KURS OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (OK1) "PODSTAWOWY" DLA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO


W tym roku szkolnym uruchomimy 4 różne kursy związane z ocenianiem kształtującym. Zmiana formuły jest reakcją na potrzeby uczestników kursów, którzy w swoich informacjach zwrotnych często wskazywali na zbyt szybkie tempo i brak możliwości utrwalania zasad oceniania kształtującego w praktyce szkolnej. 

Kurs OK 1 - "podstawowy"

Kurs OK 1 - "podstawowy" dla nauczycieli klas 1-3

Kurs OK 2 - "zaawansowany"

Kurs OK Lekcja - "zaawansowany"


Kurs OK 1 - "podstawowy" dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Dla kogo jest kurs?

Specjalnie przygotowany kurs internetowy, przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ocenianiem kształtującym oraz dla tych, którzy byli już uczestnikami kursu Ocenianie kształtujące w poprzedniej formule, a pragną znaleźć czas, aby odnowić najważniejsze zasady OK w praktyce pracy z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Kurs jest wzbogacony przykładami pracy z uczniami najmłodszych klas, uwzględnia specyfikę takich zajęć i kontaktu z uczniami.

Zakres merytoryczny kursu:

 • idea oceniania kształtującego,
 • cele lekcji i praca z celami lekcji,
 • kryteria oceniania (nacobezu),
 • współpraca z rodzicami w zakresie oceniania kształtującego,
 • informacja zwrotna.

Ocenianie kształtujące (OK), nazywane także ocenianiem pomagającym się uczyć, jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty.

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:

 • Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.
 • Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.
 • Wraz z uczniami ustala kryteria oceniania – co będzie brał pod uwagę, oceniając prace.
 • Stosuje efektywną informację zwrotną.

Organizacja kursu 

Kurs składa się z sześciu modułów. Uczestnicy stopniowo poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego. W każdym z modułów otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób stosować poszczególne elementy OK. Następnie uczestnicy kursu wypróbowują poznane elementy oceniania kształtującego w praktyce, czyli  w pracy z uczniami w szkole.

Wnioski wynikające z zastosowania  elementów Ok w swojej pracy umieszczają w refleksji, którą publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu. Każdy uczestnik ma ścisły kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego refleksje. Dostępne są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem, możliwość przeczytania i skomentowania refleksji napisanych przez innych nauczycieli). Dyskusja na forum jest jednym z wymogów kursu.

Kurs prowadzony jest metodą "3 razy i", co oznacza:

 • indywidualną opiekę mentora (coaching) – każdy z kursantów korzysta z indywidualnej opieki i wsparcia mentora.
 • interakcyjność – w kursie jest kilka różnych form wymiany doświadczeń między uczestnikami kursu, uczestnikami i mentorami oraz uczestnikami i kierownikiem. Uczestnicy wzajemnie komentują sprawozdania i wymieniają się doświadczeniami na forum kursu.
 • internet – kurs prowadzony jest w całości na specjalnie przygotowanej platformie internetowej.

Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego i zastosują je w swojej pracy dydaktycznej oraz przedyskutują z innymi uczestnikami korzyści i trudności wypływające ze stosowania oceniania kształtującego.

Adresaci kursu:

Na kurs zapraszamy nauczycieli nauczania początkowego z klas 1-3 szkoły podstawowej. Możliwy jest udział w kursie nauczycieli przedszkoli, jednak uczestnictwo w tym kursie wymaga twórczego dostosowania elementów OK do wieku przedszkolaków.

Nauczyciel biorący udział w kursie musi prowadzić regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami. Ocenianie kształtujące sprawdzi się także w indywidualnej pracy z uczniem.

Ocenianie kształtujące sprawdza się lepiej wtedy, kiedy wprowadza je grupa nauczycieli - sugerujemy zatem uczestnictwo w kursie więcej niż jednego nauczyciela ze szkoły. Optymalnym rozwiązaniem jest np. grupa nauczycieli uczących w tej samej klasie. Nie wykluczamy jednak udziału w kursie tylko jednego nauczyciela ze szkoły.

Czas trwania kursu:

Kurs odbywa się podczas jednego roku szkolnego, trwa od października do maja.

Zaświadczenie:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 90-godzinnego kursu.


Opinia uczestnika o kursie:

Elementy OK układają się w konkretny plan przekładania odpowiedzialności za uczenie się na ucznia.

Wypowiedź nadesłała Anna Ptak, język polski

Gimnazjum nr 5, Koszali


Nauczycielu – czy chciałbyś, by Twoje lekcje wyglądały tak, jak zajęcia Anny Janik, nauczycielki nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej nr 10 w Zamościu? Jej podopieczni wiedzą, co będą robili na lekcji, co mają umieć na poszczególne sprawdziany, jak powinni pracować, aby osiągnąć zamierzony cel oraz są świadomi zdobywania wiedzy czy umiejętności, dzięki następującym pomysłom:

"Na tablicy magnetycznej w tabeli, w dwóch kolumnach: obowiązkowe i dodatkowe przyczepiam obrazki (piktogramy) lub zdania czy przykłady działań, wskazując, co wszyscy muszą umieć po lekcji, a co ci, którzy chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności czy wiadomości. Potem określam, na co będziemy szczególnie zwracać uwagę podczas zajęć, aby posiąść wskazane umiejętności i wiedzę. Zapisuję to na tablicy lub uczniowie wklejają przygotowane wcześniej karteczki do zeszytów."

Warto, by nauczyciele sami zadali sobie pytanie, czy chcieliby wprowadzić w swojej klasie ocenianie kształtujące.