Regulamin CRS2 - EDYCJA VII - zapis RODO


Ważny do 01.03.2017 r., uzupełnienie ważne od 25.05.2018 r.

 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ SZKÓŁ POZIOM ZAAWANSOWANY EDYCJA VII (2017-2019)

 

 

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Całościowy Rozwój Szkół, poziom zaawansowany, edycja VII” (dalej „Program”) odbywającym się

w okresie od  25 maja 2017 do 25 maja 2019.


2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).


3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele („Zespół”).


4. Udział w Programie jest płatny i wymaga opłat na rzecz Organizatora.

5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

 

 

§2  ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).


Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej  (https://spolecznosc.ceo.org.pl) zgodnie z podaną instrukcją.


2. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy), uzyskując uprzednio ich zgodę pisemną (wzór zgody w załączniku 1).


3. W terminie 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, stanowiącą potwierdzenie uczestnictwa w Programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.


4. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego lub osób wchodzących w skład Zespołu.

 

 

 

§3  ZASADY PROGRAMU
1. Program rozpoczyna się w maju 2017 roku i trwa 24 miesiące.


2. W Ramach Programu Uczestnik zobowiązuje się do udziału w działaniach:


 

KONFERENCJA INAUGURACYJNA

Zapraszamy na nią dyrektora. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub

w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.


 

KURS INTERNETOWY

Szkoła zgłasza do programu jedną lub dwie grupy nauczycieli (od czterech do ośmiu osób każda) – Pomocnych Przyjaciół (PP), którzy wezmą udział w dwuletnim kursie internetowym – "Strategie RUN". Nauczyciele z grup PP, w ramach kursu internetowego, są zobowiązani do podejmowania określonych działań w pracy z uczniami oraz organizowania spotkań grupy PP. W każdym module kursu odbywają się dwa spotkania grupy PP.  Terminy realizacji poszczególnych działań wyznacza harmonogram. Regulamin określający zasady pracy w kursie znajduje się na platformie edukacyjnej

i jest dostępny przed pierwszym zalogowaniem się uczestnika.


 

WARSZTATY DLA LIDERÓW GRUP PP

Celem warsztatów jest wsparcie dla nauczycieli pełniących funkcję liderów grup PP. Warsztaty odbywają się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.


 

WARSZTATY REGIONALNE DLA GRUP PP

W ramach programu szkoleniowego CRS – poziom zaawansowany przewidujemy 2 warsztaty regionalne, w których wezmą udział liderzy i wszyscy członkowie grup PP. Wskazana jest również obecność dyrektorów szkół.


Celem warsztatów regionalnych „OK obserwacja”( w pierwszym roku programu) jest zapoznanie nauczycieli z metodą obserwacji lekcji jako narzędzia doskonalenia pracy z uczniami.

Celem warsztatów regionalnych „Spacer edukacyjny. Przygotowanie do uzyskania Tytułu szkoły Uczącej Się” (w drugim roku programu) jest zapoznanie z metodą spaceru edukacyjnego jako sposobu określania wzorców pracy z uczniami w szkole. Warsztaty są też  kolejnym etapem do uzyskania przez szkołę Tytułu Szkoły Uczącej Się.


Uczestnikami warsztatów regionalnych są nauczyciele dwóch szkół. Szkoły partnerskie dobierane są według kryterium poziomu kształcenia i (o ile to możliwe) odległości terytorialnej. Warsztaty regionalne w pierwszym roku programu odbywają się w siedzibie jednej ze szkół partnerskich,

w drugim roku programu – w drugiej szkole. Celem takiego partnerstwa jest nawiązanie bezpośredniej relacji i wymiana doświadczeń. Warsztaty realizowane są w okresie od października do – maksymalnie – połowy grudnia. Dokładną datę placówki uzgadniają wspólnie z prowadzącymi spotkanie trenerami. Ze względu na udział w spotkaniu całych grup PP sprawdzoną praktyką jest wyznaczanie terminów sobotnich.


 

KONFERENCJA PÓŁMETKOWA

Konferencja służy podsumowaniu rocznej pracy w programie CRS – poziom zaawansowany. Uczestnicy konferencji – dyrektorzy szkół oraz liderzy grup PP poznają też warunki uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się.


Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO

w Wildze.


 

KONFERENCJA KOŃCOWA

Konferencja służy podsumowaniu wszystkich działań i ich efektów w ramach programu CRS – poziom zaawansowany. Jej uczestnicy (dyrektorzy szkół i liderzy grup PP) wymieniają się dobrymi praktykami oraz planują dalszą pracę ze strategiami uczenia się i nauczania wykorzystywanymi w ocenianiu kształtującym w szkołach. Planują również działania niezbędne do przeprowadzenia w szkole spotkania panelowego, które jest okazją do podsumowania działań i efektów w pracy z uczniami oraz przyjęcia Tytułu Szkoły Uczącej Się warunkiem uzyskania Tytułu SUS. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.3. Dyrektor ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Programu przez Uczestnika.


4. W przypadku realizowania Programu przez Uczestnika niezgodnie z Regulaminem  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem, który dany Program realizował.


5. W czasie trwania Programu po realizacji jego kolejnych punktów uczestnicy poszczególnych działań (czyli obecni na konferencji, warsztacie, itp.) otrzymują zaświadczenia imienne.

 

6. Po zakończeniu całego Programu i wypełnieniu wszystkich przewidzianych w Regulaminie działań Zespoły otrzymują zaświadczenia imienne „o ukończeniu” Programu. Zaświadczenia wysyłane są pod adres szkoły.


