Radom pedagogicznym oferujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wprowadzające nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania. Warsztaty SUS to praktyczna pomoc w nauczaniu, z której skorzystało już ponad 120 tys. nauczycieli i dyrektorów! Prowadzimy szkolenia angażującymi metodami warsztatowymi, umożliwiającymi wymianę doświadczeń i zachęcającymi do samodzielnej refleksji. Naszymi trenerami są wieloletni praktycy i eksperci edukacyjni (aktywni nauczyciele i dyrektorzy). Wystawiamy zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Jesteśmy akredytowaną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.


Ocenianie kształtujące


Zapraszamy na szkolenia stacjonarne dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu oceniania kształtującego (ang. formative assessment), nazywanego też ocenianiem pomagającym się uczyć (ang. assessment for learning). Metoda opiera się na założeniu, że ocenianie powinno wspierać uczniów i motywować ich do nauki. Polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie pracy informacji, jak przebiega proces uczenia się jego uczniów, a następnie przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć i odpowiednim modyfikowaniu metod nauczania. Podczas szkoleń zapoznajemy nauczycieli i rady pedagogiczne z tą nowoczesną metodą wspierającą uczniów w procesie uczenia się.


Uczestnicy poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń dzięki informowaniu go o celach i kryteriach do lekcji, poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji. 


Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pełnej informacji zwrotnej, pięcioma sposobami formułowania informacji zwrotnej i sami sformułują informację zwrotną do pracy ucznia. Otrzymają ocenę koleżeńską do sformułowanej przez siebie informacji zwrotnej.


Jak stworzyć kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów i ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego?


Czym jest metoda OK? Czy strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi uczyć się? Dlaczego warto stosować OK we własnej pracy?


Szkolenie przeznaczone jest dla Rad Pedagogicznych szkół, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ocenianiem kształtującym - praktyczną metodą nauczania, wspierającą uczniów w procesie uczenia się. Uczestnicy podczas szkolenia poznają elementy oceniania kształtującego, a następnie decydują, czy chcą wprowadzać tę metodę do własnej praktyki szkolnej i planują dalsze szkolenia w tym kierunku. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji. Uczestnikom szkolenia wydajemy zaświadczenia.


II etap to szkolenie dla Rad Pedagogicznych, które chcą pogłębić swoją wiedzę i praktykę w zakresie oceniania kształtującego. Pierwsza część tego warsztatu poświęcona jest wykorzystaniu przez nauczycieli treści przedstawionych podczas I etapu, omówieniu wykonania pracy domowej oraz dalszemu planowaniu pracy nauczycieli z wykorzystaniem celów lekcji, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej. Druga część warsztatu wprowadza inne użyteczne narzędzia oceniania kształtującego: ocenę koleżeńska, samoocenę, techniki zadawania pytań, pytania kluczowe. Uczestnicy planują również całościowe wprowadzania OK do swojej pracy i włączenie w ten proces uczniów i ich rodziców. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji. Uczestnikom szkolenia wydajemy zaświadczenia.


To szkolenie stanowiące prezentację oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się, w którym może uczestniczyć do 150 osób.

Celem szkolenia jest przedstawienie, czym jest metoda OK. Prezentacja pokazuje, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczącemu uczyć się oraz zachęca słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy. Prezentacja nie daje wystarczających informacji o tym, jak stosować OK w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie pakiet podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

Spotkanie ma formę aktywnego wykładu – prowadzący prezentuje treści, uczestnicy czasami pracują w parach, wypełniają własne dzienniczki, mogą dzielić się swoimi wątpliwościami i zadawać pytania.


Szkolenie jest przeznaczone dla Rad Pedagogicznych, które pragną doskonalić informację zwrotną przekazywaną uczniom w ramach oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się. Mogą to być szkoły, które już przeszły szkolenia z oceniania kształtującego, ale również te, które są zainteresowane doskonaleniem wyłącznie informacji zwrotnej. Stosowanie wobec uczniów oceny pomagającej się uczyć ma znaczny wpływ na poprawę osiągnięć uczniów. Podczas naszego szkolenia nauczyciele doskonalą tę metodę i sposób pracy z uczniami. Stosowanie informacji zwrotnej nie oznacza jednak zaniechania stosowania oceny sumującej w postaci stopni, ale umiejętne łączenie tych sposobów oceniania.


