Warsztaty online

priorytet MEiN oznacza warsztaty, które realizują kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2023/24.

Ocenianie kształtujące

Stosując ocenianie kształtujące w całej szkole budujemy w efektywniejszy sposób atmosferę uczenia się, a pracując z uczniami i rodzicami, określamy cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, ustalamy wraz z uczniami kryteria oceniania oraz stosujemy efektywną informację zwrotną.

Możesz wziąć udział w dowolnych warsztatach. Wybierz i zapisz się na te, które Cię interesują.

Uczestnicy i uczestniczki poznają sposoby tworzenia wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania. Określą w jaki sposób stworzyć jednolite szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uwzględniający ocenianie kształtujące. Zaplanują działania pozwalające na współpracę z uczniami i rodzicami w zakresie oceniania. Warsztat jest wprowadzeniem do działań szkoły mających na celu modyfikacje prawa szkolnego w zakresie oceniania.

Cel szkolenia:

Zapoznanie z propozycją  budowania jednolitych szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uwzględniającego ocenianie kształtujące.

Przebieg szkolenia:

 • Uczestnicy/uczestniczki zostaną zapoznani z formami bieżącego oceniania wykorzystującego ocenianie kształtujące.
 • Dokonają refleksji nad zapisami Statutu Szkolnego dot. zasad oceniania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów/uczennic.
 • Zainicjują pracę z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania do swojego przedmiotu.

Zapoznają się ze sposobami informowania uczniów/uczennic i rodziców o aktualnych wymaganiach edukacyjnych z przedmiotu.

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 1. Przypomnienie form bieżącego oceniania wykorzystywanych w procesie nauczania;
 2. Dokonają refleksji nad aktualnymi zasadami oceniania zapisanymi w Statucie Szkoły;
 3. Przećwiczenie sposobów formułowania wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z przedmiotów;
 4. Zaplanują sposób poinformowania uczniów/uczennic i rodziców o wymaganiach edukacyjnych z przedmiotu sprzyjający wzajemnej współpracy.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe

Prowadzący: 

dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Priorytet MEiN 2023/2024:

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Czym jest metoda oceniania kształtującego? Czy strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi uczyć się? Dlaczego warto stosować OK we własnej pracy?

Cel szkolenia

 • przedstawienie, czym jest metoda OK,
 • pokazanie, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi się uczyć,
 • zachęcenie słuchaczy do podjęcia refleksji na temat możliwości stosowania OK we własnej pracy.

Przebieg szkolenia
Prezentacja pokazuje, że strategie oceniania kształtującego pomagają osobie uczącej się uczyć oraz zachęca słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy. Prezentacja nie dostarcza wystarczających informacji o tym, jak stosować ocenianie kształtujące w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie pakiet podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy poznają pięć strategii oceniania kształtującego, po czym zdecydują, czy chcą rozwijać swoją wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Uczestnicy poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń dzięki informowaniu go o celach i kryteriach do lekcji, poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji.

Cel szkolenia
Pokazanie, w jaki sposób cel i kryteria sukcesu do lekcji pomagają uczniom się uczyć.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń dzięki informowaniu go o celach i kryteriach do lekcji, poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji.

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • wyjaśniają, w jaki sposób cele i kryteria pomagają uczniom się uczyć,
 • określają cel i kryteria sukcesu do wybranego przez siebie tematu lekcji.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Uczestnicy poznają zasady pełnej informacji zwrotnej oraz pięć sposobów formułowania informacji zwrotnej, po czym sami sformułują informację zwrotną do pracy ucznia. Otrzymają także ocenę koleżeńską do sformułowanej przez siebie informacji zwrotnej.

Cel szkolenia
Zapoznanie z zasadami przekazywania uczniowi informacji zwrotnej i przećwiczenie umiejętności jej formułowania do przykładowej pracy ucznia.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pełnej informacji zwrotnej, pięcioma sposobami formułowania informacji zwrotnej i sami sformułują informację zwrotną do pracy ucznia. Otrzymają ocenę koleżeńską do sformułowanej przez siebie informacji zwrotnej.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wymieniają 4 elementy pełnej informacji zwrotnej i wytłumaczą zasadność ich stosowania,
 • poznają co najmniej 5 różnych form pisemnej informacji zwrotnej,
 • sformułują informację zwrotną do pracy ucznia.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Jak stworzyć kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów a ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego?

