Panel w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie


Sukces to drabina, po której nie można wspinać się z rękoma w kieszeniach – wiedzą  o tym dobrze nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie, którzy przez prawie 4 lata (najpierw w programie CRS1, potem w CRS2) doskonalili swoje nauczanie w oparciu o strategie oceniania kształtującego. 16 listopada 2017 r. ich działania zostały uwieńczone otrzymaniem Tytułu Szkoły Uczącej Się. By przedstawić efekty wdrażania strategii oceniania kształtującego w swojej pracy z uczniami, w olsztyńskiej piętnastce zorganizowano panel koleżeński, w trakcie którego zaproszeni goście poznali dobre praktyki szkoły oraz uczestniczyli w dyskusji na temat sprawdzonych metod uczenia się i nauczania. W tym ważnym dla szkoły wydarzeniu uczestniczyło 12 panelistów z następujących szkół: Szkoła Katolicka im. Św. Rodziny w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnej Białostockiej oraz Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Ełku.

Na początek zaproszeni goście zostali serdecznie przywitani przez dyrekcję szkoły – panią Zofię Bogacz i  Dorotę Romanowską. Następnie paneliści wzięli udział w spacerze edukacyjnym, podczas którego poszukiwali dowodów w obszarze dwóch strategii wybranych przez szkołę: I - Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się  i kryteriów sukcesu – i III – Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny posęp. Obserwowano 6 lekcji prowadzonych przez: Magdalenę Grabowską (plastyka), Elżbietę Makowską (j. polski), Marię Starzyk (matematyka), Joannę Żylińską (historia), Ewę Marchwińską (zajęcia edukacyjne w kl. III) oraz Michała Dudulewicza  (j. angielski). Obraz pracy szkoły poszerzyły także rozmowy merytoryczne z nauczycielami |i uczniami, a zebrane dowody pozwoliły zdiagnozować funkcjonujące w szkole standardy pracy:

STRATEGIA I

Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji.

Cel lekcji jest widoczny dla uczniów przez cały czas trwania zajęć.

Nauczyciel podał uczniom kryteria sukcesu do lekcji.

Nauczyciel sprawdził stopień zrozumienia podanych kryteriów.

Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do celu/kryteriów

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od krótkiego powtórzenia lub nawiązania do poprzedniej lekcji.

Zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć, jaki jest cel lekcji.

Uczniowie sygnalizują stopień zrozumienia kryteriów.

Uczniowie pod koniec lekcji dają sygnał nauczycielowi, czy potrafią spełnić kryteria sukcesu.

STRATEGIA III

Nauczyciel stosuje IZ na bieżąco – w czasie lekcji mówi uczniom, co mają dobrze, a co źle zrobione, stosuje pochwałę, docenianie, wskazówki do dalszej pracy.

Nauczyciel zleca zadania edukacyjne związane z kryteriami sukcesu.

Uczniowie wykorzystują IZ nauczyciela do poprawy lub uzupełnienia bieżących prac.

Uczniowie wskazują, do którego kryterium sukcesu odnosi się dane zadanie edukacyjne.

Po spacerze paneliści podzielili się swoimi wrażeniami z lekcji i przekazali dyrekcji oraz nauczycielom informację nt. zaobserwowanych wzorców. Obserwatorzy mieli okazję porozmawiać także z uczniami, pytając ich o to, co pomaga im się uczyć, jakie korzyści widzą w pracy zespołowej oraz jakich rad udzieliliby swoim nauczycielom na przyszłość. Szczególną uwagę i niekłamany podziw gości wywołały swobodne, rzeczowe i szczere odpowiedzi na każde pytanie panelistów.

W prezencie dla szkoły paneliści zostawili wypełnione arkusze obserwacji wizyty panelowej z informacją zwrotną dotyczącą pracy szkoły  w obszarze strategii dobrego nauczania oraz pozytywne wnioski wypływające z obserwacji placówki. Oto niektóre z nich:

  • Bardzo dobrze wdrożona praca w parach i grupach – lubiane i doceniane przez uczniów.
  • Praca z kryteriami sukcesu do zadań edukacyjnych.
  • Uczniowie biorą udział w tworzeniu celu lekcji.
  • Miła i sprzyjająca nauce atmosfera na lekcjach.
  • Szeroko wdrożona I strategia.
  • Zastosowanie nowoczesnych technik i narzędzi – tablice interaktywne.
  • Wyważona ilość celów i kryteriów sukcesu.

Drugą, bardziej oficjalną część spotkania w szerokim gronie, rozpoczęła Pani dyrektor Zofia Bogacz, witając zaproszonych gości. Następnie jedna z liderek wdrażania zmiany w szkole – Joanna Żylińska - zaprezentowała historię szkoły dotyczącą pracy z ocenianiem kształtującym.

Kolejnym punktem panelu koleżeńskiego w Olsztynie była dyskusja panelowa osób zaangażowanych w życie szkoły – uczniów, rodziców, nauczycieli, partnerów i zaproszonych gości. Wspólna debata koncentrowała się wokół wybranych przez szkołę tematów, które pomogły zebrać dodatkowe informacje, jakie zostaną wykorzystane do planowania pracy zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli. Były to: Szkoła marzeń – czyli jaka? Dobra lekcja – czyli jaka? Po co uczniowi i nauczycielowi cel i kryteria? Jak mobilizować uczniów do nauki?

Na zakończenie uroczystości Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie otrzymała certyfikat jakości uczenia się i nauczania - Tytuł Szkoły Uczącej Się. Został także odczytany list prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej - dr. Jacka Strzemiecznego oraz Dyrektor Zarządzającej Programu SUS  - pani Marty Dobrzyńskiej.  Opuściliśmy szkołę w Olsztynie mając w pamięci obserwowane lekcje, rozmowy z uczniami, dyskusje w różnorodnym gronie wierząc głęboko, że „To nie jest koniec, to nie jest nawet początek końca, to dopiero koniec początku!”.

Opiekunka szkoły w programie CRS2 - Małgorzata Borowska - Leszczyszyn