Regulamin CRS2 - X edycja (2020-2022)


Ważny od 1.03.2020 r.

 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ SZKÓŁ POZIOM ZAAWANSOWANY EDYCJA X (2020-2022)

 

 

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Całościowy Rozwój Szkół, poziom zaawansowany, edycja X” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od  2 czerwca  2020 do 2 czerwca  2021.


2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”), a doskonalenie prowadzi Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele („Zespół”).


4. Udział w Programie jest płatny i wymaga opłat na rzecz Organizatora.

5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

 

 

§2  ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).


2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej  (https://spolecznosc.ceo.org.pl) zgodnie z podaną instrukcją.


3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy). Zgłoszonym przez Uczestnika członkom Zespołu (nauczycielom i liderowi) Organizator przedstawi  prośbę o potwierdzenie zapoznania się z się z zapisami regulaminu i zgodę na jego zapisy przy logowaniu się do kursu internetowego na platformie nai.edu.pl.4. W terminie 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, stanowiącą potwierdzenie uczestnictwa w Programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.


5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego lub osób wchodzących w skład Zespołu.

 

 

§3  ZASADY PROGRAMU
1. Program rozpoczyna się w czerwcu 2020 roku i trwa 24 miesiące.


2. W ramach programu Uczestnik zobowiązuje się do udziału w działaniach:

KONFERENCJA INAUGURACYJNA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zapraszamy na nią dyrektora lub wicedyrektora (w zastępstwie dyrektora). Celem wydarzenia jest omówienie idei programu, zaplanowanie pracy w nim, określenie roli dyrektora, a także refleksja nad tym, w jaki sposób ocenianie kształtujące (OK) funkcjonuje  w szkołach. Konferencja odbywa się w ośrodku w Warszawie lub szkoleniowym CEO w Wildze.

 

KURS INTERNETOWY

Szkoła zgłasza do programu jedną lub dwie grupy nauczycieli (od czterech do ośmiu osób każda) – Grup Pomocnych Przyjaciół (GPP), którzy wezmą udział w dwuletnim kursie internetowym – "Całościowy Rozwój Szkoły 2". Nauczyciele z GPP, w ramach kursu internetowego, są zobowiązani do podejmowania określonych działań w pracy z uczniami oraz spotkań GPP. Każda Grupa Pomocnych Przyjaciół ma swojego lidera. W każdym module kursu odbywa się jedno spotkanie GPP. Terminy realizacji poszczególnych działań wyznacza harmonogram. Regulamin określający zasady pracy w kursie znajduje się na platformie edukacyjnej i jest dostępny przed pierwszym zalogowaniem się uczestnika.

SZKOLENIE INAUGURACYJNE  DLA LIDERÓW GRUP POMOCNYCH PRZYJACIÓŁ (GPP)

Celem warsztatów jest wsparcie dla nauczycieli pełniących funkcję liderów GPP. Warsztaty odbywają się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

 

SPOTKANIA Z ASYSTENTEM W SZKOLE

Szkole w programie towarzyszy asystent – trener CEO, który wspiera liderów w realizacji zadań programu. W ciągu dwóch lat asystent przeprowadza 9 spotkań: 7 z nich poświęcone bieżącym potrzebom szkoły oraz  1 przygotowujące liderów/grupy PP do OK-obserwacji i  1 przygotowujące do wewnątrzszkolnej konferencji upowszechniającej.

 

SPOTKANIA GRUP POMOCNYCH LIDERÓW (GPL)

W końcowej fazie każdego modułu kursu asystenci dwóch szkół partnerskich organizują spotkania zdalne (telekonferencje) mające na celu wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń liderów tych dwóch szkół – GPL.

 

SPOTKANIA GRUP POMOCNYCH DYREKTORÓW (GPD)

Dyrektorzy szkół w celu wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń spotykają się zdalnie (telekonferencje, ZOOM) 5 razy w czasie trwania programu w grupie kilku dyrektorów. Spotkania organizuje dyrektor-trener CEO pełniący rolę opiekuna GPD. GPD organizują się na konferencji inauguracyjnej dla dyrektorów.