Cel szkolenia
Przygotowanie uczestników szkolenia do stworzenia kompromisu pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów a ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają zasady pracy sprawnościowym ocenieniem kształtującym – SOK. Zaplanują, w jaki sposób mogą zastosować tę metodę oceniania w pracy z uczniami na swoim przedmiocie.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • zaplanują sprawności do jednej partii materiału w swoim przedmiocie,
 • zaplanują wstępnie prace z SOK-iem,
 • zastanowią się, w jaki sposób można oceniać uczniów na bieżąco w sposób kształtujący i na koniec roku wystawiać uczniom stopnie.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Szkolenie pokazuje różne sposoby wykorzystania oceniania kształtującego w pracy wychowawczej z pojedynczym uczniem. Podczas szkolenia zapoznajemy nauczycieli z praktycznymi metodami, w jaki sposób stosując cele, kryteria sukcesu, informacje zwrotne i samoocenę, można pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie szkolenia uczestnicy pracują w grupach, oglądają specjalnie przygotowany film o sposobach prowadzenia rozmów z uczniami, planują własne działania w pracy z uczniami. Metodę można wykorzystywać zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak też w nauczaniu zdalnym. 

Cele szkolenia  
Przedstawienie metody pracy wychowawczej z uczniem z wykorzystaniem oceniania kształtującego i przygotowanie do jej stosowania.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy pracując w grupach poznając strukturę i kolejne etapy wykorzystania oceniania kształtującego w pracy wychowawczej z uczniem. Dokonują refleksji nad elementami OK, które można wykorzystać stosując tę metodę, wymieniają zasady określania celu i kryteriów sukcesu w indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem, dowiadują się, jak opracować listę działań, które pomogą uczniowi osiągnąć ustalony przez niego cel, układają cel, kryteria sukcesu i plan działania dla konkretnego ucznia. Podejmują refleksję nad możliwością zastosowania tej metody we własnej praktyce szkolnej 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • poznają elementy oceniania kształtującego, które można wykorzystać w pracy wychowawczej z uczniami,
 • poznają  zasady określania celu i kryteriów sukcesu oraz działań w indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem,
 • potrafią zaplanować cel, kryteria sukcesu i plan działania dla konkretnego ucznia. 

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Uczestnicy poznają zasady formułowania ustnej informacji zwrotnej. Dowiedzą się na czym polega różnica pomiędzy wspierającą ustną informacją zwrotną a komentarzem do pracy ucznia. Utrwalą zasady formułowania pełnej informacji zwrotnej oraz sposobów jej udzielania. Ustalą w jakich sytuacjach warto udzielać ustnej, a w jakiej pisemnej informacji zwrotnej. Poznają zasady i sposoby formułowania wspierającej ustnej informacji koleżeńskiej. 

Cel szkolenia

Zapoznanie z zasadami przekazywania uczniowi ustnej informacji zwrotnej i przećwiczenie umiejętności jej formułowania do przykładowych działań ucznia.

Przebieg szkolenia

Uczestnicy przypomną sobie zasady formułowania pełnej informacji zwrotnej. Ustalą do jakich aktywności uczniowskich warto udzielać ustnej informacji zwrotnej i jak to robić. Sformułują ustną informację zwrotną do pracy ucznia. Poznają zasady udzielania i moderowania wspierającej ustnej koleżeńskiej informacji zwrotnej.

