Warsztaty stacjonarne

Ocenianie kształtujące

Stosując ocenianie kształtujące w całej szkole budujemy w efektywniejszy sposób atmosferę uczenia się. Pracując z uczniami i rodzicami, określamy cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, ustalamy razem z uczniami kryteria oceniania oraz stosujemy efektywną informację zwrotną.

Szkolenie to jest prezentacją oceniania kształtującego – praktycznej metody nauczania, która wspiera uczniów i uczennice w procesie uczenia się. W szkoleniu może uczestniczyć do 150 osób.

Celem szkolenia jest przedstawienie, czym jest metoda oceniania kształtującego. Pokazujemy, że strategie oceniania kształtującego pomagają osobie uczącej się uczyć się oraz zachęcamy słuchaczy, aby stosowali je we własnej pracy. Prezentacja nie daje wystarczających informacji o tym, jak wykorzystywać ocenianie kształtujące w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie zbiór podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

Spotkanie ma formę aktywnego wykładu – osoba prowadząca prezentuje treści, a uczestnicy pracują w parach, ale nie zawsze, wypełniają własne dzienniczki, mogą dzielić się swoimi wątpliwościami i zadawać pytania. Prowadzącymi są trenerzy „Szkoły uczącej się”, którzy sami są praktykami oceniania kształtującego i stale rozwijają własne umiejętności nauczania.

Zakładamy, że uczestnicy zdecydują po spotkaniu, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują dalsze szkolenia w tym kierunku. Dla osób (i rad pedagogicznych), które po prezentacji będą chciały wprowadzać ocenianie kształtujące w swojej szkole, podpowiadamy, że kolejnym krokiem są warsztaty „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”, które uczą nauczycieli, jak korzystać z podstawowych narzędzi OK.

Cele prezentacji

 • pokazać, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi uczyć się,
 • zachęcić słuchaczy do stosowania oceniania kształtującego we własnej pracy.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy poznają pięć strategii oceniania kształtującego, po czym zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują szkolenia w tym kierunku.

Poruszane zagadnienia

 1. Omówienie pięciu strategii uczenia się, z refleksjami – jak strategie pomagają uczniom się uczyć:
  • określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu,
  • organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, które dają informacje, czy i jak uczniowie się uczą,
  • udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp,
  • umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności,
  • wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.
 2. Przedstawienie wyników badań dotyczących efektów stosowania oceniania kształtującego.
 3. Zapoznanie uczestników z kilkoma technikami pomocnymi w stosowaniu oceniania kształtującego.
 4. Przedstawienie oferty „Szkoły uczącej się” dotyczącej szkoleń z oceniania kształtującego i programów SUS.

Czas trwania szkolenia: ok. 3 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie przeznaczone jest dla rad pedagogicznych tych szkół, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ocenianiem kształtującym – praktyczną metodą nauczania, która wspiera uczniów i uczennice w procesie uczenia się. Uczestnicy poznają podczas szkolenia elementy oceniania kształtującego, a następnie decydują, czy chcą wprowadzać tę metodę do własnej praktyki szkolnej oraz planują dalsze szkolenia w tym kierunku.

Cele szkolenia

 • przygotowanie do stosowania elementów oceniania kształtującego,
 • zapoznanie z podstawowymi elementami oceniania kształtującego (cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna),
 • wskazanie roli oceniania kształtującego w procesie uczenia się uczniów,
 • uświadomienie roli współpracy z uczniami i ich rodzicami przy wdrażaniu oceniania kształtującego.

Poruszane zagadnienia

 • Czemu służy określanie celu lekcji?
 • Dlaczego uczeń powinien znać cel lekcji?
 • Czy określenie kryteriów sukcesu wzmacnia samodzielność uczenia się uczniów?
 • Jaka formułować i wyrażać informację zwrotną?
 • Jaki współdziałać z uczniami i ich rodzicami nad wykorzystaniem informacji zwrotnej?

Zakładane efekty szkolenia

W wyniku szkolenia uczestnicy i uczestniczki potrafią:

 • wyjaśnić, jak ocenianie kształtujące wpływa na świadomość, odpowiedzialność i samodzielność uczniów w uczeniu się;
 • sformułować cele uczenia się i kryteria sukcesu jako rusztowanie (podstawę) lekcji i podstawę informacji zwrotnej;
 • sformułować informację zwrotną, która wspiera rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich sprawczość i chęć do uczenia się;
 • wyjaśniać, jak dzięki informacji zwrotnej budować partnerstwo z uczniami i rodzicami.

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godziny zegarowe

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

W trakcie warsztatu uczestniczki i uczestnicy pogłębią praktyki stosowania strategii oceniania kształtującego poznane w I części szkolenia. Poznają też strategie zwiększenia samodzielności i odpowiedzialności w uczeniu się uczniów z wykorzystaniem oceniania kształtującego.

Cele szkolenia

 • przypomnienie tematyki poprzedniego szkolenia,
 • pogłębienie praktyki stosowania celów lekcji, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej,
 • poznanie strategii zwiększenia samodzielności i odpowiedzialności w uczeniu się uczniów z wykorzystaniem oceniania kształtującego.

 Poruszane zagadnienia

 • Jak przygotować informację zwrotną do pracy ucznia?
 • Na czym polega ocena koleżeńska, jak jej uczyć i jak ją wykorzystać?
 • Jakie mamy metody samooceny i jak wykorzystać samoocenę w procesie uczenia się uczniów?
 • Jakie pytania zadawać uczniom, aby pomagały się im uczyć?
 • Jakie narzędzia można wykorzystać do autorefleksji uczniów?
 • Jak pozyskiwać informację czy i w jaki sposób uczniowie się uczą?
 • Jak tworzyć sytuacje, w których uczniowie uczą się od siebie nawzajem?

Zakładane efekty szkolenia

Uczestniczki i uczestnicy:

 • wymieniają różne sposoby określania, wyjaśniania, monitorowania i podsumowania z uczniami celów lekcji;
 • formułują rozwijającą informację zwrotną, która pozwala na przygotowanie jej niewielkim nakładem czasu i pracy ze strony nauczyciela;
 • wyjaśniają, jak nauczyć uczniów koleżeńskiej informacji zwrotnej i autorefleksji;
 • wskazują etapy, które warto przejść z uczniami, aby przygotować ich do udzielania koleżeńskiej informacji zwrotnej;
 • wymieniają przykłady narzędzi, które mogą wykorzystać do autorefleksji uczniów;
 • wskazują sposoby uzyskiwania informacji, czy i w jaki sposób uczniowie się uczą; 
 • wyjaśniają, jak tworzyć sytuacje, w których uczniowie uczą się od siebie nawzajem. 

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu “Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie rozpoczyna refleksja na temat „dobrej lekcji”. Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym arkuszem obserwacji lekcji, omawiają go i zastanawiają się nad sposobami jego wykorzystania. Arkusz, zwany „Arkuszem standardów OK”, zawiera 10 działów:

 • nadbudowywanie wiedzy,
 • cele i kryteria oceniania,
 • monitorowanie procesu uczenia się,
 • udział i zaangażowanie uczniów w lekcję,
 • współpraca uczniów,
 • samodzielna praca uczniów,
 • wykorzystanie czasu lekcji,
 • zadawanie pytań,
 • informacja zwrotna i praca domowa.

Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcję, korzystając z „Arkusza standardów OK”. Lekcja zostanie omówiona i na tej podstawie zostaną uściślone zasady dobrej lekcji z OK.

W drugiej części szkolenia uczestnicy, pracując w parach, stworzą zarys konspektu lekcji z uwzględnieniem zasad dobrej lekcji z OK. 

Cele szkolenia

 • doświadczenie uczestniczenia w lekcji OK-ejowej,
 • obserwacja i omówienie lekcji OK-ejowej,
 • planowanie lekcji z wykorzystaniem OK-ejowego konspektu lekcji.

Zakładane efekty szkolenia

 • uczestnicy zapoznają się z kryteriami dobrej lekcji z ocenianiem kształtującym,
 • zdobędą doświadczenie w pracy na lekcji, wcielając się w rolę ucznia i obserwatora,
 • na podstawie obserwacji lekcji (z arkuszem obserwacji) pogłębią rozumienie elementów istotnych dla dobrej lekcji i sprecyzują kryteria,
 • w grupach przedmiotowych stworzą zarys konspektu lekcji wykorzystujący zasady dobrej lekcji.

 Poruszane zagadnienia

 • Kryteria dobrej lekcji – „Arkusz standardów OK” 
 • Uczestnictwo  i obserwacja lekcji pod kątem elementów pozytywnie wpływających na uczenie się uczniów
 • Omówienie lekcji trenerskiej
 • Planowanie lekcji z przedmiotu.

