Oferta


Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy (CRS 1)

 

 

 

Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy (CRS 1)

1. KONFERENCJA INAUGURACYJNA DLA DYREKTORÓW „DYREKTOR – LIDER ZMIANY”

 • Pierwsze, 3-dniowe spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie mające na celu zapoznanie ich z elementami oceniania kształtującego, z przebiegiem programu CRS1 oraz nawiązanie relacji w dyrektorskich grupach wsparcia (GPD).
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

2. SPOTKANIA ON-LINE GRUPY POMOCNYCH DYREKTORÓW (GPD)

 • Spotkania on-line dyrektorów szkół w Grupach Pomocnych Dyrektorów (GPD), które mają na celu wesprzeć dyrektorów we wprowadzaniu oceniania kształtującego w ich szkołach na poszczególnych etapach programu. Spotkania te są prowadzone przez wieloletnich dyrektorów szkół, które przeszły już ścieżkę CRS, a jednocześnie doświadczonych trenerów CEO.
 • Miejsce: on-line na platformach typu Zoom, Google Meet, itp.

3. SZKOLENIE INAUGURACYJNE DLA LIDERÓW

 • Pierwsze, 2-dniowe warsztaty dla liderów OK w szkole (uczestników kursu), podczas których uczą się planować lekcję z elementami OK i przygotowują do jej przeprowadzenia. Poznają strukturę programu i swoją w nim rolę. Liderzy są także przygotowywani do facylitowania spotkań z nauczycielami w szkole.
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

4. KURS INTERNETOWY

 • Trwający półtora roku kurs internetowy, w którym uczestniczy 2 nauczycieli ze szkoły pełniących funkcję liderów OK w szkole. Pozostali uczestnicy programu (nauczyciele i dyrektor) mają w kursie przyznany status „gościa”, co daje im dostęp do wszystkich materiałów merytorycznych i zadań poszczególnych modułów kursu.
 • Miejsce: platforma Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

5. SPOTKANIA ON-LINE GRUPY POMOCNYCH LIDERÓW (GPL)

 • Spotkania on-line liderów szkół w Grupach Pomocnych Liderów (GPL) z asystentkami /asystentami tychże szkół, które mają na celu wymianę doświadczeń oraz wsparcie liderów we wprowadzaniu oceniania kształtującego oraz we współpracy z innymi nauczycielkami i nauczycielami w ich szkołach. Spotkania te są prowadzone przez doświadczonych trenerów CEO, którzy jednocześnie są nauczycielkami i nauczycielami różnych przedmiotów i na różnych poziomach edukacyjnych.
 • Miejsce: on-line na platformach typu Zoom, Google Meet, itp.

6. SPOTKANIA Z ASYSTENTKĄ/ASYSTENTEM SZKOŁY

 • Spotkania z asystentką/asystentem szkoły mają na celu rozmowę, wsparcie, rozwianie wątpliwości, pomoc, podpowiedzi zarówno liderom lub potrzebującym nauczycielom, jak również dyrekcji, we wprowadzaniu oceniania kształtującego w szkole.
 • Miejsce: w szkołach.

7. WARSZTATY DLA RADY PEDAGOGICZNEJ „PODSTAWY OK”

 • Pierwsze warsztaty dla grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), odbywające się w szkole (4 godziny), podczas których nauczyciele opanowują podstawowe elementy oceniania kształtującego i poznają zasady wdrażania oceniania kształtującego do praktyki szkolnej.
 • Miejsce: w szkołach.

8. WARSZTATY DLA RADY PEDAGOGICZNEJ „LEKCJA OK”

 • Drugie warsztaty dla grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), odbywające się w szkole (4 godziny), podczas których nauczyciele biorą udział w trenerskiej lekcji z OK, uczą się planować lekcję z elementami OK i przygotowują się do jej prowadzenia. Podczas szkolenia rozwijana jest umiejętność tworzenia lekcji sprzyjającej uczeniu się z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.
 • Miejsce: w szkołach.

9. WARSZTATY DLA RADY PEDAGOGICZNEJ „ZADANIE EDUKACYJNE”

 • Trzecie warsztaty dla grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), odbywające się w szkole (3 godziny), podczas których nauczyciele dokonają refleksji na temat roli zadań edukacyjnych w procesie uczenia się i nauczania, będą określać kryteria sukcesu dla zadania edukacyjnego, które wywołuje głębokie uczenie się uczniów, dokonają wyboru zadań edukacyjnych sprzyjających realizacji określonego celu oraz zaplanują lub zmodyfikują zadanie edukacyjne.
 • Miejsce: w szkołach.

10. WARSZTATY DLA RADY PEDAGOGICZNEJ „INFORMACJA ZWROTNA” cz. 1 i cz. 2

 • Kolejne warsztaty dla grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób), składające się z dwóch części (2 spotkania po 3 godziny każde), podczas których nauczyciele doskonalą umiejętności udzielania prawidłowej informacji zwrotnej. Dokonują refleksji nad potrzebą współpracy z rodzicami i ustalenia strategii oceniania w kontekście pracy z informacją zwrotną. W trakcie warsztatów jest także okazja do rozmowy o sukcesach i trudnościach związanych z wprowadzaniem OK.
 • Miejsce: w szkołach.

