Tytuł Szkoły Uczącej Się dla szkół realizujących działanie Całościowy Rozwój Szkoły


O Tytuł Szkoły Uczącej Się mogą starać się szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą w Całościowym Rozwoju Szkoły – poziom zaawansowany. Szkoły w tym działaniu koncentrują się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.  Tytuł nadawany jest w trakcie panelu koleżeńskiego organizowanego przez szkołę.

 

Podstawą  uzyskania Tytułu SUS jest rzetelne uczestnictwo w wymienionym działaniu oraz organizacja panelu koleżeńskiego przez Szkołę. Opiekun szkoły z ramienia CEO, sprawujący opiekę merytoryczną nad szkołą w programie, w dialogu ze szkołą ustalają gotowość szkoły do uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się.

NaCoBeZu:

  • Udział dyrektora, liderów, grup PP w szkoleniach i konferencjach w programie CRS2.
  • Systematyczny i rzetelny udział nauczycieli w kursie internetowym.
  • Rada Pedagogiczna współpracuje i dzieli się doświadczeniami.
  • Współpraca z innymi szkołami w CRS2, np. poprzez udział w panelach koleżeńskich innych szkół.

Panel koleżeński jest spotkaniem w szkole ubiegającej się o Tytuł Szkoły Uczącej Się. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele z innych szkół uczestniczących w CRS2, nauczyciele z okolicznych szkół, zaproszeni goście oraz przedstawiciel programu Szkoła Ucząca Się. W trakcie panelu nauczyciele szkoły, która jest gospodarzem spotkania, przedstawiają efekty wdrażania strategii oceniania kształtującego w swojej pracy z uczniami. Goście podczas wizyty panelowej poznają dobre praktyki szkoły oraz uczestniczą w dyskusji o dobrym nauczaniu i uczeniu się. Punktem kulminacyjnym jest wręczenie gospodarzom spotkania na ręce Dyrektora szkoły - Tytułu Szkoły Uczącej Się. Jest to potwierdzenie dwuletniej pracy szkoły ze strategiami oceniania kształtującego oraz wprowadzania podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli w działaniach z uczniami.

Gospodarzami panelu koleżeńskiego są szkoły, zaś moderator/ka spotkania wspiera je w tym działaniu. Razem stanowią zespół prowadzący całość.

 

Organizacja - krok po kroku

1. Wypełnij na stronie SUS  formularz zgłoszenia organizacji panelu koleżeńskiego.

2. Odezwie się do Ciebie koordynatorka i uzgodni z tobą termin, plan panelu oraz zaproponuje moderatora/moderatorkę.

3. Zaproś  (ewentualnie z pomocą koordynatorki programu TYTUŁ SUS ) na panel koleżeński nauczycieli z innych szkół oraz innych gości (uczniów, rodziców, przedstawicieli organu prowadzącego). Koordynatorka poprosi Cię o listę potwierdzonych gości. 

4. Zaproś minimum 12 panelistów, członków grupy/grup z co najmniej jednej szkoły z działania CRS2 (różne edycje programu).

5. Najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym panelem prześlij do koordynatorki programu TYTUŁ SUS  ostateczną wersję „Planu panelu”, kryteria do obserwacji wybranej strategii (spacer edukacyjny) oraz listę i adresy kontaktowe do panelistów (min. 12 ze szkół CRS2).

 

Koszt: opłata administracyjna "Doskonalenie pracy nauczycieli - nadanie Tytułu SUS" w wysokości 600 zł.  (obejmuje koszt konsultacji trenera - moderatora przed panelem, jego udział  w panelu, koszt certyfikatu oraz obsługę administracyjną). 

 

PRZEBIEG PANELU KOLEŻEŃSKIEGO

Przebieg każdej wizyty panelowej w szkole jest dostosowywany do realiów szkoły i uzgadniany z moderatorem z SUS prowadzącym panel koleżeński. Podczas wizyty panelowej realizowane są jednak jej główne punkty i założenia, o których informujemy poniżej (modyfikowane i dostosowane są ich szczegóły).

1.  Powitanie panelistów przez dyrektora szkoły.

2.  Rozmowa moderatora panelu z panelistami – przedstawienie celu i omówienie przebiegu wizyty, uzgodnienie obowiązków i zadań.

3.  Obserwacje lekcji podczas spaceru edukacyjnego pod kątem pogłębianych strategii.

4.  Spotkanie panelistów z moderatorem, wspólne opracowanie informacji na temat wzorców zaobserwowanych w czasie spaceru edukacyjnego.

5.  Spotkanie panelistów z grupą nauczycieli prowadzących lekcje i dyrektorem, przekazanie informacji zwrotnej.

6.  Spotkanie panelistów z uczniami uczestniczącymi w obserwowanych lekcjach. 

7.  Prezentacja, której celem jest przedstawienie/przypomnienie uczestnikom panelu procesu pracy w szkole ze strategiami nauczania wykorzystującymi ocenianie kształtujące oraz otwarta dyskusja na temat wdrażanych strategii i refleksja o zmianach w szkole.

8.  Wręczenie certyfikatu szkole.