Czas trwania szkolenia: ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie jest przeznaczone dla rad pedagogicznych, które pragną doskonalić informację zwrotną przekazywaną uczniom i uczennicom. Szczególnie polecamy je szkołom, które przeszły szkolenia z oceniania kształtującego, oraz nauczycielkom i nauczycielom, którzy chcieliby nauczyć się lub doskonalić praktykę formułowania pisemnej informacji zwrotnej do pracy ucznia. Jest to szkolenie typowo praktyczne, podczas którego uczestnicy poznają różne formy pisemnej informacji zwrotnej i samodzielnie formułułują informacje zwrotne do prac swoich uczniów. Dlatego każdy z uczestników musi dostarczyć na szkolenie, co najmniej dwie prace swoich uczniów; do nich właśnie będzie formułował informację zwrotną. Najlepiej, gdy do prac będę dołączone odpowiadające im kryteria sukcesu.

Cel szkolenia: Techniczne opanowanie umiejętności formułowania pisemnej informacji zwrotnej do pracy ucznia. 

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnik:

 • będzie umiał wymienić 4 elementy pełnej informacji zwrotnej i wytłumaczyć zasadność ich stosowania,
 • pozna co najmniej 5 różnych form pisemnej informacji zwrotnej,
 • sformułuje co najmniej dwie różne informacje zwrotne do prac swoich uczniów,
 • uzna, że jest gotowy wypróbować w swojej pracy dydaktycznej  pisemną informację zwrotną. 

Poruszane zagadnienia 

 • Elementy pełnej informacji zwrotnej
 • Różne formy informacji zwrotnej
 • Formułowanie pisemnej informacji zwrotnej do prac uczniów
 • Odbiór przez ucznia informacji zwrotnej od nauczyciela.

Chcemy uprzedzić, że podczas tego szkolenia nie odpowiemy na poniższe pytania.

 • Dlaczego warto stosować informację zwrotną do prac uczniów?
 • Czy lepiej oceniać za pomocą stopnia, czy stosując informacją zwrotną?
 • Czy informacja zwrotna ustna różni się od pisemnej?
 • Jak uczniowie mogą przekazywać sobie wzajemnie informację zwrotną?
 • Jak uczeń sam sobie może udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak spowodować, aby nauczyciele w szkole chcieli udzielać informacji zwrotnej swoim uczniom?

Tej tematyce poświęcone jest szkolenie: Ocena pomagająca się uczyć.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie dla rad pedagogicznych, które pragną dowiedzieć się, dlaczego warto stosować ocenianie kształtujące w nauczaniu. Szkolenie prezentuje techniki OK, pomocne przy wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego. Przy każdej prezentowanej technice uczestnicy odpowiadają na pytanie, dlaczego i w jakich warunkach warto tę technikę stosować. Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową z użyciem prezentowanych technik oceniania kształtującego. Uczestnicy podczas warsztatu opracowują własny skrypt na temat stosowania oceniania kształtującego w klasie szkolnej.

Cel szkolenia: Poznanie oceniania kształtującego poprzez prezentację zastosowania niektórych jego technik w pracy dydaktycznej nauczyciela.

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnik:

 • pozna co najmniej 10 technik OK-eja,
 • będzie potrafił do każdej techniki dodać uzasadnienie: dlaczego dana technika jest ważna w uczeniu się uczniów i jaki jest cel jej stosowania,
 • zdecyduje, które z technik OK-eja i dlaczego warto zacząć stosować w pracy ze swoimi uczniami.

 Poruszane zagadnienia

 • techniki OK-eja: praca z celami, technika świateł, określanie kryteriów sukcesu, karty ABCD, patyczki, „partnerzy do rozmowy”, „czas na odpowiedź”, niepodnoszenie rąk, praca z błędem, ocena koleżeńska, samoocena informacja zwrotna dla ucznia;
 • strategie oceniania kształtującego;
 • odróżnienie techniki od strategii.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób można pomagać uczniom i uczennicom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania, wykorzystując cele, kryteria sukcesu i informacje zwrotną. W czasie warsztatu uczestnicy: pracują z opisem przypadku, analizują specjalnie przygotowane filmy, które pokazują przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, oraz biorą udział w symulacji rozmowy z uczniem.

Cele szkolenia

Uczestnicy:

 • dowiedzą się, w jaki sposób przy pomocy OK zaplanować i monitorować pracę wychowawczą z uczniem, która służy rozwiązaniu jego problemów szkolnych.

Zakładane efekty szkolenia

 • uczestnicy będą wiedzieli, które z elementów oceniania kształtującego można wykorzystać w pracy wychowawczej z indywidualnym uczniem,
 • dowiedzą się, jak pomóc uczniowi zaplanować jego cele i kryteria sukcesu oraz sprawdzą w praktyce, jak skutecznie przeprowadzać z uczniem rozmowy na temat planowania zmiany oraz monitorujące jej przebieg,
 • zastanowią się nad możliwościami wykorzystania tej metody w swojej praktyce wychowawczej.

Poruszane zagadnienia

 • Jak wykorzystywać cele, kryteria sukcesu i informację zwrotną w pracy wychowawczej?
 • Efektywne określanie celów zmiany zachowania
 • Arkusz „Plan Działania” i sposoby jego wykorzystania
 • Sposoby wspierania ucznia w określaniu jego własnych celów i kryteriów
 • Sposoby prowadzenia rozmowy z uczniem, w której monitorujemy zmiany zachowania.

Czas trwania szkolenia: ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie koncentruje się na pytaniu: jak wykorzystać ocenianie kształtujące do budowania programu wychowawczego szkoły? Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat oceniania kształtującego i zastanawiają się, jak OK wpływa na postawy i zachowania uczniów. Tworzą plan wychowawczy szkoły i planują jego realizację w szkole.

Cele szkolenia

 • przypomnienie uczestnikom elementów oceniania kształtującego,
 • pokazanie wpływu elementów OK na kształtowanie postaw i zachowań dzieci,
 • zastosowanie elementów OK w planie wychowawczym szkoły i planie nauczyciela wychowawcy klasowego.

Zakładane efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy:

 • znają elementy oceniania kształtującego i potrafią wskazać, jaki mają one wpływ na budowanie umiejętności, kształtowanie postaw i zachowań uczniów;
 • potrafią skonstruować klasowy plan wychowawczy uwzględniający pracę z elementami oceniania kształtującego;
 • opracowują działania służące realizacji celów wychowawczych i ustalonych kryteriów sukcesu;
 • potrafią wykorzystać różne formy informacji zwrotnej: samoocenę, informację zwrotną od koleżanki/kolegi, od nauczyciela, w odniesieniu do efektów pracy wychowawczej.

Poruszane zagadnienia

 • Wpływ elementów OK na kształtowanie postaw uczniów
 • Praca z programem wychowawczym szkoły
 • Cele i kryteria sukcesu w pracy wychowawczej nauczyciela
 • Działania umożliwiające realizację celu
 • Rola pytań kluczowych w wychowaniu
 • Rola informacji zwrotnej w wychowaniu.

Czas trwania szkolenia: ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie jest przeznaczone dla rad pedagogicznych, które pragną doskonalić informację zwrotną przekazywaną uczniom i uczennicom w ramach oceniania kształtującego – praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się. W szkoleniu mogą wziąć udział szkoły, które już przeszły szkolenia z oceniania kształtującego, ale również te, które są zainteresowane doskonaleniem wyłącznie informacji zwrotnej. Stosowanie wobec uczniów oceny pomagającej się uczyć ma znaczny wpływ na poprawę osiągnięć uczniów. Podczas naszego szkolenia nauczyciele doskonalą tę metodę i sposób pracy z uczniami. Stosowanie informacji zwrotnej nie oznacza jednak, że zaniecha się stosowania oceny sumującej w postaci stopni, ale będzie się umiejętnie łączyć oba sposoby oceniania.

Proponujemy dwa etapy szkolenia, pomiędzy którymi nauczyciele spróbują i ocenią przydatność stosowania tego rodzaju oceniania. Szkolenia są dostosowane do etapów kształcenia.

Szkolenia są kierowane do różnych poziomów szkół:

 • ocena pomagająca się uczyć w klasach najmłodszych – szczegółowy opis znajduje się tutaj
 • ocena pomagająca się uczyć w szkole podstawowej (kl. 4 – 8) – szczegółowy opis znajduje się tutaj
 • ocena pomagająca się uczyć w szkole ponadpodstawowej – szczegółowy opis znajduje się tutaj

Cele szkolenia

 • doskonalenie pracy z oceną pomagającą się uczyć – ocena pisemna oraz ocena ustna, 
 • projektowanie sposobu dokumentowania oceny pomagającej się uczyć, 
 • współpraca z rodzicami w procesie nauczania.

Zakładane efekty szkolenia

 • uczestnicy potrafią posługiwać się informacją zwrotną w ocenie bieżącej pracy uczniów,
 • planują własną pracę nad dokumentowaniem procesu uczenia się swoich uczniów.