Szkolenie przeznaczone dla Rad Pedagogicznych rozpoczyna się refleksją na temat "dobrej lekcji". Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym arkuszem obserwacji lekcji, omawiają go i zastanawiają się sposobami jego wykorzystania. Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcję z Arkuszem standardów OK. Lekcja zostanie omówiona i na tej podstawie zostaną uściślone zasady dobrej lekcji z OK. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i pomagające prowadzić lekcje, które skutecznie uczą.


Szkolenie jest przeznaczone dla Rad Pedagogicznych, które pragną doskonalić informację zwrotną przekazywaną uczniom w ramach oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się. Szczególnie polecamy je szkołom, które przeszły szkolenia z oceniania kształtującego i nauczycielom, którzy chcieliby nauczyć się lub doskonalić praktykę i metodę formułowania pisemnej informacji zwrotnej do pracy ucznia. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji.


Szkolenie, które wychodzi od technik oceniania kształtującego, poprzez pytanie: „Po co my to robimy?” i dochodzi do decyzji, co warto stosować, aby uczniowie lepiej się uczyli.


Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK-obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak ważna i potrzebna jest wzajemna obserwacja swoich lekcji przez nauczycieli, właśnie wtedy, kiedy prowadzona jest metodą OK-obserwacji. Nie jest to ani hospitacja, ani lekcja pokazowa i nie służy ocenie pracy nauczyciela, natomiast znacząco podnosi efektywność nauczania. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przygotowujące do stosowania OK-obserwacji w pracy nauczyciela.


Szkolenie pokazuje sposoby, w jakich można używać elementy oceniania kształtującego do pracy wychowawczej z pojedynczym uczniem. Podczas szkolenia zapoznajemy nauczycieli z praktycznymi metodami, w jaki sposób można wykorzystując cele, kryteria sukcesu i informacje zwrotne pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie szkolenia uczestnicy pracują angażującymi metodami warsztatowymi, oglądają specjalnie przygotowane filmy pokazujące przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, symulują takie rozmowy.


Szkolenie przeznaczone dla Rad Pedagogicznych koncentruje się na pytaniu: jak wykorzystać ocenianie kształtujące do budowania programu wychowawczego szkoły? Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się. Podczas szkolenia nauczyciele zastanawiają się, jak OK wpływa na postawy i zachowania uczniów. Wspólnie tworzą plan wychowawczy szkoły i planują jego realizację w szkole. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji.

OK Zeszyt


Pomysł OK zeszytu polega na wykorzystaniu oceniania kształtującego do pracy z zeszytem ucznia i budowania partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. Radom Pedagogicznym proponujemy szkolenie, które zapozna nauczycieli z ideą OK zeszytu, pokaże czym różni się od zwykłego zeszytu uczniowskiego oraz dlaczego pomaga uczniowi się uczyć. Na szkolenie zapraszamy zarówno szkoły wykorzystujące ocenianie kształtujące w swojej pracy, jak i te, które nie stosują OKeja na co dzień.


 

OK zeszyt w szkole

 

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które nie stosują w dużym zakresie oceniania kształtującego, ale chciałyby je wykorzystać do prowadzenia zeszytu uczniowskiego. Pomysł OK zeszytu polega na wykorzystaniu oceniania kształtującego do pracy z zeszytem ucznia i budowania partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu.

 

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

 


Szkolenie kierujemy do szkół, które już pracują lub próbują pracować z ocenianiem kształtującym, przeszły szkolenia z oceniania kształtującego i chciałyby się w nim doskonalić.

