Panel koleżeński w w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie


Dnia 18 maja 2017 roku w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie odbył się Panel Koleżeński, którego celem było podsumowanie pracy i prezentacja efektów działań szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2). W spotkaniu wzięli udział m.in. kierownik Referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia - pani Aleksandra Kuźniak, nauczyciele szkół:  Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grzymiszewie,  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie.

Pani dyrektor Katarzyna Krüger- - Szczot przywitała wszystkich gości, podkreślając, że wraz z podsumowaniem pracy szkoły w programie CRS2 tak naprawdę praca z ocenianiem kształtującym w szkole nie kończy się, zwracając uwagę, że doskonalenie się i rozwój są na stałe wpisane w pracę szkoły.

Szkoła zaprosiła panelistów na spacer edukacyjny. Obserwacji poddana została realizacja strategii I: "Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu". Nauczyciele zaprosili gości na swoje lekcje:  Lidia Zarańska - chemia, Agnieszka Krupa - język niemiecki, Iwona Zientera - matematyka, Marcin Jóźwiak - wychowanie fizyczne, Barbara Komorowska - język polski, Agata Wylęgała - edukacja dla bezpieczeństwa.

Po lekcjach paneliści podzielili się swoimi wrażeniami, wnioskami. Podkreślali stosowanie przez nauczycieli gimnazjum w Skórzewie wielu elementów i technik oceniania kształtującego: celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, monitorowania realizacji celów. Zwrócili uwagę na ważną rolę zadań na dobry początek, odwoływania się do wiedzy wcześniejszej oraz podsumowania lekcji.
Paneliści napisali m.in.:

 • „Bardzo podobało mi się wykorzystanie TIK do monitorowania stopnia realizacji celów i fakt, że technologia nie jest podczas lekcji gadżetem, służy uczeniu się. "
 • „Nauczyciele odwołują się do codziennego życia uczniów, pokazują, że wiedza z lekcji nie jest oderwaną od rzeczywistości teorią, ale że naprawdę można ją wykorzystać na co dzień. "
 • "Nauczycielka sprawdziła, czy każdy uczeń osiągnął cel, udzieliła każdemu uczniowi informacji zwrotnej ustnej do wykonanego zadania".
 • „Nauczycielka odwołuje się do wiedzy uczniów i do ich doświadczeń, dzięki czemu potrafi zaciekawić młodzież, pokazuje im, jak wiele umieją, co motywuje ich do otwartych dyskusji podczas lekcji, nadbudowywanie wiedzy odbywa się w atmosferze otwartości i zrozumienia."  

Po spacerze określone zostały wzorce pracy z uczniami:

- nauczyciele podają cel lekcji,

- nauczyciele sprawdzają, czy uczniowie rozumieją cel lekcji,

- nauczyciele podczas realizacji kryteriów sukcesu robią "stop klatki” i sprawdzają wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć,

- zapytani uczniowie wiedzą, co zostało zrealizowane na danym etapie lekcji,

- nauczyciele wraz z uczniami podsumowują lekcje w odniesieniu do kryteriów/celów,

- uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują lekcję w odniesieniu do kryteriów/celów.

Za szczególnie korzystne w obszarze pracy ze strategiami w tej szkole paneliści uznali m.in. następujące działania:

 • monitorowanie celów przy użyciu technologii informacyjno - komunikacyjnej,
 • odwoływanie się do doświadczeń uczniów,
 • angażowanie całej klasy w zadanie podczas lekcji,
 • odwoływanie się do wiedzy z innych przedmiotów- interdyscyplinarność,
 • uczenie się  na błędach,
 • dawanie uczniom czasu na odpowiedź,
 • dobra, życzliwa atmosfera na lekcjach, sprzyjająca pracy i uczeniu się,
 • zaangażowanie uczniów na lekcji,
 • indywidualne podejście do ucznia,
 • zadawanie uczniom pytań na wielu poziomach taksonomicznych.

Następnie odbyło się spotkanie panelistów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, a nieco później z uczniami, którzy wypowiedzieli się na temat lekcji prowadzonych zgodnie ze strategiami OK. Gimnazjaliści niezwykle dojrzale  rozmawiali się na temat oceniania kształtującego w ich szkole, pokazali, że byli i są świadomi procesu, w którym uczestniczą. Doceniali kryteria sukcesu, dzięki którym łatwiej im nie tylko przygotować się do lekcji, sprawdzianu, kartkówki, ale również fakt, że podawanie kryteriów sukcesu przez nauczycieli gimnazjum w Skórzewie pomaga uczniom w selekcji wiadomości. Podkreślali takie aspekty jak:

- możliwość zadawania pytań,

- możliwość prowadzenia dyskusji z nauczycielami,

- możliwość dopytania w   przypadku niejasności w przypadku braku zrozumienia materiału,

- wagę informacji zwrotnej,

- przydatność kryteriów sukcesu,

- przydatność celów lekcji, dzięki którym wiedzą, z czym powinni wyjść po lekcji.
W II części panelu koleżeńskiego dyrektor szkoły pani Katarzyna Krüger - Szczot powitała gości:  kierownik Referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia - panią Aleksandrę Kuźniak, panelistów, nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy w tym dniu towarzyszyli szkole podczas Panelu Koleżeńskiego. Liderka Lidia Zarańska przedstawiła, jak przebiegało wdrażanie w Gimnazjum im Jana Paderewskiego strategii OK w czasie programu CRS2. Ważnym elementem panelu była dyskusja z udziałem wszystkich zebranych: panelistów, nauczycieli uczących w gimnazjum w Skórzewie, uczniów i rodzica. Jej celem była wymiana doświadczeń i pomysłów na temat pracy szkoły oraz dalszych kierunków jej rozwoju:

1. Co pomaga uczyć się w szkole?

2. Dobra lekcja czyli jaka?

3. Po co uczniowi cele i kryteria?

Podsumowania panelu koleżeńskiego oraz pracy szkoły w całym programie CRS2 dokonała moderatorka i opiekunka szkoły w programie - Joanna Kostrzewa, podkreślając zaangażowanie dyrekcji szkoły i nauczycieli w rozwój własny oraz szkoły. Uwieńczeniem panelu koleżeńskiego było wręczenie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie  tytułu "Szkoły Uczącej Się”.

Wizyta w szkole pokazała, że zespół, którzy tworzą Nauczyciele wraz z Panią Dyrektor, w swojej pracy z uczniami koncentruje się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego. Gimnazjum im. Jana Paderwskiego w Skórzewie to Szkoła Ucząca Się, która chce się rozwijać. Serdeczne gratulacje.

Opiekunka Szkoły w Programie CRS2 - Joanna Kostrzewa