Oferta


Poziom podstawowy: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się

1. KONFERENCJA „DYREKTOR - LIDER ZMIANY”

Pierwsze spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie mające na celu zapoznanie ich z elementami oceniania kształtującego oraz przebiegiem programu. Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy lub Warszawa (marzec, I rok).

2. WARSZTATY „PODSTAWY OK” I i II CZĘŚĆ

Pierwsze, dwuczęściowe warsztaty dla rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób), podczas których nauczyciele opanowują podstawowe elementy oceniania kształtującego, biorą udział w trenerskiej lekcji z OK i poznają zasady wdrażania oceniania kształtującego do praktyki szkolnej. Miejsce: w szkołach (czerwiec, sierpień, wrzesień, I rok).

3. KURS INTERNETOWY „LIDER OK”

Trwający półtora roku kurs internetowy, w którym może uczestniczyć 2 nauczycieli ze szkoły. Miejsce: platforma Nauczycielskiej Akademii Internetowej (od października I roku do końca II roku).

4. WARSZTATY REGIONALNE "WDRAŻANIE OK DLA LIDERÓW I NAUCZYCIELI"

Warsztaty dla liderów (uczestników kursu) oraz nauczycieli, którzy są zainteresowani pracą z OK, podczas których trenerzy SUS uczą, jak zaplanować lekcję z elementami OK i przygotowują do jej przeprowadzenia. Na szkolenie zapraszamy 2 liderów oraz 1 nauczyciela z każdej szkoły. Będą oni pracować w oddzielnych grupach warsztatowych. Miejsce: w dużym mieście w regionie. (jesień I roku).

5. WARSZTATY „INFORMACJA ZWROTNA”

Drugie warsztaty dla rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób), podczas których nauczyciele przede wszystkim doskonalą umiejętności udzielania prawidłowej informacji zwrotnej. Spotkanie z trenerem SUS jest także dobrą okazją, by porozmawiać o sukcesach i trudnościach związanych z wprowadzaniem OK. Miejsce: w szkołach (styczeń lub luty II roku)

6. SPOTKANIE DYREKTORÓW „DOBRE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU OK”

Drugie spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie, które pozwoli na wymianę doświadczeń z wdrażania OK. Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy (maj lub czerwiec II roku)

7. WARSZTATY REGIONALNE "POGŁĘBIANIE OK"

Drugie warsztaty regionalne dla nauczycieli (może wziąć w nich udział 2 nauczycieli z każdej szkoły), podczas których nauczyciele będą wymieniać się dobrymi praktykami i wspólnie będą rozwiązywać trudności. Jest to też dobry moment na wymianę doświadczeń. Miejsce: w dużym mieście w regionie (październik II roku).
8. WARSZTATY "PODSUMOWANIE OK"

Trzecie (ostatnie w ramach programu) spotkanie rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób) z opiekującym się szkołą trenerem SUS. Ma na celu przygotowanie szkoły do stałej pracy z OK oraz podsumowanie doświadczeń z poziomu podstawowego programu. Miejsce: w szkołach (styczeń lub luty III roku).

Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia się i Nauczania

1. KONFERENCJA INAUGURACYJNA

Zapraszamy na nią dyrektora. Celem wydarzenia jest refleksja nad tym, w jaki sposób ocenianie kształtujące (OK) funkcjonuje  w szkołach oraz wprowadzenie do koncepcji strategii OK i ich sposobów wdrażania podczas programu. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

2. KURS INTERNETOWY

Szkoła zgłasza do programu jedną lub dwie grupy nauczycieli (od czterech do ośmiu osób każda) – Pomocnych Przyjaciół (PP), którzy wezmą udział w dwuletnim kursie internetowym – "Strategie RUN". Nauczyciele z grup PP, w ramach kursu internetowego, są zobowiązani do podejmowania określonych działań w pracy z uczniami oraz organizowania spotkań grupy PP. W każdym module kursu odbywają się dwa spotkania grupy PP. Terminy realizacji poszczególnych działań wyznacza harmonogram. Regulamin określający zasady pracy w kursie znajduje się na platformie edukacyjnej i jest dostępny przed pierwszym zalogowaniem się uczestnika.
3. WARSZTATY DLA LIDERÓW GRUP PP

Celem warsztatów jest wsparcie dla nauczycieli pełniących funkcję liderów grup PP. Warsztaty odbywają się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.
4.WARSZTATY REGIONALNE DLA GRUP PP

W ramach programu szkoleniowego CRS – poziom zaawansowany przewidujemy 2 warsztaty regionalne, w których wezmą udział liderzy i wszyscy członkowie grup PP. Wskazana jest również obecność dyrektorów szkół. Celem warsztatów regionalnych „OK obserwacja”( w pierwszym roku programu) jest zapoznanie nauczycieli z metodą obserwacji lekcji jako narzędzia doskonalenia pracy z uczniami. Celem warsztatów regionalnych „Spacer edukacyjny. Przygotowanie do uzyskania Tytułu szkoły Uczącej Się” (w drugim roku programu) jest zapoznanie z metodą spaceru edukacyjnego jako sposobu określania wzorców pracy z uczniami w szkole. Warsztaty są też kolejnym etapem do uzyskania przez szkołę Tytułu Szkoły Uczącej Się. Warsztaty odbywają się w szkołach. Osobą prowadzącą jest trener – asystent szkoły – lub inny trener wskazany przez CEO.
5. WARSZTATY „OK ZESZYT W SZKOLE OKEJOWEJ”

Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia OK zeszytu wg. własnego pomysłu oraz zaplanowanie wykorzystania OK zeszytu we wdrażaniu w pracy z uczniami strategii oceniania kształtującego. Warsztaty odbywają się w szkole.

6. KONFERENCJA PÓŁMETKOWA

Konferencja służy podsumowaniu rocznej pracy w programie CRS – poziom zaawansowany, wymianie dobrych praktyk oraz przygotowaniu się szkół do działań w drugim roku pracy. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.
 7. KONFERENCJA KOŃCOWA

Konferencja służy podsumowaniu wszystkich działań i ich efektów w ramach programu CRS – poziom zaawansowany. Jej uczestnicy (dyrektorzy szkół i liderzy grup PP) wymieniają się dobrymi praktykami, planują dalszą pracę ze strategiami uczenia się i nauczania po zakończeniu programu oraz przygotowują się do uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.