2011-10-21 Tychy


Panel koleżeński w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

21 października 2011 r. odbyło się spotkanie panelistów w popularnym „Morcinku”. Do ZS nr 1 w Tychach przybyli koleżanki i koledzy z tyskich szkół podstawowych: SP nr 3, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 22, SP nr 40, a także przedstawiciele SP nr 5 z Zabrza, SP nr 64 we Wrocławiu oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie. Moderatorem panelu był pan Jacek Pasierb z CEO.

Pani dyrektor Grażyna Jurek przywitała gości, przedstawiła krótką charakterystykę szkoły i to, co ją wyróżnia na tle innych placówek oświatowych w Tychach. Podkreśliła, że młodzież ma okazję uczestniczyć w różnych projektach i programach unijnych, osiąga bardzo dobre wyniki w zewnętrznych egzaminach, odnosi sukcesy naukowe i sportowe. Szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami wielu konkursów przedmiotowych. Słowom pani dyrektor towarzyszyła prezentacja multimedialna, dokumentująca życie szkoły.  

Następnie pan Jacek Pasierb przedstawił plan pracy i zapoznał panelistów z celami i zadaniami. Paneliści mieli sprawdzić realizację dwóch celów:

  1. zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę poprzez stosowanie elementów OK. (cele lekcji i NaCoBeZU);
  2. szkoła propaguje dobre wzorce zachowania.

Następnie goście podzielili się na grupy i udali się na hospitacje:

przedmiot

temat

nauczyciel

chemia

Węglowodory, ich znaczenie i naturalne źródła

Romuald Hassa

geografia

Jak korzystać z mapy topograficznej?

Katarzyna Dacy-Ignatiuk

wychowanie fizyczne

Doskonalimy postawy siatkarskie i odbicia piłki sposobem górnym

 

Anna Chłopek

język polski

Oglądamy czasownik z każdej strony

Barbara Tomaszek

język francuski

Poznajemy święta we Francji.

Roksana Frychel

godzina wychowawcza

Kultura  jest dobra na wszystko, czyli dlaczego warto być   dobrze wychowanym?

 

Teresa Byrczek

Katarzyna Staniek-Zdziebko

fizyka;  Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu CEO Akademia Uczniowska

Jak zachować równowagę, czyli dlaczego krzywa wieża w Pizie nie przewraca się?

 

Barbara Zegrodnik

 

Po powrocie z lekcji rozgorzała burzliwa dyskusja. Przede wszystkim goście byli pozytywnie zaskoczeni atmosferą życzliwości i wysoką kulturą osobistą uczniów. Stwierdzono, że nauczyciele stosują więcej elementów OK, niż zaplanowali. Podobała im się przede wszystkim atmosfera życzliwości, zaangażowanie uczniów w lekcje, stosowanie różnorodnych metod aktywizujących, umiejętność wnioskowania uczniów, podkreślanie jego wartości przez nauczyciela, komunikatywność. Pozytywnym zaskoczeniem były elementy humoru i swoboda nauczycieli w prowadzeniu zajęć. Widać było, że nauczyciele lubią to, co robią. Stwierdzono, że podkreślanie wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcji w praktyce motywuje uczniów do zwiększonej pracy. Wykorzystanie najnowszej technologii na lekcjach było bardzo pozytywnie odebrane przez panelistów. Stwierdzili, że nie było ona zaskoczeniem dla uczniów. Stwierdzenia: „W końcu zrozumiałem, co to jest wartość bezwzględna”, „Gdybym miała zajęcia z takim nauczycielem, skończyłabym fizykę, a nie polonistykę”, „Żałowałam, że lekcja tak szybko się skończyła”, „Chciałabym powtórzyć taką lekcję w swojej szkole” potwierdzają zasadność stosowania metod OK. Goście wyrażali się bardzo pozytywnie na temat realizacji drugiego celu, podkreślając, że jest on jednym z trudniejszych zadań SUS. Realizacja założeń Akademii Dobrego Wychowania było widoczne na lekcji wychowawczej, ponieważ urzekła gości kultura osobista uczniów widoczna także podczas przerw wśród młodzieży ZS nr 1.

