OK zeszyt w bibliotece


Dlaczego warto rozpocząć pracę z OK zeszytem w bibliotece?

Rozpoczynając pracę z OK zeszytem kierowały mną przede wszystkim pobudki czysto praktyczne. Chciałam pokazać bibliotekę jako miejsce wyjątkowe, w którym dzieją się rzeczy nieszablonowe i które zaskakuje nietypowymi przedsięwzięciami. Za takie uznałam wprowadzenie OK zeszytu.

 

Potraktowanie OK zeszytu jako pewnej strategii na zainteresowanie uczniów książką, czytaniem, biblioteką, a przede wszystkim kształtowanie u nich kompetencji ponadprzedmiotowych stało się głównym wyzwaniem, które miało swoje odzwierciedlenie w układzie i treściach, które zawarte były w OK zeszycie. Poza tym mając pełną świadomość, że tak złożony proces, jakim jest kształtowanie postaw czytelniczych wymaga wsparcia przede wszystkim domu rodzinnego, pojawił się pomysł na zaangażowanie rodziców i element ten stał się nieodłącznym elementem pracy z OK zeszytem. Ta idea okazała się trafna, co miało swoje odzwierciedlenie w informacjach zwrotnych od rodziców, którzy wskazywali na wiele pozytywów, wśród których wymieniali między innymi, zmianę ich relacji z dziećmi.

 

 Bardzo ważnym aspektem pracy był fakt, że całe przedsięwzięcie osadzone było w bibliotece, – czyli uczniowie, którzy prowadzili Ok zeszyt uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w tym miejscu. Miało to bardzo duże znaczenie, ponieważ dzięki temu zaistniało modelowanie zachowań. Ten aspekt pracy z zeszytem miał także swoje odzwierciedlenie w zapisach w OK zeszycie, gdzie zanotowany był punkt dotyczący odnalezienia książki w bibliotekach, o podobnej tematyce jaka była omawiana podczas spotkań. Dzięki temu wyrabiane były pewne nawyki oraz utrwalana była potrzeba chodzenia do biblioteki. Poza tym OK zeszyt to także sposób na dokumentowanie tego, co działo się podczas zajęć, dające możliwość powrotu do tego, co miało miejsce wcześniej, do odwoływania się do ulubionych materiałów, tekstów literackich.

 

Początkowo OK zeszyt miał formę dzienniczka lektur, ale z czasem rozrósł się o zagadnienia dotyczące poszukiwania informacji, jej selekcji i gromadzenia, czyli wraz z uczniami rozwijał się

o kolejne kompetencje, które powinna kształtować biblioteka szkolna. Wśród metod i technik wykorzystywanych podczas pracy z zeszytem, które sprzyjały rozwijaniu kompetencji czytelniczych były między innymi narzędzia krytycznego myślenia TOC, mapy mentalne, metody biblioterapii, zajęcia manualne i wiele innych. Oprócz nich są jeszcze inne metody i techniki pracy, warto wspomnieć o lapbookach, będących swojego rodzaju teczkami tematycznymi, w których gromadzone są fragmenty książek, refleksje na ich temat.

Co było drogą do sukcesu? Po pierwsze samodzielna praca uczniów nad kształtem i formą swojego OK zeszytu, który w pewnym momencie zaczął być traktowany, jak rzecz ocierająca się o skarb, w którym zamieszczane były wytwory pracy, przemyślenia, a nawet refleksje nad tym w jaki sposób przebiegał szlak od niechęci do czytania, książek, do odnalezienia swojej pasji, rozbudzania jej. Był to także przykład na myślenie uczniów, którzy (często przy wsparciu rodziców) brali odpowiedzialność za swój rozwój czytelniczy. Po drugie sama idea oceniania kształtującego, wspierająca rozwój ucznia. Wspieranie młodego czytelnika w ten sposób było zachętą do pracy i rozwoju różnych umiejętności, o których decydowali sami uczniowie, a nauczyciel bibliotekarz był osobą wspierającą w tych wyborach.

Po trzecie uczniowie uznali, że to doskonała zabawa! Czyli czytanie zaczęło być kojarzone z przyjemnością, a to zgodnie z zasadami neurodydaktyki bardzo ważny motywator działań ucznia.

 Wśród obszarów do rozwoju idei OK zeszytu uwidocznił się na pewno brak systematycznych spotkań w bibliotece. Inaczej niż na lekcjach przedmiotowych, zajęcia w bibliotece, nie będąc ujęte w rozkład zajęć, mogą powodować, że część uczniów nie zaangażuje się w pełnym wymiarze w działania OK zeszytu. Ważnym elementem jest także zbudowanie wokół działań biblioteki grona osób, które będą wspierały nauczyciela bibliotekarza.

 A teraz pora na podsumowanie będące jednocześnie refleksją nauczyciela bibliotekarza. Praca z OK zeszytem to przedsięwzięcie w bibliotece szkolnej. Przedsięwzięcie, które daje realne efekty: zmianę w postawach uczniów dotyczącą korzystania z biblioteki, a to za sobą niesie rozwój intelektualny i emocjonalny a także zmianę w motywach uczenia się uczniów. Kolejny aspekt to zwiększenie roli biblioteki w środowisku szkolnym, ponieważ wokół działań związanych z OK zeszytem wytworzyła się społeczność, wśród której byli wspierający nauczyciele, rodzice i oczywiście sami uczniowie. Społeczność ta zaangażowała się także w różne akcje: drzewo czytelnika, giełdę pomysłów, jak zachęcić do przeczytania książki, spotkania z nauczycielami bibliotekarzami i wiele innych. Ważne było "odkrycie", że czytanie to przyjemność i fantastyczna zabawa! A największą satysfakcją były pytania uczniów do nauczycieli: proszę pani kiedy idziemy na zajęcia do biblioteki?  

:-)

Informacje dodatkowe: OK zeszyt wprowadzony był na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym.

Opracowała: Magdalena Brewczyńska