Regulamin CRS1


Ważny od 29.10.2021 r.

 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

Całościowy Rozwój Szkoły poziom podstawowy (CRS 1)

Edycja XIX

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy (CRS 1)” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od marca 2022 do marca 2024.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele („Zespół”), kierowane przez wskazanych nauczycieli – Liderów (dalej „Lider”)
 4. Zgłoszenie do udziału w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora. Opłaty za udział w Programie określone zostały w §4.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (https://rejestracja.ceo.org.pl/content/nabor-do-calosciowego-rozwoju-szkoly-crs-1-edycja-xx).
 3. Na prośbę Organizatora Uczestnik za pośrednictwem Zgłaszającego przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (imię, nazwisko i adres e-mail, nauczany przedmiot) do kursu internetowego, uzyskując uprzednio zgodę członków Zespołu.
 4. W terminie 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
 5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu, Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Lidera lub osób wchodzących w skład Zespołu.
 6. Do Programu mogą zgłaszać się wszystkie szkoły, jednakże z powodu ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły według kolejności spełnienia poniższych kryteriów:
 • które brały / biorą udział w kursach internetowych z Oceniania Kształtującego (OK), w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI) oraz kursu internetowego OK Zeszyt,
 • które przeszły szkolenie z OK w ramach warsztatów Szkoły uczącej się (WSUS) dla rad pedagogicznych,
 • których dyrektorzy byli uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO) lub Akademii Liderów Oświaty (ALO),
 • pozostałe szkoły według kolejności zgłoszeń, jeśli zostaną miejsca.

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Całościowy Rozwój Szkoły Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować zadanie (dalej „Projekt”) polegający/e na udziale w niżej wymienionych wydarzeniach:

1. Konferencja Inauguracyjna dla dyrektorów „Dyrektor – Lider zmiany”

21-23 / 23-25 marca 2022 (2 grupy po 3 dni)

2. Spotkania on-line Grupy Pomocnych Dyrektorów (GPD)

maj 2022, wrzesień / październik 2022, listopad / grudzień 2022 (z panelem, dla wszystkich GPD), marzec 2023, październik 2023, luty / marzec 2024 (1,5 godz. każde)

3. Szkolenie inauguracyjne dla liderów

25-26 / 26-27 / 27-28 / 28-29 kwietnia 2022 (4 grupy po 2 dni)

4. Kurs internetowy "Lider OK"

maj 2022 – grudzień 2023 (1 moduł organizacyjny + 7 modułów merytorycznych)

5. Spotkania on-line Grupy Pomocnych Liderów (GPL)

po każdym module merytorycznym w kursie – łącznie 7 spotkań, w 4 i w 6 module GPL dla wszystkich z panelem (po 1,5 godz. każde),

6. Spotkanie z asystentem szkoły (pierwsze w szkole, kolejne on-line)

maj / czerwiec 2022 (w szkole), wrzesień / październik 2022 (on-line ), marzec / kwiecień 2023 (on-line), wrzesień 2023 (on-line) (3 godz. każde)

7. Szkolenie "Podstawy OK"

sierpień 2022 (4 godz.)

8. Szkolenie "Lekcja SUS"

wrzesień / listopad 2022 (4 godz.)

9. Szkolenie "Zadanie edukacyjne"

styczeń / luty 2023 (3 godz.)

10. Szkolenie "Informacja zwrotna" cz. 1

kwiecień / maj 2023 (3 godz.)

11. Konferencja półmetkowa dla Dyrektorów

15-16 / 16-17 maj 2023 (2 grupy po 2 dni)

12. Szkolenie półmetkowe dla Liderów

11-12 / 12-13 / 13-14 / 14-15 września 2023 (4 grupy po 2 dni)

13. Szkolenie "Informacja zwrotna" cz. 2

październik / listopad 2023 (3 godz.)

14. Szkolenie "Podsumowanie" i przyznanie tytułu Szkoły uczącej się

styczeń / luty 2024 (3 godz.)