11. KONFERENCJA PÓŁMETKOWA DLA DYREKTORÓW „DOBRE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU OK”

 • Drugie (2-dniowe) spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie, które pozwala na wymianę doświadczeń dotyczących wdrażania OK w ich szkołach oraz daje inspirację do dalszej pracy.
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

12. SZKOLENIE PÓŁMETKOWE DLA LIDERÓW „POGŁĘBIANIE OK”

 • 6-godzinne warsztaty regionalne dla nauczycieli (uczestnikami są szkolni liderzy OK lub inni nauczyciele ze szkoły, którzy stosują OK w swojej pracy z uczniami), podczas których nauczyciele wymieniają się dobrymi praktykami, doświadczeniami i wspólnie szukają pomysłów na rozwiązywanie trudności.
 • Miejsce: w dużym mieście w regionie.

13. WARSZTATY DLA RADY PEDAGOGICZNEJ „PODSUMOWANIE OK”

 • Ostatnie w ramach programu spotkanie grona pedagogicznego (maksymalnie 30 osób) z opiekującym się szkołą asystentem - trenerem SUS. Celem spotkania jest podsumowanie doświadczeń w programie Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie podstawowym, przyznanie szkole tytułu Szkoły Uczącej Się oraz przygotowanie uczestników warsztatu do podjęcia decyzji o kontynuacji programu na poziomie zaawansowanym.
 • Miejsce: w szkołach.
 
 
 
 

Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS 2)

1. KONFERENCJA INAUGURACYJNA DLA DYREKTORÓW

 • Pierwsze, 3-dniowe spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w programie mające na celu analizę zmian w zakresie nauczania i uczenia się w szkole, pogłębienie wiedzy w zakresie strategii oceniania kształtującego, zapoznanie z przebiegiem programu CRS2 i rolą w nim dyrektora, przygotowanie do monitorowania pracy nauczycieli poprzez wspierającą obserwację dyrektorską oraz nawiązanie relacji w swoich grupach pomocnych dyrektorów (GPD), umożliwiających wsparcie w rozwijaniu uczenia się i nauczania.
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

2. KURS INTERNETOWY

 • Szkoła zgłasza do programu jedną lub dwie grupy nauczycieli (od czterech do ośmiu osób każda) – Grupy Pomocnych Przyjaciół (GPP), którzy wezmą udział w dwuletnim kursie internetowym – "Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany" (CRS2). Kurs umożliwia pogłębienie pracy z elementami OK poznanymi w ramach CRS1 oraz poszerza ten zakres w obszarze pracy z zadaniem edukacyjnym, budowaniem dialogu z uczniem, wykorzystaniem współpracy uczniów w procesie uczenia się oraz daje nowe pomysły na współpracę z rodzicami. Do monitorowania progresu służy nauczycielom praktyka współpracy – OK obserwacja, którą poznają w trakcie programu i która towarzyszy każdemu nowemu wyzwaniu.
 • Miejsce: platforma Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

3. SZKOLENIE INAUGURACYJNE DLA LIDERÓW GRUP PP

 • 3-dniowe warsztaty, dzięki którym liderzy zauważają możliwości doskonalenia swojego nauczania oraz nauczania innych nauczycieli z zespołu poprzez współpracę z nimi, poznają swoją rolę na poszczególnych etapach programu CRS2 w szkole, poznają narzędzia i sposoby współpracy nauczycieli w szkole, na podstawie symulacji określają zasady efektywnego spotkania GPP oraz poznają swoją nową grupę wsparcia – grupę pomocnych liderów (GPL).
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

4. WARSZTATY „OK ZESZYT” lub inne wybrane z oferty Warsztatów SUS

 • 3-4 godzinny warsztat w szkole, na którym nauczyciele uczestniczący w programie pogłębiają swoje kompetencje w wybranym zakresie. Decyzję o tematyce warsztatu podejmuje dyrektor w porozumieniu z asystentem szkoły oraz liderami, aby służyła ona rozwijaniu nauczania i wspierała realizację zadań programu CRS 2.
 • Miejsce: w szkołach.

5. SPOTKANIA Z ASYSTENTKĄ/ASYSTENTEM SZKOŁY

 • Spotkania z asystentką/asystentem szkoły mają na celu wsparcie liderek / liderów szkolnych w prowadzeniu swoich grup PP. Są to spotkania z liderami i dyrektorem dotyczące bieżących zadań w programie – zauważanie sukcesów, nabudowywanie na mocnych stronach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, szukanie odpowiedzi na rodzące się pytania. Jest to też okazja do zaproszenia asystenta na OK-obserwację, żeby rozmawiać z nim o konkretnych sytuacjach edukacyjnych. Asystent w programie CRS2 nie jest szkoleniowcem, ale ma za zadanie towarzyszyć i wspierać liderów, aby poczuli w sobie moc prowadzenia GPP. 
 • Miejsce: w szkołach.

