa VII).

W oparciu o dowody zebrane podczas spaceru oraz wyniki rozmów z uczniami i nauczycielami zdiagnozowano funkcjonujące w szkole standardy pracy:
Strategia I

 • Nauczyciel podał lub wspólnie z uczniami ułożył kryteria sukcesu do lekcji.
 • Uczniowie podają swoje propozycje lub ustalają wraz z nauczycielem kryteria sukcesu do lekcji, sygnalizują zrozumienie kryteriów.
 • Kryteria są widoczne przez cały czas trwania lekcji.
 • Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją poszczególne kryteria.
 • Nauczyciel odwołuje się do kryteriów sukcesu podczas realizacji lekcji, sprawdza wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć .
 • Nauczyciel podsumowuje lekcję w odniesieniu do kryteriów sukcesu (zdania podsumowujące, zadania podsumowujące).

Strategia IV

 • Nauczyciel organizuje pracę w parach/grupach, podaje kryteria sukcesu do zadania: podział odpowiedzialności za realizację zadania, sposoby prezentacji.
 • Uczniowie pracując w parach/ grupach rozwiązują zadanie według kryteriów sukcesu.
 • Uczniowie przedstawiają swoją pracę w grupach lub parach na forum klasy.
 • Nauczyciel poleca uczniom dokonanie samooceny w oparciu o podane kryteria do zadania.
 • Uczniowie dokonują samooceny w oparciu o kryteria do zadania.

W drugiej części dnia do panelistów dołączyli przedstawiciele władz gminnych: Wójt Gminy Rakszawa p.Maria Kula, Sekretarz Gminy Rakszawa  p.Bożena Więcław- Babiarz, Przewodniczący Rady Gminy   p.Paweł Przybyło, radni  p. Marzena Janas-Piwińska i p.Stanisław Wróbel, a także przedstawiciele rodziców i uczniowie szkoły. W tej części panelu zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z historią czteroletniej pracy nauczycieli nad doskonaleniem uczenia się i nauczania. Następnie odbyła się dyskusja World Cafe dotycząca następujących zagadnień:

 1. Jakie działania powinna podjąć szkoła, aby współpraca ze środowiskiem była efektywniejsza?
 2. Jaką rolę powinien pełnić nauczyciel we współczesnej szkole?
 3. Szkoła odpowiadająca wyzwaniom XXI wieku, czyli jaka?
 4. Dlaczego kryteria sukcesu określane na każdej lekcji są ważne?
 5. Uczeń odpowiedzialny za proces uczenia się, czyli jaki?
 6. Jak zaangażować rodziców w proces kształcenia i wychowania dziecka?

Bardzo zaangażowani w dyskusję byli uczniowie i rodzice, którzy mieli wiele pomysłów na nowe wyzwania dla szkoły. W atmosferze panującej w sali podczas tej części spotkania wyczuwało się dobry kontakt między wszystkim grupami szkolnej społeczności. Na podstwie rozmów i zgłaszanych pomysłów można pzrewidywać, że szkole i nauczycielom z pewnością nie zabraknie nowych wyzwań i inspiracji do dalszego kreatywnego działania.

Na zakończenie spotkania Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się, który z rąk opiekunki szkoły odebrała, wzruszona i dumna ze swoich uczniów i nauczycieli, dyrektorka szkoły p.Dorota Sońska-Jagusztyn. Został także odczytany list prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej   dr. Jacka Strzemiecznego oraz Dyrektor Zarządzającej Programem SUS - pani Marty Dobrzyńskiej. Wszyscy opuścili szkołę w Rakszawie z poczuciem miło spędzonego czasu, garścią inspiracji do własnej pracy i przeczuciem, że rozwój szkoły na tym się nie kończy, że to dopiero początek nowych wyzwań dla ambitnych nauczycieli.

Dyrektor szkoły  Dorota Sońska-Jagusztyn wraz z Zespołem Nauczycieli

Opiekunka szkoły w programie CRS2 
Ewa Mazepa