PANEL KOLEŻEŃSKI w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu


Kolejny Panel Koleżeński CRS2 odbył się 27 stycznia 2017 r. w Ostrowcu – niewielkiej miejscowości położonej w pięknej okolicy na styku dwóch województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu ukończył program Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany), a przeprowadzenie Panelu Koleżeńskiego stanowiło podsumowanie dwuletniej pracy tej szkoły ze strategiami oceniania kształtującego. Do udziału w spotkaniu szkoła zaprosiła przedstawicieli ze szkół w regionie, które również realizowały program CRS2: Szkołę Podstawową Nr 6 w Koszalinie, Zespół Szkół w Kozielicach, Samorządowa Szkołę Podstawową w Górze, Szkołę Podstawową w Niemicy oraz Szkołę Podstawową w Drawnie, Szkołę Podstawową Nr 47 w Szczecinie.

Po radosnych powitaniach (większość uczestników spotkała się już po raz kolejny) paneliści przystąpili do przygotowania się do spaceru edukacyjnego. Zebranie dowodów na potwierdzenie, czy kryteria określone przez szkołę są spełnione nastąpiło podczas obserwacji 15-minutowych fragmentów 6 lekcji (język polski w klasie V, przyroda w klasie IV, matematyka w klasie VI, wychowanie przedszkolne w „0”, edukacja polonistyczna w klasie IIa i edukacja matematyczna w klasie IIb).

Podczas spaceru oraz obserwacji działań nauczycieli i uczniów, a także w wyniku rozmów z uczniami, zebrano dowody pozwalające na stwierdzenie pozytywnych wzorców pracy w szkole:

Strategia I

 • Podawanie uczniom celów lekcji tak, aby widzieli je przez cały czas trwania zajęć.
 • Sprawdzanie rozumienia celu przez uczniów.
 • Rozpoczynanie lekcji od nawiązania do wiedzy już nabytej i wyjaśniania, jaki jest związek bieżącej lekcji z poprzednimi tematami.
 • Podawanie kryteriów sukcesu do lekcji lub ustalanie ich wspólnie z uczniami.
 • Powracanie w czasie lekcji do celu, kryteriów sukcesu („stop klatki”) i sprawdzanie z uczniami, co zostało zrealizowane na danym etapie lekcji.
 • Podsumowywanie lekcji z uczniami w odniesieniu do celu/kryteriów.

Strategia IV

Nauczyciel:

 • Przekazywanie uczniom zasad pracy w grupie lub ustalanie ich wspólnie z uczniami.
 • Stwarzanie uczniom możliwości uczenia się w parach, małych grupach w celu wspólnego rozwiązywania zadań, dyskusji, szukania odpowiedzi, wykonywania doświadczeń.

Uczniowie:

 • Pracując w parach lub w grupie stosują ustalone zasady współpracy: respektują swoje opinie, dyskutują, zadają pytania innym i odpowiadają na nie, słuchają się wzajemnie, uczą się nawzajem, przestrzegają wyznaczonego czasu pracy.
 • Podczas pracy w parach/grupach wspólnie realizują zadania edukacyjne – poszukują odpowiedzi na pytania otwarte i rozwiązują problemy edukacyjne.
 • Prezentują na forum klasy wypracowane w grupach efekty pracy.
 • Podejmują próby dokonania samooceny z uwzględnieniem kryteriów sukcesu.

Obszar do rozwoju:

Podsumowanie lekcji wraz z uczniami poprzez określanie, na ile cele zostały osiągnięte i jaki jest poziom spełnienia kryteriów oraz stwarzanie uczniom możliwości do autorefleksji nad kryteriami.

Pani dyrektor Barbara Chylewska rozpoczęła drugą część Panelu Koleżeńskiego witając zaproszonych gości. Niezwykle miłym akcentem były występy artystyczne i akrobatyczne wychowanków przedszkola oraz uczniów. Następnie liderzy programu – Joanna Zdańkowska oraz Mariusz Stępień – zaprezentowali strategie wdrażane w szkole i w przedszkolu, a Pani dyrektor nawiązała do długofalowego procesu zmiany, jaki w nich zaistniał.

Następnym punktem była dyskusja World Cafe – wzięli w niej udział wszyscy: zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz paneliści. Dyskusja toczyła się żywiołowo, a zebrane pomysły i informacje pozwolą na realizowanie dalszych zmian w placówce. Oto tematy, wokół których toczyła się debata:

 1. Dobra lekcja, czyli jaka?
 2. Współpraca – potrzeba, czy przeszkoda?
 3. Rola nauczyciela we współczesnej szkole.
 4. Szkoła/przedszkole moich marzeń, czyli jaka/jakie?

Finałem uroczystości było wręczenie szkole certyfikatu jakości uczenia się i nauczania – decyzją wszystkich panelistów, zgromadzonych gości i przyjaciół szkoły Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu uzyskał Tytuł Szkoły Uczącej Się jako ukoronowanie dwuletniej pracy w programie CRS2. Tym samym szkoła dołączyła do licznej już w całym kraju grupy Szkół Uczących Się. Z przyjemnością dołączamy się do gratulacji składanych przez przedstawicieli partnerów szkoły oraz zaprzyjaźnionych gości. Serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Elmrych

Opiekunka szkoły w programie CRS2