Celem szkolenia jest zachęcenie nauczycieli do prowadzenia OK zeszytu własnego pomysłu. W czasie szkolenia korzystamy ze strategii oceniania kształtującego i wspólnie planujemy, jak je wykorzystać w OK zeszycie.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolne relacje

Relacje w szkle są najważniejsze. Liczne badania edukacyjne za tym świadczą. Największe badania edukacyjne profesora Johna Hatteigo również to potwierdzają. Jeśli chcemy, aby uczniowie efektywnie uczyli się, zadbajmy o relacje


W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się co wpływa na przebieg spotkania z rodzicami ucznia, jak budować dobre kontakty z rodzicami, jak postępować podczas „trudnego” spotkania z rodzicami ucznia. 


W pracy wychowawcy klasy bardzo ważne są tzw. umiejętności miękkie czyli umiejętności komunikacyjne. Są one bazą do skutecznego komunikowania się, ułatwiają skuteczne porozumiewanie się z uczniami.

Jak je wykorzystywać w trakcie rozmów z uczniami lub partnerskich wywiadówek? O tym więcej na szkoleniu.


Być wychowawcą klasy to nie lada wyzwanie. Jak sprostać tej ambitnej roli? Jakie zadania stoją przed wychowawcą klasy? 

W jaki sposób poznać swoją klasę i zaplanować pracę wychowawczą? Odpowiedzi na te pytania dostarcza program szkolenia.


W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD. Tak wynika z raportu z badania PISA 2015, które zostało przeprowadzone w kilkudziesięciu krajach świata . Warto zatem zastanowić się jak można ograniczyć zjawisko agresji i przemocy w szkole.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pracownicy świetlic, pedagodzy szkolni, psycholodzy wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 3 godzin zegarowych.

 


Przemoc jest obecnie w polskiej szkole częstym zjawiskiem. Kto zostaje ofiarą przemocy w szkole? Jacy uczniowie są narażeni na agresję rówieśników? Kim są sprawcy przemocy? Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć podczas tego szkolenia.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pracownicy świetlic, pedagodzy szkolni, psycholodzy wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

3,5 godziny zegarowe.

 


Zapewne każdy z nauczycieli zetknął się w swojej praktyce szkolnej z klasą, która była określana jako „trudna”. Jakie klasy nazywamy trudnymi? W jaki sposób można z nimi pracować? Na co należy uważać i czego się wystrzegać, pracując z trudną klasą? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać podczas tego szkolenia.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

3 godziny zegarowe

 


Warsztat ma pomóc wychowawcom w zaplanowaniu działań, które pomogą odbudować dobre relacje pomiędzy członkami klasy i zadbać o tych uczniów, dla których proces integracji nie jest prosty.


Szkolenie zapoznaje uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie. Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali: co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej, wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie, komunikat pozytywny.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie.
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali: co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej, wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie, komunikat pozytywny.


Jak sprawić, aby współpraca z rodzicami była owocna i przyjemna - dowiesz się podczas szkolenia: Jak skutecznie współpracować z rodzicami?

To szkolenie ma również drugi etap. Przeznaczony on jest dla rad pedagogicznych, które mają już za sobą pierwszą część szkolenia - uzyskały podstawy wiedzy, na której można pracować. Nie ma jednak obowiązku zamawiania drugiego etapu szkolenia.


Współpraca z rodzicami to bardzo ważny obszar pracy szkoły. Bez porozumienia na linii nauczyciel - rodzic trudno wyobrazić sobie pracę pedagoga. Jak zaplanować tę współpracę? Czy warto zawierać kontrakty uczeń - nauczyciel - rodzic? W jaki sposób dokumentować kontakty z rodzicami? Czy uczeń może poprowadzić wywiadówkę? Jak radzić sobie z problemami, które wynikają z braku porozumienia między domem a szkołą? Odpowiedź m.in. na te pytania uzyskają Państwo w trakcie tego szkolenia.
 


Ideą szkolenia jest pomoc nauczycielom w przygotowaniu zarysów programu.

Metody dydaktyczne

Głównym narzędziem nauczyciela są metody dydaktyczne. Proponujemy poznanie królowej metod, czyli projektu edukacyjnego, ale też różnych mniejszych metod i technik, aby stosując je wpływać na efektywność uczenia się uczniów.


