OK Zeszyt


Pomysł OK zeszytu polega na wykorzystaniu oceniania kształtującego do pracy z zeszytem ucznia i budowania partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. Radom Pedagogicznym proponujemy szkolenie, które zapozna nauczycieli z ideą OK zeszytu, pokaże czym różni się od zwykłego zeszytu uczniowskiego oraz dlaczego pomaga uczniowi się uczyć. Na szkolenie zapraszamy zarówno szkoły wykorzystujące ocenianie kształtujące w swojej pracy, jak i te, które nie stosują OKeja na co dzień.


 

OK zeszyt w szkole

 

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które nie stosują w dużym zakresie[DS1]  oceniania kształtującego, ale chciałyby je wykorzystać do prowadzenia zeszytu uczniowskiego. Pomysł OK zeszytu polega na wykorzystaniu oceniania kształtującego do pracy z zeszytem ucznia i budowania partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu.

 

 

Adresaci szkolenia:


OK zeszyt w szkole okejowej

 

Szkolenie kierujemy do szkół, które już pracują lub próbują pracować z ocenianiem kształtującym, przeszły szkolenia z oceniania kształtującego i chciałyby się w nim doskonalić. Celem szkolenia jest zachęcić zachęcenie nauczycieli do prowadzenia OK zeszytu własnego pomysłu. W czasie szkolenia korzystamy ze strategii oceniania kształtującego i wspólnie planujemy, jak je wykorzystać w OK zeszycie.

 

Adresaci szkolenia:

Ocenianie kształtujące


Ocenianie kształtujące (ang. formative assessment), nazywane jest też ocenianiem pomagającym się uczyć (ang. assessment for learning). Opiera się na założeniu, że ocenianie powinno wspierać uczniów i motywować ich do nauki. Polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie pracy informacji, jak przebiega proces uczenia się jego uczniów, a następnie przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć i odpowiednim modyfikowaniu metod nauczania.


Szkolenie rozpoczyna refleksja na temat "dobrej lekcji". Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym arkuszem obserwacji lekcji, omawiają go i zastanawiają się sposobami jego wykorzystania. Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcji z Arkuszem standardów OK. Lekcja zostanie omówiona i na tej podstawie zostaną uściślone zasady dobrej lekcji z OK.


Szkolenie koncentruje się na pytaniu: jak wykorzystać ocenianie kształtujące do budowania programu wychowawczego szkoły? Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat oceniania kształtującego i zastanawiają się, jak OK wpływa na postawy i zachowania uczniów. Tworzą plan wychowawczy szkoły i planują jego realizację w szkole.


Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK-obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli.


II etap zawiera pogłębienie tematyki oceniania kształtującego. Pierwsza część tego warsztatu poświęcona jest wykorzystaniu przez nauczycieli treści przedstawionych podczas I etapu, omówieniu wykonania pracy domowej oraz dalszemu planowaniu pracy nauczycieli z wykorzystaniem celów lekcji, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej. Druga część warsztatu wprowadza inne użyteczne narzędzia oceniania kształtującego: ocenę koleżeńska, samoocenę, techniki zadawania pytań, pytania kluczowe. Uczestnicy planują również całościowe wprowadzania OK do swojej pracy i włączenie w ten proces uczniów i ich rodziców.


Warsztaty są przeznaczone dla Rad Pedagogicznych szkół, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ocenianiem kształtującym. Uczestnicy poznają jego elementy, zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej, i zaplanują dalsze szkolenia w tym kierunku.


Mówiąc o ocenie pomagającej się uczyć mamy na myśli ocenę kształtującą w postaci informacji zwrotnej, która pomaga uczniom w ich uczeniu się.


Jeśli większość nauczycieli w danej szkole nie zna jeszcze oceniania kształtującego (OK), proponujemy na początek warsztaty „Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja”.

Ich celem jest przedstawienie, czym jest OK. Prezentacja pokazuje, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczącemu uczyć się oraz zachęca słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy. Prezentacja nie daje wystarczających informacji o tym, jak stosować OK w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie pakiet podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

Zakładamy, że uczestnicy po szkoleniu zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują szkolenia w tym kierunku.

