2012-05-25 Olecko


Gimnazjum nr 2 w Olecku otrzymało tytuł Szkoły Uczącej Się!

25 maja 2012 roku w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku odbył się panel koleżeński. Duża reprezentacja nauczycieli i dyrektorów szkól uczestniczących w programie Szkoła Ucząca Się zapoznała się z osiągnięciami placówki, kierowanej przez dyrektorkę Annę Dorotę Siemiatycką. W ramach SUSa nauczyciele przez dwa lata dążyli do osiągnięcia dwóch celów:

  1. Nauczyciele w sposób efektywny stosują wybrane elementy oceniania kształtującego (cele, nacobezu, informacja zwrotna)
  2. Nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników w nauce i na egzaminach.

Dzięki działaniu w SUS-ie  zdaniem nauczycieli zacieśniła się współpraca między nimi, powstały nowe zespoły, pogłębiła się wymiana doświadczeń, a młodzi nauczyciele są objęcie lepszą niż dotychczas zorganizowaną opieką. Uczniowie wg opinii nauczycieli są bardziej odpowiedzialni za swoją naukę dzięki celom lekcji i nacobezu.

Rodzice dostrzegają wartość nacobezu, cenią sobie dynamiczne relacje ze szkołą, comiesięczne zebrania i jawność procedur: szczegółowe wymagania wobec uczniów są podane na stronie internetowej szkoły, zgłaszane na zebraniach problemy nauczyciele i wychowawcy rozwiązują na bieżąco.

Szkoła wspiera pasje i zainteresowania uczniów, co mieliśmy okazję zaobserwować w czasie pobytu na panelu: młodzież prezentowała swoje talenty wokalne, muzyczne, taneczne i sportowe, aktorskie.

Lekcje, w których uczestniczyli goście wskazują, że elementy oceniania kształtującego (cele i nacobezu) są codzienną praktyka szkolną. „W szkole pracują mistrzowie, stosowane są metody  aktywizujące, techniki komputerowe. Nauczyciele są profesjonalnie  przygotowani do zajęć, wykorzystują elementy oceniania kształtującego.

Zdaniem paneli stów ta nowoczesna, otwarta i przyjazna uczniom szkoła w pełni realizuje procedurę  SUS w dążeniu do realizacji celów, stosuje zasady pracy zespołowej, planuje, realizuje, monitoruje i w miarę potrzeb modyfikuje  konkretne działania prowadzące do osiągania celów oraz dokonuje analizy efektów i na ich podstawie wyciąga wnioski na przyszłość.

Ewa Borgosz

Gimnazjum nr 2 jest OK !

           Trzy lata temu, w roku szkolnym 2008/2009, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przystąpiło do programu SUS - OK. Realizowaliśmy liczne zadania, uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, aby zdobyć certyfikat Szkoły Uczącej Się. Finalnym wydarzeniem z tym związanym był Panel Koleżeński, który  odbył się w naszej placówce 25 maja 2012r.  Z Centrum Edukacji Obywatelskiej przybyła na niego p. Ewa Borgosz – trener moderujący oraz przedstawiciele szkół z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego: Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,  Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Judzikach, Zespół Szkół Nr 3 w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku.

           Celem spotkania było dokonanie oceny realizacji przyjętych celów, a także wymiana doświadczeń w zakresie ważnych problemów oświatowych. Po powitaniu goście zostali oprowadzeni po szkole przez p. dyrektor Annę Dorotę Siemiatycką. Potem obserwowali pracę nauczycieli i uczniów podczas lekcji: historii - p. Jolanta Jeleniewicz, języka angielskiego - p. Małgorzata Kosińska, chemii - p. Marzena Kamińska-Kopiczko, wychowania fizycznego - p. Alina Kalinowska i języka polskiego - p. Renata Kołdys.

Kolejnym punktem panelu koleżeńskiego był pokaz pasji i talentów uczniów naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Kozłowskiej. W sportowo - artystycznym programie podziwialiśmy: utalentowane wokalnie Wiolettę Barwińską 3C w słynnym przedwojennym utworze Zulii Pogorzelskiej „Ja się boję sama spać” oraz Anetę Wijas 3D w popowym hicie Rihanny „Umbrella”. Magdalena Rydzewska 2B w języku rosyjskim recytowała poetycki list Konstantego Simonowa „Czekaj mnie”.

Nowoczesne układy taneczne w rytm uwielbianego przez młodzież hip-pop i funky zademonstrował zespół „City Dance” w składzie Magdalena Murawska 3C, Anna Jarmołowicz 3C, Gabriela Lisowska 3A, Klaudia Barszczewska 2D, Aleksandra Kopiczko 2D, Emilia Topolska 2D, Marta Malinowska 3D, Diana Dodziak 2B, Magdalena Ampulska 2B.

Boogie – woogie, czyli afroamerykański instrumentalny blues przybliżył publiczności akordeonista Kacper Kaczor 1c.

Efektowny zestaw ćwiczeń na poszczególne partie mięśni zademonstrowali pasjonaci kulturystyki Adam Naruszewicz i Daniel Ostrowski z klasy 3C.