Kształtowanie kompetencji kluczowych to temat niezwykle ważny dla współczesnej szkoły. Kładzie na nie nacisk zarówno Parlament Europejski, jak też Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkolenie pomoże nauczycielom poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, dając możliwość zanalizowania zarówno czym są, jak też w jaki sposób można kształcić kompetencje kluczowe. Nauczyciele rozpoznają w jakim stopniu do tej pory kształcili już różne kompetencje kluczowe, a także w jaki sposób mogą zwiększyć ich kształcenie na swoich zajęciach. Dzięki pracy warsztatowej zdobytą wiedzę będą mogli bezpośrednio odnieść do własnej praktyki szkolnej. Szkolenie pomaga także zaplanować kształcenie kompetencji kluczowych w pracy wychowawczej szkoły.


Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby poznać aktywności matematyczne, sytuacje edukacyjne, elementy z podstawy programowej, które sprzyjają łączeniu edukacji matematycznej i edukacji przyrodniczej.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają kilka pomysłów możliwych do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela, sprzyjających odkrywaniu i łączeniu ze sobą świata przyrody i matematyki. Zdobędą umiejętność przeprowadzenia „math talk/number talk” (tzw. „rozmowy o liczbach”), poznają metodę pracy z zadaniami tekstowymi – „zadania w kawałkach”. Zastanowią się wspólnie czy istnieje coś takiego jak geometria natury i czy matematyka jest potrzebna podczas procesu uczenia o organizmach żywych.


Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby podczas swoich zajęć matematycznych wprowadzić elementy zabawy i ruchu. Daje konkretne przykłady, wskazówki oraz instrukcje, jak wykorzystywać gry matematyczne. Podczas szkolenia uczestnicy poznają gry matematyczne i inne aktywności możliwe do zrealizowania także poza ławką szkolną. Nauczą się, jak wykorzystywać m.in. kostki do gry, gry planszowe czy karty do doskonalenia sprawności rachunkowej u swoich uczniów. Zobaczą filmy, na których dzieci “bawią się-ucząc”. Poznają działające online proste aplikacje, dzięki którym w  krótkim czasie można przygotować  interaktywne koło fortuny, matematyczne bingo czy trimino. Dowiedzą się, jak do przeprowadzenia gier matematycznych można wykorzystać zasoby Internetu, zapoznają się z bazą przydatnych linków.

 


Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z tą grupą wiekową (np. nauczycieli wspomagających, wychowawców świetlic, reedukatorów), którzy chcą rozwijać podczas zajęć z uczniami ich myślenie matematyczne i rozumienie pojęć matematycznych. Uczestnicy warsztatu poznają pomysły na aktywności, które dzięki odpowiedniemu rozwinięciu i refleksji przestają być jedynie „matematyczną zabawą”.  Ćwiczenia stają się pretekstem do rozmów matematycznych, zachęcają do myślenia i wymiany znaczeń między uczniami. Uczestnicy zajęć, będą mieli okazję krytycznie podejść do znanych zabaw, by dzięki modyfikacjom tworzyć bardziej wartościowe ćwiczenia.


Uczestnicy pracując w małych grupach określą warunki wartościowej pracy domowej i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.


W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się jak modyfikować je w różnych celach.

Wykonają ćwiczenia modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.


Uczestnicy dowiedzą się, jak zmienić jakość i formę stawianych uczniom pytań oraz jak tworzyć przestrzeń na pytania uczennic i uczniów, aby pogłębić uczenie się. poznają pytania stymulujące przetwarzanie wiedzy, co sprzyja efektywnemu uczeniu się uczniów. Pracując w małych grupach, tworzą takie pytania. Poznają narzędzia wspomagające zadawanie pytań przez uczniów i dowiadują się, jak mogą wykorzystać je w czasie lekcji. Wymieniają także doświadczenia w zakresie wykorzystania różnego rodzaju pytań z innymi uczestnikami szkolenia. Korzystają z krótkich wykładów osób prowadzących.

