Jak angażować uczniów do nauki? - szkolenie online


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą w klasie tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie. Ponadto techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.

Cel szkolenia: Pogłębienie wiedzy o metodach i technikach stosowanych przez nauczycieli, które sprzyjają angażowaniu się uczniów i zwiększają efektywność procesu uczenia się podczas lekcji.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach.

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami i technikami służącymi: sprawnej organizacji pracy na lekcji, angażowaniu się uczniów podczas lekcji i budowaniu relacji ułatwiających uczenie się. Dokonają refleksji nad dopasowaniem właściwej techniki do problemu występującego w ich klasie. Na koniec wybiorą 3 techniki najbardziej użyteczne do pracy w swojej klasie.

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

  • Zidentyfikują działania nauczyciela sprzyjające zaangażowaniu uczniów podczas lekcji.
  • Poznają metody i techniki służące: sprawnej organizacji pracy na lekcji, angażowaniu się uczniów podczas lekcji, budowaniu relacji ułatwiających uczenie się.
  • Dopasują wybraną technikę do występującego w klasie problemu.
  • Wybiorą 3 techniki najbardziej użyteczne w pracy ze swoją klasą.

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny zegarowe

Prowadzący: Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.