2012-04-20 Bieżuń


NACOBEZU stało się nieodłącznym elementem życia szkoły, nauczyciele stosują również inne elementy oceniania kształtującego, gimnazjaliści z Bieżunia coraz częściej wybierają właśnie to liceum. 20 kwietnia 2012 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu otrzymało tytuł Szkoły uczącej się.

Liceum w Bieżuniu rozpoczęło pracę z ocenianiem kształtującym w 2008r. W 2010r. szkoła zaczęła pracę z procedurą SUS - postawiła sobie cele i rozpoczęła nad nimi pracę.

Szkoła postawiła sobie następujące cele:

1. Uczniowie korzystają z NACOBEZU w uzyskiwaniu lepszych wyników w nauce.

2. Szkoła spełnia oczekiwania absolwentów Gimnazjum w Bieżuniu związane z ofertą edukacyjną.

Po dwuletniej pracy przyszedł czas na jej zwieńczenie w postaci panelu koleżeńskiego. Panel koleżeński jest ostatnim krokiem na drodze do uzyskania tytułu Szkoły uczącej się. Jest też okazją do zaprezentowania działań szkoły na zewnątrz – innym szkołom, władzom lokalnym, a także uzyskania informacji i wysłuchania życzliwych uwag na temat swojej pracy. Podczas Panelu szkoła otrzymuje tytuł Szkoły uczącej się.

 

Rozmowy z przedstawicielami społeczności szkolnej

W panelu  zorganizowanym w liceum w Bieżuniu wzięło udział 12 osób – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karniewie, z sąsiedniego Gimnazjum w Bieżuniu i z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przedstawiciele szkół w Sokołowie i Karniewie byli już doświadczonymi panelistami – dla większości spośród nich był to już trzeci panel. Ich szkoły przeszły również drogę podobną do Liceum w Bieżuniu – były posiadaczkami tytułu Szkoły Uczącej Się.

 Z przedstawicielami społeczności uczniowskiej rozmawialiśmy na temat: Czy elementy OK (NACOBEZU do sprawdzianów) pomagają im w     osiąganiu lepszych wyników, ułatwiają uczenie się?  Czy i w jakim stopniu dostosowanie form promocji szkoły wpłynęło na ich decyzję o podjęciu nauki w tym LO?

 Przedstawicieli rodziców pytaliśmy jak oceniają stosowanie przez nauczycieli elementów OK? oraz jak szkoła postrzegana jest w środowisku   lokalnym?

Nauczyciele opowiadali, jak stosowanie elementów OK wpływa na efekty ich pracy i jak oceniają skuteczność prowadzonych działań promocyjnych.

Panel

Najpierw mieliśmy okazję obejrzeć część artystyczną, w której przeplatały się motywy związane z twórczością patrona szkoły, poety Władysława Orkana. Potem zostały zaprezentowane cele, nad którymi pracowała szkoła i to, w jaki sposób były one realizowane. Zobaczyliśmy też, jakie były efekty.

Mogliśmy stwierdzić, że było to zasługą przede wszystkim ogromnego wkładu całej rady pedagogicznej w realizację celów. Nauczyciele podzielili się zadaniami, wspólnie rozwiązywali problemy, wspierali się wzajemnie.

Paneliści zadawali dużo pytań, chcąc się dowiedzieć o problemy, które szkoła napotkała w realizacji swoich zadań, szczegółowe działania, które zostały podjęte, system pracy.

Gdy udaliśmy się na naradę, wiedzieliśmy, że nie będzie burzliwa – na każdym praca szkoły zrobiła ogromne wrażenie.

Jednogłośnie zdecydowaliśmy o przyznaniu Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Orkana w Bieżuniu Tytułu Szkoły uczącej się.

Panel zakończył się miłym akcentem – wszyscy paneliści wyszli na salę, aby ogłosić wyniki narady ubrani w otrzymane na wstępie koszulki Powiatu Żuromińskiego – zostało to entuzjastycznie przyjęte przez wszystkich uczestników.

 

Ocenianie kształtujące w Bieżuniu:

Dla mnie wizyta w Bieżuniu była cennym doświadczeniem – zobaczyłam radę pedagogiczną wspólnie pracującą nad wyznaczonymi celami, szkołę przyjazną uczniom, mającą wiele do zaoferowania, zarówno na polu edukacyjnym, jak i na polu wsparcia, które udzielane jest uczniowi w procesie nauczania. Zobaczyłam ocenianie kształtujące funkcjonujące w liceum – wbrew argumentom sceptyków, że w liceum te metody nie mają szans się sprawdzić.

Na początku spotkania mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji o szkole, jej założycielu - Stefanie Gołębiewskim (lokalnym poecie, tłumaczu Horacego i działaczu społecznym) i patronie szkoły – Władysławie Orkanie (poecie), a także zwiedzić szkołę.

Następnie udaliśmy się na lekcje – najpierw do wyboru:

 - język angielski: Shops and shopping. Idziemy na zakupy

- język rosyjski: Что привезёшь своим близким из Москвы? – typowe pamiątki.

- historia: Powstanie styczniowe – geneza, przebieg, skutki.

- matematyka: Zastosowania funkcji kwadratowej.

- geografia: Minerały i skały jako budulce skorupy ziemskiej.

- język niemiecki: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? – Opisywanie marzeń i pragnień dotyczących przyszłości.

 

Potem wspólnie wzięliśmy udział w lekcji przysposobienia obronnego pt. „Musztra indywidualna bez broni”, prowadzonej przez majora rezerwy w klasie o profilu wojskowym (znak rozpoznawczy szkoły). Duże wrażenie zrobił na nas fakt, że ta lekcja byłą również prowadzona zgodnie z zasadami oceniania kształtującego”.

Wszyscy paneliści wyjeżdżając z Bieżunia byli głęboko przekonani, że szkoła nie osiądzie na laurach, że dalej będzie się doskonalić i wyznaczać sobie nowe cele – że jest prawdziwą szkołą uczącą się.

Życzymy wszystkim szkołom ubiegającym się o tytuł Szkoły uczącej się takiej wytrwałości, przekonania i zaangażowania, jakie pokazali nauczyciele, uczniowie i rodzice z Liceum w Bieżuniu!

 

Katarzyna Gajewska