2012-04-27 ByczynaDruga „BLACHA” dla Byczyny.

Relacja z panelu koleżeńskiego

w Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie,

27 kwietnia 2012 r.

 

27 kwietnia 2012 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie już po raz drugi odbierała zaszczytny tytuł Szkoły Uczącej Się. Tym razem szkoła skupiła się na tym, aby sprostać następującym celom:

 1. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły podają cele lekcji sformułowane w języku zrozumiałym dla ucznia.
 2. Uczniowie szkoły szanują mienie szkolne.

W kameralnym gronie nauczycieli przybyłych z trzech szkół przyglądaliśmy się efektom pracy szkoły i dyskutowaliśmy zainspirowani jej dokonaniami:

 • Anna Bereska-Trybuś oraz Jolanta Prokop z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych,
 • Anna Noga, Mariola Mandryga oraz Zofia Grześlak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach,
 • Elżbieta Celer oraz Joanna Jacykowska z Zespołu Szkół we Wróblewie.

Z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej panel moderowała Justyna Franczak.

Tradycyjnie, po serdecznym  przywitaniu panelistów przez Dyrektora Szkoły – Marka Mendla zapoznaliśmy się z prezentacją szkoły, realizowanymi przez nią projektami i osiągniętymi sukcesami oraz udaliśmy się na wycieczkę po szkole. Naszym przewodnikiem był pasjonat bibliotekarz – Pan Wiesław Skoczylas. Zaskoczeni byliśmy bazą dydaktyczną, profesjonalną pracownią językową, księgozbiorem oraz sprzętem multimedialnym i komputerowym wyposażającym klasy, pracownie i bibliotekę. Na wszystkich duże wrażenie zrobiły tzw. klasy laptopowe. Nauczyciele dopytywali o zasady działania, sposób pracy takiej „klasy”, nastawienie uczniów. Wykorzystanie części tego sprzętu mogliśmy obserwować już niebawem – na zajęciach, które przygotowano dla zobrazowania realizacji celów wybranych przez szkołę.

Mieliśmy przyjemność wziąć udział w następujących lekcjach: geografii prowadzonej przez p. K. Kryściak, historii prowadzonej przez p. J. Banaś, chemii pod przewodnictwem p. A. Stanisławskiej, języka polskiego -  p. A. Pliszek, języka angielskiego – p. B. Buska. Obserwowaliśmy też zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez szkolną pedagog – p. A. Bogacz.  Lekcje, na które nas zaproszono okazały się ciekawe nie tylko dla uczniów ale też dla nas – obserwatorów. Zgodnie z założeniami pierwszego celu szkoły wszyscy nauczyciele podawali cele lekcji w sposób zrozumiały dla uczniów, odwoływali się do nich, sprawdzali stopień ich realizacji. Część nauczycieli podawała również nacobezu oraz stosowało inne elementy OK. Nasza uwagę zwróciły szczególnie: ogromne zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów, przyjazna atmosfera na lekcjach, bardzo rzetelnie przygotowane pomoce dydaktyczne oraz stosowanie atrakcyjnych metod i technik pracy podczas zajęć, które mocno aktywizowały młodzież.

W bliższym poznaniu szkoły oraz ocenie realizacji procedur SUS pomogły nam rozmowy z różnymi podmiotami szkoły: uczniami, nauczycielami i rodzicami. Najbardziej zaangażowanymi okazali się uczniowie i nauczyciele. To te dwie grupy odgrywają decydującą rolę w budowaniu szkolnej rzeczywistości. Uczestnicy spotkania z uczniami byli pod wrażeniem otwartości uczniów, ich zaangażowania w sprawy szkoły i chęci współdecydowania w zakresie podejmowanych decyzji i działań. Otwarci, szczerze rozmawiający o swoich pasjach oraz problemach uczniowie są partnerem do realizacji szkolnych przedsięwzięć. A tych w Byczynie nie brakuje – szkoła realizuje całą gamę projektów, ciekawych działań i akcji, uczestniczy w różnorodnych programach młodzieżowych. Nauczyciele pasjonaci dbają, aby młodzieży co rusz „podrzucić” coś nowego. Niewątpliwie wszystkiemu sprzyja, zauważona przez nas miła atmosfera, dobre relacje nauczycieli z uczniami. Uczniowie czujący się w szkole bezpiecznie i swobodnie aktywnie włączają się w proponowane im działania. Szczególnie polubili „Dziuplę Szkolną”, której działalność nam też bardzo się spodobała. Powstała z inicjatywy pedagog szkolnej w celu zagospodarowania młodzieży czasu wolnego podczas przerw oraz zajęć świetlicowych. Organizacja miejsc, gdzie uczniowie w kontrolowany sposób mogli rozładowywać swoją energię  okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Paneliści zgodnie uznali, że to dobra praktyka, którą warto dzielić się z innymi szkołami.

 Podsumowując pierwszą część wizyty panelowej za szczególnie korzystne działania podjęte przez szkołę uznaliśmy:

 • Zaangażowanie nauczycieli w pracę nad OK i SUS;
 • Zawieranie kontraktów;
 • Stworzenie „Dziupli Szkolnej”;
 • Zajęcia socjoterapeutyczne;
 • Zagospodarowywanie czasu uczniów podczas przerw;
 • Realizację rozmaitych projektów;
 • Pracę pedagoga szkolnego;
 • Dużo różnorodnych i ciekawych działań w zakresie realizacji celu drugiego dotyczącego przeciwdziałania dewastacji mienia;
 • Współpracę z różnymi placówkami;
 • Inicjatywy pozalekcyjne.

Drugą cześć dnia poświęciliśmy na wymianę doświadczeń podczas dyskusji przy panelowym stole.

Prezentacje liderów  zespołów zadaniowych dotyczące obu celów realizowanych przez szkołę, były dla nas inspiracją do rozmów na temat filozofii oceniania kształtującego w naszych szkołach oraz skutecznych działań wpływających na szanowanie mienia przez uczniów. Skupiliśmy się na korzyściach dla procesu dydaktycznego, jakie wynikają z podawania uczniom celów zajęć . Zastanawialiśmy się jaki ma to wpływ na świadomość uczniów oraz zwiększenie efektywności nauczania. Zespół Szkół w Byczynie wykonał pierwszy krok na drodze Oceniania Kształtującego. Trzymamy kciuki za efektywne budowanie na tej podstawie i systematyczne wdrażanie kolejnych elementów OK. Dyskusja po prezentacji II celu była cenną wymianą dobrych praktyk pomiędzy reprezentantami różnych szkół. Dużo rozmawialiśmy też o doświadczeniach szkoły związanych z wprowadzeniem „Dziupli Szkolnej”, jako, że to działanie okazało się szczególnie skuteczne, a co najważniejsze zaakceptowane w pełni przez młodzież.

Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o przyznaniu Zespołowi Szkół w Byczynie kolejnego tytułu „Szkoły uczącej się”.

Gratulujemy Wam kochani i  do zobaczenia za trzy lata na następnym panelu.

Dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz uczniom–gospodarzom całego dnia, a także  panelistom i innym przybyłym gościom dziękuję za przygotowanie panelu oraz cenną wymianę doświadczeń, myśli i głębszych refleksji na temat polskiej szkoły.

Moderatorka - Justyna Franczak.