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnicy i uczestniczki:

 •       wymienią warunki udzielania wspierającej informacji zwrotnej;
 •       podadzą różnice pomiędzy ustną informacją zwrotną a komentarzem do wykonanego zadania;
 •       wytłumaczą zasadność stosowania ustnej informacji zwrotnej w określonych sytuacjach edukacyjnych;
 •       sformułują wspierającą ustną informację zwrotną;
 •       poznają techniki autorefleksji związanej z otrzymaną przez ucznia informacją zwrotną;
 •       określą zasady organizacji koleżeńskiej informacji zwrotnej.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

Uwaga: rekomendujemy to szkolenie dla szkół, które znają już zasady formułowania pisemnej informacji zwrotnej – np. przeszły już szkolenie online Pisemna informacja zwrotna, przeszły szkolenie stacjonarne Ocena pomagająca się uczyć, brały udział w programie Całościowy Rozwój Szkoły (CRS) lub mają doświadczenie praktyczne w bieżącym stosowaniu informacji zwrotnej. W innym przypadku prosimy o wyraźne poinformowanie trenera przed szkoleniem o braku doświadczenia w pracy z informacją zwrotną. 

OK zeszyt

Wielu nauczycieli szuka sposobu na to, aby zeszyt uczniowski nabrał realnego znaczenia w procesie uczenia się uczniów i uczennic. Pragną, aby stał się narzędziem, które wspiera i pomaga się uczyć, miejscem notatek, a jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się.

Możesz wziąć udział w dowolnych warsztatach. Wybierz i zapisz się na te, które Cię interesują.

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które chciałaby poznać założenia „OK zeszytu” oraz wprowadzić je do swojej praktyki szkolnej. Występuje w dwóch wersjach, tzn. w wersji dla szkół, które nie stosują w dużym zakresie oceniania kształtującego i poprzez „OK zeszyt” chciałyby rozpocząć stosowanie oceniania kształtującego w szkole oraz w wersji dla tych szkół, które już znają ocenianie kształtujące i poprzez „OK zeszyt” chciałyby pogłębić stosowanie ocenianie kształtujące w codziennej praktyce. Podczas rozmowy wstępnej trener ustala i uzgadnia, którą z wersji  warto zaproponować danej szkole.

Cele szkolenia
Przygotowanie do pracy z „OK zeszytem”.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z ideą i najważniejszymi założeniami pracy z „OK zeszytem”. Dowiadują się czym różni się „OK zeszyt” od zwykłego zeszytu i czy zwykły zeszyt, który wykorzystuje założenia oceniania kształtującego można nazwać „OK zeszytem”. Pracując w grupach poznają poszczególne elementy „OK zeszytu” oraz korzyści, które mogą mieć uczniowie, rodzice oraz a także sami nauczyciele, jeśli będą go prowadzić. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wiele dobrych praktyk i przykładów „OK zeszytów” prowadzonych przez innych nauczycieli i nauczycielki. Końcowym etapem jest planowanie własnej pracy z „OK zeszytem”.

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • wyjaśnić, czym różni się „OK zeszyt” od zwykłego zeszytu,
 • wymienić, jakie elementy oceniania kształtującego znajdują się w OK zeszycie,
 • uzasadnić, jak elementy oceniania kształtującego zastosowane w „OK zeszycie” pomagają się uczyć,
 • zaplanować pierwsze kroki w pracy z „OK zeszytem”.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Szkolne relacje

Relacje w szkole są najważniejsze, mówią o tym wszystkie badania, w tym te prowadzone przez profesora Johna Hattie’ego. Wynika z nich, że na efektywne uczenie się uczniów mają wpływ ich relacje z nauczycielami. Nasze szkolenia wzbogacą wiedzę nauczycieli i nauczycielek na ten temat i dostarczą ciekawych narzędzi, które pozwolą im budować i wzmacniać relacje z uczniami na zajęciach przedmiotowych, godzinach wychowawczych czy w czasie różnorodnych aktywności szkolnych.

Możesz wziąć udział w dowolnych warsztatach. Wybierz i zapisz się na te, które Cię interesują.

Warsztat ma pomóc wychowawcom i wychowawczyniom zaplanować działania, które pomogą im odbudować dobre relacje pomiędzy członkami klasy oraz zadbać o tych uczniów, dla których proces integracji nie jest prosty.

Cel szkolenia
Wsparcie wychowawców w integrowaniu klasy i budowaniu dobrych i bezpiecznych relacji pomiędzy uczniami.

