Rok szkolny 2017/18 z nowymi warsztatami Szkoły Uczącej Się


 

W roku szkolnym 2017/18 Radom Pedagogicznym szczególnie polecamy warsztaty przydatne w nowej rzeczywistości szkolnej:

Nowy program wychowawczo – profilaktyczny w zreformowanej szkole.

Warsztat będzie pomocny w tworzeniu nowego programu wychowawczo-profilaktycznego. W trakcie warsztatu doświadczeni trenerzy Szkoły Uczącej Się przedstawią wytyczne zawarte w aktach prawnych oraz strukturę takiego programu. Rada Pedagogiczna przy wsparciu trenera SUS przeprowadzi diagnozę mocnych i słabych stron szkoły oraz w zespołach przedmiotowych w oparciu o analizę podstawy programowej zaplanuje działania wychowawcze i profilaktyczne.

 

Nowa – Stara Rada Pedagogiczna czyli, jak stworzyć zespół z istniejących już zespołów.

Ten warsztat przyda się Radom Pedagogicznym, które rozpoczynają pracę w zmienionym w wyniku reformy składzie. Będzie on również dodatkowym wsparciem dla zespołów, które chcą doskonalić współpracę nauczycieli skoncentrowaną na uczeniu się uczniów. Na podstawie rozpoznania zasobów jakie wnoszą ze sobą członkowie zespołu, grono pedagogiczne wyznaczy kierunki rozwoju zmienionej szkoły - ustali wspólne wartości jakie są istotne dla procesu uczenia się uczniów, opracuje wizję szkoły oraz działania, które będą ją realizować. Uczestnicy poznają również model dobrej współpracy w grupie - zasady, które pomogą skutecznej pracy Rady Pedagogicznej w trakcie roku szkolnego.

Ocenianie kształtujące

Dzięki Programowi Szkoła Ucząca Się w Polsce rozwija się ocenianie kształtujące. Od 2000 roku tysiące szkół w kraju zapoznało się ze strategiami i metodami OKeja, które pomagają dzieciom lepiej się uczyć a nauczycielom skuteczniej organizować proces nauczania.

 

Trenerzy SUS to nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy na co dzień praktykuja OKeja. Dzięki temu doskonale znają szkolną rzeczywistość i dostosowują szkolenia do aktualnych potrzeb szkół. Łączą przy tym swoją wiedzę wypływającą z doświadczenia oraz wnioski z metabadań edukacyjnych m.in Johna Hattiego.

 

Warsztaty na temat oceniania kształtującego:

Ocena pomagająca się uczyć

Dobra lekcja z OK

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap) 

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Ocenianie kształtujące w klasach zerowych

 
Proponujemy również inne warsztaty, doskonalące pracę nauczycieli w obszarach:

Współpraca nauczycieli

Profesjonalni nauczyciele

Zespołowo doskonalimy pracę szkoły

OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska) 

Nauczycielskie zespoły zadaniowe 

Szkolne relacje

Jak utrzymać dyscyplinę w klasie? 

Jak skutecznie współpracować z rodzicami?

Metody dydaktyczne

Jak motywować uczniów do nauki? 

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył? 

PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej 

Metoda projektu na lekcji 

Zadania, które tworzą dobrą lekcję

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy 

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole 

Profil szkoły 

EWD - Edukacyjna Wartość Dodana 

Koncepcja pracy szkoły

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Warsztaty dla rad pedagogicznych

warsztaty_sus@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 221