WARSZTATY „OK ZESZYT W SZKOLE OKEJOWEJ”

Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia OK zeszytu wg. własnego pomysłu oraz zaplanowanie wykorzystania OK zeszytu we wdrażaniu w pracy z uczniami strategii oceniania kształtującego. Warsztaty odbywają się w szkole dla grupy maksymalnie 30 nauczycieli, w tym PP.

 

KONFERENCJA PÓŁMETKOWA DLA DYREKTORÓW

Konferencja służy refleksji i wymianie doświadczeń na temat wymiernych efektów dla szkoły wynikających z udziału w programie CRS – poziom zaawansowany, wymianie dobrych praktyk oraz przygotowaniu się dyrektorów do pogłębiania samosterowności szkoły. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

 

SZKOLENIE PÓŁMETKOWE DLA LIDERÓW GRUP PP

Szkolenie służy podsumowaniu rocznej pracy w programie CRS – poziom zaawansowany, wymianie dobrych praktyk oraz przygotowaniu się liderów do działań w drugim roku pracy. Szkolenie odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Konferencja służy podsumowaniu wszystkich działań i ich efektów w ramach programu CRS – poziom zaawansowany. Jej uczestnicy (dyrektorzy) wymieniają się dobrymi praktykami, planują dalszą pracę nad rozwijaniem uczenia się i nauczania po zakończeniu programu oraz poznają perspektywę dalszej współpracy z CEO. Konferencja odbywa się we wskazanym ośrodku w Warszawie lub w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

 

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA I PRZYZNANIE TYTUŁU SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

Konferencja służy zaprezentowaniu przez szkołę swoich sukcesów i trudności w procesie rozwijania uczenia się i nauczania oraz wymianie doświadczeń z innymi szkołami. Organizowana jest przez szkołę-gospodarza przy wsparciu asystenta dla przedstawicieli kilku zaproszonych szkół. Konferencja odbywa się w okresie od stycznia do kwietnia ostatniego roku Programu w szkole, która zakończyła program CRS2. Na konferencji szkoła otrzymuje tytuł SUS.

 3. Dyrektor ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Programu przez Uczestnika.


4. W przypadku realizowania Programu przez Uczestnika niezgodnie z Regulaminem  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem, który dany Program realizował.


5. W czasie trwania Programu, po realizacji jego kolejnych punktów, uczestnicy poszczególnych działań (czyli obecni na konferencji, warsztatach, itp.) otrzymują zaświadczenia imienne.

 

6. Po zakończeniu całego Programu i wypełnieniu wszystkich przewidzianych w Regulaminie działań Zespoły otrzymują zaświadczenia imienne „o ukończeniu” Programu. Zaświadczenia wysyłane są na adres szkoły.


7. W przypadku nierealizowania zadań w działaniach Programu w formie kursu internetowego podejmowane będą kroki określone w Regulaminie Kursów Internetowych (dokument dostępny jest na platformie kursów). Ponadto, w przypadku powtarzających się sytuacji nieterminowego wykonywania zadań w kursie internetowym "Całościowy Rozwój Szkoły 2" i niesystematyczności udziału w spotkaniach GPL, po zakończeniu Programu Zespoły otrzymują zaświadczenia imienne o udziale” w Programie.


8. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:


a. Opracowywanie materiałów  niezbędnych do realizacji Programu.


b. Organizowanie szkoleń dla dyrektorów i liderów wspierających pracę w Programie.


c. Organizowanie spotkań zdalnych służących wymianie doświadczeń i wsparciu dla dyrektorów i liderów.


d. Udzielanie merytorycznej i metodologicznej pomocy w pracy w Programie. 


e. Prowadzenie strony internetowej projektu: http://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly


f. Promowanie Programu w mediach.


g. Archiwizowanie zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.


h. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Zespołów (zgodnie z pkt. 6).

i. Przydzielenie szkole asystenta towarzyszącego szkole i wspierającego ją w realizacji zadań Programu.

