Warsztaty online

Ocenianie kształtujące

Stosując ocenianie kształtujące w całej szkole budujemy w efektywniejszy sposób atmosferę uczenia się, a pracując z uczniami i rodzicami, określamy cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, ustlamy wraz z uczniami kryteria oceniania oraz stosujemy efektywną informację zwrotną.

Czym jest metoda oceniania kształtującego? Czy strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi uczyć się? Dlaczego warto stosować OK we własnej pracy?

Cel szkolenia

 • przedstawienie, czym jest metoda OK,
 • pokazanie, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi się uczyć,
 • zachęcenie słuchaczy do podjęcia refleksji na temat możliwości stosowania OK we własnej pracy.

Przebieg szkolenia
Prezentacja pokazuje, że strategie oceniania kształtującego pomagają osobie uczącej się uczyć oraz zachęca słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy. Prezentacja nie dostarcza wystarczających informacji o tym, jak stosować ocenianie kształtujące w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie pakiet podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy poznają pięć strategii oceniania kształtującego, po czym zdecydują, czy chcą rozwijać swoją wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Uczestnicy poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń dzięki informowaniu go o celach i kryteriach do lekcji, poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji.

Cel szkolenia
Pokazanie, w jaki sposób cel i kryteria sukcesu do lekcji pomagają uczniom się uczyć.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń dzięki informowaniu go o celach i kryteriach do lekcji, poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji.

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • wyjaśniają, w jaki sposób cele i kryteria pomagają uczniom się uczyć,
 • określają cel i kryteria sukcesu do wybranego przez siebie tematu lekcji.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Uczestnicy poznają zasady pełnej informacji zwrotnej oraz pięć sposobów formułowania informacji zwrotnej, po czym sami sformułują informację zwrotną do pracy ucznia. Otrzymają także ocenę koleżeńską do sformułowanej przez siebie informacji zwrotnej.

Cel szkolenia
Zapoznanie z zasadami przekazywania uczniowi informacji zwrotnej i przećwiczenie umiejętności jej formułowania do przykładowej pracy ucznia.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pełnej informacji zwrotnej, pięcioma sposobami formułowania informacji zwrotnej i sami sformułują informację zwrotną do pracy ucznia. Otrzymają ocenę koleżeńską do sformułowanej przez siebie informacji zwrotnej.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wymieniają 4 elementy pełnej informacji zwrotnej i wytłumaczą zasadność ich stosowania,
 • poznają co najmniej 5 różnych form pisemnej informacji zwrotnej,
 • sformułują informację zwrotną do pracy ucznia.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Jak stworzyć kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów a ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego?

Cel szkolenia
Przygotowanie uczestników szkolenia do stworzenia kompromisu pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów a ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają zasady pracy sprawnościowym ocenieniem kształtującym – SOK. Zaplanują, w jaki sposób mogą zastosować tę metodę oceniania w pracy z uczniami na swoim przedmiocie.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • zaplanują sprawności do jednej partii materiału w swoim przedmiocie,
 • zaplanują wstępnie prace z SOK-iem,
 • zastanowią się, w jaki sposób można oceniać uczniów na bieżąco w sposób kształtujący i na koniec roku wystawiać uczniom stopnie.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Szkolenie pokazuje różne sposoby wykorzystania oceniania kształtującego w pracy wychowawczej z pojedynczym uczniem. Podczas szkolenia zapoznajemy nauczycieli z praktycznymi metodami, w jaki sposób stosując cele, kryteria sukcesu, informacje zwrotne i samoocenę, można pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie szkolenia uczestnicy pracują w grupach, oglądają specjalnie przygotowany film o sposobach prowadzenia rozmów z uczniami, planują własne działania w pracy z uczniami. Metodę można wykorzystywać zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak też w nauczaniu zdalnym. 

