Oferta


Poziom podstawowy: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się

1. KONFERENCJA „DYREKTOR – LIDER ZMIANY”

Pierwsze, 3 dniowe spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie mające na celu zapoznanie ich z elementami oceniania kształtującego oraz przebiegiem programu.

Miejsce: Warszawa.

2. WARSZTATY „PODSTAWY OK” I i II część

Pierwsze warsztaty dla  grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), odbywające się w dwóch częściach (4 godziny + 4 godzin), podczas których nauczyciele opanowują podstawowe elementy oceniania kształtującego, biorą udział w trenerskiej lekcji z OK i poznają zasady wdrażania oceniania kształtującego do praktyki szkolnej.

Miejsce: w szkołach.

3. KURS INTERNETOWY „LIDER OK”

Trwający półtora roku kurs internetowy, w którym  uczestniczy 2 nauczycieli ze szkoły pełniący funkcję liderów OK w szkole.

Miejsce: platforma Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

4. WARSZTATY „WDRAŻANIE OK DLA LIDERÓW”

Warsztaty dla liderów OK w szkole (uczestników kursu) podczas których  uczą sięplanować lekcję z elementami OK i przygotowują do jej przeprowadzenia. Liderzy są także  przygotowywani do facylitowania spotkań z nauczycielami w szkole.

Miejsce: w dużym mieście w regionie.

5. WARSZTATY „INFORMACJA ZWROTNA”

Drugie warsztaty dla  grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), podczas których nauczyciele  doskonalą umiejętności udzielania prawidłowej informacji zwrotnej. W trakcie warsztatów jest także okazja do rozmowy o sukcesach i trudnościach związanych z wprowadzaniem OK.

Miejsce: w szkołach.

6. WARSZTATY „OK ZESZYT W SZKOLE”

Trzecie warsztaty dla grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), dzięki którym nauczyciele poznają i zgłębią zagadnienia związane z prowadzeniem OK Zeszytu przez uczniów i sposoby korzystania z tego narzędzia we wdrażaniu OK w pracy z uczniami.

Miejsce: w szkołach.

7. SPOTKANIE DYREKTORÓW „DOBRE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU OK”

Drugie spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie, które pozwala na wymianę doświadczeń  dotyczących wdrażania OK.

Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

8. WARSZTATY REGIONALNE „POGŁĘBIANIE OK”

Drugie warsztaty regionalne dla nauczycieli (uczestnikami są szkolni liderzy OK lub inni nauczyciele ze szkoły, którzy stosują OK w swojej pracy z uczniami), podczas których nauczyciele wymieniają się dobrymi praktykami, doświadczeniami i wspólnie szukają pomysłów na rozwiązywanie trudności.

Miejsce: w dużym mieście w regionie. 

9. WARSZTATY „PODSUMOWANIE OK”

Czwarte (ostatnie w ramach programu) spotkanie grona pedagogicznego  (maksymalnie 30 osób) z opiekującym się szkołą trenerem SUS. Celem spotkania jest  podsumowanie doświadczeń w programie Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie podstawowym  oraz przygotowanie szkoły do podjęcia decyzji o kontynuacji programu na poziomie zaawansowanym.

 

Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia się i Nauczania

1. KONFERENCJA INAUGURACYJNA

Zapraszamy na nią dyrektora. Celem wydarzenia jest refleksja nad tym, w jaki sposób ocenianie kształtujące (OK) funkcjonuje  w szkołach oraz wprowadzenie do koncepcji strategii OK i ich sposobów wdrażania podczas programu. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

2. KURS INTERNETOWY

Szkoła zgłasza do programu jedną lub dwie grupy nauczycieli (od czterech do ośmiu osób każda) – Pomocnych Przyjaciół (PP), którzy wezmą udział w dwuletnim kursie internetowym – "Strategie RUN". Nauczyciele z grup PP, w ramach kursu internetowego, są zobowiązani do podejmowania określonych działań w pracy z uczniami oraz organizowania spotkań grupy PP. W każdym module kursu odbywają się dwa spotkania grupy PP. Terminy realizacji poszczególnych działań wyznacza harmonogram. Regulamin określający zasady pracy w kursie znajduje się na platformie edukacyjnej i jest dostępny przed pierwszym zalogowaniem się uczestnika.
3. WARSZTATY DLA LIDERÓW GRUP PP

Celem warsztatów jest wsparcie dla nauczycieli pełniących funkcję liderów grup PP. Warsztaty odbywają się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.
4.WARSZTATY REGIONALNE DLA GRUP PP

W ramach programu szkoleniowego CRS – poziom zaawansowany przewidujemy 2 warsztaty regionalne, w których wezmą udział liderzy i wszyscy członkowie grup PP. Wskazana jest również obecność dyrektorów szkół. Celem warsztatów regionalnych „OK obserwacja”( w pierwszym roku programu) jest zapoznanie nauczycieli z metodą obserwacji lekcji jako narzędzia doskonalenia pracy z uczniami. Celem warsztatów regionalnych „Spacer edukacyjny. Przygotowanie do uzyskania Tytułu szkoły Uczącej Się” (w drugim roku programu) jest zapoznanie z metodą spaceru edukacyjnego jako sposobu określania wzorców pracy z uczniami w szkole. Warsztaty są też kolejnym etapem do uzyskania przez szkołę Tytułu Szkoły Uczącej Się. Warsztaty odbywają się w szkołach. Osobą prowadzącą jest trener – asystent szkoły – lub inny trener wskazany przez CEO.
5. WARSZTATY „OK ZESZYT W SZKOLE OKEJOWEJ”

Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia OK zeszytu wg. własnego pomysłu oraz zaplanowanie wykorzystania OK zeszytu we wdrażaniu w pracy z uczniami strategii oceniania kształtującego. Warsztaty odbywają się w szkole.

6. KONFERENCJA PÓŁMETKOWA

Konferencja służy podsumowaniu rocznej pracy w programie CRS – poziom zaawansowany, wymianie dobrych praktyk oraz przygotowaniu się szkół do działań w drugim roku pracy. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.
 7. KONFERENCJA KOŃCOWA

Konferencja służy podsumowaniu wszystkich działań i ich efektów w ramach programu CRS – poziom zaawansowany. Jej uczestnicy (dyrektorzy szkół i liderzy grup PP) wymieniają się dobrymi praktykami, planują dalszą pracę ze strategiami uczenia się i nauczania po zakończeniu programu oraz przygotowują się do uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.