KURS SZKOŁA W SZKOLE I SZKOŁA W SIECI, CZYLI WYKORZYSTANIE EDUKACJI ZDALNEJ W PRACY Z UCZNIAMI


Zapraszamy do nowego kursu w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej Szkoły Uczącej się.
Kurs obejmuje zagadnienia wykorzystania specyfiki zdalnego nauczania i uczenia sięw rzeczywistości szkolnej. Poruszymy w nim zagadnienia odnoszące się do tego, jak różnymi sposobami wspierać uczenie się uczniów i w jaki sposób doświadczenia zdalnej edukacji mogą wpływać na redefiniowanie ról uczniów, nauczycieli/wychowawców i rodziców.  Zajmiemy się motywującymi zadaniami edukacyjnymi, które można stosować w realnej szkole i w szkole zdalnej oraz adekwatnym do sytuacji monitorowaniem i ocenianiem postępów uczniów. Pojawi się też wątek narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej do rozwijania komunikacji i współpracy pomiędzy szkolnymi podmiotami.

 

Bądź przygotowana/przygotowany - nie daj się zaskoczyć w żadnej sytuacji!

Nasz kurs „Szkoła w szkole. Szkoła w sieci” wykorzystuje nasze najlepsze doświadczenia z edukacji stacjonarnej i zdalnej. Umiejętnie połączysz w nim to, co w edukacji stacjonarnej i zdalnej jest najważniejsze. Wykorzystasz swoje dotychczasowe doświadczenie, zainspirujesz się użytecznymi praktykami, nabędziesz nowe umiejętności.

Zagadnienia poruszane w kursie:

 • jak uczynić nauczanie i uczenie się skutecznym przez uwzględnienie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • co jest najważniejsze w ocenianiu w edukacji stacjonarnej i w edukacji zdalnej;
 • jakie zadania w edukacji stacjonarnej i zdalnej najlepiej angażują uczennice i uczniów;
 • czym różnią się i w czym są podobne zadania wychowawcze w edukacji zdalnej i stacjonarnej?

Warto wziąć udział w kursie, ponieważ:

- można spojrzeć na swoją pracę z innej/nowej perspektywy: „Kurs dał mi wielkie wsparcie merytoryczne i praktyczne. Dzięki niemu na nowo spojrzałam na edukację, z zupełnie innej perspektywy.”*

- kurs poszerza horyzonty: „Poszerza horyzonty daje możliwość innego spojrzenia na edukację jako nie tylko przekazywanie wiedzy.”

- można odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności: „Kurs był bardzo wartościowy, wniósł do mojej 34-letniej praktyki wiele nowych rozwiązań, wzbogacił wiedzę dotyczącą zdalnego nauczania i budowania relacji.”

„Warto odświeżać swoje spojrzenie na pracę z uczniem, patrzeć z innej strony. Ten kurs przypomina co jest najważniejsze w procesie uczenia się.”

- pozwala na czerpanie od innych i dzielenie się z innym:  „Warto posłuchać, co inni mają do powiedzenia i pokazania. Zrewidować własne przyzwyczajenia i nawyki. Uczyć się od innych. Szukać nowych rozwiązań.”

- będziesz mieć poczucie dobrze wykorzystanego czasu: Jest to jeden z najlepszych kursów na jakim byłam. Wiele doświadczonych osób mówi o rzeczach potrzebnych, które dzieją się tu i teraz.”

„Jeżeli masz potrzebę rozwijania się, ciągle poszukujesz to zobacz i  posłuchaj, a na pewno nie będziesz miał poczucia straconego czasu, bo nie sposób czegoś dla siebie nie wybrać !!!!”**

 

Kurs adresowany jest przede wszystkim dla nauczycielek i nauczycieli klas 4-8 szkoły podstawowej oraz dla osób uczących w szkole ponadpodstawowej.  Takie przeznaczenie kursu wynika ze względu na zawarte w nim przykłady praktyk. Udział nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych niż przedmiotowe specjalności nie jest wykluczony. W tych przypadkach możliwe jest konieczność adaptacji podawanych przykładów do własnej rzeczywistości.

