Regulamin Nauczycielskiej Akademii Internetowej


§1

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w działaniu Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI) - zwanym dalej w treści regulaminu programem.
2. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.
3. Uczestnikami programu mogą być szkoły z całej Polski, z każdego poziomu nauczania.
4. Szkoła zgłaszana jest do programu przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego wskazaną (szkolny koordynator NAI) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie. Rekrutacja do programu odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
5. Szkoła uczestnicząca w programie kieruje minimum 4 i maksimum 8 nauczycieli do udziału w rocznych kursach internetowych do wyboru z oferty kursów w programie (W przypadku małych szkół, dopuszczamy możliwość zgłoszenia mniejszej liczby nauczycieli – każda taka sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie). Zgłaszanie poszczególnych nauczycieli do uczestnictwa w kursach odbywa się jednocześnie ze zgłoszeniem szkoły do programu, przez ten sam formularz zgłoszeniowy.
6. Nauczyciel może zostać zgłoszony tylko do jednego kursu – wyjątkiem jest tu kurs "Aktywny samorząd uczniowski - kurs dla opiekunów". Ten kurs może być wybrany jako drugi kurs dla tego samego nauczyciela.
7. Każdy zgłoszony do kursów nauczyciel zobowiązany jest do akceptacji i przestrzegania regulaminu kursu internetowego. Niestosowanie się do zapisów regulaminu kursu internetowego jest podstawą do usunięcia nauczyciela z listy uczestników kursu.
8. Brak zalogowania się do platformy kursów internetowych w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursów jest podstawą do usunięcia nauczyciela z kursu.
9. Zgłoszone szkoły, maksymalnie w ciągu siedmiu dni roboczych od terminu zakończenia rekrutacji, otrzymają mailowe potwierdzenie akceptacji zgłoszenia, będące potwierdzeniem uczestnictwa w programie.
10. Opłatę za program, szkoła (lub samorząd lokalny) wnosi po otrzymaniu faktury, wystawionej zgodnie z podanymi w zgłoszeniu danymi. Faktura wysyłana jest na adres płatnika w ciągu 3 tygodni od akceptacji zgłoszenia szkoły do programu NAI lub zgodnie z wybraną w formularzu zgłoszeniowym datą. Informacje o wysokości opłat za uczestnictwo w programie zamieszczone są na stronie internetowej programu.
11. W razie rezygnacji z udziału w programie PRZED rozpoczęciem kursów, CEO zwraca pełen koszt zgłoszenia. Zwrot kosztów PO rozpoczęciu kursów jest niemożliwy, również w przypadku rezygnacji tylko części zgłoszonych nauczycieli.
12. Zamiana zgłoszonego do udziału w kursie nauczyciela na inną osobę (tylko w obrębie tego samego kursu) jest możliwa jedynie przed rozpoczęciem kursów i w pierwszych 2 tygodniach ich trwania. Jakiekolwiek zamiany na liście uczestników w terminie późniejszym nie są możliwe.
13. Uczestnicy programu (szkoła oraz poszczególni nauczyciele uczestniczący w kursach), którzy spełnią wszystkie wymogi formalne programu, otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w programie/kursie z uwzględnieniem czasu trwania kursu i liczby godzin.
14. Każdy uczestnik programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 
 
§2
 
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 
 
1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie programu posiada CEO.
2. CEO zapewnia sobie możliwość podpisania materiałów powstałych w czasie programu nazwiskiem autora materiału.
3. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu.
4. Teksty opublikowane na platformie CEO, jeśli przy konkretnym tekście nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać na licencji Creative Commons, Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór na następujących warunkach: uznanie autorstwa — utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę, użycie niekomercyjne — nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych, bez utworów zależnych — nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu. Dokładny opis licencji znajduje się na stronie:
5. Z chwilą nadesłania przez uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
        5.1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/-ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
           5.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu, np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
6. Uczestnik programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
7. W przypadku podejrzenia o plagiat (przytoczenie cudzej pracy z pominięciem cudzysłowu i podania nazwiska autora), mentor lub uczestnik przedstawia prowadzącemu kurs tekst, którego całość lub część jest plagiatem wskazując źródło. W przypadku niemożności wskazania źródła, prowadzący kurs uznaje tekst jako plagiat na podstawie analizy porównawczej tekstu z innymi pracami uczestnika. Uczestnik, który przedstawia cudzy tekst jako własny, proszony jest o usunięcie tekstu lub podanie właściwego autora. W przypadku, gdy po raz drugi w trakcie trwania kursu przedstawia cudzy tekst jako własny, zostaje skreślony z listy uczestników kursu.
 
 
§3
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
3. Uczestnik programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
4.Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
5. Uczestnik programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych
w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.
 
 
§4
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kierownika programu NAI: dominik.pytlak@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu Nauczycielskiej Akademii Internetowej.
2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.