Przedmiot: 

edukacja wczesnoszkolna

Typ materiału:

poradnik/publikacja

Poziom edukacji:

edukacja wczesnoszkolna

Data udostępnienia:

24 listopada 2016

Forma materiału:

 tekst

Licencja:

CC-BY

 

 

 

Poniżej prezentujemy zasady przekazywania informacji zwrotnej

 

Zasada

Uzasadnienie

1. Nie oceniamy, nie osądzamy, tylko opisujemy wrażenie.

 

W przeciwnym razie informacja zwrotna będzie odczuwana jako nieuzasadniona krytyka.

 

2. Informacja zwrotna musi odnosić się do konkretnego dającego się wyodrębnić za­chowania.

 

Tylko wtedy odbiorca ma szansę na dokonanie zmiany. Nie jest możliwe kompletne przeobraże­nie się.

 

3. Informacja zwrotna powinna być sformuło­wana jasno i precyzyjnie.

Nieprecyzyjna informacja zwrotna prowadzi do nie­porozumień, utrudnia formułowanie wniosków.

 

4. Jasno oddzielamy spostrzeżenia od przypusz­czeń i odczuć.

 

W przeciwnym razie rozmówca przyjmie fałszywe założenia.

 

 

5. Nie analizujemy rozmówcy ani nie ujmujemy go w kategoriach psychologicznych.

 

Kryje się w tym niebezpieczeństwo fałszywej in­terpretacji. Analiza odczuwana jest jako psychicz­ne zagrożenie. Rozmówca zamyka się w sobie.

 

 

6. Uczucia wyrażamy w bezpośredniej formie, tzn. jako komunikaty „ja”.

 

 

Komunikaty „ty” sprawiają wrażenie krytyki, zaś komunikaty w formie bezosobowej wydają się pełnić rolę norm, posiadających moc wiążącą. Obie formy są trudne do zaakceptowania.

 

 

7. Informacja zwrotna musi być sformułowana w takim tonie, w jakim zarówno ja mogę się zwrócić do rozmówcy, jak i on do mnie.

 

Takie formułowanie wypowiedzi, którą można skierować do któregokolwiek rozmówcy, to cecha kontaktów równorzędnych partnerów.

 

 

8. Informacja zwrotna powinna być przekazy­wana, w miarę możliwości, jako bezpośred­nia reakcja.

 

W przeciwnym wypadku odbiorca może nie za­uważyć związku pomiędzy swoim zachowaniem a informacją zwrotną.

 

 

9. Komunikat zwrotny musi odnosić się do zachowania, które można zmienić.

 

Na nic się zda zwracanie uwagi na pewne niedo­ciągnięcia, jeżeli odbiorca nie jest w stanie sam ich zmienić.

 

 

10. Należy brać pod uwagę kondycję psychicz­ną, zarówno własną, jak i odbiorcy.

 

 

Przy silnym psychicznym obciążeniu, np. lęku, zdenerwowaniu, człowiek nie jest w stanie prze­kazywać informacji zwrotnej zgodnie z zasadami, ani też ich przyjmować.

 

 

11. Przekazujemy również pozytywną informację zwrotną.

 

Informacja zwrotna o pozytywnej treści poprawia klimat rozmowy, łatwiej wtedy zaakceptować in­formację zwrotną o treści negatywnej.

 

 

12. Jeśli informacja zwrotna dotyczy jakiegoś działania członka grupy, powinien on mieć możliwość wygłoszenia swojej opinii o dokonaniu jako pierwszy.

 

Powiększa to szansę na pozytywny odbiór informacji oraz może dostarczyć informacji o kontekście, ułatwiających sformułowanie wypowiedzi.

 

 

13. Należy mówić  jedynie we własnym imieniu

 

 

Osoba udzielająca informację zwrotną musi mieć na uwadze fakt, że odczucia różnych członków grupy mogą się skrajnie od siebie różnić.

 

 

 

Autor: Janusz Żmijski

Źródło: opracowano na podstawie publikacji „Autoewaluacja w szkole”, (red. Elżbieta Tołwińska-Królikowska), CODN Warszawa 2002, s. 101-102