Cele szkolenia  
Przedstawienie metody pracy wychowawczej z uczniem z wykorzystaniem oceniania kształtującego i przygotowanie do jej stosowania.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy pracując w grupach poznając strukturę i kolejne etapy wykorzystania oceniania kształtującego w pracy wychowawczej z uczniem. Dokonują refleksji nad elementami OK, które można wykorzystać stosując tę metodę, wymieniają zasady określania celu i kryteriów sukcesu w indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem, dowiadują się, jak opracować listę działań, które pomogą uczniowi osiągnąć ustalony przez niego cel, układają cel, kryteria sukcesu i plan działania dla konkretnego ucznia. Podejmują refleksję nad możliwością zastosowania tej metody we własnej praktyce szkolnej 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • poznają elementy oceniania kształtującego, które można wykorzystać w pracy wychowawczej z uczniami,
 • poznają  zasady określania celu i kryteriów sukcesu oraz działań w indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem,
 • potrafią zaplanować cel, kryteria sukcesu i plan działania dla konkretnego ucznia. 

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

OK zeszyt

Wielu nauczycieli szuka sposobu na to, aby zeszyt uczniowski nabrał realnego znaczenia w procesie uczenia się uczniów i uczennic. Pragną, aby stał się narzędziem, które wspiera i pomaga się uczyć, miejscem notatek, a jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się.

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które chciałaby poznać założenia „OK zeszytu” oraz wprowadzić je do swojej praktyki szkolnej. Występuje w dwóch wersjach, tzn. w wersji dla szkół, które nie stosują w dużym zakresie oceniania kształtującego i poprzez „OK zeszyt” chciałyby rozpocząć stosowanie oceniania kształtującego w szkole oraz w wersji dla tych szkół, które już znają ocenianie kształtujące i poprzez „OK zeszyt” chciałyby pogłębić stosowanie ocenianie kształtujące w codziennej praktyce. Podczas rozmowy wstępnej trener ustala i uzgadnia, którą z wersji  warto zaproponować danej szkole.

Cele szkolenia
Przygotowanie do pracy z „OK zeszytem”.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z ideą i najważniejszymi założeniami pracy z „OK zeszytem”. Dowiadują się czym różni się „OK zeszyt” od zwykłego zeszytu i czy zwykły zeszyt, który wykorzystuje założenia oceniania kształtującego można nazwać „OK zeszytem”. Pracując w grupach poznają poszczególne elementy „OK zeszytu” oraz korzyści, które mogą mieć uczniowie, rodzice oraz a także sami nauczyciele, jeśli będą go prowadzić. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wiele dobrych praktyk i przykładów „OK zeszytów” prowadzonych przez innych nauczycieli i nauczycielki. Końcowym etapem jest planowanie własnej pracy z „OK zeszytem”.

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • wyjaśnić, czym różni się „OK zeszyt” od zwykłego zeszytu,
 • wymienić, jakie elementy oceniania kształtującego znajdują się w OK zeszycie,
 • uzasadnić, jak elementy oceniania kształtującego zastosowane w „OK zeszycie” pomagają się uczyć,
 • zaplanować pierwsze kroki w pracy z „OK zeszytem”.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Szkolne relacje

Relacje w szkole są najważniejsze, mówią o tym wszystkie badania, w tym te prowadzone przez profesora Johna Hattie’ego. Wynika z nich, że na efektywne uczenie się uczniów mają wpływ ich relacje z nauczycielami. Nasze szkolenia wzbogacą wiedzę nauczycieli i nauczycielek na ten temat i dostarczą ciekawych narzędzi, które pozwolą im budować i wzmacniać relacje z uczniami na zajęciach przedmiotowych, godzinach wychowawczych czy w czasie różnorodnych aktywności szkolnych.

Warsztat ma pomóc wychowawcom i wychowawczyniom zaplanować działania, które pomogą im odbudować dobre relacje pomiędzy członkami klasy oraz zadbać o tych uczniów, dla których proces integracji nie jest prosty.