Przed szkoleniem
Każdy z uczestników szkolenia przygotowuje i przynosi na szkolenie trzy prace wykonane przez swoich uczniów, które mają dotyczyć tego samego zadania. Prace te powinny być o różnym poziomie wykonania: praca wykonana słabo, średnio i dobrze. Należy do nich dołączyć także cele i kryteria oceniania. Rodzaj wybranego zadania zapewnia możliwość napisania do prac komentarzy.

Poruszane zagadnienia

 • Jak oceniamy na bieżąco naszych uczniów?
 • Praca z celami
 • Praca z kryteriami sukcesu
 • Ocena pomagająca się uczyć w formie pisemnej – do czego? w jaki sposób stosować? jak przekazywać ocenę uczniom?
 • Formułowanie informacji zwrotnej do prac uczniów
 • Co w stosowaniu oceny kształtującej zależy od nauczyciela, a co od niego nie zależy?
 • Formułowanie oceny pomagającej się uczyć do prac własnych uczniów
 • Przekazywanie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom
 • Dokumentowanie oceny pomagającej się uczyć
 • Jak współpracować z rodzicami w ocenie rozwojowej ich dzieci?
 • Ocena bieżąca ustna w procesie uczenia się.

Czas trwania szkolenia: Każde ze szkoleń ma dwie nierozerwalne części trwające po 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

OK zeszyt

Wielu nauczycieli i nauczycielek szuka sposobu na to, aby zeszyty uczniowskie nabrały realnego znaczenia w procesie uczenia się oraz były narzędziem wspierającym i pomagającym się uczyć, miejscem do robienia notatek i jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się.

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które nie stosują w dużym zakresie oceniania kształtującego, ale chciałyby je wykorzystać do prowadzenia zeszytu uczniowskiego. Pomysł „OK zeszytu” polega na wykorzystaniu oceniania kształtującego do pracy z zeszytem ucznia i budowania partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. Podczas szkolenia uczestnicy będą prowadzić „OK zeszyt” i poznają w praktyce jego zasady. Zaplanują swój własny „OK zeszyt”, który zaproponują uczniom. 

Cel szkolenia: Przygotowanie do pracy z „OK zeszytem”. 

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu zakładamy, że uczestnicy:

 • będą umieli odpowiedzieć na pytanie: Po co „OK zeszyt”?,
 • zdecydują, jakie składniki „OK zeszytu” są korzystne dla ich uczniów i będą potrafili uzasadnić, dlaczego one pomagają uczniowi się uczyć, 
 • zaplanują pierwsze kroki w pracy z „OK zeszytem”,
 • zdecydują, jaka forma „OK zeszytu” byłaby najbardziej korzystna dla ich uczniów,
 • będą potrafili wyjaśnić, czym różni się „OK zeszyt” od zwykłego zeszytu.

Poruszane zagadnienia

 • Komu i po co potrzebny jest „OK zeszyt”?
 • Co powinno znaleźć się w „OK zeszycie”, aby pomagał uczniowi się uczyć?
 • Co warto zrobić przed i na początku wprowadzania „OK zeszytu”?
 • Jaka forma „OK zeszytu” będzie najkorzystniejsza dla moich uczniów?
 • Czym różni się „OK zeszyt” od zwykłego zeszytu uczniowskiego? 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele prowadzący w swojej praktyce szkolnej „OK zeszyt”.

Szkolenie kierujemy do szkół, które już pracują lub próbują pracować z ocenianiem kształtującym, przeszły szkolenia z oceniania kształtującego i chciałyby się w nim doskonalić.

Celem szkolenia jest zachęcenie nauczycieli do prowadzenia „OK zeszytu” własnego pomysłu. W czasie szkolenia korzystamy ze strategii oceniania kształtującego i wspólnie planujemy, jak je wykorzystać w „OK zeszycie”.

Cel szkolenia: Zachęcić nauczycieli, którzy pracują z ocenianiem kształtującym do prowadzenia „OK zeszytu” razem ze swoimi uczniami.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnik wie:

 • czemu służy „OK zeszyt” i jak wykorzystywane jest w nim ocenianie kształtujące,
 • jakie mogą wyniknąć dla uczniów korzyści z prowadzenia „OK zeszytu”,
 • jakie korzyści mogą wyniknąć dla nauczyciela z prowadzenia z uczniami „OK zeszytów”.

Uczestnik planuje zawartość „OK zeszytu” i sposób jego wprowadzenia.

Poruszane zagadnienia

 • Dlaczego „OK zeszyt” pomaga uczniom się uczyć?
 • Dlaczego „OK zeszyt” buduje partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniami?
 • Jak wykorzystać „OK zeszyt” do budowania strategii oceniania kształtującego?
 • Co powinno znaleźć się w „OK zeszycie”, aby pomagał on uczniowi się uczyć?
 • Co warto zrobić przed i na początku, wprowadzając „OK zeszyt”?
 • Jak można wspólnie z gronem pedagogicznym pracować z „OK zeszytem”?

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele prowadzący w swojej praktyce szkolnej „OK zeszyt”.

Szkolne relacje

Relacje w szkole są najważniejsze, o tym mówią wszystkie badania, m.in. te prowadzone przez profesora Johna Hattie’ego. Wynika z nich, że na efektywne uczenie się uczniów mają wpływ ich relacje z nauczycielami. Nasze szkolenia wzbogacą wiedzę nauczycieli i nauczycielek na ten temat oraz dostarczą ciekawych narzędzi, które pozwolą na budowanie i wzmacnianie relacji z uczniami na zajęciach przedmiotowych, godzinach wychowawczych czy też w czasie różnorodnych aktywności szkolnych.

Szkolenie zachęca do podjęcia pogłębionej refleksji o tym, jakie są cele i kryteria oceny zachowania, kiedy ocena zachowania służy rozwojowi uczennic i uczniów. Daje okazję do podzielenia się własnymi praktykami związanymi z oceną zachowania i poznania różnych sposobów pracy z uczennicami i uczniami, wzmacniających samodzielność i odpowiedzialność uczniów poprzez wykorzystanie celów i kryteriów sukcesu w procesach wychowawczych.

Cele szkolenia

Uczestnicy i uczestniczki pogłębią/zbudują świadomość, jak dzięki ocenie zachowania wspierać rozwój każdego ucznia i każdej uczennicy w klasie.

Zakładane efekty szkolenia

Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • zdefiniuje, czym jest ocena zachowania;
 • określi cel i kryteria oceny zachowania;
 • określi, kiedy/w jakich sytuacjach ocenianie zachowania służy rozwojowi ucznia; 
 • określi, jak praca z celami i kryteriami w procesach wychowawczych wpływa na samodzielność i odpowiedzialność uczniów;
 • przemyśli sposób wykorzystania pracy z celami i kryteriami dla oceniania zachowania.

Poruszane zagadnienia

 • Czemu powinno służyć ocenianie zachowania.
 • Kryteria zachowania. 
 • Cele oceny zachowania.
 • Kiedy ocena zachowania służy rozwojowi ucznia.
 • Cele i kryteria sukcesu w pracy wychowawczej z uczniami.
 • Jak użyć celów i kryteriów sukcesu do pomocy uczniowi w zmianie jego zachowania i osiąganiu przez niego jego celu.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

W pracy wychowawcy klasy bardzo ważne są tzw. umiejętności miękkie, czyli umiejętności komunikacyjne. Są one bazą do skutecznego komunikowania się, ułatwiają skuteczne porozumiewanie się z uczniami. Podczas tego szkolenia osoby uczestniczące będą miały okazję je doskonalić, a także doświadczyć symulacji rozmowy indywidualnej z uczniem oraz przygotować partnerską wywiadówkę.

Cele szkolenia
Uczestniczka/uczestnik szkolenia pozna wybrane sposoby pracy wychowawcy z uczniami.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik: 

 • przećwiczy wybrane techniki komunikacyjne ułatwiające pracę wychowawcy klasy,
 • weźmie udział w symulacji rozmowy indywidualnej z uczniem,
 • przygotuje plan partnerskiej wywiadówki.

Poruszane zagadnienia

 • wybrane techniki komunikacyjne ułatwiające prowadzenie rozmów z uczniami,
 • indywidualne rozmowy z uczniem,
 • partnerska wywiadówka. 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Być wychowawcą klasy to nie lada wyzwanie. Jak sprostać tej ambitnej roli? Jakie zadania stoją przed wychowawcą klasy? 

W jaki sposób poznać swoją klasę i zaplanować pracę wychowawczą? W trakcie tego szkolenia uczestnicy poznają wybrane sposoby diagnozowania i budowania zespołu klasowego.

Cele szkolenia
Uczestniczka/uczestnik dowie się, w jaki sposób diagnozować i budować zespół klasowy.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • wymieni cechy dobrego wychowawcy,
 • podda refleksji swoje mocne strony jako wychowawcy klasy,
 • przećwiczy wybrane sposoby diagnozowania zespołu klasowego,
 • określi własną rolę w budowaniu klasy jako zespołu,
 • przećwiczy budowanie klasowego kontraktu.