W prezentacji może uczestniczyć do 150 osób, można ją zorganizować dla kilku szkół w regionie.


Warsztat pokazuje sposoby, w jakich można używać elementy oceniania kształtującego do pracy wychowawczej z pojedynczym uczniem. Pokazujemy drogę, w jaki sposób można wykorzystując cele, kryteria sukcesu i informacje zwrotne pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie warsztatu uczestnicy pracują z opisem przypadku, wykorzystujemy specjalnie przygotowane filmy pokazujące przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, symulujemy rozmowy w gniazdach.


Jak stosować ocenianie w klasach zerowych, aby pomogło uczyć się dzieciom? Uczestnicy warsztatu poznają elementy oceniania kształtującego dostosowane do dzieci z klas zerowych. Nauczą się różnych metod i technik, które są pomocne przy ocenianiu kształtującym.

Szkolne relacje

Jak wprowadzać i utrzymać dyscyplinę w klasie oraz radzić sobie z konfliktami i agresją? Jak wytworzyć w każdej klasie, również tej „trudnej”, atmosferę sprzyjającą uczeniu się? Proponujemy nowe metody dyscyplinowania uczniów o sprawdzonej skuteczności, oparte na porozumieniu i wzajemnej komunikacji.


Jak sprawić, aby współpraca z rodzicami była owocna i przyjemna - dowiesz się podczas szkolenia: Jak skutecznie współpracować z rodzicami?

To szkolenie ma również drugi etap. Przeznaczony on jest dla rad pedagogicznych, które mają już za sobą pierwszą część szkolenia - uzyskały podstawy wiedzy, na której można pracować. Nie ma jednak obowiązku zamawiania drugiego etapu szkolenia.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie.
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali: co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej, wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie, komunikat pozytywny.


Współpraca z rodzicami to bardzo ważny obszar pracy szkoły. Bez porozumienia na linii nauczyciel - rodzic trudno wyobrazić sobie pracę pedagoga. Jak zaplanować tę współpracę? Czy warto zawierać kontrakty uczeń - nauczyciel - rodzic? W jaki sposób dokumentować kontakty z rodzicami? Czy uczeń może poprowadzić wywiadówkę? Jak radzić sobie z problemami, które wynikają z braku porozumienia między domem a szkołą? Odpowiedź m.in. na te pytania uzyskają Państwo w trakcie tego szkolenia.
 


Ideą szkolenia jest pomoc nauczycielom w przygotowaniu zarysów programu.


Ideą warsztatu jest przygotowanie zespołu nauczycieli do wspólnej pracy skoncentrowanej na uczeniu się uczniów i prowadzącym do niego nauczaniu.

Metody dydaktyczne

Jak uczyć, by uczniowie się uczyli? Proponujemy sprawdzone, skuteczne techniki i metody poprawiające skuteczność uczenia się i angażujące uczniów w proces edukacyjny, efektywne zadawanie pytań, PBL- nauczanie metodą rozwiązywania problemów, metodę projektu edukacyjnego, warsztatowy model lekcji.


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą w klasie tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie. Ponadto techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.


Warsztat ma pokazać, w jaki sposób umiejętność zadawania właściwych pytań i we właściwy sposób wpływa na myślenie i uczenie się uczniów.


Uczestnicy biorą udział w warsztacie na temat PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej (PBL - Problem Based Learning). W pierwszej części szkolenia uczestnicy poznają metodę poprzez doświadczenie rozwiązywania wybranego przez siebie problemu szkolnego zgodnie z zasadami i etapami obowiązującymi w PBL. W części II zajmujemy się opracowywaniem elementów scenariuszy lekcji przedmiotowych poświęconych rozwiązaniu problemów formułowanych na podstawie  wymagań szczegółowych zapisanych w podstawach programowych.


