KURS OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (OK1) "PODSTAWOWY"


W tym roku szkolnym zamiast jednego rocznego kursu Ocenianie kształtujące uruchomimy 4 różne kursy związane z ocenianiem kształtującym. Zmiana formuły jest reakcją na potrzeby uczestników kursów, którzy w swoich informacjach zwrotnych często wskazywali na zbyt szybkie tempo i brak możliwości utrwalania zasad oceniania kształtującego w praktyce szkolnej. 

Kurs OK 1 - "podstawowy"

Kurs OK 1 - "podstawowy" dla nauczycieli klas 1-3

Kurs OK 2 - "zaawansowany"

Kurs OK Lekcja - "zaawansowany"


Kurs OK 1 - "podstawowy"

Dla kogo jest kurs?

OK1 – sześciomodułowy kurs przeznaczony jest dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ocenianiem kształtującym oraz dla tych, którzy byli już uczestnikami kursu Ocenianie kształtujące w poprzedniej formule, a pragną znaleźć czas, aby odnowić najważniejsze zasady OK w praktyce pracy z uczniami. 

Zakres merytoryczny kursu:

 • idea oceniania kształtującego,
 • cele lekcji i praca z celami lekcji,
 • kryteria oceniania (nacobezu),
 • współpraca z rodzicami w zakresie oceniania kształtującego,
 • informacja zwrotna.

Ocenianie kształtujące (OK), nazywane także ocenianiem pomagającym się uczyć, jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty.

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:

 • Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.
 • Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.
 • Wraz z uczniami ustala kryteria oceniania – co będzie brał pod uwagę, oceniając prace.
 • Stosuje efektywną informację zwrotną.

Organizacja kursu 

Kurs składa się z sześciu modułów. Uczestnicy stopniowo poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego. W każdym z modułów otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób stosować poszczególne elementy OK. Następnie uczestnicy kursu wypróbowują poznane elementy oceniania kształtującego w praktyce, czyli  w pracy z uczniami w szkole.

Wnioski wynikające z zastosowania  elementów Ok w swojej pracy umieszczają w refleksji, którą publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu. Każdy uczestnik ma ścisły kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego refleksje. Dostępne są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem, możliwość przeczytania i skomentowania refleksji napisanych przez innych nauczycieli). Dyskusja na forum jest jednym z wymogów kursu.

Kurs prowadzony jest metodą "3 razy i", co oznacza:

 • indywidualną opiekę mentora (coaching) – każdy z kursantów korzysta z indywidualnej opieki i wsparcia mentora.
 • interakcyjność – w kursie jest kilka różnych form wymiany doświadczeń między uczestnikami kursu, uczestnikami i mentorami oraz uczestnikami i kierownikiem. Uczestnicy wzajemnie komentują sprawozdania i wymieniają się doświadczeniami na forum kursu.
 • internet – kurs prowadzony jest w całości na specjalnie przygotowanej platformie internetowej.

Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego i zastosują je w swojej pracy dydaktycznej oraz przedyskutują z innymi uczestnikami korzyści i trudności wypływające ze stosowania oceniania kształtującego.

Adresaci kursu:

Na kurs zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania. Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przygotowaliśmy specjalną wersję kursu OK1.

Nauczyciel biorący udział w kursie musi prowadzić regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami. Ocenianie kształtujące sprawdzi się także w indywidualnej pracy z uczniem.

Ocenianie kształtujące sprawdza się lepiej wtedy, kiedy wprowadza je grupa nauczycieli - sugerujemy zatem uczestnictwo w kursie więcej niż jednego nauczyciela ze szkoły. Optymalnym rozwiązaniem jest np. grupa nauczycieli uczących w tej samej klasie. Nie wykluczamy jednak udziału w kursie tylko jednego nauczyciela ze szkoły.

Czas trwania kursu:

Kurs odbywa się podczas jednego roku szkolnego, trwa od października do maja.

Zaświadczenie:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 90-godzinnego kursu.


Opinia uczestnika o kursie:

Elementy OK układają się w konkretny plan przekładania odpowiedzialności za uczenie się na ucznia.

Wypowiedź nadesłała Anna Ptak, język polski

Gimnazjum nr 5, Koszali


Nauczycielu – czy chciałbyś, by Twoje lekcje wyglądały tak, jak zajęcia Anny Janik, nauczycielki nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej nr 10 w Zamościu? Jej podopieczni wiedzą, co będą robili na lekcji, co mają umieć na poszczególne sprawdziany, jak powinni pracować, aby osiągnąć zamierzony cel oraz są świadomi zdobywania wiedzy czy umiejętności, dzięki następującym pomysłom:

"Na tablicy magnetycznej w tabeli, w dwóch kolumnach: obowiązkowe i dodatkowe przyczepiam obrazki (piktogramy) lub zdania czy przykłady działań, wskazując, co wszyscy muszą umieć po lekcji, a co ci, którzy chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności czy wiadomości. Potem określam, na co będziemy szczególnie zwracać uwagę podczas zajęć, aby posiąść wskazane umiejętności i wiedzę. Zapisuję to na tablicy lub uczniowie wklejają przygotowane wcześniej karteczki do zeszytów."

Amelia Klimczuk ucząca geografii w gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego w Chełmie zachęcała uczniów do współpracy w ramach oceniania kształtującego, tłumacząc, że jest to:
"Sposób, który pomoże uczyć się każdemu z was, a moja rola będzie polegała na wspieraniu was, ukierunkowywaniu, a nie tylko ocenianiu. Wybieram wasza klasę. Będę za każdym razem informować was o celach i zasadach pracy, oraz oczekiwaniach, dawać wskazówki, jeśli będziecie popełniać błędy. Nauczanie stanie się naszą wspólną sprawą, a wasze sukcesy będą też moimi. Proponuję współpracę, czy zechcecie z niej skorzystać?."

Warto, by nauczyciele sami zadali sobie pytanie, czy chcieliby wprowadzić w swojej klasie ocenianie kształtujące.