Cel szkolenia
Wsparcie wychowawców w integrowaniu klasy i budowaniu dobrych i bezpiecznych relacji pomiędzy uczniami.

Przebieg szkolenia
W czasie szkolenia uczestnicy w praktyczny sposób zajmą się 3 kierunkami działań wychowawców, które  służą integrowaniu klasy:

 • budowaniu poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa w klasie,
 • odnowieniu i modyfikacji zasad współpracy w klasie ( „kontrakt klasowy”),
 • identyfikowaniu uczniów, którzy mają trudności w relacjach z innymi osobami w klasie i rozmowach indywidualnych z nimi, wskazując także konkretne  sposoby interwencji wychowawcy.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy: poznają scenariusze ćwiczeń, które będą mogli przeprowadzić z uczniami w swojej klasie oraz otrzymają dodatkowe materiały, które pomogą im w procesie integrowania klasy.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie. Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, co pomaga, a co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, znali cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej, wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie oraz komunikat pozytywny.

Cel szkolenia 
Zapoznanie osób uczestniczących z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie.

Przebieg szkolenia
W czasie szkolenia uczestnicy pracując w grupach ustalą, jak należy rozumieć pojęcie „dyscyplina w klasie”, zastanowią się, co pomaga, a co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, poznają 4 obszary oddziaływania nauczyciela na uczniów w celu zapewnienia dyscypliny. Przećwiczą komunikat pozytywny i negatywny. 

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali:

 • co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny,
 • wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie,
 • komunikat pozytywny.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Metody dydaktyczne

W szkole nieustannie poszukujemy technik, metod i strategii, które sprawią, że uczniowie mocniej zaangażują się we własne uczenie się, będą uczyli się bardziej dogłębnie i trwale. Nasze szkolenia pozwolą wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, planować efektywnie każde zajęcia z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o tym, jak się uczymy.

Uczestnicy pracując w małych grupach określą warunki, jakie ma spełniać wartościowa praca domowa i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.

Cele szkolenia 
Pokazanie, jak praca domowa może służyć efektywnemu uczeniu się uczennic i uczniów.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy pracując w małych grupach określą warunki wartościowej pracy domowej i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • będą umieć określić warunki wartościowej pracy domowej,
 • poznają różne formy prac domowych służące efektywnemu uczeniu się uczniów,
 • będą umieć wybrać sposób oceniania prac domowych.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe.

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się, jak modyfikować je w różnych celach. Wykonają ćwiczenia polegające na modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.

Cel szkolenia
Uczestnicy nauczą się modyfikować zadania edukacyjne z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów.

Przebieg szkolenia
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się, jak modyfikować je w różnych celach. Wykonają ćwiczenia polegające na modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • potrafią określić kryteria sukcesu do zadania edukacyjnego,
 • dokonują analizy zadania edukacyjnego i oceny przydatności analizowanego zadania dla uczenia się uczniów i uczennice,
 • tworzą/modyfikują zadanie tak, aby umożliwiało pogłębione i samodzielne uczenie się uczniów, generowało pracę w parach lub grupach, poszerzało zakres kształcenia kompetencji, stwarzało uczniom przestrzeń do wykazania własnej inwencji.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Uczestnicy dowiedzą się, jak zmienić jakość i formę stawianych uczniom pytań oraz jak tworzyć przestrzeń na pytania uczennic i uczniów, aby pogłębić uczenie się. Poznają pytania stymulujące przetwarzanie wiedzy, co sprzyjać będzie efektywnemu uczeniu się uczniów. Pracując w małych grupach, tworzą takie pytania. Poznają narzędzia wspomagające zadawanie pytań przez uczniów i dowiedzą się, jak mogą wykorzystać je w czasie lekcji. Wymieniają także doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia na temat wykorzystania różnego rodzaju pytań. Wysłuchają też krótkich wykładów osób prowadzących.