Metoda projektu edukacyjnego często jest traktowana jako coś dodatkowego, zbędne utrudnienie pracy nauczyciela i zabieranie uczniom czasu, który powinni przeznaczyć na naukę. Tymczasem projekt jest jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania: motywuje uczniów, uwalnia ich kreatywność, pozwala na podejmowanie decyzji. Kształci kompetencje niezbędne w życiu, takie jak umiejętność współpracy, planowania, samodzielność i odpowiedzialność. Szkolenie przygotowuje nauczycieli do realizacji elementów podstawy programowej metoda projektu.


Szkolenie rozpoczyna refleksja na temat "dobrej lekcji". Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym arkuszem obserwacji lekcji, omawiają go i zastanawiają się sposobami jego wykorzystania.Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcji z Arkuszem standardów OK. Lekcja zostanie omówiona i na tej podstawie zostaną uściślone zasady dobrej lekcji z OK. W drugiej części szkolenia uczestnicy, pracując w parach, stworzą zarys konspektu lekcji z uwzględnieniem zasad dobrej lekcji z OK.


Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcji z arkuszem obserwacji TC. Lekcja zostanie omówiona w kontekście wykorzystania na lekcji zarówno cyklu Kolba, jak i różnorodnych poziomów taksonomii (zasady klasyfikacji celów uczenia się według B. Blooma). W drugiej części szkolenia uczestnicy, pracując w grupach przedmiotowych, stworzą zarys konspektu lekcji opartej na doświadczeniu (arkusz obserwacji lekcji TC) oraz wykorzystującej zasady poznanej taksonomii. Zastanawiają się nad sposobami jego wykorzystania.
 


Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych.

  

Opis szkolenia:

Współpraca nauczycieli


W szkołach, w których istnieje współpraca między nauczycielami, uczniowie uczą się efektywniej i szybciej. Nasze szkolenia pokazują, jak stworzyć grupę wsparcia, współpracy i rozwoju nauczycieli w szkole, a także jak zorganizować nauczycielskie zespoły zadaniowe.


Pierwsza część poświęcona jest organizacji pracy nauczycieli nad podniesieniem efektywności nauczania w małych zespołach. Według ostatnich badań praca nauczycieli w małych grupach (które nazywamy grupami Pomocnych Przyjaciół) jest najbardziej efektywną metodą doskonalenia nauczycieli.Druga część poświęcona jest wspieraniu się wzajemnie nauczycieli w rozwoju. Można byłoby użyć tutaj sformułowania "coaching nauczycielski", ale nie chcemy nadużywać tego pojęcia. Przedstawimy metodę współpracy nauczycieli w parach i trzyosobowych zespołach, która efektywnie wpływa na nauczanie i uczenie się uczniów, czyli profesjonalizuje zawód nauczycielski.
 


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy chcą wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej do planowania pacy szkoły. Celem warsztatu jest poznanie metod, które pozwolą na dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie celów/priorytetów do pracy dla szkoły, zaplanowanie działań realizujących cele oraz sposoby ich monitorowania. Efektem jest opracowany harmonogram działań do wybranego celu/priorytetu.


Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK-obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli. OK-obserwacji lekcji dokonuje jeden z nauczycieli (na prośbę drugiego), który chce wykorzystać uwagi obserwującego, aby doskonalić swój warsztat pracy. Nauczyciel obserwowany sam ustala, co dokładnie będzie podlegało obserwacji, a omówienie lekcji służy doskonaleniu pracy nauczyciela obserwowanego. Nie jest to ani hospitacja, ani lekcja pokazowa i nie służy ocenie pracy nauczyciela. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady OK-obserwacji, planują jej przeprowadzenie, obserwują lekcję (na przykładzie fragmentu nagranej lekcji) i ćwiczą przekazywanie informacji zwrotnej po OK-obserwacji. Szkolenie przygotowuje do stosowania OK-obserwacji w pracy nauczyciela.


Motto szkolenia: Jeden człowiek może niewiele, siła jest w zespole.Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, które chciałyby efektywniej pracować w zespołach zadaniowych.Podczas szkolenia uczestnicy, na podstawie rocznego planu rozwoju i wybranych celów, zaplanują pracę Rady Pedagogicznej - poprzez stworzenie zespołów zadaniowych, wypracowanie sposobów pracy zespołów, ustalenie zadań, harmonogramów, sposobów ewaluacji...
 


