Ocena pomagająca się uczyć


Szkolenie jest przeznaczone dla Rad Pedagogicznych, które pragną doskonalić informację zwrotną przekazywaną uczniom w ramach oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się. Mogą to być szkoły, które już przeszły szkolenia z oceniania kształtującego, ale również te, które są zainteresowane doskonaleniem wyłącznie informacji zwrotnej. Stosowanie wobec uczniów oceny pomagającej się uczyć ma znaczny wpływ na poprawę osiągnięć uczniów. Podczas naszego szkolenia nauczyciele doskonalą tę metodę i sposób pracy z uczniami. Stosowanie informacji zwrotnej nie oznacza jednak zaniechania stosowania oceny sumującej w postaci stopni, ale umiejętne łączenie tych sposobów oceniania.

Proponujemy dwa etapy szkolenia, pomiędzy którymi nauczyciele spróbują i ocenią przydatność stosowania tego rodzaju oceniania. Szkolenia są dostosowane do etapów kształcenia:

Szkolenia są kierowane do różnych poziomów szkół:

  • ocena pomagająca się uczyć w klasach najmłodszych - szczegółowy opis znajduje się tutaj,
  • ocena pomagająca się uczyć w szkole podstawowej (kl. IV - VIII) - szczegółowy opis znajduje się tutaj,
  • ocena pomagająca się uczyć w szkole ponadpodstawowej - szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Każde ze szkoleń ma dwie nierozerwalne części trwające po cztery godziny zegarowe.

 

Dlaczego warto doskonalić ocenę pomagającą się uczyć?

  1. Badania edukacyjne i doświadczenia praktyków wskazują na korzystny wpływ oceny kształtującej na wyniki uczenia się uczniów.
  2. Ocena pomagającej się uczyć jest możliwa do wykonania i można się jej nauczyć.
  3. Nauczyciele stosują w różny sposób ocenę pomagającą się uczyć w nauczaniu i warto skorzystać z doświadczeń innych.
  4. Nowa ustawa o oświacie określa cel oceniania polegający na pomaganiu uczniowi w uczeniu się i zobowiązuje szkoły do określenia sposobu oceniania w statucie szkoły.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w paragrafie 14 precyzuje cel oceniania bieżącego: Ocenianie bieżące zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.