 1. Organizator zastrzega sobie, że w związku z pandemią w przypadku wydarzeń stacjonarnych terminy lub formuła uczestnictwa może ulec zmianie.
 2. Program powinien być realizowany w Zespole (minimum 4 – maksimum 15 osób w Zespole) pracującym pod opieką nauczyciela / Lidera upoważnionego przez Uczestnika. Zgodnie z założeniami programu w szkole jest dwóch Liderów – każdy pracuje z jednym Zespołem.
 3. Liderzy szkolni i nauczyciele Zespołu powinni prowadzić regularne zajęcia z uczniami, podczas których będą podejmować doświadczenia pracy z OK, zaplanowane na podstawie materiałów dydaktycznych proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”).
 4. Lider ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Programu. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Lidera / Zespołu, Lider powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Programu.
 5. W przypadku realizowania Programu przez Zespół / Lidera niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Liderem / Zespołem i / lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 6. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  2. Koordynowanie działań programowych określonych w §3 pkt. 1.
  3. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli z Zespołu wspierających pracę nad Projektem.
  4. Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Programie.
  5. Prowadzenie strony internetowej Programu: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/CRS 1
  6. Redagowanie newslettera wysyłanego do Uczestników Programu.
  7. Promocję Programu w mediach.
  8. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.
  9. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Liderów i Uczestników szkoleń.

§4

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.
 2. Opłaty za udział wynoszą:

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:

Wielkość szkoły*

Opłata za udział

Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów:

4600 zł

Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów:

6000 zł

Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów:

7700 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

Wielkość szkoły*

Opłata za udział

Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów:

5500 zł

Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów:

6500 zł

Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów:

8500 zł

* przez wielkość szkoły rozumie się liczbę uczniów klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych w momencie zapisywania się do Programu.

 1. Program trwa 2 lata.
 2. Uczestnik może wnieść całość opłat w jednym terminie lub w kilku terminach.
 3. Uczestnik wybiera i deklaruje wariant wnoszenia opłat w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Istnieje możliwość zmiany zadeklarowanego wariantu poprzez kontakt z koordynatorką Programu.
 5. Proponowane warianty:

Wariant I

 • I wpłata w terminie 15 grudnia 2021 w wysokości ½ opłaty za całość
 • II wpłata w terminie 15 grudnia 2022 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant II

 • I wpłata w terminie 31 marca 2022 w wysokości ½ opłaty za całość
 • II wpłata w terminie 31 marca 2023 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant III

 • I wpłata w terminie 15 grudnia 2021 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • II wpłata w terminie 31 marca 2022 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • III wpłata w terminie 15 grudnia 2022 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • IV wpłata w terminie 31 marca 2023 w wysokości ¼ opłaty za całość

Wariant IV

 • I wpłata w terminie 15 grudnia 2021 w wysokości całości opłaty

Wariant V

 • I wpłata w terminie 31 marca 2022 w wysokości całości opłaty

 

 1. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.
 2. Zespoły szkół mogą uczestniczyć w Programie jako dwie oddzielne szkoły. Wtedy wnoszą podwójną opłatę, a w zamian uzyskują oddzielną opiekę i możliwość uczestnictwa w szkoleniach dla obu szkół. Podobnie w przypadku chęci zgłoszenia udziału więcej niż 30 osób na warsztatach dla rady pedagogicznej, szkoła ma wówczas możliwość wytypowania dodatkowych dwóch Liderów.
 3. Za dodatkową opłatą w wysokości 300 zł dołączaną do faktury szkoła może zgłosić dodatkową osobę do kursu „Lider OK” – oznacza to, że będzie ona także pełniła obowiązki Lidera  w szkole.

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed ukończeniem realizacji Programu, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 7 Regulaminu.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Liderów i Członków Zespołów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Liderom / Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół / Lidera), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór / utwory / przedmioty praw pokrewnych utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu / utworów / przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 5. Licencja obejmuje także:
  1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych.
 6. Uczestnik / Lider oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów / przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów / przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.
 7. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory / przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 9. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich / praw pokrewnych do utworu / przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu / przedmiotu praw pokrewnych.

§7

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje / uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa. W wypadku, gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, Organizator przetwarza też dane o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy (uczestnictwo w projekcie/w programie).
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).
 5. Dane o umowie, w tym Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 6. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 8. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 9. Dane (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 10. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 11. Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 12. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 13. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu:
  • Katarzyna Pucek katarzyna.pucek@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy (CRS 1)”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.