Nowa – Stara Rada Pedagogiczna czyli, jak stworzyć zespół z istniejących już zespołów.

 

Adresaci szkolenia:

Warsztat dla rad pedagogicznych wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które stają się nowymi szkołami przez fakt pojawienie się uczniów starszych (klasy VII) bądź młodszych (i klasa LO), szczególnie jednak szkolenie jest dedykowane radom pedagogicznym placówek, w których dochodzi do zmiany składu zespołu nauczycielskiego.

 

Czas trwania szkolenia:

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

Jak łatwo i szybko zdiagnozować pracę swojej szkoły, ustalić jej potrzeby i wskazać obszary wymagające poprawy? Jak przeprowadzić samoocenę i wykorzystywać jej wyniki? Polecamy wypracowaną przez nas skuteczną metodę Profil szkoły.


Szkolenie przeznaczone jest dla tych Rad Pedagogicznych, które chcą wprowadzić we własnej szkole procedurę oceny nauczyciela. Procedura ta powstaje przy współudziale wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły. Ma ona służyć zarówno ocenie i samoocenie pracy nauczyciela, jak też planowaniu doskonalenia pracy nauczyciela.Podczas szkolenia uczestnicy ustalą konkretne działania, które powinien wykonywać dobry nauczyciel. Po wykonaniu tego zadania, każdej z czynności przypiszą odpowiednią wagę punktową, która będzie stanowiła podstawę do tworzenia formularza samooceny i oceny pracy nauczyciela. Formularz będzie dostosowany do potrzeb konkretnych szkół i preferencji ich dyrektorów. Druga część szkolenia poświęcona będzie tworzeniu arkusza obserwacji lekcji, który będzie można używać przy ocenie koleżeńskiej, samoocenie lub przy hospitacji lekcji przez dyrektora.
 


Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną pracy szkoły? Takie pytania zadają sobie dyrektorzy i nauczyciele od 9 października 2009 roku, kiedy weszło w życie rozporządzenie o nadzorze. Według tego rozporządzenia każda palcówka będzie podlegała ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej - samoocenie. Dlaczego warto prowadzić ewaluację wewnętrzną? Kto i w jaki sposób powinien prowadzić w szkole ewaluację wewnętrzną? Czym się kierować wybierając przedmiot badań? Co to są pytania kluczowe i kryteria ewaluacji? Do kogo kierować i jakimi narzędziami prowadzić badanie? Co powinno znaleźć się w raporcie?

 


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli z rady pedagogicznej. Dotyczy metody samooceny pracy szkoły, jaką jest profil szkoły. Jest to szybki, tani, bezpośredni sposób badania szkoły przez zwrócenie się o opinie do osób, które wiedzą o niej najwięcej i są najbardziej zainteresowane poprawą jej działania. Pozwala na pogłębione spojrzenie na szkołę z różnych punktów widzenia oraz wyłonienie jej mocnych stron i problemów. Taka ocena pracy szkoły może być wykorzystana do planowania pracy w szkole. Sporządzone w ten sposób plany mogą liczyć na akceptację i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Rozporządzenie MEN z 14 września 2009 roku o nadzorze zobowiązuje szkołę do samooceny. Wyniki profilu mogą być wykorzystane przez zewnętrznych ewaluatorów w ewaluacji zewnętrznej.


Szkolenie poświęcone jest edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Uczestnicy zostaną wprowadzeni w pojęcia związane z pomiarem dydaktycznym. Poznają sposoby obliczania EWD jednorocznego i trzyletniego dla szkoły gimnazjalnej. Nauczą się interpretować wyniki i wykorzystywać je w ocenie pracy szkoły. Poznają również zasady wprowadzania EWD w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Uczestnicy nauczą się interpretować wyniki nauczania oraz wykorzystywać EWD w planowaniu swojej pracy.