Poruszane zagadnienia

 • Cechy dobrego wychowawcy
 • Ja jako wychowawca
 • Diagnozowanie zespołu klasowego
 • Fazy rozwoju klasy jako zespołu
 • Normy klasowe.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Podczas szkolenia osoby uczestniczące poznają wybrane sposoby ograniczenia agresywnych zachowań uczniów w szkole. Przyjrzą się własnej szkole po to, aby zobaczyć, które elementy życia szkolnego chronią uczniów przed agresją szkolną oraz zaplanują dalsze działania ograniczające zjawisko agresji w szkole. 

Cele szkolenia 
Uczestniczka/uczestnik pozna wybrane sposoby ograniczenia agresywnych zachowań uczniów w szkole.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • zdefiniuje pojęcie „agresja”,
 • wymieni formy szkolnej agresji,
 • podda refleksji czynniki ograniczające agresję w szkole,
 • wskaże, które z elementów organizacji życia  szkolnego wpływają na ograniczenie zachowań agresywnych uczniów,
 • przećwiczy komunikat odważny,
 • zastosuje poznane techniki komunikacyjne,
 • przećwiczy technikę doraźnej interwencji na agresywne zachowanie uczniów.

Poruszane zagadnienia

 • Czym jest agresja, przemoc, znęcanie?
 • Zachowania agresywne w szkole
 • Czynniki ograniczające agresję w szkole
 • Umiejętności komunikacyjne ograniczające agresję w szkole
 • Reakcja nauczyciela na jednorazowy incydent – interwencja doraźna.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Przemoc jest obecnie w polskiej szkole częstym zjawiskiem. Kto zostaje ofiarą przemocy w szkole? Którzy uczniowie są narażeni na agresję rówieśników? Kim są sprawcy przemocy? Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole? Podczas szkolenia osoby uczestniczące dowiedzą się, w jaki sposób pracować z ofiarą i sprawcą szkolnej przemocy.

Cele szkolenia
Zapoznanie uczestniczek i uczestników szkolenia ze sposobami pracy z uczniami – ofiarami i sprawcami przemocy rówieśniczej.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • zdefiniuje pojęcie „przemoc”,
 • wymieni formy przemocy występujące w szkole,
 • wymieni cechy sprawcy i ofiary przemocy,
 • pozna zasady interwencji na powtarzającą się przemoc rówieśniczą,
 • przećwiczy rozmowę z dzieckiem – sprawcą i ofiarą przemocy,
 • pozna zasady kontraktu z uczniem agresywnym.

Poruszane zagadnienia

 • Czym jest agresja, przemoc, znęcanie?
 • Formy przemocy rówieśniczej w szkole
 • Reakcja nauczyciela na jednorazowy incydent
 • Ofiara przemocy
 • Sprawca przemocy.

Czas trwania szkolenia: 4  godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Zapewne każdy z nauczycieli zetknął się w swojej praktyce szkolnej z klasą, która była określana jako trudna. Które klasy nazywamy trudnymi? W jaki sposób można z nimi pracować? Na co należy zwracać uwagę i czego się wystrzegać, pracując z trudną klasą? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać podczas tego szkolenia. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia doświadczą wspólnej analizy i planowania pracy z trudną klasą, po to, aby móc tę wiedzę i umiejętności zastosować we własnej praktyce szkolnej.

Cele szkolenia
Doświadczenie przez uczestniczki/uczestników szkolenia wspólnej analizy i planowania pracy z trudną klasą.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • wymieni zachowania uczniów klasy, które sprawiają, że jest ona określana jako trudna,
 • dokona analizy przyczyn trudnych zachowań uczniów,
 • sporządzi „mapę klasy” i wyciągnie z niej wnioski,
 • pozna zasady ułatwiające pracę z klasą i zaplanuje ich wykorzystanie,
 • zastosuje „język sterowania zachowaniem”.

Poruszane zagadnienia

 • Trudna klasa – czyli jaka?
 • Jakie są przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów?
 • Mapa klasy
 • Bank pomysłów
 • Zasady pracy z klasą
 • Język sterowania zachowaniem.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Warsztat ma pomóc wychowawcom i wychowawczyniom w zaplanowaniu działań, które pomogą odbudować dobre relacje pomiędzy członkami klasy i zadbać o tych uczniów, dla których proces integracji nie jest prosty.

Cel szkolenia
Wsparcie wychowawców w integrowaniu klasy i budowaniu dobrych i bezpiecznych relacji pomiędzy uczniami i uczenicami.

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali:

 • jak przebiega proces integrowania klasy,
 • jak budować zaufanie w grupie,
 • czym jest kontrakt klasowy i jak go zawierać z uczniami,
 • jakie ćwiczenia integracyjne można przeprowadzić z uczniami w klasie. 

Poruszane zagadnienia

 • Budowanie poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa w klasie
 • Zasady współpracy w klasie („kontrakt klasowy”)
 • Identyfikowanie uczniów, którzy mają trudności w relacjach z innymi osobami w klasie 
 • Rozmowa indywidualna z uczniem/uczennicą 
 • Konkretne  sposoby interwencji wychowawcy.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie ma zapoznać uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie. Po szkoleniu uczestniczki i uczestnicy będą wiedzieli, co pomaga, a co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, znali cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej, wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie, komunikat pozytywny.

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie.

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali:

 • co pomaga, a co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny,
 • cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej,
 • wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie,
 • komunikat pozytywny.

Poruszane zagadnienia

 • Czynniki wpływające na utrzymanie dyscypliny w klasie
 • Cztery obszary oddziaływania nauczyciela na uczniów w celu zapewnienia dyscypliny
 • Rola  komunikatu pozytywnego i negatywnego
 • Ćwiczenie interwencji  w przypadkach naruszania dyscypliny przez uczniów.

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycielek i nauczycieli, którzy mają czasem trudności z nawiązaniem kontaktu z rodzicami uczniów i uczennic lub spodziewają się, że w przyszłości mogą się z takimi trudnościami spotkać. W trakcie szkolenia uczestnik dowiaduje się, co zrobić, aby kontakty nauczyciela z rodzicami pomagały uczniowi i były mniej stresujące zarówno dla nauczyciela, jak i dla rodziców ucznia

Cel szkolenia: Planowanie efektywnych i mniej stresujących kontaktów z rodzicami uczniów

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali:

 • dowiedzą się, co wpływa na przebieg spotkania z rodzicami ucznia/uczennicy,
 • zaplanują dobre kontakty z rodzicami,
 • przygotują się do spotkania z „trudnym” rodzicem ucznia/uczennicy.

Poruszane zagadnienia

 • Co wpływa na przebieg spotkania z rodzicami ucznia/uczennicy?
 • Jak budować dobre kontakty z rodzicami?
 • Jak postępować podczas „trudnego” spotkania z rodzicami ucznia/uczennicy?
 • Siedem warunków sprzyjających dobrym kontaktom z rodzicami ucznia.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Współpraca z rodzicami to bardzo ważny obszar pracy szkoły. Bez porozumienia na linii nauczyciel–rodzic trudno wyobrazić sobie pracę pedagoga. Jak zaplanować tę współpracę? Czy warto zawierać kontrakty uczeń–nauczyciel–rodzic? W jaki sposób dokumentować kontakty z rodzicami? Czy uczeń może poprowadzić wywiadówkę? Jak radzić sobie z problemami, które wynikają z braku porozumienia między domem a szkołą? Odpowiedź na te i inne pytania uzyskają Państwo w trakcie tego szkolenia.

Cele szkolenia: Poznanie skutecznych sposobów współpracy nauczycieli z rodzicami.

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą znali:

 • korzyści wypływające z dobrej współpracy między nauczycielami i rodzicami,
 • trudne postawy i zachowania rodziców,
 • sposoby poradzenia sobie z trudnymi postawami i zachowaniami,
 • techniki komunikacyjne ułatwiające współpracę z rodzicami,
 • zasady prowadzenia zebrań z rodzicami,
 • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach na zebraniach.

Poruszane zagadnienia

 • Co pomaga, a co utrudnia  nawiązanie współpracy z rodzicami?
 • Postawy rodziców, które utrudniają nawiązanie efektywnej współpracy
 • Korzyści wypływające ze współpracy nauczyciela z rodzicem
 • Techniki i narzędzia ułatwiające kontakty z rodzicami
 • Lista oczekiwań rodziców wobec zebrań
 • Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas zebrań z rodzicami
 • Wypracowanie materiału: Jak uatrakcyjnić spotkania z rodzicami?

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Uwaga!
To szkolenie ma również drugi etap. Przeznaczony jest on dla rad pedagogicznych, które mają już za sobą pierwszą część szkolenia – uzyskały podstawy wiedzy, na której można dalej pracować. Nie ma jednak obowiązku zamawiania drugiego etapu szkolenia.

