Panel koleżeńskie w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej


Partnerstwo służące uczeniu się

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej jest kolejną szkołą, która podczas panelu koleżeńskiego podsumowała swoje osiągnięcia związane z wykorzystaniem strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami. Swoją przygodę ze strategiami OK nauczyciele rozpoczęli w 2015 roku, a czuwała nad tym ówczesna dyrektor szkoły Pani Jolanta Kuropatwa. Liderkami dwóch grup Pomocnych Przyjaciół organizującymi efektywny przebieg współpracy nauczycieli przez dwa lata trwania programu Całościowy Rozwój Szkoły były Barbara Doniak i Aleksandra Bednarska. Na nich także spoczywało koordynowanie przygotowań do panelu koleżeńskiego, co jest wymagającym zadaniem wykonanym profesjonalnie przez nasze koleżanki. Dziękujemy.

Panel był ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Zostali na nie zaproszeni nauczyciele ze szkół SUS-owskich, aby w partnerstwie z gospodarzami spotkania pochylić się nad rezultatami dwuletniej pracy nad ulepszaniem uczenia się uczniów. Gośćmi panelowymi byli nauczyciele z zaprzyjaźnionego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie, z Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie i Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach, a moderatorką spotkania trenerka z Centrum Edukacji Obywatelskiej – Małgorzata Ostrowska. Grono to z życzliwością, ciekawością i zaangażowaniem analizowało to, co miało miejsce w klasach podczas lekcji.
Najważniejszą częścią panelu był spacer edukacyjny, podczas którego obserwowanych było 6 lekcji. Drzwi swoich klas otworzyły przed panelistami: Barbara Doniak, Sylwia Gnatowska, Renata Kubiak, Aleksandra Bednarska, Magdalena Jasiaczek i Anna Kowalska. Obserwacji poddane były działania nauczycielek i uczniów w obrębie strategii I OK, a celem – określenie pozytywnych wzorców stosowanych w uczeniu się i nauczaniu. Obserwatorzy spodziewali się zobaczyć, w jaki sposób nauczycielki wzmacniają świadome uczenie się uczniów, monitorują osiąganie celów lekcji oraz jak uczniowie pracują nad zadaniami edukacyjnymi i podsumowują ich efekty z uwzględnieniem kryteriów sukcesu.

Przekazując informację zwrotną osobom prowadzącym lekcje, goście podkreślili wysoką jakość pracy nauczycielek z uczniami przejawiającą się w dawaniu przestrzeni na samodzielne i zaangażowane uczenie się, w zadaniach edukacyjnych wymagających od uczniów przetwarzania wiedzy i nadbudowywania jej na tym, co dotychczas umieją, w partnerstwie w nauczaniu i współodpowiedzialności za tworzenie oraz utrzymanie dobrej atmosfery, sprzyjającej uczeniu się  podczas lekcji.

O zaawansowaniu szkoły w stosowaniu strategii OK świadczy potwierdzenie przez panelistów włączenia strategii I do praktyki szkolnej i zebranie przez nich ośmiu pozytywnych wzorców nauczania, czyli wszystkich w obrębie obszaru obserwacji. Paneliści „zabrali” ze sobą niektóre z nich z zamiarem przeniesienia dobrych wzorców i zaszczepienia ich we własnym warsztacie zawodowym. Za szczególnie cenne dla uczenia się uczniów uznane zostały współtworzenie z nauczycielem celów uczenia się, zbieranie faktów, które świadczą o rozumieniu celów, kryteriów sukcesu i poleceń do zadań, różne sposoby podsumowań lekcji, a z wachlarza innych działań nauczycieli, wrażenie zrobiły wypowiedzi uczniów pełnymi zdaniami, spójność lekcji, uczenie się w parach i monitorowanie procesu uczenia się uczniów przez nauczycielki.
Druga część spotkania panelowego miała charakter dyskusji o bieżących sprawach nurtujących nauczycieli. Przyjęto dla niej formułę world cafe, co okazało się strzałem w dziesiątkę. W tej części panelu uczestniczyli także: pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Pani Alicja Zarzycka – Durda, wicedyrektor Pani Iwona Bartczak, a także dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej Pan Zbigniew Sobór i wicedyrektor tej placówki – Pani Maria Gębuś. Przy „stolikach kawiarnianych” toczyły się rozmowy m.in. o tym, jak OK wpływa na budowanie relacji w klasie i w szkole, jaką lekcję określamy, jako dobrą, co oznacza „dialog w szkole”, jaki następny krok może zrobić szkoła, która zna i stosuje strategie OK. Wnioski z dyskusji wskazały na to, że w procesie uczenia się i nauczania podstawą są relacje, szczególnie między nauczycielami i uczniami, ważne jest partnerstwo między dorosłymi i między nimi a uczniami, zrozumienie, zaufanie i zasoby, które można wykorzystać do rozwoju.
Uwieńczeniem spotkania panelowego było przekazanie szkole certyfikatu Szkoły Uczącej się. Pamiątkową „Blachę” SUS-owską z rąk moderatorki spotkania odebrały wspólnie obie panie dyrektor szkoły – Jolanta Kuropatwa, za czasów której szkoła rozpoczęła pracę z OK i obecna, która towarzyszy nauczycielom w kontynuowaniu tego kierunku pracy z uczniami.

Dziękujemy szkole za gościnność okraszoną pysznym poczęstunkiem w postaci ciast upieczonych przez rodziców uczniów i obiadem w szkolnej stołówce. Dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom życzymy dalszego rozwoju i wspaniałych plonów wspólnej pracy.

Relację ze spotkania w szkole spisała Małgorzata Ostrowska - opiekunka szkoły w CRS2 (RUN V)