 


Jak kształcić kompetencje kluczowe – to warsztat, na którym uczestnicy i uczestniczki poznają koncepcję kompetencji kluczowych oraz dzięki proponowanym aktywnościom poznają sposoby świadomego kształcenia kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie oraz w pracy wychowawczej szkoły.

 


Cel szkolenia:

Uczestnicy poznają metodę projektu edukacyjnego, aby móc ją wykorzystać na swoich lekcjach.

 

Przebieg szkolenia


Cele:

Przygotowanie do prowadzenia odwróconej lekcji wpływającej na pogłębione uczenie się uczniów.

 

Kryteria sukcesu:

Uczestnik/Uczestniczka

1.wyjaśnia czym jest odwrócona lekcja.

2.określa zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą w klasie tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie. Ponadto techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.


W jaki sposób rozwijać samodzielność myślenia u swoich uczniów, wykorzystując do tego wybrane narzędzia i metody?


Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami odwróconej lekcji polegającej na zamianie kolejności etapów pracy nauczyciela i ucznia w celu wspierania uczniów w pogłębionym uczeniu się. Uczestnicy pracując w zespołach zaplanują lekcję odwróconą lub jej fragment. 


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą w klasie tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie. Ponadto techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.


Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcji z arkuszem obserwacji TC. Lekcja zostanie omówiona w kontekście wykorzystania na lekcji zarówno cyklu Kolba, jak i różnorodnych poziomów taksonomii (zasady klasyfikacji celów uczenia się według B. Blooma). W drugiej części szkolenia uczestnicy, pracując w grupach przedmiotowych, stworzą zarys konspektu lekcji opartej na doświadczeniu (arkusz obserwacji lekcji TC) oraz wykorzystującej zasady poznanej taksonomii. Zastanawiają się nad sposobami jego wykorzystania.
 


Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych.

  

Opis szkolenia:


Metoda projektu edukacyjnego często jest traktowana jako coś dodatkowego, zbędne utrudnienie pracy nauczyciela i zabieranie uczniom czasu, który powinni przeznaczyć na naukę. Tymczasem projekt jest jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania: motywuje uczniów, uwalnia ich kreatywność, pozwala na podejmowanie decyzji. Kształci kompetencje niezbędne w życiu, takie jak umiejętność współpracy, planowania, samodzielność i odpowiedzialność. Szkolenie przygotowuje nauczycieli do realizacji elementów podstawy programowej metoda projektu.


Warsztat ma pokazać, w jaki sposób umiejętność zadawania właściwych pytań i we właściwy sposób wpływa na myślenie i uczenie się uczniów.


Uczestnicy biorą udział w warsztacie na temat PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej (PBL - Problem Based Learning). W pierwszej części szkolenia uczestnicy poznają metodę poprzez doświadczenie rozwiązywania wybranego przez siebie problemu szkolnego zgodnie z zasadami i etapami obowiązującymi w PBL. W części II zajmujemy się opracowywaniem elementów scenariuszy lekcji przedmiotowych poświęconych rozwiązaniu problemów formułowanych na podstawie  wymagań szczegółowych zapisanych w podstawach programowych.

Współpraca nauczycieli


W szkołach, w których istnieje współpraca między nauczycielami, uczniowie uczą się efektywniej i szybciej. Nasze szkolenia pokazują, jak stworzyć grupę wsparcia, współpracy i rozwoju nauczycieli w szkole, a także jak zorganizować nauczycielskie zespoły zadaniowe.


Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK-obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak ważna i potrzebna jest wzajemna obserwacja swoich lekcji przez nauczycieli, właśnie wtedy, kiedy prowadzona jest metodą OK-obserwacji. Nie jest to ani hospitacja, ani lekcja pokazowa i nie służy ocenie pracy nauczyciela, natomiast znacząco podnosi efektywność nauczania. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przygotowujące do stosowania OK-obserwacji w pracy nauczyciela.


