Przedmiot: 

edukacja wczesnoszkolna

Typ materiału:

poradnik/publikacja

Poziom edukacji:

edukacja wczesnoszkolna

Data udostępnienia:

24 listopada 2016

Forma materiału:

 tekst

Licencja:

CC-BY

 

 

Zasada

Uzasadnienie

1. Mamy nastawienie polegające na traktowaniu in­formacji zwrotnej jako szansy.

 

Z gruntu pozytywna postawa, polegająca na ro­zumieniu informacji zwrotnej jako czynnika zape­wniającego prawidłowy przebieg komunikacji oraz szansę na rozwój zawodowy, ułatwia jej zaakceptowanie.

 

2. Podejmujemy decyzję o tym, jak wykorzystać otrzymane informacje zwrotne

 

To, jak wykorzystujemy informacje zwrotne zależy tylko od nas, nie wszystkie są jednakowo ważne, nie wszystkie trzeba akceptować, ale te, które wydają się nam istotne warto przemyśleć. 

 

3. Aktywnie słuchamy (ewentualnie stawiamy dodatkowe pytania).

 

Informacja zwrotna wymaga uważnego słucha­nia, jest pożyteczna jedynie wtedy, gdy zostanie w całości i prawidłowo zrozumiana.

 

4. W miarę możliwości należy być otwartym i ograniczyć się tylko do słuchania. W razie potrzeby trzeba wyjaśnić swoje postępowa­nie, ale nie bronić go ani/oraz nie usprawie­dliwiać.

 

Natychmiastowe kontrargumenty i usprawiedli­wienia dają nadawcy komunikatu do zrozumie­nia, ze nie ma racji i onieśmielają go; utrudniają odbiorcy refleksję i wykorzystanie informacji do poprawy jakości swojej pracy.

 

5. Poszukujemy informacji z różnych źródeł

 

Ludzie mogą odbierać jakieś zachowanie w odmienny sposób i dlatego warto konfrontować różne informacje.   

 

6. Okazujemy wdzięczność za udzieloną informację.

 

Jest to nie tylko przejaw szacunku dla osób, które poświęciły swoją uwagę, ale także forma upewnienia ich, że jesteśmy gotowi na przyjmowanie informacji zwrotnych w przyszłości.

 

 

Autor: Janusz Żmijski

Źródło: opracowano na podstawie publikacji „Autoewaluacja w szkole”, (red. Elżbieta Tołwińska-Królikowska), CODN Warszawa 2002, s. 101-102

Autorka prezentacji: Urszula Małek