Współpraca z rodzicami to bardzo ważny obszar pracy szkoły. Bez porozumienia na linii nauczyciel–rodzic trudno wyobrazić sobie pracę pedagoga. Jak zaplanować tę współpracę? Czy warto zawierać kontrakty uczeń –nauczyciel–rodzic? W jaki sposób dokumentować kontakty z rodzicami? Czy uczeń może poprowadzić wywiadówkę? Jak radzić sobie z problemami, które wynikają z braku porozumienia między domem a szkołą? Odpowiedź na te  i inne pytania uzyskają Państwo w trakcie tego szkolenia.

Cele szkolenia

 • refleksja nad treściami zawartymi w pierwszej części szkolenia,
 • ćwiczenie umiejętności prowadzenia indywidualnej rozmowy z rodzicami,
 • przedstawienie sposobów dokumentowania kontaktów z rodzicami.

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, jak:

 • poprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicem,
 • przygotować kontrakt nauczyciel–rodzic–uczeń,
 • dokumentować kontakty z rodzicami.

Poruszane zagadnienia

 • Zasady prowadzenia rozmowy indywidualnej z rodzicem
 • Kontrakt rodzic–nauczyciel–uczeń
 • Dokumentowanie kontaktów i współpracy z rodzicami.

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Budowa programu wychowawczego wymaga dużo pracy. To szkolenie ma pomóc radzie pedagogicznej stworzyć program, który nie będzie martwym dokumentem. Warto opracować ten dokument  w taki sposób, aby stał się programem, który pomaga, a nie utrudnia pracę szkoły, który zaangażuje w proces jego tworzenia całą radę pedagogiczną, a nie tylko wybrane osoby. Program, który będzie znany wszystkim i będzie możliwy do realizacji.

Cele szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć program wychowawczo–profilaktyczny.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy szkolenia:

 • wymienią akty prawne, na podstawie których tworzy się program,
 • określą wartości, które są ważne dla nauczycieli,
 • zaplanują sposób zebrania wartości ważnych dla uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi,
 • dokonają nauczycielskiej diagnozy szkoły – określą jej mocne i słabe strony,
 • zaplanują sposoby pozyskania informacji o mocnych i słabych stronach szkoły od uczniów oraz rodziców,
 • w oparciu o analizę podstawy programowej zaplanują w zespołach przedmiotowych działania wychowawcze i profilaktyczne,
 • korzystając z przedstawionej propozycji, stworzą strukturę programu wychowawczo–profilaktycznego,
 • zaplanują etapy tworzenia programu wychowawczo–profilaktycznego,
 • wybiorą zespół odpowiedzialny za opracowanie programu wychowawczow  profilaktycznego. 

Poruszane zagadnienia
Ideą szkolenia jest pomóc nauczycielom w przygotowaniu zarysów programu.

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Metody dydaktyczne

W szkole nieustannie poszukujemy technik, metod i strategii, które sprawią, że uczniowie i uczennice mocniej zaangażują się we własne uczenie się, będą uczyli się bardziej dogłębnie i trwale. Nasze szkolenia pozwolą wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, zaplanować efektywnie każde zajęcia z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o tym, jak się uczymy.

Projekt jest jedną z atrakcyjniejszych metod nauczania: motywuje uczniów i uczennice, uwalnia ich kreatywność, pozwala na podejmowanie decyzji. Kształci kompetencje niezbędne w życiu, takie jak umiejętność współpracy, planowania, samodzielność i odpowiedzialność. Szkolenie przygotowuje nauczycieli i nauczycielki do realizacji elementów podstawy programowej metodą projektu. Nie jest to jednak warsztat, który uczy przygotowania wniosku projektowego.

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają w praktyce metodę projektu edukacyjnego jako sposób uczenia się uczniów we współpracy, aby móc wykorzystać tę metodę do realizacji wybranych fragmentów podstawy programowej podczas lekcji.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wymieniają etapy realizacji projektu edukacyjnego oraz podają sposoby wspierania i motywowania uczniów na każdym etapie;
 • określają, które wymagania z podstawy programowej mogłyby być realizowane metodą projektu edukacyjnego;
 • formułują cele i kryteria sukcesu do wybranego projektu edukacyjnego oraz określają, w jaki sposób można zaangażować uczniów w ich tworzenie;
 • planują działania prowadzące do osiągnięcia celów projektu, sposób monitorowania realizacji działań i udzielają informacji zwrotnej do harmonogramu projektu przygotowanego przez grupy podczas szkolenia;
 • formułują argumenty przemawiające za wykorzystaniem metody projektu do realizacji podstawy programowej/korzyści dla uczenia się uczniów/korzyści wynikających z pracy metodą projektu na lekcjach.

Poruszane zagadnienia

 • Zasady pracy metodą projektu
 • Etapy pracy metodą projektu, rola nauczyciela na poszczególnych etapach
 • Analiza podstawy programowej pod kątem wyboru z niej wymagań do realizacji metodą projektu
 • Zasady związane z realizacją projektu przez uczniów
 • Planowanie projektu edukacyjnego: opracowanie instrukcji i harmonogramu
 • Dokumenty przydatne w realizacji projektu
 • Ocena i samoocena w projekcie
 • Korzyści, wynikające z realizacji projektu.

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

W odwróconej lekcji to uczeń staje się aktywny w procesie zdobywania wiedzy. Odwrócona lekcja nie polega na zamianie ról nauczyciel–uczeń. Wymaga ona od nauczyciela rezygnacji z pozycji wszystkowiedzącego eksperta, który w całości odpowiedzialny jest za kierowanie procesem i jego efekt, na rzecz roli przewodnika, który pomaga, tłumaczy i wspiera uczących się. 

Cel szkolenia: Przygotowanie do prowadzenia odwróconej lekcji wpływającej na pogłębione uczenie się uczniów.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • wiedzą, czym jest odwrócona lekcja,
 • określają zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej,
 • przygotowują odwróconą lekcję lub jej fragment, dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauce stacjonarnej i zdalnego nauczania.

Poruszane zagadnienia

 • Definicja odwróconej lekcji
 • Zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w  lekcji odwróconej
 • Cztery etapy odwróconej lekcji
 • Przygotowanie odwróconej lekcji lub jej fragmentu. 

Czas trwania szkolenia:  3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Uczestnicy poznają dokładnie wszystkie kompetencje kluczowe oraz na czym polega ich kształcenie. Rozpoznają, w jakim stopniu kształcili już do tej pory różne kompetencje na swoich lekcjach, a także w jaki sposób mogą pogłębić ich świadome kształcenie. Podczas pracy w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych opracują konkretne sposoby na podniesienie stopnia kształcenia kompetencji kluczowych na zajęciach.

Cele szkolenia
Poznanie koncepcji kompetencji kluczowych oraz rozpoznanie lepszego sposobu na ich kształcenie na lekcjach przedmiotowych oraz w pracy wychowawczej szkoły.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy: 

 • znają kompetencje kluczowe i podają możliwe do wykorzystania sposoby ich kształcenia,
 • potrafią tak planować zajęcia, aby w świadomy sposób kształcić wybrane kompetencje,
 • wykorzystują sposoby poznane na warsztacie w swojej praktyce szkolnej.

Poruszane zagadnienia 

 • Aspekty prawne kształcenia kompetencji kluczowych
 • Refleksja nad przydatnością kompetencji kluczowych w kontekście pracy szkoły
 • Ćwiczenia pomagające ocenić stopień dotychczasowego kształcenia kompetencji kluczowych
 • Wypracowywanie inspirujących pomysłów na pogłębienie kształcenia kompetencji kluczowych oraz wybranie konkretnych pomysłów do zastosowania po warsztacie.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą w klasie tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie. Ponadto techniki te mobilizują uczniów i uczennice do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.

Zakładane efekty szkolenia
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:

 • poznać kilkanaście technik pracy z uczniami,
 • zaplanować pracę podczas zajęć z zastosowaniem wybranych technik,
 • uświadomić sobie korzyści ze stosowania prezentowanych metod, w tym technik opracowanych przez Merrilla Harmina.

Poruszane zagadnienia

 • Czynniki wspierające proces uczenia się
 • Cele i korzyści ze stosowania różnych metod i technik na lekcji
 • Konkretne metody/techniki pracy z uczniami.

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcję z arkuszem obserwacji TC. Lekcja zostanie omówiona w kontekście wykorzystania na lekcji zarówno cyklu Kolba, jak i różnorodnych poziomów taksonomii Benjamina Blooma (zasady klasyfikacji celów uczenia się).

W drugiej części szkolenia uczestnicy, pracując w grupach przedmiotowych, stworzą zarys konspektu lekcji opartej na doświadczeniu (arkusz obserwacji lekcji TC) oraz wykorzystującej zasady poznanej taksonomii. Zastanawiają się nad sposobami jego wykorzystania.

 Cele szkolenia

 • zastosowanie w praktyce teorii dotyczącej uczenia się przez doświadczenie (cykl D. Kolba) oraz klasyfikacji celów uczenia się (taksonomia B. Blooma),
 • doświadczenie uczestniczenia w lekcji prowadzonej przez trenera, na której zastosowano cykl Kolba oraz zaplanowano zadania z różnych poziomów taksonomii,
 • obserwacja i omówienie lekcji z wykorzystaniem arkusza obserwacji TC/Teachers Collegue,
 • planowanie lekcji z wykorzystaniem cyklu Kolba i taksonomii.

 Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy: 

 • zapoznają się z zagadnieniami związanymi z cyklem D. A. Kolba oraz taksonomią Blooma,
 • zdobędą doświadczenia uczestnictwa w lekcji, wcielając się w rolę uczniów i obserwatorów,
 • na podstawie obserwacji lekcji (z arkuszem obserwacji TC) pogłębią rozumienie istotnych dla dobrej lekcji elementów i sprecyzują kryteria,
 • w grupach przedmiotowych stworzą zarys konspektu lekcji wykorzystując poznane elementy.

 Poruszane zagadnienia

 • Wykorzystanie podczas lekcji cyklu Kolba – budowanie procesu uczenia się opartego na doświadczeniu
 • Planowanie i analiza zadań w kontekście taksonomii Blooma
 • Uczestnictwo i obserwacja lekcji pod kątem elementów pozytywnie wpływających na uczenie się uczniów
 • Omówienie lekcji trenerskiej
 • Planowanie lekcji z przedmiotu.

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Ostatnio toczy się szeroka dyskusja na temat prac domowych zadawanych uczniom. Temat budzi wiele emocji zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców. Pojawia się coraz więcej głosów krytykujących zadawanie prac domowych. Rodzą się pytania: co dalej? zadawać prace domowe, czy nie? jeżeli zadawać, to kiedy i jakie prace? Czy prace domowe spełniają nasze oczekiwania – nasze, czyli nauczycieli? jak oceniać i czy oceniać? w jaki sposób nauczyć uczniów samodzielnego zdobywania wiedzy? W trakcie warsztatu stawiamy sobie te pytania i szukamy na nie odpowiedzi.

Cele szkolenia: Zwiększenie świadomości nauczycieli dotyczącej zadawania efektywnej pracy domowej.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • dzielą się refleksją, po co zadają uczniom prace domowe i czemu one służą,
 • potrafią określić warunki wartościowej pracy domowej,
 • znają różne formy prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów,
 • potrafią wybrać sposób oceniania prac domowych,
 • tworzą wspólne zasady zadawania prac domowych w ich szkole.

 Poruszane zagadnienia

 • Po co zadajemy prace domowe?
 • Ustalenie warunków wartościowej pracy domowej.
 • Co sprawia, że praca domowa jest ucząca?
 • Weryfikacja prac domowych w odniesieniu do celu lekcji.
 • Jak sprawdzać prace domowe?     

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

W jaki sposób zadawać pytania, aby służyły uczniom i nauczycielom? Warsztat ma pokazać, w jaki sposób umiejętność zadawania właściwych pytań i we właściwy sposób wpływa na myślenie i uczenie się uczniów.

Cel szkolenia: Poprawienie uczenia się uczniów w klasie poprzez zmianę jakości i formy stawianych uczniom pytań oraz poprzez tworzenie przestrzeni na pytania uczennic i uczniów.

Zakładane efekty szkolenia
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:

 • ocenić wartość pytań zadawanych przez siebie,
 • nauczyć się zadawania dobrych pytań, czyli takich, które wzbudzją ciekawość, zainteresowanie, pobudzają do dyskusji.

 Poruszane zagadnienia

 • Jakie są funkcje pytań?
 • Które pytania są bezwartościowe, a które dobre?
 • Co to są niższe i wyższe poziomy myślenia?
 • Na czym polega formułowanie udanych (dobrych) pytań?
 • Jak zachęcać uczniów do stawiania pytań?

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Jak nauczać uczniów proponując im problemy do rozwiązywania? Uczestnicy na tym szkoleniu dowiedzą się, jak wykorzystać metodę PBL  (ang. Problem Based Learning) do rozwiązywania problemów wychowawczych w klasie, szkole oraz problemów organizacyjnych w radzie pedagogicznej.

Cele szkolenia:  Poznanie metody PBL i jej zastosowanie w praktyce szkolnej.

Zakładane efekty szkolenia
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:

 • sprawnie korzystać z metody PBL, wykorzystując ją do rozwiązywania problemów wychowawczych w klasie, szkole oraz problemów organizacyjnych w radzie pedagogicznej,
 • opracować samodzielnie fragmenty scenariuszy zajęć prowadzonych metodą PBL,
 • promować ten sposób działania, uczenia się i nauczania.

Poruszane zagadnienia

 • Wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej (PBL – Problem Based Learning)
 • Poznanie metody poprzez doświadczenie rozwiązywania wybranego przez siebie problemu szkolnego, zgodnie z zasadami i etapami obowiązującymi w PBL
 • Opracowywanie elementów scenariuszy lekcji przedmiotowych poświęconych rozwiązaniu problemów formułowanych na podstawie wymagań szczegółowych zapisanych w podstawach programowych.

Czas trwania szkolenia:  ok. 5 godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Co ma wspólnego z matematyką krowa i szyszka, czyli jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby poznać aktywności matematyczne, sytuacje edukacyjne, elementy z podstawy programowej, które sprzyjają łączeniu edukacji matematycznej z edukacją przyrodniczą.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają kilka pomysłów, które można wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela, a które sprzyjają odkrywaniu i łączeniu ze sobą świata przyrody i matematyki. Zdobędą umiejętność przeprowadzenia „math talk/number talk” (tzw. „rozmowy o liczbach”), poznają metodę pracy z zadaniami tekstowymi – „zadania w kawałkach”. Zastanowią się wspólnie, czy istnieje coś takiego jak geometria natury i czy matematyka jest potrzebna podczas procesu uczenia o organizmach żywych.

Cele szkolenia
Uczestniczka/uczestnik:
Pozna różne aktywności edukacyjne, które sprzyjają łączeniu edukacji matematycznej z edukacją przyrodniczą.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • pozna:
  – formę rozgrzewki matematycznej, tj. number talks,
  – formę pracy zespołowej z zadaniami tekstowymi, tj. „zadania w kawałkach”,
 • dostrzega:
  – wartość korelowania i integrowania edukacji matematycznej z edukacją przyrodniczą,
  – sytuacje edukacyjne, realizowane tematy z zakresu edukacji przyrodniczej, które sprzyjają łączeniu jej z matematyk,
 • zaplanuje zastosowanie wybranych aktywności na swojej lekcji.

Poruszane zagadnienia

 • Poznanie aktywności matematycznych sprzyjających łączeniu edukacji matematycznej z edukacją przyrodniczą
 • „Math talk/number talk” (tzw. „rozmowy o liczbach”)
 • Zadania w kawałkach – metody pracy z zadaniami tekstowymi
 • Geometria natury
 • Matematyka w procesie uczenia się o organizmach żywych.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby podczas swoich zajęć matematycznych wprowadzić elementy zabawy i ruchu. Daje konkretne przykłady, wskazówki oraz instrukcje, jak wykorzystywać gry matematyczne. Podczas szkolenia uczestnicy poznają gry matematyczne i inne aktywności możliwe do zrealizowania także poza ławką szkolną. Nauczą się, jak wykorzystywać m.in. kostki do gry, gry planszowe czy karty do doskonalenia sprawności rachunkowej u swoich uczniów. Zobaczą filmy, na których dzieci uczą się, bawiąc. Poznają działające online proste aplikacje, dzięki którym w  krótkim czasie można przygotować  interaktywne koło fortuny, matematyczne bingo czy trimino. Dowiedzą się, jak do przeprowadzenia gier matematycznych można wykorzystać zasoby internetu, zapoznają się z bazą przydatnych linków.

Cele szkolenia
Uczestniczka/uczestnik:
Pozna proste zabawy matematyczne sprzyjające rozwijaniu sprawności rachunkowych uczniów.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • zdobędzie umiejętności zastosowania przedmiotów z najbliższego otoczenia w rozwijaniu sprawności rachunkowej u swoich uczniów,
 • pozna i zastosuje zabawy, które aktywizują uczniów,
  • są dla nich atrakcyjne,
  • utrwalają w przyjazny dla dzieci sposób wiedzę i umiejętności matematyczne,
 • doceni przydatność gier matematycznych i ich znaczenie dla uczniów:
  • wprowadzają element zabawy,
  • zaspakajają potrzebę ruchu,
  • uczą współzawodnictwa i przeżywania porażek,
 • zaplanuje zastosowanie wybranych zabaw na swojej lekcji.

