Nabór do II Modułu SUS-OK


Dla szkół, które mają już za sobą rok pracy w I Module programu SUS-OK mamy dwie nowe propozycje na kontynuację pracy w Szkole uczącej się:
 1. Doskonalenie pracy szkoły.
 2. Rozwijanie uczenia się i nauczania – RUN.
Prosimy Was, abyście wspólnie z radą pedagogiczną zastanowili się, która z dróg jest w tej chwili dla Waszej szkoły bardziej korzystna. Wybór nie zamyka możliwości ukończenia w przyszłości drugiego z programów. Obie drogi mają na celu podnoszenie jakości pracy szkoły i wdrażanie oceniania kształtującego.
 
 
Doskonalenie pracy szkoły 
 
Jest przeznaczony dla szkół, które są zainteresowane pracą procedurą zapewniania jakości, w którą włączona jest cała społeczność szkolna. W procedurze zarządzania jakością zawiera się ewaluacja wewnętrzna. Jednocześnie, szkoła kontynuuje wdrażanie oceniania kształtującego.
 
Przebieg:
 • Program trwa 1,5 roku.
 • Programowi towarzyszy kurs internetowy wspomagający pracę szkoły w programie (uczestnicy kursu zmieniają się w jego trakcie) i dostosowany rytmem do czasu trwania programu. Uczestnikami kursu opiekuje się trener – mentor, jest jednocześnie opiekunem szkoły w programie.
 • Na samym początku oferujemy szkolenie dla dyrektora (wprowadzające do programu) oraz jedno szkolenie dla całej rady pedagogicznej (na temat zespołów zadaniowych w szkole).
 • Poza szkoleniami wymienionymi w punkcie powyżej, w programie są trzy szkolenia dla przedstawicieli szkoły (autoewaluacja, praca procedurą SUS, przygotowanie do Tytułu SUS)
Przewidywane efekty:
 • Poprawa jakości pracy szkoły dzięki współpracy grona pedagogicznego.
 • Praca szkoły oparta na systemie zarządzania jakością – w tym realizowanie ewaluacji wewnętrznej.
 • Włączenie całej społeczności szkolnej w działania na rzecz doskonalenia pracy szkoły.
 
Rozwijanie uczenia się i nauczania – RUN
 
Jest przeznaczony jest dla szkół, które chcą dalej doskonalić się w ocenianiu kształtującym, poprawiać jakość swojej pracy w najważniejszym zadaniu szkoły, czyli nauczaniu i uczeniu się uczniów. Program wykorzystuje najefektywniejszą drogę doskonalenia nauczycieli, czyli pracę w małych grupach Pomocnych Przyjaciół (learning communities).
 
 
Przebieg programu:
 
 • Program trwa 2 lata.
 • Kurs internetowy dla grup Pomocnych Przyjaciół (PP), kierujący pracą lidera i uczestników grup PP. W każdym module kursu grupa PP spotyka się dwa razy. Opieka trenera – mentora podczas trwania programu (2 lata).
 • Dwa szkolenia: dla dyrektora (wprowadzające do programu - wrzesień 2011), dla animatora grupy PP (wspomagające pracę liderów grup).
 • Dwie konferencje ogólnopolskie dla przedstawicieli grup PP – dzielenie się dobrymi praktykami, warsztaty dydaktyczne.
 
Przewidywane efekty:
 
 • Nauczyciele stosują strategie OK i doskonalą swój warsztat pracy w małych grupach.
 • Efektywne metody nauczania i oceniania w pracy nauczycieli.
 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach i świadomie planują proces uczenia się.
 
Dyrektor może zgłosić do programu dowolną liczbę grup Pomocnych przyjaciół.