Tytuł SUS w kolejnej szkole!


Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałam Sportowymi w Bydgoszczy w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się. Szkoła ta w latach 2017-2019 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Podsumowanie i prezentacja efektów działań placówki w programie miały miejsce podczas Panelu Koleżeńskiego, który odbył się 14 maja 2019 r. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele szkół , nauczyciele ze szkół w regionie, zaproszeni goście oraz przedstawicielka programu Szkoła Ucząca Się.

W trakcie panelu koleżeńskiego nauczyciele uczestniczyli w spacerze edukacyjnym, podczas którego obserwowali strategię I: Określenie i wyjaśnienie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. Spacer potwierdził pozytywne wzorce pracy z uczniami. Poniżej przedstawiam wyniki obserwacji 6 lekcji:

1.Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji 6/6

2.Uczniowie mają świadomość celów lekcji 6/6

3.Nauczyciel podaje lub ustala wspólnie z uczniami kryteria sukcesu 6/6

4.Uczniowie rozumieją kryteria sukcesu 6/6

5.Nauczyciel zaplanował nadbudowę nowej wiedzy uczniów na ich wiedzy posiadanej 6/6

6.Nauczyciel w czasie lekcji odwołuje się do celów lekcji i monitoruje proces ich osiągania 6/6

7.Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do kryteriów  6/6

8.Uczniowie dokonują samooceny – w odniesieniu do celu i kryteriów (niedokończone zdania, kciuki, światła i inne) 6/6

Opracowane wzorce zostały przedstawione w trakcie wspólnego spotkania nauczycieli i dyrekcji szkoły, na którym paneliści przekazali także zauważone przez siebie dowody na realizację pozostałych strategii.  Zwrócili uwagę na fakt, że uczniowie współpracują ze sobą w parach lub większych grupach wykonując zadania i korzystając wzajemnie ze swoich zasobów  czy też z powodzeniem realizowana ocena koleżeńska oraz samoocena z wykorzystaniem pracy wzorcowej.

W trakcie Panelu Koleżeńskiego odbyła się również spotkanie z uczniami, nauczycielami i dyrekcją szkoły. Kolejnym elementem była  dyskusja world cafe z udziałem wszystkich zebranych: nauczycieli, rodziców, uczniów, gości z innych szkół.  Szkoła poszukiwała odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak uczyć, aby przygotować uczniów do autonomicznego uczenia się przez całe życie?

2. Jak zaangażować rodziców by stali się współuczestnikami procesu nauczania?

3. Informacja zwrotna pomaga czy przeszkadza?

4. Wzajemne uczenie się uczniów od siebie – moda czy korzyści?

Szczególnie ciekawy pomysł z dyskusji word cafe: szkoła bez ocen i testów.

Panel koleżeński tylko potwierdził, iż nauczyciele wraz z Panem Dyrektorem na co dzień w swojej pracy z uczniami wdrażają strategie oceniania kształtującego  w celu doskonalenia jakości pracy szkoły. Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta  z Oddziałam Sportowymi w Bydgoszczy z całą pewnością jest Szkołą Uczącą Się. Serdecznie gratuluję!

Marzanna Boć-Ochyra, Opiekunka Szkoły w Programie CRS2