*Wszystkie cytaty zostały zaczerpnięte z wypowiedzi osób uczestniczących w kursie „Szkoła w sieci”, na bazie którego powstał kurs „Szkoła w szkole. Szkoła w sieci.”

**Pod linkiem poniżej, znajdziesz wybór przykładów dobrych praktyk nauczycielskich z kursu „Szkoła w sieci”

https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Dobre-praktyki-z-kursu-internetowego-Szkola-w-Sieci.pdf

 

 

UZASADNIENIE  

Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność pracy z uczniami w formie edukacji zdalnej. Organizując proces uczenia się na odległość nauczyciele nabywali lub doskonalili i rozwijali swoje umiejętności związane z taką formą pracy. W niektórych placówkach odbywało się to systemowo, w innych nauczyciele indywidualnie wypracowywali systemy pracy z uczniami
i uczennicami oraz współpracy z rodzicami i w tym zakresie poszukiwali różnych form wsparcia.Stworzyło to podstawy, aby po powrocie do placówek edukacyjnych i do sytuacji sprzed pandemii, na bazie refleksji z tego doświadczenia, wyciągnąć wnioski i wykorzystać do działania. Widzimy, że modyfikacje jakie z konieczności zachodziły w sposobach uczenia się stworzyły wiele możliwości na to, aby wzbogacać proces nauczania i uczenia się w czasach „po pandemii”. Stąd nasza propozycja dla Państwa, czyli kurs „SZKOŁA W SZKOLE I SZKOŁA W SIECI,czyli wykorzystanie edukacji zdalnej w pracy z uczniami”.
Treści kursu kierujemy do nauczycielek i nauczycieli placówek edukacyjnych wszystkich typów, którzy do swojego procesu edukacyjnego realizowanego przede wszystkim stacjonarne, chcieliby włączyć i wykorzystywać elementy edukacji zdalnej i narzędzia online.

CEL KURSU: Udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy organizują uczenie się uczniów z wykorzystaniem edukacji zdalnej.

 

ORGANIZACJA KURSU

Czas trwania: październik 2020-maj 2021

Liczba modułów: 5
Opieka mentora dla każdego uczestnika


Formy aktywności:
 • publikowanie treści i zasobów, także interaktywnych, na platformie kursu,
 • realizacja zadań praktycznych w pracy z uczniami,
 • interakcje z mentorem i innymi uczestnikami kursu na platformie kursu,
 • interaktywne spotkania na zoom-ie,
 • udział w webinarze w trakcie trwania kursu.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu 90 godzinnego kursu doskonalącego

PRZEBIEG KURSU:

MODUŁ 1.
Kiedy i w jaki sposób edukacja zdalna może wspierać samodzielne uczenie się uczniów? Jaka jest rola ucznia, nauczyciela/wychowawcy i rodzica w tym procesie?

MODUŁ 2.
Jakie zadania edukacyjne (możliwe do wykonania zdalnie) zaangażują uczniów i zmotywują do uczenia się? Jak tworzyć takie zadania? Jak adaptować zadania z książek/ ćwiczeń/ platform edukacyjnych?

MODUŁ 3.
Jak przyglądać się procesowi uczenia się? Jak monitorować i oceniać w edukacji zdalnej. Jak angażować w to samych uczniów?

MODUŁ 4.
Jak narzędzia wykorzystywane w edukacji zdalnej wspomagają procesy grupowe w naszej klasie? Co z doświadczenia edukacji zdalnej wykorzystać, by wesprzeć naszą komunikację z rodzicami oraz współpracę samych nauczycieli?

MODUŁ 5.
Podsumowanie.

PRZEBIEG KAŻDEGO MODUŁU:
 1. Przygotowanie działania.
 2. Realizacja działania.
 3. Refleksja o działaniu.