Następnie odbyły się spotkania z przedstawicielami rodziców, uczniów i nauczycieli, w czasie których paneliści mieli możliwość dokładnie przyjrzeć się działaniom całej społeczności szkolnej i jak najobiektywniej ocenić jej pracę pod kątem celów realizowanych przez szkołę. Ponadto mieli okazję obejrzeć efektom pracy Szkolnego Koła Teatralnego, które przedstawiło gościom spektakl „W oparach absurdu”. W drugiej części spotkania w obecności Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Anny Cieśluk, kierownika Filii W-MODN w Olecku p. Zbigniewa Bogdana, rodziców, dyrektorów szkół, rady pedagogicznej oraz przyjaciół gimnazjum odbyła się dyskusja panelowa. Rozpoczęła ją prezentacja multimedialna przygotowana przez p. dyrektor Annę Dorotę Siemiatycką oraz p. pedagog Dorotę Gorlo-Szczecinę. Dotyczyła ona osiągnięć szkoły, które stanowią ciąg systematycznych i wynikających z wewnętrznych potrzeb placówki działań. Następnie liderzy zespołów zadaniowych przedstawili realizowane przez szkołę cele. Pani Agnieszka Baranowska-Moroz oraz p. Wojciech Jegliński omówili cel I - Nauczyciele w sposób efektywny stosują wybrane elementy OK ( cele lekcji, nacobezu, informacja zwrotna). Cel II z kolei zaprezentowały p. Anna Kaczor oraz p. Katarzyna Kozłowska - Nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników w nauce i na egzaminach. Po wspomnianych wyżej prezentacjach odbyły się dyskusje, w których rozważano trafność doboru wskaźników, kryterium sukcesu i zadań oraz sposobów ich realizacji.

Po rzeczowej i twórczej wymianie zdań paneliści udali się na naradę podsumowującą  spotkanie. Dokonali ostatecznej oceny pracy szkoły i opowiedzieli się za przyznaniem  tytułu „Szkoły Uczącej Się”.                                                                                               

Wręczenie certyfikatu miało charakter uroczysty. Moderator CEO – Ewa Borgosz przekazała p. dyrektor  – Annie Dorocie Siemiatyckiej tabliczkę z tytułem Szkoły Uczącej Się.

Renata Kołdys, Wojciech Jeglińska

 

W drodze ku przyszłości –

wywiad z gośćmi panelu koleżeńskiego

 

Co utkwiło Pani w pamięci z wycieczki po szkole? Co Pani zapamięta?

Już od progu uwagę z pewnością przykuwają zagospodarowane z polotem, przybliżające historię, sukcesy, bieżące działania i codzienność szkoły gablotki. Zapewne zapamiętam też bibliotekę z dostępem do Internetu i dużym księgozbiorem oraz dobrze wyposażoną siłownię. Nie zapomnę także tego, co niewymierne i nieuchwytne, ale bardzo istotne – „ducha szkoły”. Przechadzając się po korytarzach nietrudno było wyczuć atmosferę współpracy między nauczycielami i uczniami, która składa się na wyjątkowy klimat Gimnazjum nr 2.

 

Co sądzi Pani o obserwowanych lekcjach?                                                                                                                                                                                                                         

Szczególnie zaimponowało mi zaangażowanie uczniów w zajęcia lekcyjne, które przebiegały tak sprawnie m.in. dzięki wdrożeniu najskuteczniejszych – motywujących do zdobywania wiedzy – metod, form i narzędzi nauczania. Z ogromną korzyścią dla uczniów i ku zadowoleniu rodziców nauczyciele stosują Ocenianie Kształtujące i podają NaCoBeZU. Niezwykłą aktywność gimnazjalistów wzmogły charyzma prowadzących i gama pomocy multimedialnych, które uatrakcyjniały lekcje i pobudzały uczniów do kreatywnego myślenia. Uważam, że dbanie o jakość kształcenia idzie w parze z jednoczesnym modernizowaniem wyposażenia szkoły, a tak też dzieje się w Gimnazjum nr 2, które zapewnia komfortowe warunki do efektywnej pracy.

 

Jakie inicjatywy, działania podejmowane przez naszą szkołę uważa Pani za szczególnie istotne?

Zwróciłam uwagę na bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i projektów edukacyjnych czy wdrażanie innowacji, które nie tylko zapewniają wyrównywanie szans, ale także gwarantują rozwój pasji i talentów. Mając okazję obserwować działania Koła Teatralnego, Dziennikarskiego czy realizacje projektów unijnych, takich jak „Mały Archimedes”, byłam pod wrażeniem ich efektywności i popularności wśród uczniów. Uważam, że ich oferta i forma doskonale spełniają oczekiwania młodzieży i wymogi współczesnej dydaktyki, ponieważ aktywizują gimnazjalistów, uczą ich samodzielności, odpowiedzialności i podejmowania trafnych wyborów.

 

Może ma Pani rady dla naszej szkoły? Czy wprowadziłaby Pani bądź ulepszyła coś?

Gimnazjum nr 2 to ambitna, prężnie i dynamicznie rozwijająca się szkoła, która poprzez dbanie o aktywność i rozwój dąży do nowoczesności. Szkoła wręcz tryska energią, także dzięki organizowaniu nauki w plenerze, zagranicznych obozów językowych, imprez integracyjnych, czyli umożliwianiu zdobywania wiedzy przez doświadczanie świata. Wszystkie te działania wychodzą naprzeciw młodzieży, przyciągają i zachęcają do nauki w tak otwartej na potrzeby młodych ludzi szkole. Moje propozycje ograniczają się do nieustannego motywowania uczniów do uczestnictwa w większej ilości olimpiad i konkursów. Jestem przekonana, że świetnie sobie z nimi poradzą.

 

Wywiad skonstruowany został pod opieką Magdaleny Nygi

przez członkinie Koła Dziennikarskiego:

Nikolę Andrelczyk, Dianę Niewiarowską, Anię Jackiewicz i Natalię Romańską

na podstawie rozmowy z wybranymi panelistami