Cel szkolenia
Uczestnicy dowiedzą się, jak zmienić jakość i formę stawianych uczniom pytań oraz jak tworzyć przestrzeń na pytania uczennic i uczniów, aby pogłębić uczenie się.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają pytania stymulujące przetwarzanie wiedzy, co sprzyja efektywnemu uczeniu się uczniów i uczennic. Pracując w małych grupach, tworzą takie pytania. Poznają narzędzia wspomagające zadawanie pytań przez uczniów i dowiedzą się, jak mogą wykorzystać je w czasie lekcji. Wymieniają także doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia na temat wykorzystania różnego rodzaju pytań. Wysłuchają też krótkich wykładów osób prowadzących.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • pogłębią swoją wiedzę na temat procesu uczenia się i trwałości jego efektów,
 • rozwiną swoje umiejętności w zakresie tworzenia pytań uruchamiających głębokie uczenie się,
 • dzięki osobistej refleksji nad jakością i formą wykorzystywanych przez siebie pytań będą w stanie zmodyfikować pracę z uczniami,
 • będą rozumieli wagę zadawania pytań przez uczniów,
 • będą potrafili zastosować podczas lekcji poznane narzędzia związane z zadawaniem pytań i pogłębianiem uczenia się.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

W trakcie warsztatu „Jak kształcić kompetencje kluczowe?” uczestnicy i uczestniczki poznają koncepcję kompetencji kluczowych, a dzięki proponowanym aktywnościom poznają sposoby świadomego kształcenia kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie oraz w pracy wychowawczej szkoły.

Cel szkolenia
Poznanie koncepcji kompetencji kluczowych oraz rozpoznanie sposobu lepszego ich kształcenia na lekcjach przedmiotowych oraz w pracy wychowawczej szkoły.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają dokładnie wszystkie kompetencje kluczowe oraz na czym polega ich kształcenie. Rozpoznają, w jakim stopniu kształcili już do tej pory różne kompetencje na swoich lekcjach, a także w jaki sposób w przyszłości mogą pogłębić ich świadome kształcenie. Podczas pracy w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych opracują konkretne sposoby na podniesienie stopnia kształcenia kompetencji kluczowych na zajęciach.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • znają kompetencje kluczowe i podają możliwe do wykorzystania sposoby ich kształcenia, 
 • potrafią tak planować zajęcia, aby w świadomy sposób kształcić wybrane kompetencje, 
 • wykorzystują sposoby poznane na warsztacie w swojej praktyce szkolnej.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Projekt edukacyjny jest jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania – motywuje uczniów i uczennice, uwalnia ich kreatywność, pozwala im podjąć decyzję. Kształci kompetencje niezbędne w życiu, takie jak umiejętność współpracy, planowania, samodzielność i odpowiedzialność. 

Cel szkolenia
Uczestnicy poznają metodę projektu edukacyjnego, aby móc ją wykorzystać na swoich lekcjach.

Przebieg szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa 2 godziny zegarowe. Na wstępie uczestnicy wypełniają krótką ankietę (pytania otwarte), abyśmy mogli dowiedzieć się, co wiedzą już na temat metody projektu. Następnie zapoznają się z etapami realizacji projektu i opracowują sposoby realizacji poszczególnych etapów metody projektu na lekcji. Efekty swojej pracy przedstawiają na forum, a trener uzupełnia (jeśli zachodzi taka konieczność) ich wypowiedzi o dodatkowe informacje. Kolejny etap szkolenia to wypracowanie cech dobrego projektu.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • pogłębią swoją wiedzę na temat metody projektu,
 • rozwiną swoje umiejętności w zakresie planowania z uczniami kolejnych etapów realizacji projektu edukacyjnego,
 • będą potrafili zaplanować działania prowadzące do osiągnięcia celu projektu edukacyjnego oraz sposobu jego monitorowania,
 • dostrzegą korzyści wynikające z pracy metodą projektu edukacyjnego. 