Poruszane zagadnienia

 • Docenienie roli zabawy w edukacji matematycznej
 • Zasady stosowania gier na lekcjach
 • Matematyczne rozgrzewki
 • Gry z wykorzystaniem kostek
 • Gry karciane
 • Energizery
 • Gry planszowe
 • Zrób to sam.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z tą grupą wiekową dzieci (np. nauczycieli wspomagających, wychowawców świetlic, reedukatorów), którzy chcą rozwijać podczas zajęć z uczniami ich myślenie matematyczne i rozumienie pojęć matematycznych. Uczestnicy warsztatu poznają pomysły na aktywności, które dzięki odpowiedniemu rozwinięciu i refleksji przestają być jedynie matematyczną zabawą.  Ćwiczenia stają się pretekstem do rozmów matematycznych, zachęcają do myślenia i wymiany znaczeń między uczniami. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję ustosunkować się krytycznie do znanych zabaw, by dzięki modyfikacjom móc tworzyć bardziej wartościowe ćwiczenia.

Cele szkolenia
Uczestniczka/uczestnik:
Pozna aktywności matematycznych sprzyjające rozwijaniu myślenia operacyjnego u uczniów.

Zakładane efekty szkolenia
Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • stosuje zabawy, które:
  • aktywizują intelektualnie uczniów, 
  • są przestrzenią do rozmów, dyskusji w klasie,
  • są wyzwaniem dla uczniów, dostosowanym do ich możliwości,
 • dobudowuje do poznanych zabaw dodatkowe(wybrane) elementy zajęć:
  • przygotowuje listy pytań, które odwoływać się będą do doświadczeń uczniów,
  • przygotowuje zadania tekstowe odnoszące się do wcześniejszej sytuacji zabawowej,
  • tworzy własne karty pracy, które są kontynuacją zaproponowanych aktywności z uczniami.

Planują zastosowanie wybranych zabaw lub ich modyfikacji (dostosowując je do grupy wiekowej) na swojej lekcji.

Poruszane zagadnienia

 • Poznanie aktywności matematycznych sprzyjających rozwijaniu myślenia operacyjnego u uczniów
 • Wykorzystanie kostek do gry
 • Budowanie liczb czterocyfrowych
 • Dwucyfrowe domino
 • Gry planszowe
 • Zadania tekstowe
 • Ćwiczenia dodatkowe.

 Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Współpraca nauczycieli

Badania potwierdzają, że kiedy nauczyciele ze sobą współpracują efektywniej wykorzystują codzienne dowody uczenia się uczniów do wprowadzania zmiany w swoich praktykach lekcyjnych. Podczas warsztatów dowiecie się, jak wprowadzać w szkole metody i praktyki, które poszerzą repertuar metod dydaktycznych oraz spowodują, że proces uczenia się i nauczania stanie się wspólną sprawą wszystkich nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i dyrekcji szkoły.

Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK-obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli. OK-obserwacji lekcji dokonuje jeden z nauczycieli (na prośbę drugiego), który chce wykorzystać uwagi obserwującego, aby doskonalić swój warsztat pracy. Nauczyciel obserwowany sam ustala, co dokładnie będzie podlegało obserwacji, a omówienie lekcji służy doskonaleniu pracy nauczyciela obserwowanego. Nie jest to ani hospitacja, ani lekcja pokazowa i nie służy ocenie pracy nauczyciela. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady OK-obserwacji, planują jej przeprowadzenie, obserwują lekcję (na przykładzie fragmentu nagranej lekcji) i ćwiczą przekazywanie informacji zwrotnej po OK-obserwacji. Szkolenie przygotowuje do stosowania OK-obserwacji w pracy nauczyciela.

 Cele szkolenia

 • doskonalenia pracy nauczyciela nastawionego na poprawę efektywności nauczania,
 • przygotowanie zasad OK-obserwacji i przeprowadzenie jej,
 • planowanie doskonalenia warsztatu pracy z wykorzystaniem OK-obserwacji.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • poznają cele OK-obserwacji oraz podstawowe zasady jej przeprowadzania, także  zadania obserwującego lekcję i obserwowanego nauczyciela,
 • potrafią zaplanować OK-obserwację: ustalą przedmiot obserwacji, ułożą pytania do obserwacji,
 • przygotują się do przeprowadzenia rozmowy po przeprowadzonej obserwacji lekcji,
 • wiedzą, czym różni się OK-obserwacja od lekcji koleżeńskich czy otwartych oraz jak wykorzystać efekty OK-obserwacji do własnego doskonalenia się,
 • potrafią zaplanować dalszą pracę z OK-obserwacją.

Poruszane zagadnienia

 • Po co nauczyciele obserwują wzajemnie swoje lekcje?
 • Dlaczego OK-obserwacja?
 • Jak przygotować się do OK-obserwacji?
 • Co i w jaki sposób obserwuje się podczas OK-obserwacji?
 • Jak omówić OK-obserwację?
 • Jakie korzyści płyną z OK-obserwacji i jakie trudności można podczas niej napotkać?
 • Jak planować doskonalenie warsztatu pracy z OK-obserwacją?

Czas trwania szkolenia: ok 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest organizacji pracy nauczycieli nad podniesieniem efektywności nauczania w małych zespołach. Według ostatnich badań praca nauczycieli w małych grupach (które nazywamy grupami Pomocnych Przyjaciół) jest najbardziej efektywną metodą doskonalenia nauczycieli.

Druga część poświęcona jest wspieraniu się wzajemnie nauczycieli w rozwoju. Można byłoby użyć tutaj sformułowania „coaching nauczycielski”, ale nie chcemy nadużywać tego pojęcia. Przedstawimy metodę współpracy nauczycieli w parach i trzyosobowych zespołach, która efektywnie wpływa na nauczanie i uczenie się uczniów, czyli profesjonalizuje zawód nauczycielski.

 Cele szkolenia

 • określenie, co oznacza profesjonalizacja zawodu nauczyciela,
 • refleksja nad własnymi postawami dotyczącymi gotowości i kierunku zmiany,
 • przekonanie nauczycieli do pracy w małych grupach Pomocnych Przyjaciół (PP),
 • opracowanie zasad współpracy w tych grupach (tworzenie grup, spotkania, prowadzący itp.),
 • wypracowanie przez nauczycieli własnych planów doskonalenia warsztatu pracy,
 • poznanie zasad „coachingu” nauczycielskiego.

Zakładane efekty szkolenia
Nauczyciele:

 • opracowują listę postaw, które powinien przejawiać nauczyciel dążący do zmiany,
 • opracowują zasady pracy grup PP i wyrażają chęć uczestniczenia w takiej grupie,
 • potrafią zaplanować coaching nauczycielski i wyrażają chęć jego wypróbowania,
 • potrafią przeprowadzić rozmowę wspierającą rozwój nauczyciela,
 • opracowują własne plany doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Poruszane zagadnienia

 • Co pomaga w doskonaleniu pracy nauczyciela?
 • Co znaczy „dobra lekcja”?
 • Zasady współpracy grupy pomocnych przyjaciół
 • Planowanie własnego rozwoju nauczyciela
 • Organizacja spotkań pomocnych przyjaciół
 • Jak powstaje grupa pomocnych przyjaciół?
 • Zasady komunikacji w grupie pomocnych przyjaciół
 • Dzielenie się własnymi sukcesami i wyzwaniami z pracy nauczyciela
 • Prowadzenie rozmowy wspierającej rozwój nauczyciela.

Czas trwania szkolenia: ok 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy chcą wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej do planowania pracy szkoły. Celem warsztatu jest poznanie metod, które pozwolą na dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie celów/priorytetów do pracy dla szkoły, zaplanowanie działań realizujących cele oraz sposoby ich monitorowania. Efektem ma być opracowany harmonogram działań do wybranego celu/priorytetu.

Cele szkolenia:· Zaplanowanie pracy zespołów nauczycielskich, która uwzględnia wnioski z raportu ewaluacyjnego.

Zakładane efekty szkolenia
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:

 • poznać metody/techniki do diagnozowania pracy szkoły i generowania pomysłów na działania,
 • ustalić cel pracy,
 • zaplanować harmonogram działań realizujących cel,
 • poznać sposoby monitorowania działań i zaplanowania monitoringu.

Poruszane zagadnienia

 • Cel diagnozowania pracy szkoły
 • Cel wyboru priorytetów
 • Metody pracy z raportem z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej.

Czas trwania szkolenia: ok. 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Mottem szkolenia jest: „Jeden człowiek może niewiele, siła jest w zespole”. Szkolenie dla rad pedagogicznych, które chciałyby efektywniej pracować w zespołach zadaniowych.

Podczas szkolenia uczestnicy, na podstawie rocznego planu rozwoju i wybranych celów, zaplanują pracę rady pedagogicznej – poprzez stworzenie zespołów zadaniowych, wypracowanie sposobów pracy zespołów, ustalenie zadań, harmonogramów oraz sposobów ewaluacji.

Cele szkolenia 

Kształtowanie/pogłębianie umiejętności pracy w nauczycielskich zespołach zadaniowych.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • przeanalizują korzyści płynące z pracy w nauczycielskich zespołach zadaniowych;
 • poznają  cechy efektywnych  zespołów; 
 • dokonają refleksji nad pracą zespołów działających we własnej szkole i określą możliwe dla nich sposoby rozwoju;
 • poznają modele ról przyjmowanych przez członków zespołu i określą role przyjmowane przez siebie;
 • poznają sposoby motywowania członków zespołu, ustalą jakie sposoby motywowania są najefektywniejsze dla nich;
 • zaplanują pracę z uwzględnieniem optymalnych warunków pracy zespołu.

