Panel koleżeński w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach


12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach odbył się uroczysty Panel Koleżeński RUN – „Spacer edukacyjny”.

Tego dnia nasza szkoła otrzymała już po raz drugi zaszczytny tytuł „Szkoły Uczącej Się”. Podczas tej ważnej uroczystości nauczyciele oraz uczniowie mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich działań i podsumowania kilkuletniej pracy nad ocenianiem kształtującym w Całościowym Rozwoju Szkoły  (edycja RUN IV) prowadzonym w ramach programu SUS. Panel prowadził opiekun szkoły z ramienia CEO Pan Jacek Pasierb. W skład zespołu obserwacyjnego wchodziło dwanaścioro panelistów ze szkół wdrażających ocenianie kształtujące. Z wizytą do nas przyjechali przedstawiciele ze szkół w Tychach: Szkoły Podstawowej nr 18 w, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 40 oraz z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie.

Na początku spotkania Pani Dyrektor Szkoły mgr Aldona Iwaniuk zapoznała panelistów z funkcjonowaniem szkoły i realizacją oceniania kształtującego w naszej placówce. Następnie zaproszeni goście zwiedzali szkołę i uczestniczyli w sześciu lekcjach. Obserwacja polegała na ocenieniu realizacji na lekcjach pierwszej strategii oceniania kształtującego: „Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu”. Lekcje otwarte podczas spaceru edukacyjnego poprowadziło sześcioro nauczycieli naszej szkoły: Pani Dagmara Wilczak – nauczycielka języka polskiego, Pani Katarzyna Rutkowska – nauczycielka matematyki, Pan Adam Osiński – nauczyciel języka angielskiego w klasach I-III, Pani Gabriela Bilangowska – nauczycielka języka angielskiego w klasach IV-VI oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Pani Anna Radzik i Pani Karolina Cogiel z nauczycielem wspomagającym Panią Iwoną Siemieniak.

Po spacerze edukacyjnym odbyło się spotkanie panelistów z moderatorem i wspólne opracowanie informacji zwrotnej na temat zaobserwowanych wzorców. Paneliści podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi efektów spaceru edukacyjnego. Podkreślili, że działania podjęte przez nauczycieli naszej szkoły prowadzą do rozwijania strategii nauczania i motywowania uczniów do samodzielnego uczenia się. Zostało to także potwierdzone w czasie spotkania panelistów z uczniami, którzy brali udział w lekcjach obserwowanych przez gości. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Pani Wicedyrektor Szkoły mgr Olgi Kulbickiej opisująca dwuletnią pracę nauczycieli skupionych w grupach „Pomocnych Przyjaciół” nad pięcioma strategiami oceniania kształtującego.

Ostatnim punktem panelu była kameralna dyskusja metodą „World cafe”. Brali w niej udział nauczyciele naszej szkoły, którzy prowadzili lekcje oraz zaproszeni nauczyciele. Wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy sześcioosobowe i podczas rozmów stolikowych pracowali nad trzema tematami: „Po czym można poznać, że uczeń uczy się na lekcji?”, „Jak rozwinąć u ucznia odpowiedzialność za własne uczenie się?”,  „Szkoła przyszłości, czyli jaka?”. 

Po podsumowaniu dyskusji Pan Jacek Pasierb jako przedstawiciel CEO wręczył na ręce Pani Dyrektor Szkoły mgr Aldony Iwaniuk certyfikat „Szkoły Uczącej Się”. Tytuł ten potwierdza, że nauczyciele naszej szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na świadomym nauczaniu poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego. Tym samym nasza szkoła znalazła się w prestiżowym gronie polskich szkół, które taki tytuł już otrzymały. 

Dagmara Wilczak - Liderka szkolnej Grupy PP w Programie CRS2 (RUN IV)