Pierwsza część poświęcona jest organizacji pracy nauczycieli nad podniesieniem efektywności nauczania w małych zespołach. Według ostatnich badań praca nauczycieli w małych grupach (które nazywamy grupami Pomocnych Przyjaciół) jest najbardziej efektywną metodą doskonalenia nauczycieli.Druga część poświęcona jest wspieraniu się wzajemnie nauczycieli w rozwoju. Można byłoby użyć tutaj sformułowania "coaching nauczycielski", ale nie chcemy nadużywać tego pojęcia. Przedstawimy metodę współpracy nauczycieli w parach i trzyosobowych zespołach, która efektywnie wpływa na nauczanie i uczenie się uczniów, czyli profesjonalizuje zawód nauczycielski.
 


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy chcą wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej do planowania pacy szkoły. Celem warsztatu jest poznanie metod, które pozwolą na dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie celów/priorytetów do pracy dla szkoły, zaplanowanie działań realizujących cele oraz sposoby ich monitorowania. Efektem jest opracowany harmonogram działań do wybranego celu/priorytetu.


Motto szkolenia: Jeden człowiek może niewiele, siła jest w zespole.Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, które chciałyby efektywniej pracować w zespołach zadaniowych.Podczas szkolenia uczestnicy, na podstawie rocznego planu rozwoju i wybranych celów, zaplanują pracę Rady Pedagogicznej - poprzez stworzenie zespołów zadaniowych, wypracowanie sposobów pracy zespołów, ustalenie zadań, harmonogramów, sposobów ewaluacji...
 

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

Jak łatwo i szybko zdiagnozować pracę swojej szkoły, ustalić jej potrzeby i wskazać obszary wymagające poprawy? Jak przeprowadzić samoocenę i wykorzystywać jej wyniki? Polecamy wypracowaną przez nas skuteczną metodę Profil szkoły.


Szkolenie przeznaczone jest dla tych Rad Pedagogicznych, które chcą wprowadzić we własnej szkole procedurę oceny nauczyciela. Procedura ta powstaje przy współudziale wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły. Ma ona służyć zarówno ocenie i samoocenie pracy nauczyciela, jak też planowaniu doskonalenia pracy nauczyciela.Podczas szkolenia uczestnicy ustalą konkretne działania, które powinien wykonywać dobry nauczyciel. Po wykonaniu tego zadania, każdej z czynności przypiszą odpowiednią wagę punktową, która będzie stanowiła podstawę do tworzenia formularza samooceny i oceny pracy nauczyciela. Formularz będzie dostosowany do potrzeb konkretnych szkół i preferencji ich dyrektorów. Druga część szkolenia poświęcona będzie tworzeniu arkusza obserwacji lekcji, który będzie można używać przy ocenie koleżeńskiej, samoocenie lub przy hospitacji lekcji przez dyrektora.
 


Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną pracy szkoły? Takie pytania zadają sobie dyrektorzy i nauczyciele od 9 października 2009 roku, kiedy weszło w życie rozporządzenie o nadzorze. Według tego rozporządzenia każda palcówka będzie podlegała ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej - samoocenie. Dlaczego warto prowadzić ewaluację wewnętrzną? Kto i w jaki sposób powinien prowadzić w szkole ewaluację wewnętrzną? Czym się kierować wybierając przedmiot badań? Co to są pytania kluczowe i kryteria ewaluacji? Do kogo kierować i jakimi narzędziami prowadzić badanie? Co powinno znaleźć się w raporcie?

 


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli z rady pedagogicznej. Dotyczy metody samooceny pracy szkoły, jaką jest profil szkoły. Jest to szybki, tani, bezpośredni sposób badania szkoły przez zwrócenie się o opinie do osób, które wiedzą o niej najwięcej i są najbardziej zainteresowane poprawą jej działania. Pozwala na pogłębione spojrzenie na szkołę z różnych punktów widzenia oraz wyłonienie jej mocnych stron i problemów. Taka ocena pracy szkoły może być wykorzystana do planowania pracy w szkole. Sporządzone w ten sposób plany mogą liczyć na akceptację i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Rozporządzenie MEN z 14 września 2009 roku o nadzorze zobowiązuje szkołę do samooceny. Wyniki profilu mogą być wykorzystane przez zewnętrznych ewaluatorów w ewaluacji zewnętrznej.