REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO TYTUŁ SZKOŁA UCZĄCA SIĘ


Ważny od 22.09.2016 r.

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

TYTUŁ SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie o nazwie „Tytuł Szkoła Ucząca Się” (dalej „Program”) .

2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).

3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”).

4. Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele („Zespół”).

5. Udział w Programie jest płatny i wymaga opłat na rzecz Organizatora.

 

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (http://sus.ceo.org.pl/tytul-szkoly-uczacej-sie/tytul-szkoly-uczacej-sie-...) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. W terminie  5 dni roboczych od wypełnienia i wysłania formularza na stronie, Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, stanowiącą potwierdzenie uczestnictwa w Programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
 4. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego lub osób wchodzących w skład Zespołu.

 

§3

ZASADY PROGRAMU

1. Do Programu mogą przystąpić szkoły lub placówki, które ukończyły ze skutkiem pozytywnym działania w Programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany lub Klub Szkoły Uczącej Się.

2. W Ramach Programu Uczestnik zobowiązuje się do realizacji następujących zadań:

 

Przed wizytą w szkole (panel/konferencja)

 • w porozumieniu z opiekunem szkoły (w Programie CRS2 - moderator panelu, w Klubie SUS - konsultant merytoryczny), wyznacza termin spotkania panelowego/konferencji upowszechniającej  i zgłasza datę do koordynatora Programu Tytuł Szkoły Uczącej Się (tytul_sus@ceo.org.pl);
 • uzgadnia z opiekunem szkoły plan panelu/konferencji (załącznik);
 • w przypadku panelu koleżeńskiego Uczestnik zaprasza minimum 12 panelistów, w tym członków grupy/grup z co najmniej jednej szkoły realizującej Program CRS2 (różne edycje);
 • informuje społeczność własnej szkoły lub placówki o planie przebiegu wizyty.

 

Wizyta w szkole (panel/konferencja)

 • pełni rolę gospodarzy w czasie trwania całej wizyty.
 • przygotowuje salę na panel/konferencję
 • organizuje spacer edukacyjny gości i rozmowy panelistów z przedstawicielami szkolnej społeczności (panel);
 • realizuje scenariusz konferencji upowszechniającej.

§4

1. Dyrektor ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Programu przez Uczestnika.

2. W przypadku realizowania Programu przez Uczestnika niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem, który dany Program realizował.

3. Po zrealizowaniu całości działań przewidzianych w Programie i przeprowadzeniu panelu koleżeńskiego lub konferencji upowszechniającej w szkole szkoła na ręce Dyrektora i Zespołu otrzymuje certyfikat jakości - Tytuł Szkoły Uczącej Się.

4. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:

a. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.

c. Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy w Programie (moderator panelu, konsultant merytoryczny konferencji)

d. Prowadzenie strony internetowej projektu: http://sus.ceo.org.pl/tytul-szkoly-uczacej-sie/tytul-szkoly-uczacej-sie-...

e. Promocję Programu w mediach.

f. Archiwizację wypracowanych lub zebranych przez Uczestników materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.

g. Przygotowanie i wręczenie po zakończeniu realizacji Programu certyfikatu jakości - Tytułu Szkoły Uczącej Się dla Uczestnika Programu, organizatora panelu lub konferencji upowszechniającej.

 1. Przygotowanie i wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie dla gości uczestniczących w wydarzeniu (panel/konferencja).

 

§4

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1.Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udział w Programie.

2.Opłata dla szkół lub placówek wynosi - 600 zł.

2. Uczestnik wnosi całość opłat w jednym terminie.

3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, Uczestnik może zwrócić się z prośbą o ustalenie II rat.

 

 

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Dyrektorowi/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – CEO.

2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.

3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.

4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Dyrektora/Zespół), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

1. Licencja obejmuje także:

a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

1. Uczestnik/Dyrektor/Zespół oświadcza, że:

a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych, oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

 

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto, w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Zgłoszenie rezygnacji musi zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Szkoła Ucząca Się

Całościowy Rozwój Szkoły, poziom zaawansowany

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

 

1. W przypadku, gdy Uczestnik podjął decyzję o rezygnacji z udziału w Programie, Opłata podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 10 dni roboczych przed panelem/konferencją ( data wpłynięcia do CEO). Po tym terminie  opłata nie podlega zwrotowi.

 

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

3. Zgłaszający, Dyrektor i członkowie Zespołów Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.

4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Zgłoszeniowego do Programu przez Zgłaszającego stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty Programowej CEO.

5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego dyrektora szkoły i/lub osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie Programu; nazwa, adres, telefon szkoły, w której pracuje Zespół. Imiona i nazwiska członków Zespołu oraz zaproszonych gości.

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora Programu dostępny na stronie http://sus.ceo.org.pl/tytul-szkoly-uczacej-sie lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Tytuł Szkoły Uczącej Się."

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników Programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.