Przebieg szkolenia
W czasie szkolenia uczestnicy w praktyczny sposób zajmą się 3 kierunkami działań wychowawców, które  służą integrowaniu klasy:

 • budowaniu poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa w klasie,
 • odnowieniu i modyfikacji zasad współpracy w klasie ( „kontrakt klasowy”),
 • identyfikowaniu uczniów, którzy mają trudności w relacjach z innymi osobami w klasie i rozmowach indywidualnych z nimi, wskazując także konkretne  sposoby interwencji wychowawcy.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy: poznają scenariusze ćwiczeń, które będą mogli przeprowadzić z uczniami w swojej klasie oraz otrzymają dodatkowe materiały, które pomogą im w procesie integrowania klasy.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie. Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, co pomaga, a co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, znali cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej, wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie oraz komunikat pozytywny.

Cel szkolenia 
Zapoznanie osób uczestniczących z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie.

Przebieg szkolenia
W czasie szkolenia uczestnicy pracując w grupach ustalą, jak należy rozumieć pojęcie „dyscyplina w klasie”, zastanowią się, co pomaga, a co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, poznają 4 obszary oddziaływania nauczyciela na uczniów w celu zapewnienia dyscypliny. Przećwiczą komunikat pozytywny i negatywny. 

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali:

 • co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny,
 • wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie,
 • komunikat pozytywny.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Metody dydaktyczne

W szkole nieustannie poszukujemy technik, metod i strategii, które sprawią, że uczniowie mocniej zaangażują się we własne uczenie się, będą uczyli się bardziej dogłębnie i trwale. Nasze szkolenia pozwolą wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, planować efektywnie każde zajęcia z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o tym, jak się uczymy.

Możesz wziąć udział w dowolnych warsztatach. Wybierz i zapisz się na te, które Cię interesują.

Warsztat podpowiada nauczycielom, w jaki sposób mogą ułatwić sobie wykonanie większych i mniejszych zadań zawodowych oraz skrócić czas ich wykonania dzięki wsparciu sztucznej inteligencji na przykładzie narzędzia ChatGPT. 

Szkolenie adresowane jest do osób, które nie mają lub mają niewielkie doświadczenie w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i potrzebują odciążenia w swojej pracy z uczniami.

Cel szkolenia
Uczestnicy dowiedzą się, jak dzięki ChatGPT mogą ułatwić sobie wykonywanie różnych zadań zawodowych.

Przebieg szkolenia

Szkolenie ma praktyczny charakter. W toku warsztatu osoby uczestniczące wprowadzone są w możliwości narzędzia ChatGPT, na przykładach poznają jego przydatność w pracy z uczniami oraz zagadnienia bezpiecznego użytkowania. Ze wsparciem osób prowadzących nauczyciele uczą się efektywnego dialogu z ChatGPT, a następnie pracując w grupach przedmiotowych samodzielnie tworzą potrzebne im materiały dydaktyczne i podejmują refleksję nad jakością tych materiałów.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy szkolenia 

 • znają zasady bezpiecznego i etycznego używania ChatGPT, 
 • potrafią tworzyć efektywne zapytania i uzyskiwać wartościowe materiały edukacyjne, 
 • są świadomi osobistych i zawodowych korzyści wynikających z faktu, że sztuczna inteligencja staje się narzędziem w portfolio zawodowym. 

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Uczestnicy pracując w małych grupach określą warunki, jakie ma spełniać wartościowa praca domowa i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.

Cele szkolenia 
Pokazanie, jak praca domowa może służyć efektywnemu uczeniu się uczennic i uczniów.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy pracując w małych grupach określą warunki wartościowej pracy domowej i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • będą umieć określić warunki wartościowej pracy domowej,
 • poznają różne formy prac domowych służące efektywnemu uczeniu się uczniów,
 • będą umieć wybrać sposób oceniania prac domowych.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe.

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się, jak modyfikować je w różnych celach. Wykonają ćwiczenia polegające na modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.

Cel szkolenia
Uczestnicy nauczą się modyfikować zadania edukacyjne z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów.