 

 

§4  OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
1. Uczestnik  zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

Program trwa 2 lata.

Opłaty za całość wynoszą:

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:

Wielkość szkoły*:•        szkoła, w której uczy się do 100 uczniów             4300 zł

•        szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów           5200 zł

•        szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów           6300 zł

•        szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów           7300 zł

•        szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów           8200 zł

•        szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów      8800 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tys. mieszkańców:

 

Wielkość szkoły*:

 

•        szkoła, w której uczy się do 100 uczniów             5500 zł

•        szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów           6300 zł

•        szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów           7300 zł

•        szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów           8200 zł

•        szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów           8900 zł

•        szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów      9700 zł

 

* przez wielkość szkoły rozumie się liczbę uczniów klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych w momencie zapisywania się do programu.


2. Uczestnik może wnieść całość opłat w jednym terminie lub w kilku terminach.


3. Uczestnik wybiera i deklaruje wariant wnoszenia opłat.


4. Proponowane warianty:

 

Wariant I


I wpłata w terminie maksymalnie do 2 czerwca 2020 r. opłaty za całość

 

Wariant II


I wpłata w terminie maksymalnie do 2 czerwca 2020 r. w wysokości 1/2 opłaty za całość

II wpłata w terminie 15 grudnia 2021 r. w wysokości 1/2 opłaty za całość

 

Wariant III


I wpłata w terminie maksymalnie do 2 czerwca 2020 r  w wysokości 1/4 opłaty za całość

II wpłata w terminie 15 kwietnia 2021 r. w wysokości 1/4 opłaty za całość

III wpłata w terminie 15 grudnia 2021 r. w wysokości 1/4 opłaty za całość

IV wpłata w terminie 15 kwietnia 2022 r.  w wysokości 1/4 opłaty za całość

 

5. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, Uczestnik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego harmonogramu opłat i ich wysokości za Program. W szczególnych – uzasadnionych pisemnie – przypadkach CEO może obniżyć opłatę za udział w Programie. O wysokości zniżki decyduje CEO.

6. Za dodatkową (jednorazową) opłatą w wysokości 825 zł dołączaną do faktury szkoła, na początku programu, może zgłosić do kursu internetowego dodatkową grupę nauczycieli (od 4 do 8 osób). Oznacza to, że lider tej grupy będzie pełnił w programie takie same obowiązki jak pozostali liderzy.

 

 

 

§5  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Dyrektorowi/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – CEO.


2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.


3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.


4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Dyrektora/Zespół), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:


a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;


b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,


c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).


5. Licencja obejmuje także:

a.  zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;


b.  zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;


c.  upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

 

6.  Uczestnik/Dyrektor/Zespół oświadcza, że:

a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;


b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych, oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.


Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto, w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.


8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

 

§6  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Zgłoszenie rezygnacji musi zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres:


Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Szkoła Ucząca Się

Całościowy Rozwój Szkoły, poziom zaawansowany

ul. Noakowskiego 10

00-666    Warszawa

 

2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął decyzję o rezygnacji z udziału w Programie, Opłata podlega zwrotowi na zasadzie proporcjonalnej do ilości miesięcy uczestnictwa w programie. Zwrotowi nie podlega kwota za udział w konferencji inauguracyjnej dyrektora (wicedyrektora).

 

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji  przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

§7 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.


2.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy (uczestnictwo w projekcie/w programie). 


3.Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).


4.Dane o umowie, w tym Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. 


5.W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.


6.Dane (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.


7.Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. 


8.Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.


9.Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.


10.Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).


11.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu dostępny na stronie Programu: Całościowy Rozwój Szkół, poziom zaawansowany, edycja X lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Całościowy Rozwój Szkół, poziom zaawansowany, edycja X”.


2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.