Potem paneliści udali się na spotkanie z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Uczniowie stwierdzili, że są dumni, iż uczęszczają do ZS nr 1, nazywając ją elitarną ze względu na poziom kształcenia, stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Stosowanie metod OK powoduje, że proces nauczania jest lepiej przyswajany przez młodzież. Częste kontakty z dyrektorem szkoły potwierdzają, że uczniowie widzą w pani Grażynie Jurek przede wszystkim „mistrza rozwiązywania problemów”, o które przecież nietrudno w szkole.

Opinie uczniów zostały potwierdzone przez rodziców, którzy uważają stosowanie metod OK za przykład szkoły nowoczesnej. Widać, że świadomie wybrali tę szkołę dla swoich pociech, zwracając uwagę na poziom i jakość kształcenie, bezpieczeństwo, indywidualizację potrzeb dziecka. Akademia Dobrego Wychowania, Bezpieczny Start, dziennik elektroniczny, OK, powodują, że szkoła postrzegana jest jako nowoczesna i przyjazna.

Paneliści zauważyli ogromną skromność grona pedagogicznego i  żmudną,  codzienną  pracę, która daje najlepsze efekty, czego efektem jest uczeń kulturalny, świadomy, nowoczesny. Działania takie jak: stosowanie metod OK, Karnawał Języka Polskiego, Akademia Dobrego Wychowania, współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i kulturowymi sprawiają, że szkoła osiąga wysokie wyniki w różnych dziedzinach. Goście stwierdzili, iż grono ZS nr 1 to nauczyciele twórczy, poszukujący i wierzący w to, co robią.

Po przerwie goście udali się auli, w której czekała na nich społeczność szkolna. Panelistów reprezentowali: pani Bożena Orszewska, pani Grażyna Stachowiak, pani Aldona Iwaniuk, pani Dorota Grzesica, pani Agnieszka Polakowska, pani Anna Witas i pan Jacek Pasierb – moderator.

Pani dyrektor Grażyna Jurek powitała zgromadzonych gości, a szczególnie przedstawicieli tyskich władz: panią Dorotę Gnacik – Dyrektora MZO w Tychach, pana Mieczysława Podmokłego – Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury, panelistów z Tychów, Zabrza, Będzina i Wrocławia, panią Mariolę Szulc – Wiceprzewodniczącą Komisji ds. Oświatowych


 i Społecznych Rady Miasta Tychy, panią Marię Ziegert - Zastępcę Przewodniczącego „Solidarności”, rodziców, uczniów, nauczycieli  i pracowników szkoły. Następnie wysłuchano koncertu w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pana Rafała Białasa.

Pan Jacek Pasierb rozpoczął debatę. Stwierdził, że jest pod wrażeniem pracy uczniów i nauczycieli ZS nr 1 w Tychach, wytłumaczył, czym jest certyfikat SUS, przedstawił plan debaty.

Pani dyrektor Grażyna Jurek przedstawiła cele panelu w języku ucznia, podała Nacobezu, a następnie  „wylosowała” patyczek z nazwiskiem pani Agnieszki Penkali, która „wezwana do odpowiedzi” przedstawiła i omówiła udział szkoły w programach: „Obrastam w piórka”, „Partnerzy w nauce”, „Rozwiń skrzydła” oraz przedstawiła wizję i misję szkoły.

Kolejnym nauczycielem „wywołanym do odpowiedzi” był pan Witold Naglik, który przedstawił, w jaki sposób szkoła propaguje dobre wzorce zachowania i w jakich działaniach bierze udział. Omówił program: Młody Obywatel, Miłosz od Nowa, Akademia Uczniowska, Akademia Dobrego Wychowania,  współpraca z Ekomasterem, działalność wolontariatu.

Następnie pani Beata Jaroń-Wróbel przedstawiła raport z działań szkoły w latach 2008-2010 i omówiła wybrane przez szkołę cele:

  1. Zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę poprzez stosowanie elementów OK. (cele lekcji i Nacobezu);
  2. „Szkoła propaguje dobre wzorce zachowania”.

Wnioski okazały się pozytywne, ponieważ uczniowie klasy 1d, w której wprowadzono eksperymentalnie OK, zwiększyli swoją aktywność na lekcjach (zmiana w skali 6.stopniowej z 2,5 na 4,0). Według uczniów stosowanie Nacobezu spowodowało,  ze uczniowie lepiej przygotowywali się do lekcji i sprawdzianów. Łatwiej im było organizować proces uczenia się. Podawanie celów lekcji Nacobezu jest zauważalne przez 40% uczniów, którzy twierdzą, że to właśnie dzięki elementom OK. są bardziej zaangażowani w naukę.