Przebieg szkolenia
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się, jak modyfikować je w różnych celach. Wykonają ćwiczenia polegające na modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • potrafią określić kryteria sukcesu do zadania edukacyjnego,
 • dokonują analizy zadania edukacyjnego i oceny przydatności analizowanego zadania dla uczenia się uczniów i uczennice,
 • tworzą/modyfikują zadanie tak, aby umożliwiało pogłębione i samodzielne uczenie się uczniów, generowało pracę w parach lub grupach, poszerzało zakres kształcenia kompetencji, stwarzało uczniom przestrzeń do wykazania własnej inwencji.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Uczestnicy dowiedzą się, jak zmienić jakość i formę stawianych uczniom pytań oraz jak tworzyć przestrzeń na pytania uczennic i uczniów, aby pogłębić uczenie się. Poznają pytania stymulujące przetwarzanie wiedzy, co sprzyjać będzie efektywnemu uczeniu się uczniów. Pracując w małych grupach, tworzą takie pytania. Poznają narzędzia wspomagające zadawanie pytań przez uczniów i dowiedzą się, jak mogą wykorzystać je w czasie lekcji. Wymieniają także doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia na temat wykorzystania różnego rodzaju pytań. Wysłuchają też krótkich wykładów osób prowadzących.

Cel szkolenia
Uczestnicy dowiedzą się, jak zmienić jakość i formę stawianych uczniom pytań oraz jak tworzyć przestrzeń na pytania uczennic i uczniów, aby pogłębić uczenie się.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają pytania stymulujące przetwarzanie wiedzy, co sprzyja efektywnemu uczeniu się uczniów i uczennic. Pracując w małych grupach, tworzą takie pytania. Poznają narzędzia wspomagające zadawanie pytań przez uczniów i dowiedzą się, jak mogą wykorzystać je w czasie lekcji. Wymieniają także doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia na temat wykorzystania różnego rodzaju pytań. Wysłuchają też krótkich wykładów osób prowadzących.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • pogłębią swoją wiedzę na temat procesu uczenia się i trwałości jego efektów,
 • rozwiną swoje umiejętności w zakresie tworzenia pytań uruchamiających głębokie uczenie się,
 • dzięki osobistej refleksji nad jakością i formą wykorzystywanych przez siebie pytań będą w stanie zmodyfikować pracę z uczniami,
 • będą rozumieli wagę zadawania pytań przez uczniów,
 • będą potrafili zastosować podczas lekcji poznane narzędzia związane z zadawaniem pytań i pogłębianiem uczenia się.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

W trakcie warsztatu „Jak kształcić kompetencje kluczowe?” uczestnicy i uczestniczki poznają koncepcję kompetencji kluczowych, a dzięki proponowanym aktywnościom poznają sposoby świadomego kształcenia kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie oraz w pracy wychowawczej szkoły.

Cel szkolenia
Poznanie koncepcji kompetencji kluczowych oraz rozpoznanie sposobu lepszego ich kształcenia na lekcjach przedmiotowych oraz w pracy wychowawczej szkoły.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają dokładnie wszystkie kompetencje kluczowe oraz na czym polega ich kształcenie. Rozpoznają, w jakim stopniu kształcili już do tej pory różne kompetencje na swoich lekcjach, a także w jaki sposób w przyszłości mogą pogłębić ich świadome kształcenie. Podczas pracy w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych opracują konkretne sposoby na podniesienie stopnia kształcenia kompetencji kluczowych na zajęciach.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • znają kompetencje kluczowe i podają możliwe do wykorzystania sposoby ich kształcenia, 
 • potrafią tak planować zajęcia, aby w świadomy sposób kształcić wybrane kompetencje, 
 • wykorzystują sposoby poznane na warsztacie w swojej praktyce szkolnej.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Projekt edukacyjny jest jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania – motywuje uczniów i uczennice, uwalnia ich kreatywność, pozwala im podjąć decyzję. Kształci kompetencje niezbędne w życiu, takie jak umiejętność współpracy, planowania, samodzielność i odpowiedzialność. 

Cel szkolenia
Uczestnicy poznają metodę projektu edukacyjnego, aby móc ją wykorzystać na swoich lekcjach.