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

W czasie odwróconej lekcji uczeń zdobywa wiedzę w sposób aktywny. Odwrócona lekcja nie polega na zamianie ról nauczyciel – uczeń. Wymaga ona od nauczyciela/nauczycielki, aby zrezygnował z bycia wszystkowiedzącego eksperta, który w całości odpowiedzialny jest za kierowanie procesem i jego efekt, na rzecz roli przewodnika, który pomaga, tłumaczy i wspiera uczących się. 

Cel szkolenia
Przygotowanie do prowadzenia odwróconej lekcji, która ma wpływ na pogłębione uczenie się uczniów.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają zasady odwróconej lekcji, która polega na zamianie kolejności etapów pracy nauczyciela i ucznia po to, by wspierać uczniów w pogłębionym uczeniu się. Uczestnicy pracując w zespołach zaplanują odwróconą lekcję lub jej fragment. 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wiedzą czym jest odwrócona lekcja,
 • określają zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej,
 • przygotowują odwróconą lekcję lub jej fragment, dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycielek i  nauczycieli, którzy chcą tworzyć w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery oraz warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia/uczennicy, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie. Ponadto techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.

Cel szkolenia 
Pogłębienie wiedzy o metodach i technikach stosowanych przez nauczycieli, które sprzyjają angażowaniu się uczniów i zwiększają efektywność procesu uczenia się podczas lekcji.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają metody i techniki, które służą sprawnej organizacji pracy na lekcji, angażowaniu się uczniów podczas lekcji i budowaniu relacji ułatwiających uczenie się. Dokonają refleksji nad dopasowaniem właściwej techniki do problemu występującego w ich  klasie. Na koniec wybiorą 3 techniki najbardziej użyteczne do pracy w swojej klasie.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • zidentyfikują działania nauczyciela sprzyjające zaangażowaniu uczniów podczas lekcji,
 • poznają metody i techniki służące sprawnej organizacji pracy na lekcji, angażowaniu się uczniów podczas lekcji, budowaniu relacji ułatwiających uczenie się,
 • dopasują wybraną technikę do występującego w klasie problemu,
 • wybiorą 3 techniki najbardziej użyteczne w pracy ze swoją klasą.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe.

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Szkolenie pokazuje sposoby wykorzystania refleksji uczniowskiej do świadomego uczenia się uczniów i uczennic. Podczas szkolenia przedstawiamy nauczycielom i nauczycielkom nie tylko różne sposoby, dzięki którym mogą animować refleksje uczniowskie, ale także zachęcamy ich, aby dzielili się własnymi refleksjami nad korzyściami, jakie wynikają ze stosowania tej metody. Nauczyciele dowiadują się, na jakich etapach lekcji i w jakich sytuacjach warto wykorzystywać konkretne techniki przydatne do wzbudzania refleksji. 

Cel szkolenia 
Zachęcenie do wykorzystania refleksji uczniowskiej do świadomego uczenia się uczniów.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy pracując w grupach dowiadują się, w jaki sposób refleksja uczniowska pomaga w uczeniu się uczniów, poznają znaczenie i sposoby animowania refleksji uczniowskich. Dowiadują się, jakie są poziomy refleksji i jak można zachęcać uczniów do ich stosowania. Podejmują decyzję, na jakich etapach lekcji mogą wykorzystywać poznane techniki, a także dzielą się refleksją nad możliwościami wykorzystania poznanych metod we własnej praktyce szkolnej. 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wiedzą się, w jaki sposób refleksja uczniowska pomaga w uczeniu się uczniów,
 • poznają znaczenie i około 30 sposobów na animowanie refleksji uczniowskiej,
 • wymienią i krótko opiszą kilka sposobów animowania refleksji,
 • dokonają wyboru sposobu wykorzystania refleksji we własnej pracy.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.