6. „OK OBSERWACJA W SZKOLE”

 • Spotkanie z asystentką/asystentem szkoły mające na celu poznanie praktyki współpracy nauczycieli służącej wzajemnemu wsparciu we wdrażaniu zmiany oraz monitorowaniu tej zmiany. Uczestnicy przechodzą pełny cykl od poznania idei tej praktyki poprzez praktyczne przejście przez każdy etap OK obserwacji prowadzonej na bazie nagranej lub realnej lekcji prowadzonej przez wybranego nauczyciela ze szkoły. Praktyczne doświadczenie ma tu szczególne znaczenie, gdyż praktyka ta jest wykorzystywana do monitorowania pracy w każdym kolejnym module kursu przez każdego PP.
 • Miejsce: w szkołach.

7. KONFERENCJA PÓŁMETKOWA DLA DYREKTORÓW

 • Konferencja służy podsumowaniu rocznej pracy w programie CRS – poziom zaawansowany, wymianie dobrych praktyk oraz przygotowaniu się szkół do działań w drugim roku pracy. 
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

8. SZKOLENIE PÓŁMETKOWE DLA LIDERÓW

 • Drugie 3-dniowe warsztaty. Ich celem jest rozwinięcie kompetencji nauczycielskich i liderskich w kontekście zagadnień drugiego roku programu, w tym doskonalenie OK-obserwacji, poznanie RN – rozmów o nauczaniu jako praktyki współpracy oraz przygotowanie do wewnątrzszkolnej konferencji upowszechniającej. 
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

9. WEWNĄTRZSZKOLNA KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA

 • Konferencja służy podzieleniu się nauczycieli zaangażowanych w CRS2 z pozostałymi nauczycielami w szkole praktyką i doświadczeniem związanymi z rozwijaniem nauczania i uczenia się poprzez wdrażanie OK i współpracę nauczycieli. Jest prowadzona przez liderów szkolnych wspieranych przez dyrektora i swoich PP. W przygotowaniu konferencji uczestniczy asystent szkoły, który jest też obecny na konferencji. 
 • Miejsce: w szkołach.

10. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DLA DYREKTORÓW

 • Konferencja służy podsumowaniu wszystkich działań i ich efektów w ramach programu CRS – poziom zaawansowany. Jej uczestnicy wymieniają się dobrymi praktykami, planują dalszą pracę ze strategiami uczenia się i nauczania po zakończeniu programu oraz przygotowują się do uzyskania tytułu Szkoły Uczącej Się. Poznają też propozycje dalszej współpracy z CEO. 
 • Miejsce: ośrodek szkoleniowy CEO w Wildze k/Warszawy.

11. KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA I PRZYZNANIE TYTUŁU SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

 • Konferencja służy podzieleniu się nauczycieli zaangażowanych w CRS2 swoją praktyką i doświadczeniem związanymi z rozwijaniem nauczania i uczenia się poprzez wdrażanie OK i współpracę nauczycieli z zaproszonymi nauczycielami innych szkół. Ważnymi elementami konferencji jest obserwacja lekcji oraz animowanie dyskusji nad wprowadzaniem OK do praktyki szkolnej (pokazanie, co jest możliwe i jakie można napotkać trudności) Konferencja jest prowadzona przez liderów szkolnych wspieranych przez dyrektora i swoich PP. W przygotowaniu konferencji uczestniczy asystent szkoły, który jest też obecny na konferencji. Z jego rąk szkoła otrzymuje tytuł SUS. 
 • Miejsce: w szkołach.

12. SPOTKANIA ON-LINE GRUPY POMOCNYCH DYREKTORÓW (GPD)

 • Spotkania on-line dyrektorów szkół w Grupach Pomocnych Dyrektorów (GPD), które mają na celu wesprzeć dyrektorów we wprowadzaniu oceniania kształtującego w ich szkołach na poszczególnych etapach programie, ale też koleżeńskie wzajemne wspieranie się i wymianę doświadczeń. Spotkania te są prowadzone przez opiekuna GPD, doświadczonego dyrektora i trenera CEO. 
 • Miejsce: on-line na platformach typu Zoom, Google Meet, itp.

13. SPOTKANIA ON-LINE GRUPY POMOCNYCH LIDERÓW (GPL)

 • Spotkania on-line liderów szkół w Grupach Pomocnych Liderów (GPL) z asystentkami /asystentami tychże szkół. Mają na celu wymianę doświadczeń oraz wsparcie liderów we wprowadzaniu oceniania kształtującego oraz we współpracy z innymi nauczycielkami i nauczycielami w ich szkołach. Jest na nich przestrzeń na wspólne szukanie pomysłów na rozwiązywanie bieżących trudności zgłoszonych przez liderów. 
 • Miejsce: on-line na platformach typu Zoom, Google Meet, itp.