Przebieg szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa 2 godziny zegarowe. Na wstępie uczestnicy wypełniają krótką ankietę (pytania otwarte), abyśmy mogli dowiedzieć się, co wiedzą już na temat metody projektu. Następnie zapoznają się z etapami realizacji projektu i opracowują sposoby realizacji poszczególnych etapów metody projektu na lekcji. Efekty swojej pracy przedstawiają na forum, a trener uzupełnia (jeśli zachodzi taka konieczność) ich wypowiedzi o dodatkowe informacje. Kolejny etap szkolenia to wypracowanie cech dobrego projektu.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • pogłębią swoją wiedzę na temat metody projektu,
 • rozwiną swoje umiejętności w zakresie planowania z uczniami kolejnych etapów realizacji projektu edukacyjnego,
 • będą potrafili zaplanować działania prowadzące do osiągnięcia celu projektu edukacyjnego oraz sposobu jego monitorowania,
 • dostrzegą korzyści wynikające z pracy metodą projektu edukacyjnego. 

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

W czasie odwróconej lekcji uczeń zdobywa wiedzę w sposób aktywny. Odwrócona lekcja nie polega na zamianie ról nauczyciel – uczeń. Wymaga ona od nauczyciela/nauczycielki, aby zrezygnował z bycia wszystkowiedzącego eksperta, który w całości odpowiedzialny jest za kierowanie procesem i jego efekt, na rzecz roli przewodnika, który pomaga, tłumaczy i wspiera uczących się. 

Cel szkolenia
Przygotowanie do prowadzenia odwróconej lekcji, która ma wpływ na pogłębione uczenie się uczniów.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają zasady odwróconej lekcji, która polega na zamianie kolejności etapów pracy nauczyciela i ucznia po to, by wspierać uczniów w pogłębionym uczeniu się. Uczestnicy pracując w zespołach zaplanują odwróconą lekcję lub jej fragment. 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wiedzą czym jest odwrócona lekcja,
 • określają zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej,
 • przygotowują odwróconą lekcję lub jej fragment, dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycielek i  nauczycieli, którzy chcą tworzyć w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery oraz warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia/uczennicy, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie. Ponadto techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.

Cel szkolenia 
Pogłębienie wiedzy o metodach i technikach stosowanych przez nauczycieli, które sprzyjają angażowaniu się uczniów i zwiększają efektywność procesu uczenia się podczas lekcji.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy poznają metody i techniki, które służą sprawnej organizacji pracy na lekcji, angażowaniu się uczniów podczas lekcji i budowaniu relacji ułatwiających uczenie się. Dokonają refleksji nad dopasowaniem właściwej techniki do problemu występującego w ich  klasie. Na koniec wybiorą 3 techniki najbardziej użyteczne do pracy w swojej klasie.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • zidentyfikują działania nauczyciela sprzyjające zaangażowaniu uczniów podczas lekcji,
 • poznają metody i techniki służące sprawnej organizacji pracy na lekcji, angażowaniu się uczniów podczas lekcji, budowaniu relacji ułatwiających uczenie się,
 • dopasują wybraną technikę do występującego w klasie problemu,
 • wybiorą 3 techniki najbardziej użyteczne w pracy ze swoją klasą.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe.

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Szkolenie pokazuje sposoby wykorzystania refleksji uczniowskiej do świadomego uczenia się uczniów i uczennic. Podczas szkolenia przedstawiamy nauczycielom i nauczycielkom nie tylko różne sposoby, dzięki którym mogą animować refleksje uczniowskie, ale także zachęcamy ich, aby dzielili się własnymi refleksjami nad korzyściami, jakie wynikają ze stosowania tej metody. Nauczyciele dowiadują się, na jakich etapach lekcji i w jakich sytuacjach warto wykorzystywać konkretne techniki przydatne do wzbudzania refleksji. 

