Oferta


Poziom podstawowy: CRS1: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się

1. KONFERENCJA „DYREKTOR - LIDER ZMIANY”

Pierwsze spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie mające na celu zapoznanie ich z elementami oceniania kształtującego oraz przebiegiem programu. Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy lub Warszawa (marzec, I rok).

2. WARSZTATY „PODSTAWY OK” I i II CZĘŚĆ

Pierwsze, dwuczęściowe warsztaty dla rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób), podczas których nauczyciele opanowują podstawowe elementy oceniania kształtującego, biorą udział w trenerskiej lekcji z OK i poznają zasady wdrażania oceniania kształtującego do praktyki szkolnej. Miejsce: w szkołach (czerwiec, sierpień, wrzesień, I rok).

3. KURS INTERNETOWY „LIDER OK”

Trwający półtora roku kurs internetowy, w którym może uczestniczyć 2 nauczycieli ze szkoły. Miejsce: platforma Nauczycielskiej Akademii Internetowej (od października I roku do końca II roku).

4. WARSZTATY REGIONALNE "WDRAŻANIE OK DLA LIDERÓW I NAUCZYCIELI"

Warsztaty dla liderów (uczestników kursu) oraz nauczycieli, którzy są zainteresowani pracą z OK, podczas których trenerzy SUS uczą, jak zaplanować lekcję z elementami OK i przygotowują do jej przeprowadzenia. Na szkolenie zapraszamy 2 liderów oraz 1 nauczyciela z każdej szkoły. Będą oni pracować w oddzielnych grupach warsztatowych. Miejsce: w dużym mieście w regionie. (jesień I roku).

5. WARSZTATY „INFORMACJA ZWROTNA”

Drugie warsztaty dla rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób), podczas których nauczyciele przede wszystkim doskonalą umiejętności udzielania prawidłowej informacji zwrotnej. Spotkanie z trenerem SUS jest także dobrą okazją, by porozmawiać o sukcesach i trudnościach związanych z wprowadzaniem OK. Miejsce: w szkołach (styczeń lub luty II roku)

6. SPOTKANIE DYREKTORÓW „DOBRE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU OK”

Drugie spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie, które pozwoli na wymianę doświadczeń z wdrażania OK. Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy (maj lub czerwiec II roku)

7. WARSZTATY REGIONALNE "POGŁĘBIANIE OK"

Drugie warsztaty regionalne dla nauczycieli (może wziąć w nich udział 2 nauczycieli z każdej szkoły), podczas których nauczyciele będą wymieniać się dobrymi praktykami i wspólnie będą rozwiązywać trudności. Jest to też dobry moment na wymianę doświadczeń. Miejsce: w dużym mieście w regionie (październik II roku).
8. WARSZTATY "PODSUMOWANIE OK"

Trzecie (ostatnie w ramach programu) spotkanie rady pedagogicznej (maksymalnie 30 osób) z opiekującym się szkołą trenerem SUS. Ma na celu przygotowanie szkoły do stałej pracy z OK oraz podsumowanie doświadczeń z poziomu podstawowego programu. Miejsce: w szkołach (styczeń lub luty III roku).

Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia się i Nauczania

KONFERENCJA INAUGURACYJNA

Zapraszamy na nią dyrektora szkoły. Konferencja odbywa się w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

KURS INTERNETOWY

Szkoła zgłasza do programu grupę nauczycieli lub dwie grupy nauczycieli do ośmiu osób każda – Pomocnych Przyjaciół (PP) którzy wezmą udział w dwuletnim kursie internetowym – "Strategie RUN". Kursowi internetowemu muszą towarzyszyć działania w pracy z uczniami i spotkania grupy PP – dwa w każdym module. Terminy realizacji poszczególnych działań wyznacza harmonogram. Regulamin określający zasady pracy w kursie znajduje się na platformie edukacyjnej i jest dostępny przed pierwszym zalogowaniem się uczestnika.

WARSZTATY DLA RZECZNIKÓW GRUP PP

Celem warsztatów jest pomoc nauczycielom pełniącym funkcję liderów grup PP. Warsztaty odbywają się w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

WARSZTATY REGIONALNE DLA GRUP PP

W ramach programu szkoleniowego CRS – poziom zaawansowany przewidujemy 2 warsztaty regionalne, w których wezmą udział liderzy i wszyscy członkowie grup PP. Zapraszamy na nie również dyrektorów szkół. W pierwszym roku programu odbędą się warsztaty „OK obserwacja". W drugim roku odbędą się warsztaty – „Spacer edukacyjny. Przygotowanie do panelu koleżeńskiego.” To jeden z etapów ubiegania się szkoły o Tytuł SUS.Osobą prowadzącą jest opiekun/asystent szkoły. 

W przypadkach, kiedy dwie szkoły biorące udział w tej samej edycji programu położone są bardzo blisko siebie, rozważymy możliwość wspólnego szkolenia dla tych szkół prowadzonego przez obydwu ich opiekunów/asystentów. Celem wspólnego szkolenia jest stworzenie nauczycielom możliwości nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń nie tylko na platformie, ale również w rzeczywistości szkolnej. 

Ramy czasowe realizacji warsztatów to październik - grudzień, dokładną datę placówki uzgadniają wspólnie ze swoim opiekunem/asystentem. Ze względu na udział w spotkaniu całych grup PP sprawdzoną praktyką jest wyznaczanie terminów sobotnich.


KONFERENCJA PÓŁMETKOWA

Konferencja służy podsumowaniu rocznej pracy w programie szkoleniowym CRS – poziom zaawansowany. Zarówno dyrektorzy, jak i liderzy poznają warunki uzyskania TYTUŁU SUS przez szkoły w ramach programu CRS poziom zaawansowany (CRS2). 


Konferencja odbywa się w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Konferencja służy podsumowaniu wszystkich działań i ich efektów w ramach programu CRS – poziom zaawansowany. Jej uczestnicy wymieniają się dobrymi praktykami oraz planują dalszą pracę ze strategiami uczenia się i nauczania wykorzystywanymi w ocenianiu kształtującym w szkołach. Podczas tej konferencji dyrektorzy i liderzy planują również działania niezbędne do przeprowadzenia panelu koleżeńskiego w szkole (harmonogram dnia, obszary obserwacji strategii w czasie spaceru edukacyjnego, tematy dyskusji panelowej world cafe).


Konferencja odbywa się w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.