Po prezentacji przystąpiono do dyskusji. Paneliści zadawali pytania.

Pani Dorota Grzesica zapytała, czy były jakieś słabe strony tego przedsięwzięcia. Pani Grażyna Jurek odpowiedziała, że nie udało się pozyskać rodziców do współpracy w takim stopniu, w jakim by sobie szkoła życzyła. Jednak od roku 2010/2011 postawiono na współpracę z rodzicami (prelekcje, zakładka na stronie internetowej szkoły na temat OK.) Pani dyrektor stwierdziła, że od metody OK nie ma odwrotu. Następnie pani Anna Witas skierowała pytanie do uczniów. Jakich argumentów użyłbyś, aby przekonać kolegę z innej szkoły do pracy metodą OK? Aleksander Sikora, uczeń klasy 3 a G, stwierdził, iż korzyścią dla młodzieży są możliwości poprawiania błędów oraz doskonalenie swoich umiejętności. Następne pytanie skierowano do rodziców: Jakie korzyści widzą rodzice w stosowaniu metod OK? Nasi goście stwierdzili, że realizacja założeń OK sprawia, iż nauka przychodzi dzieciom o wiele łatwiej, a to najlepsza droga do sukcesu ucznia.

Potem przystąpiono do kolejnej prezentacji. Głos zabrała pani Izabela Bielecka, która przedstawiła raport z 2. celu: „Szkoła propaguje dobre wzorce zachowania” w latach 2008-2010. Okazało się, że złożenie, iż zachowanie uczniów poprawi się o 10% było łatwym zadaniem, ponieważ osiągnęliśmy sukces, wprowadzając takie działania jak: przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych zasadom dobrego wychowania, asertywności, tolerancji i komunikacji interpersonalnej, „Dzień życzliwości”, zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień i ich skutków, akcje charytatywne, wyjścia do teatru, apele i imprezy szkolne, spotkania z dyrektorem, gimnazja da, plebiscyt na najlepszego sportowca, itp. Efekt jest taki, że nauczyciele, rodzice, wizytatorzy, a przede wszystkim sami uczniowie zauważyli zmianę w zachowaniu młodzieży. Opisane działania stały się inspiracją do podejmowania dalszych wysiłków związanych z propagowaniem  pozytywnych wzorców zachowania. Od września 2010 r. rozpropagowana jest w szkole „Akademia Dobrego Wychowania”.

Pan Jacek Pasierb stwierdził, że efekt widoczny jest gołym okiem, po tym, w jaki sposób paneliści zostali przyjęci przez młodzież ZS nr 1. Wszyscy goście są pod ogromnym wrażeniem kultury osobistej  uczniów. Pani Dorota Grzesica zapytała, w jaki sposób Karnawał Języka Polskiego przekłada się na realizację 2.celu. Pani Izabela Bielecka, stwierdziła, że propaguje wartości patriotyczne i uczy przez działanie.

Następnie paneliści podziękowali za prezentacje oraz udział w debacie i udali się na obrady.


W przerwie goście mieli okazję obejrzeć spektakl pod kierunkiem pani Teresy Byrczek „Oskar i…” na motywach książki Érica-Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”.

Po obradach pan Jacek Pasierb oznajmił, że nie było żadnych wątpliwości, aby nie przyznać ZS nr 1 certyfikatu SUS. Pogratulował pani dyrektor Grażynie Jurek, nauczycielom i rodzicom oraz uczniom. Pani dyrektor powiedziała, że to wielki sukces, wyróżnienie i honor należeć do rodziny szkół SUS. Podziękowała moderatorom, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom za ogrom włożonej pracy, aby osiągnąć ten tytuł i zapowiedziała, że ZS nr 1 przystąpił do kolejnego projektu CEO- RUN-u. Bo to nie koniec, to dopiero początek… .

Ogromny tort, który został wprowadzony do auli, zwieńczył trudy zdobycia lauru Szkoły Uczącej Się.

Anna Pakuła

Zapraszamy do obejrzenia filmu z panelu >>