7. W przypadku nierealizowania zadań w kursie podejmowane będą kroki określone w Regulaminie Kursów Internetowych (dokument dostępny jest na platformie kursów). Ponadto, w przypadku powtarzających się sytuacji nieterminowego wykonywania zadań w kursie internetowym "Strategie RUN" lub wyraźnie niskiej jakości merytorycznej sprawozdań przez Uczestnika lub Zespół, po zakończeniu Programu Zespoły otrzymują zaświadczenia imienne „o udziale” w Programie.


8. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:


a. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.


b. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli wspierających pracę w Programie.


c. Udzielanie merytorycznej i metodologicznej pomocy w pracy w Programie. 


d. Prowadzenie strony internetowej projektu: http://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly


e. Promowanie Programu w mediach.


f. Archiwizowanie zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.


g. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Zespołów (zgodnie z pkt. 6). 

§4  OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
1. Uczestnik  zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.


Program trwa 2 lata.


Roczne opłaty wynoszą:

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:


Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów                   1750 zł


Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów                      2600 zł


Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów                          3150 zł


 
Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:


Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów                   2600 zł


Szkoła, w której uczy się od 151 do 300 uczniów                      3000 zł


Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów                          3300 zł
2. Uczestnik może wnieść całość opłat w jednym terminie lub w kilku terminach.


3. Uczestnik wybiera i deklaruje wariant wnoszenia opłat.


4. Proponowane warianty:

 

Wariant I


I wpłata w terminie maksymalnie do 24 maja 2017 r. całości opłaty tj. dwukrotność rocznej opłaty

 

Wariant II


I wpłata w terminie maksymalnie do 24 maja 2017 r. w wysokości rocznej opłaty


II wpłata w terminie 15 grudnia 2018 r. w wysokości rocznej opłaty

 

Wariant III


I wpłata w terminie maksymalnie do 24 maja 2017 r.  w wysokości 1/2 rocznej opłaty


II wpłata w terminie 16 kwietnia 2018 r. w wysokości 1/2 rocznej opłaty


III wpłata w terminie 15 grudnia 2018 r. w wysokości 1/2 rocznej opłaty


IV wpłata w terminie 16 kwietnia 2019 r.  w wysokości 1/2 rocznej opłaty

 

5. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, Uczestnik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem

o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat za Program.

 

 

§5  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Dyrektorowi/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – CEO.


2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.


3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.


4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Dyrektora/Zespół), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji

w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji,

w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:


a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń,

w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;


b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,


c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).


5. Licencja obejmuje także:

a.  zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;


b.  zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;


c.  upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

 

6.  Uczestnik/Dyrektor/Zespół oświadcza, że:

a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;


b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych, oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.


Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto, w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.


8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

 

§6  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Zgłoszenie rezygnacji musi zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres:


Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Szkoła Ucząca Się

Całościowy Rozwój Szkoły, poziom zaawansowany

ul. Noakowskiego 10

00-666    Warszawa

 

2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął decyzję o rezygnacji z udziału w Programie, Opłata podlega zwrotowi na zasadzie proporcjonalnej do ilości miesięcy uczestnictwa w programie.

 

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji  przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

§7 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.


2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 oraz Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Centrum Edukacji Obywatelskiej " z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.


3. Zgłaszający, Dyrektor i członkowie Zespołów  Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.


4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Zgłoszeniowego do Programu przez Zgłaszającego stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność  Fundacji CEO i Placówki Doskonalenia Nauczycieli CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.


5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, daty i miejsca urodzenia dyrektora szkoły i/lub osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie programu; nazwa, adres, telefon szkoły, w której pracuje Zespół. Imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy poczty elektronicznej członków Zespołu – uczestników kursu internetowego oraz szkoleń. 

 

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

7. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO oraz w celu udostępnienia sponsorowi.

 

8. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.9. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.10. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.11. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie w tym Dane osobowe powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.12. Dane przekazywane sponsorowi na podstawie zgody osoby.

.12.1. CEO udostępnia dane osobowe sponsorowi w celach:a. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),b. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,c. Archiwalnym (dowodowym),d. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,e. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS). 

    

.12.2. Zgoda na przekazanie danych sponsorowi jest dobrowolna ale niezbędna do udziału w programie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany.

 

12.3. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

12.4. Wycofanie zgody oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie.12.5. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a.      organizacje pozarządowe współrealizujące program w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 

b.      upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c.       świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

12.6. Dane osobowe będą przekazywane do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.12.7. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później

13. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.14. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.15. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.16. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

§8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu dostępny na stronie Programu: Całościowy Rozwój Szkół, poziom zaawansowany, edycja VII lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Całościowy Rozwój Szkół, poziom zaawansowany, edycja VII”.


2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.


 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem programu Całościowy Rozwój Szkoły, poziom zaawansowany, edycja VII i akceptuję wszystkie jego postanowienia.


 


..........................................


Data i podpis


 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celu realizacji i sprawozdawczości finansowej programu, do którego przystępuję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), a także w celu informowania o przedsięwzięciach, produktach i usługach CEO w ramach programu, do którego przystępuję, teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z ww. ustawą. Dane mogą zostać udostępnione przez CEO sponsorowi programu w celu rozliczenia dofinansowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu.


 


        .............................                                              .............................


           Miejscowość, dnia                                                           Podpis