Zakładane efekty szkolenia

Dzięki szkoleniu rada pedagogiczna:

 • przeprowadzi analizę sytuacji szkoły,
 • określi czynniki niezbędne do rozwijania umiejętności pracy w zespołach,
 • sporządzi plan dla zespołu zadaniowego wdrażającego zmianę,
 • zaplanuje metody monitorowania i ewaluacji działań.

Poruszane zagadnienia

 • Budowanie poczucia wspólnoty w Radzie Pedagogicznej
 • Rodzaje zespołów działających w szkołach
 • Analiza celów, które stawia sobie szkoła
 • Planowanie pracy zespołów zadaniowych
 • Określenie warunków i zasad dobrej współpracy w zespole nauczycielskim
 • Ustalenie działań w zespołach zadaniowych
 • Organizacja pracy zespołu zadaniowego.

Czas trwania szkolenia: ok. 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

Jak wspólnota szkolna może wypracowywać swoją misję i wizję w oparciu o ważne dla wszystkich wartości? Jak łatwo i szybko zdiagnozować pracę swojej szkoły, ustalić jej potrzeby i wskazać obszary wymagające poprawy? Jak przeprowadzić samoocenę i wykorzystywać jej wyniki? Pomogą w tym społeczności szkolnej warsztaty, w czasie których spojrzymy całościowo na szkołę z różnych punktów widzenia i w różnych obszarach jej działalności.

Szkolenie przeznaczone jest dla tych rad pedagogicznych, które chcą wprowadzić we własnej szkole procedurę oceny nauczyciela. Procedura ta powstaje przy współudziale wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły. Ma ona służyć zarówno ocenie i samoocenie pracy nauczyciela, jak też planowaniu doskonalenia pracy nauczyciela. Podczas szkolenia uczestnicy ustalą konkretne działania, które powinien wykonywać dobry nauczyciel / dobra nauczycielka. Druga część szkolenia poświęcona będzie tworzeniu arkusza obserwacji lekcji, który będzie można używać przy ocenie koleżeńskiej, samoocenie lub przy hospitacji lekcji przez dyrektora.

Cele szkolenia 

 • ustalenie działań które powinien wykonywać dobry nauczyciel / dobra nauczycielka,
 • stworzenie arkusza obserwacji lekcji, który będzie można używać przy ocenie koleżeńskiej, samoocenie lub przy hospitacji lekcji przez dyrektora.

Zakładane efekty szkolenia
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:

 • zastanowić się i zdefiniować, jakich nauczycieli potrzebuje ich szkoła,
 • poznać metodę budowania arkusza oceny i samooceny pracy nauczyciela,
 • skonstruować przykładowe punkty w arkuszu oceny / samooceny,
 • wypracować procedury przeprowadzenia oceny i samooceny w ich szkole,
 • skonstruować arkusz obserwacji lekcji i ustalić formy jego stosowania w szkole.

Poruszane zagadnienia

 • Jakie są wyznaczniki pracy dobrego nauczyciela / dobrej nauczycielki?
 • Jak ustalić hierarchię ważności poszczególnych czynności wykonywanych przez nauczyciela/nauczycielkę?
 • Jak konstruuje się arkusz oceny / samooceny pracy nauczyciela?
 • Jak wykorzystywać arkusz oceny i samooceny?
 • Jak konstruuje się arkusz obserwacji lekcji?
 • Jak stosować arkusz obserwacji lekcji?

Czas trwania szkolenia: ok. 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną pracy szkoły? Dlaczego warto prowadzić ewaluację wewnętrzną? Kto i w jaki sposób powinien prowadzić w szkole ewaluację wewnętrzną? Czym się kierować wybierając przedmiot badań? Co to są pytania kluczowe i kryteria ewaluacji? Do kogo kierować i jakimi narzędziami prowadzić badanie? Co powinno znaleźć się w raporcie? Odpowiedzi na te pytania i inne pytania znajdziecie Państwo w tym szkoleniu.

Cele szkolenia

 • przedstawienie ewaluacji jako ciągłego procesu, którego celem jest rozwój szkoły,
 • planowanie ewaluacji wewnętrznej dla szkoły,
 • zaprezentowanie podstawowych metod badań społecznych,
 • zaprezentowanie innych metod przydatnych w ewaluacji wewnętrznej. 

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • wiedzieli, czemu ma służyć ewaluacja wewnętrzna,
 • znali metody badań przydatne dla szkoły w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej,
 • wiedzieli, jak zastosować poznane metody,
 • potrafili zaplanować proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.

 Poruszane zagadnienia

 • Ewaluacja jako proces, a nie jako jednorazowe wydarzenie 
 • Fazy procesu ewaluacji i elementy projektowania ewaluacji
 • Projektowanie ewaluacji w szkole:
  • wybór przedmiotu ewaluacji
  • określenie kryteriów ewaluacji
  • dobór próby badawczej.
 • Przypomnienie podstawowych metod badawczych
 • Zastanowienie się nad rolą raportu z ewaluacji i jego użyteczną formą.

Czas trwania szkolenia: ok. 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycielek i nauczycieli z rady pedagogicznej i dotyczy metody samooceny pracy szkoły, jaką jest profil szkoły. Główny cel tej metody to zachęcenie społeczności szkolnej do rozmów na temat:

 • Jaka jest nasza szkoła w różnych obszarach i jakie mamy na to dowody?
 • Co w pracy szkoły jest ważne dla naszej grupy odniesienia (uczniowie, nauczyciele, rodzice, obsługa szkoły)?
 • Co widać z naszego punktu widzenia?
 • Jakie są mocne strony i problemy naszej szkoły?

Jest to szybki, tani, bezpośredni sposób badania szkoły, który polega na poproszeniu o opinie osób, które wiedzą o niej najwięcej i są najbardziej zainteresowane poprawą jej działania. Pozwala na pogłębione spojrzenie na szkołę z różnych punktów widzenia oraz wyłonienie jej mocnych stron i problemów. Taka ocena pracy szkoły może być wykorzystana do planowania pracy w szkole.  

Cele szkolenia

 • poznanie metody samooceny – Profil szkoły,
 • wykorzystanie profilu szkoły dla diagnozy sytuacji w szkole.

Zakładane efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • znali metodę samooceny: Profil szkoły,
 • potrafili przygotować i przeprowadzić Profil szkoły (w całości lub w wybranym obszarze),
 • potrafili wykorzystać wyniki samooceny do planowania pracy szkoły i planowania zmiany.

Poruszane zagadnienia

 • Czym jest samoocena?
 • Mapa szkoły – jak przygotować profil w szkole?
 • Zaplanowanie przeprowadzenia profilu w szkole
 • Czemu służy profil szkoły i jak go wykorzystać?

Czas trwania szkolenia: ok. 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.

Koncepcja pracy szkoły to niejako pomysł na szkołę oparty na określonych wartościach i zbudowanej na nich wizji pracy szkoły, a także konkretne sposoby realizacji tej wizji. To szkolenie jest o tym, jak wspólnie w radzie pedagogicznej wypracować wizję i misję szkoły, a co za tym idzie koncepcję pracy szkoły, jak pracować nad określaniem misji i wizji szkoły z perspektywy ważnych dla szkoły wartości.

 Cele warsztatu

 • refleksja nad wartościami, które są ważne w pracy szkoły,
 • uświadomienie relacji między pojęciami: wartości, wizja, misja, koncepcja pracy szkoły,
 • uświadomienie ważności współpracy podczas kształtowania koncepcji pracy szkoły,
 • planowanie sposobów realizacji koncepcji pracy szkoły,
 • zrozumienie znaczenia monitorowania realizacji koncepcji pracy szkoły.

Zakładane efekty szkolenia
Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • wiedzieli, czym są wizja, misja, szkoły i koncepcja pracy szkoły,
 • rozumieli relację między wartościami, wizją i misją oraz koncepcją pracy szkoły a jej rozwojem,
 • znali strategie tworzenia koncepcji pracy szkoły i misji opartych na wartościach,
 • uświadamiali sobie relacje między wymaganiami a koncepcją pracy szkoły,
 • znali sposoby potrzebne do monitorowania realizacji założeń ujętych w wizji i misji szkoły,
 • wiedzieli, jak propagować koncepcję pracy szkoły w środowisku.

Poruszane zagadnienia

 • Czym jest misja, wizja szkoły?
 • Jak pracować nad określaniem misji i wizji szkoły z perspektywy ważnych dla szkoły wartości?
 • Jak monitorować wypełnianie misji i wizji przez szkołę?
 • Jak skutecznie propagować koncepcję  w środowisku?

Czas trwania szkolenia: ok. 5  godzin zegarowych.

Prowadzący: Trenerzy programu „Szkoła ucząca się” – nauczyciele praktycy.