Cel szkolenia 
Zachęcenie do wykorzystania refleksji uczniowskiej do świadomego uczenia się uczniów.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy pracując w grupach dowiadują się, w jaki sposób refleksja uczniowska pomaga w uczeniu się uczniów, poznają znaczenie i sposoby animowania refleksji uczniowskich. Dowiadują się, jakie są poziomy refleksji i jak można zachęcać uczniów do ich stosowania. Podejmują decyzję, na jakich etapach lekcji mogą wykorzystywać poznane techniki, a także dzielą się refleksją nad możliwościami wykorzystania poznanych metod we własnej praktyce szkolnej. 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wiedzą się, w jaki sposób refleksja uczniowska pomaga w uczeniu się uczniów,
 • poznają znaczenie i około 30 sposobów na animowanie refleksji uczniowskiej,
 • wymienią i krótko opiszą kilka sposobów animowania refleksji,
 • dokonają wyboru sposobu wykorzystania refleksji we własnej pracy.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Szkolenie pokazuje różne sposoby krytycznego podejścia przez ucznia do treści publikowanych w internecie. Podczas szkolenia zapoznajemy nauczycieli z formami dezinformacji, przyczynami ich tworzenia, wspólnie określamy działania jakie można podejmować na lekcjach oraz kompleksowo w szkole, aby nauczyć uczniów krytycznej analizy informacji w internecie. W czasie szkolenia uczestnicy pracują w grupach, oglądają film o sposobach manipulacji, poddają analizie różne informacje określając czy są one prawdziwe czy fałszywe, planują własne działania w pracy z uczniami. 

Cele szkolenia  
Poznanie metod kształtujących u uczniów krytyczne podejście do treści zamieszczanych w internecie.

Przebieg szkolenia
Uczestnicy w czasie warsztatu odczuwają na sobie jak dezinformacja może wpływać na postrzeganie świata. Wiedza teoretyczna zaprezentowana w czasie warsztatu ma przełożenie od razu na praktykę. Pracując w grupach mają możliwość wykorzystania zdobytych w trakcie szkolenia informacji i dokonywać analizy treści kilkoma metodami, które można wykorzystać w pracy z uczniami. 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • poznają różne formy dezinformacji;
 • rozpoznają przykłady fake newsów, z którymi spotykają się uczennice i uczniowie;
 • zaplanują działania służące zwiększaniu krytycznego podejścia do treści z jakimi spotykają się w mediach uczennice i uczniowie.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe. 

Prowadzący: dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Kompetencje przyszłości

Uczniom i uczennicom potrzebne są kompetencje, które pomogą im stawiać czoło przyszłym wyzwaniom zarówno zawodowym, jak i osobistym. O tym jakie znaczenie ma rozwijanie tzw. kompetencji przyszłości dla rozwoju uczniów i uczennic, a także, czym są kompetencje przyszłości i jak je kształtować, uczestnicy dowiedzą się podczas warsztatów.

Możesz wziąć udział w dowolnych warsztatach. Wybierz i zapisz się na te, które Cię interesują.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają odpowiedź na pytanie, czym są kompetencje przyszłości i dlaczego są ważne dla sukcesu w życiu społecznym i zawodowym każdego człowieka. Dowiedzą się, jakie strategie i metody dydaktyczne rozwijają poszczególne kompetencje. Zastanowią się nad zmianami w swojej pracy, aby skutecznie kształcić poszczególne kompetencje uczniów.

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat kompetencji, w tym kompetencji przyszłości;
 • poznają strategie i metody rozwijające kompetencje przyszłości,
 • dowiedzą się, jak zaplanować swoją pracę, aby wspierała kształcenie kompetencji przyszłości.

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

 • znają definicję kompetencji
 • wymieniają kompetencje przyszłości,
 • znają i stosują strategie i metody dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu kompetencji,
 • wiedzą, jak zmienić sposób własnej pracy, aby skutecznie rozwijać kompetencje uczniów.

Poruszane zagadnienia:

 • Definicja kompetencji – uporządkowanie chaosu definicyjnego.
 • Kompetencje przyszłości.
 • Warunki sprzyjające rozwijaniu kompetencji przyszłości.
 • Metody i strategie rozwijania kompetencji.

Czas trwania szkolenia: 

2 godziny zegarowe

Prowadzący: 

trenerzy i trenerki Centrum Edukacji Obywatelskiej

Podczas szkolenia osoby uczestniczące poddadzą refleksji swój stosunek do uczniowskich błędów, a także poznają kluczowe założenia pedagogiki błędu, czyli nurtu traktującego błąd jako element konieczny w procesie nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Zapoznają się z typologią uczniowskich błędów oraz przeanalizują, jak można wykorzystać błędy uczniów do doskonalenia własnej pracy. Poznają także różne strategie pracy z błędem. Uczestnicy będą pracować indywidualnie, w parach i w grupach.

Cele szkolenia:

Osoby uczestniczące:

 • zastanowią się, jak podchodzą do błędów uczniów,
 • poznają założenia pedagogiki błędu,
 • poznają różne typy błędów popełnianych przez uczniów i uczennice,
 • dowiedzą się, jak stosować różnorodne strategie pracy z błędem.

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

 • wiedzą, czym charakteryzuje się pedagogika błędu,
 • rozpoznają typy uczniowskich błędów i wykorzystują je w procesie uczenia się – nauczania,
 • znają i stosują różne strategie pracy z błędem,
 • tworzą w klasie klimat, w którym błąd postrzegany jest jako narzędzie uczenia się.

Poruszane zagadnienia:

 • Błąd jako narzędzie uczenia się
 • Pedagogika błędu
 • Typy uczniowskich błędów
 • Strategie pracy z błędem
 • Klimat w klasie

Czas trwania szkolenia: 

2 godziny zegarowe

Prowadzący: 

trenerzy i trenerki Centrum Edukacji Obywatelskiej

Podczas warsztatu osoby uczestniczące poznają korzyści płynące z pracy w grupach i parach dla rozwoju uczniów.  Dowiedzą się, jak w sposób przemyślany łączyć uczniów w grupy i pary, a także jakie warunki sprzyjają efektywnej pracy w parach lub grupach. Zaplanują zadania do pracy w grupach lub parach, które następnie wykorzystają na swoich lekcjach. Uczestnicy będą pracować indywidualnie oraz w grupach, będą analizować materiały dotyczące pracy w parach i grupach oraz tworzyć zadania dla uczniów pozwalające wykorzystać tę praktykę na lekcjach.

Cele szkolenia:

Osoby uczestniczące:

 • poznają znaczenie pracy w grupach i parach dla rozwijania umiejętności współpracy uczennic i uczniów,
 • poznają zasady sprzyjające efektywnej pracy w grupach lub parach,
 • zapoznają się z różnymi technikami łączenia uczniów w pary lub grupy,
 • opracują zadanie do pracy w parach lub grupach do zastosowania na zajęciach edukacyjnych.

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

 • rozumieją znaczenie pracy w parach i grupach dla rozwijania umiejętności współpracy uczennic i uczniów,
 • stosują zasady organizowania pracy w parach i grupach,
 • wykorzystują różne techniki łączenia uczniów i uczennic w pary lub grupy
 • wykorzystują opracowane zadania na swoich lekcjach.

Poruszane zagadnienia:

 • praca w parach lub grupach jako sposób rozwijania umiejętności współpracy
 • zasady organizowania pracy w parach i/lub grupach
 • techniki łączenia uczniów w pary lub grupy

 

Czas trwania szkolenia: 

2 godziny zegarowe

Prowadzący: 

trenerzy i trenerki Centrum Edukacji Obywatelskiej

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, po co zadajemy pytania i dlaczego zadanie dobrego pytania jest ważne w procesie uczenia się i nauczania. Poznają także techniki zadawania pytań. Uczestnicy będą pracować indywidualnie oraz w grupach, będą analizować materiały dotyczące zadawania pytań oraz poddadzą refleksji pytania, które zadają uczniom.

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • zastanowią się nad celami i zaletami zadawania pytań,
 • poznają techniki zadawania pytań,
 • przeanalizują własne pytania, które kierują do uczniów.

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

 • wiedzą, jak i po co zadawać pytania,
 • znają techniki zadawania pytań, które zastosują w swojej pracy,
 • weryfikują jakość swoich pytań.

Poruszane zagadnienia:

 • Definicja pytania.
 • Podstawowe wiadomości na temat zadawania pytań (m.in. rodzaje pytań, pytania z różnych poziomów taksonomicznych Blooma).
 • Techniki zadawania pytań.

Czas trwania szkolenia: 

2 godziny zegarowe

Prowadzący: 

trenerzy i trenerki Centrum Edukacji Obywatelskiej