Regulamin CRS1


Ważny od 22.10.2018 r.

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

Całościowy Rozwój Szkoły poziom podstawowy (CRS1)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Całościowy Rozwój Szkoły poziom podstawowy (CRS1)” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od marzec 2019 do marzec 2021.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele / uczniowie („Zespół”), kierowane przez wskazanych nauczycieli – Liderów (dalej „Lider”)
 4. Zgłoszenie oraz udziału w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/terminy) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. Na prośbę Organizatora Uczestnik za pośrednictwem Zgłaszającego  przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię, nazwisko i adres e-mail), uzyskując uprzednio zgodę członków Zespołu.
 4. W terminie 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail  z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
 5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu, Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Lidera lub osób wchodzących w skład Zespołu.
 6. Do programu mogą zgłaszać się wszystkie szkoły, jednakże z powodu ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły według kolejności spełnienia poniższych kryteriów:
 • które brały/biorą udział w kursach internetowych z Oceniania Kształtującego, w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI),
 • które przeszły szkolenie z OK w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się (WSUS) dla rad pedagogicznych,
 • których dyrektorzy byli uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO),
 • których nauczyciele brali/biorą udział w internetowym kursie OK Zeszyt,
 • pozostałe szkoły według kolejności zgłoszeń, jeśli zostaną miejsca.

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować projekt/zadanie (dalej „Projekt”) polegający/e na udziale w niżej wymienionych wydarzeniach:

a.        KONFERENCJA „DYREKTOR – LIDER ZMIANY”

Pierwsze, 3 dniowe spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie mające na celu zapoznanie ich z elementami oceniania kształtującego oraz przebiegiem programu. Miejsce: Warszawa.

b.        WARSZTATY „PODSTAWY OK” I i II część

Pierwsze warsztaty dla  grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), odbywające się w dwóch częściach (4 godziny + 4 godzin), podczas których nauczyciele opanowują podstawowe elementy oceniania kształtującego, biorą udział w trenerskiej lekcji z OK i poznają zasady wdrażania oceniania kształtującego do praktyki szkolnej.

Miejsce: w szkołach.

c.         KURS INTERNETOWY „LIDER OK”

Trwający półtora roku kurs internetowy, w którym  uczestniczy 2 nauczycieli ze szkoły pełniący funkcję liderów OK w szkole.

Miejsce: platforma Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

d.        WARSZTATY „WDRAŻANIE OK DLA LIDERÓW”

Warsztaty dla liderów OK w szkole (uczestników kursu) podczas których  uczą sięplanować lekcję z elementami OK i przygotowują do jej przeprowadzenia. Liderzy są także  przygotowywani do facylitowania spotkań z nauczycielami w szkole.

Miejsce: w dużym mieście w regionie.

e.        WARSZTATY „INFORMACJA ZWROTNA”

Drugie warsztaty dla  grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), podczas których nauczyciele  doskonalą umiejętności udzielania prawidłowej informacji zwrotnej. W trakcie warsztatów jest także okazja do rozmowy o sukcesach i trudnościach związanych z wprowadzaniem OK.

Miejsce: w szkołach.

f.         SPOTKANIE DYREKTORÓW „DOBRE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU OK”

Drugie spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie, które pozwala na wymianę doświadczeń  dotyczących wdrażania OK.

Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

g.        WARSZTATY „OK ZESZYT W SZKOLE”

Trzecie warsztaty dla grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), dzięki którym nauczyciele poznają i zgłębią zagadnienia związane z prowadzeniem OK Zeszytu przez uczniów i sposoby korzystania z tego narzędzia we wdrażaniu OK w pracy z uczniami.

Miejsce: w szkołach.

h.        WARSZTATY REGIONALNE „POGŁĘBIANIE OK”

Drugie warsztaty regionalne dla nauczycieli (uczestnikami są szkolni liderzy OK lub inni nauczyciele ze szkoły, którzy stosują OK w swojej pracy z uczniami), podczas których nauczyciele wymieniają się dobrymi praktykami, doświadczeniami i wspólnie szukają pomysłów na rozwiązywanie trudności.

Miejsce: w dużym mieście w regionie.

i.          WARSZTATY „PODSUMOWANIE OK”

Czwarte (ostatnie w ramach programu) spotkanie grona pedagogicznego  (maksymalnie 30 osób) z opiekującym się szkołą trenerem SUS. Celem spotkania jest  podsumowanie doświadczeń w programie Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie podstawowym  oraz przygotowanie szkoły do podjęcia decyzji o kontynuacji programu na poziomie zaawansowanym.

