Aktywna jesień w CRS2


 

Jesień to aktywny czas w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły - poziomi zaawansowany.

Oto, co w najbliższych miesiącach czeka uczestników VI (2016-2018) i VII (2017-2019) edycji:

 

edycja VI

 

KONFERENCJA PÓŁMETKOWA

Służy ona podsumowaniu rocznej pracy w programie szkoleniowym CRS – poziom zaawansowany. Zarówno dyrektorzy, jak i rzecznicy grup PP poznają warunki uzyskania TYTUŁU SUS przez szkoły w ramach programu CRS poziom zaawansowany (CRS2). Konferencja odbywa się w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze w dniach 29-30 września.

 

WARSZTATY REGIONALNE DLA GRUP PP

W drugim roku odbędą się warsztaty – „Spacer edukacyjny. Przygotowanie do panelu koleżeńskiego.” To jeden z etapów ubiegania się szkoły o Tytuł SUS.

Warsztaty odbywają się regionalnie, aby dać nauczycielom możliwość nawiązania współpracy nie tylko na platformie, ale również w rzeczywistości szkolnej. Kryterium doboru szkół partnerskich, to lokalizacja (odległość od siebie) oraz w miarę możliwości poziom kształcenia. Ramy czasowe realizacji warsztatów to październik - grudzień, dokładną datę placówki uzgadniają wspólnie z prowadzącym spotkanie trenerem. Ze względu na udział w spotkaniu całych grup PP sprawdzoną praktyką jest wyznaczanie terminów sobotnich.

 

KURS INTERNETOWY

18 września rusza IV moduł kursy, który skupia się na III Strategii RUN: "Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp". Moduł V, koncentrujący się na IV Strategii RUN: "Umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako zasobów edykacyjnych" rozpocznie się 20 listopada. Kursowi internetowemu towarzyszą działania w pracy z uczniami i spotkania grupy PP – dwa w każdym module. Terminy realizacji poszczególnych działań wyznacza harmonogram. Regulamin określający zasady pracy w kursie znajduje się na platformie edukacyjnej i jest dostępny przed pierwszym zalogowaniem się uczestnika.

 

edycja VII

 

KURS INTERNETOWY

Szkoła zgłasza do programu grupę nauczycieli lub dwie grupy nauczycieli do ośmiu osób każda – Pomocnych Przyjaciół (PP) którzy wezmą udział w dwuletnim kursie internetowym – "Strategie RUN". Kursowi internetowemu muszą towarzyszyć działania w pracy z uczniami i spotkania grupy PP – dwa w każdym module. Terminy realizacji poszczególnych działań wyznacza harmonogram. Regulamin określający zasady pracy w kursie znajduje się na platformie edukacyjnej i jest dostępny przed pierwszym zalogowaniem się uczestnika. 2 października rusza moduł zerowy kursu, zaś od 9 października do 3 grudnia jego uczestnicy zapoznają się z I Strategią RUN: "Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu". II moduł kursu skupiający się na II Strategii RUN: "Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytan i zadań, dających informacje, jak uczniowie się uczą", rozpocznie się 4 grudnia.

WARSZTATY DLA LIDERÓW GRUP PP

Celem warsztatów jest pomoc nauczycielom pełniącym funkcję liderów grup PP. Warsztaty odbywają się w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze 6-7 października.

WARSZTATY REGIONALNE DLA GRUP PP

W ramach programu szkoleniowego CRS – poziom zaawansowany dla każdej szkoły przewidujemy 2 warsztaty (w każdym roku jeden), w których wezmą udział liderzy i wszyscy członkowie grup PP. Zapraszamy na nie również dyrektorów szkół. W pierwszym roku programu odbędą się w szkole warsztaty „OK obserwacja". Osobą prowadzącą jest opiekun/asystent szkoły. 

W przypadkach, kiedy dwie szkoły biorące udział w tej samej edycji programu położone są bardzo blisko siebie, rozważymy możliwość wspólnego szkolenia dla tych szkół prowadzonego przez obydwu ich opiekunów/asystentów. Celem wspólnego szkolenia jest stworzenie nauczycielom możliwości nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń nie tylko na platformie, ale również w rzeczywistości szkolnej. 

Ramy czasowe realizacji warsztatów to październik - grudzień, dokładną datę placówki uzgadniają wspólnie ze swoim opiekunem/asystentem. Ze względu na udział w spotkaniu całych grup PP sprawdzoną praktyką jest wyznaczanie terminów sobotnich.