 1. Projekt powinien być realizowany w Zespole (minimum 4 - maksimum 20 osób w Zespole) pracującym pod opieką nauczyciela/ lidera upoważnionego przez Uczestnika Zgodnie z założeniami programu, w szkole jest dwóch Liderów – każdy pracuje z jednym Zespołem.
 2. Liderzy szkolni powinni prowadzić regularne zajęcia z uczniami, podczas których będą podejmować doświadczenia pracy z OK, zaplanowane na podstawie materiałów dydaktycznych proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”).
 3. W każdym module kursu Liderzy są zobowiązani do publikacji sprawozdania z modułu (dalej „Sprawozdanie”).
 4. Lider ponadto, wyrazi zgodę aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.
 5. Lider ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od  Lidera/Zespołu,  Lider powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania.
 6. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Lidera niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z  Liderem/Zespołem, i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 7. Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu  Liderzy otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe. Na prośbę  Lidera Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla członków Zespołu - in blanco. Uczestnik  otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół.
 8. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
 1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
 2. Koordynowanie działań programowych określonych w §3 pkt. 1.
 3. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli wspierających pracę nad Projektem.
 4. Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Projektem.
 5. Prowadzenie strony internetowej projektu:

https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/  

 1. Redagowanie newslettera wysyłanego do Uczestników Programu.
 2. Promocję Programu w mediach.
 3. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.
 4. Przygotowanie i przekazanie  po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla  Liderów i dyplomów grupowych dla Zespołów (zgodnie z pkt 9).

§4

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnik  zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

Opłaty za udział wynoszą:

         Miejscowość do 20 tys. mieszkańców

Wielkość szkoły*:

•        szkoła, w której uczy się do 100 uczniów              3600 zł

•        szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów          4600 zł

•        szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów          5800 zł

•        szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów          6900 zł

•        szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów          7700 zł

•        szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów      8200 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tys. mieszkańców

Wielkość szkoły*:

•        szkoła, w której uczy się do 100 uczniów              3960 zł

•        szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów          5060 zł

•        szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów          6380 zł

•        szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów          7590 zł

•        szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów          8470 zł

•        szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów      9020 zł

 

Program trwa 2 lata.

* przez wielkość szkoły rozumie się liczbę uczniów klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych w momencie zapisywania się do programu.

 1. Uczestnik może wnieść całość opłat w jednym terminie lub w kilku terminach.
 2. Uczestnik wybiera i deklaruje wariant wnoszenia opłat.
 3. Proponowane warianty:

 

Wariant I

I wpłata w terminie 15 grudnia 2018 w wysokości ½ opłaty za całość

II wpłata w terminie 15 grudnia 2019 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant II

I wpłata w terminie 31 marca 2019 w wysokości ½ opłaty za całość

II wpłata w terminie 31 marca 2020 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant III

I wpłata w terminie 15 grudnia 2018 w wysokości ¼ opłaty za całość

II wpłata w terminie 31 marca 2019 w wysokości ¼ opłaty za całość

III wpłata w terminie 15 grudnia 2019 w wysokości ¼ opłaty za całość

IV wpłata w terminie 31 marca 2020 w wysokości ¼ opłaty za całość

Wariant IV

I wpłata w terminie 15 grudnia 2018 w wysokości całości opłaty

Wariant V

I wpłata w terminie 31 marca 2019 w wysokości całości opłaty

 

 1. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.
 2. Zespoły szkół mogą uczestniczyć w programie jako dwie oddzielne szkoły – np. szkoła podstawowa i gimnazjum. Wtedy wnoszą podwójną opłatę, a w zamian uzyskują oddzielną opiekę i możliwość uczestnictwa w szkoleniach dla obu szkół.
 3. Za dodatkową opłatą w wysokości 300 zł dołączaną do faktury szkoła może zgłosić dodatkową osobę do kursu „Lider OK” – oznacza to, że będzie ona także pełniła obowiązki Lidera OK w szkole.

 

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi ( Liderom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/ Lidera), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 1. Licencja obejmuje także:
 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 1. Uczestnik/Lider oświadcza, że:
 1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
 2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed ukończeniem realizacji Projektu , Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających,  Liderów i Członków Zespołów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji  przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

§6

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, a także data i miejsce urodzenia uczestników szkoleń w celu wydania zaświadczeń.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających,  Liderów i Członków Zespołów Programu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO oraz w celu udostępnienia sponsorowi.
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 8. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie w tym Dane osobowe powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 9. Dane przekazywane sponsorowi na podstawie zgody osoby.

9.1. CEO udostępnia dane osobowe sponsorowi w celach:

 1. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),
 2. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,
 3. Archiwalnym (dowodowym),
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 5. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).     

9.2. Zgoda na przekazanie danych sponsorowi jest dobrowolna ale niezbędna do udziału w programie Całościowy Rozwój Szkoły poziom podstawowy (CRS1).

9.3. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9.4. Wycofanie zgody oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie.

9.5. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

 1. organizacje pozarządowe współrealizujące program w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 
 2. upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),
 3. świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

9.6. Dane osobowe będą przekazywane do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

9.7. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później

 1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu:

Mateùsz Titës Meyer – mateusz.meyer@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Całościowy Rozwój Szkoły poziom podstawowy (CRS1)”.

 1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pobierz Regulamin CRS1 XVII edycji w PDF: